X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27274
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Opracowanie oraz wdrażanie przedsięwzięć w celu doskonalenia warsztatu pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań.

Sposoby realizacji:

Zapoznałam się z procedurami uzyskiwania awansu zawodowego. Przeprowadziłam analizę przepisów prawa.
Poznałam wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego przedkładając odpowiednio przygotowany plan rozwoju zawodowego.
W okresie stażu sporządzałam systematycznie opisy i analizy realizacji wymagań niezbędnych do podjęcia postępowania kwalifikacyjnego i uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach i konferencjach czy warsztatach wpływających na poszerzenie wiedzy nauczyciela a tym samym na warsztat pracy. Zgromadziłam szereg różnorodnych materiałów umożliwiających podniesienie jakości prowadzonych przez mnie zajęć.
Aktualizowałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz metodyki nauczania przedmiotu poprzez studiowanie literatury fachowej i bieżące uzupełnianie własnej biblioteczki przedmiotu.
Wykorzystywałam publikacje znajdujące się w zasobach Internetu oraz licznych materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych bądź forach internetowych
Dokonywałam pomiarów dydaktycznych poprzez regularne prowadzenie diagnoz i ich analiz.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich np. olimpiady języka angielskiego. Przeprowadzałam etap szkolny konkursu przedmiotowego oraz prowadziłam uczniów przez procedury Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
Wzbogaciłam metody i formy pracy z uczniami przez wdrażałam metody aktywizujące oraz nowoczesne metody nauczania z użyciem tablic interaktywnych czy innych technik multimedialnych.
Zorganizowałam szeregu konkursów w celu poszerzenia wiedzy uczniów oraz ich motywowania do dalszej , intensywnej nauki języka obcego
Organizowałam prezentacje i wystawy związane z prowadzonymi projektami oraz z zagadnieniami z kręgu języka angielskiego np. z okazji Europejskiego Dnia Języków
Rozwijałam bazę dydaktyczno-przedmiotową poprzez dbanie o pracownie przedmiotową i wykonywanie pomocy dydaktycznych. Zapewniałam niezbędną ilości słowników, plansz, magnetofonów , nagród na konkursy czy pomocy multimedialnych dzięki współpracy z wydawnictwami oraz księgarniami.
Prowadziłam projekty edukacyjne.
Nawiązałam współpracę ze szkołami spoza kraju w ramach projektu eTwinning.
Prowadziłam koła zainteresowań.
Pełniłam również funkcję wychowawcy, współpracowałam rodzicami ,organizowałam wydarzenia klasowe oraz prowadzenie działań mających na celu pedagogizację rodzica .

Sposoby dokumentowania:

W związku z wykonanym w pełni zadaniem zgromadziłam bogatą biblioteczkę anglisty. Jestem w posiadaniu wielu zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach w tym również związanych z awansem zawodowym, metodyką nauczania, pedagogiką czy nowymi technologiami.
W wyniku podjętych działań zgromadziłam:
- analizy diagnoz,
-sprawozdania z konkursów, wybrane zestawy pytań, prace uczniów,
-scenariusze zajęć,
-przykłady prac uczniów, zdjęcia,
-zaświadczenia,
-dokumentacje projektów ,
-programy pedagogizacji rodzica, scenariusze uroczystości,
-podziękowania

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Sposoby realizacji:

Przygotowywałam pomoce dydaktycznych do pracy z uczniami.
Tworzyłam plany i programy nauczania w ramach zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz stworzyłam program edukacyjny.
Opracowałam testy, analizy, sprawdziany , ćwiczenia i ankiety przy użyciu technologii komputerowej.
Przygotowałam dokumentację awansu zawodowego.
Samodzielne opracowywałam dyplomy i podziękowania.
Wykorzystywałam w ramach zajęć prezentacje , filmy, animacje i nagrania.
Prowadziłam dziennik elektroniczny.
Odbyłam wiele szkoleń prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Cambridge lub Oxford za pośrednictwem Internetu z użyciem Blackboard Collaborative czy platformy Moodle.
Współpracowałam z wydawnictwami, księgarniami oraz uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wykorzystywałam ćwiczenia i materiały zamieszczane w Internecie np.: słowniki czy materiały autentyczne
Dokonywałam wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami w kraju oraz poza nim na stronach forów.
Śledziłam zmiany w przepisach prawa.
Wykorzystywałam również z Internetu w ramach projektów współpracy międzynarodowej i publikowałam efektów projektów edukacyjnych.

Sposoby dokumentowania:

Wykonałam dokumentację stażu, scenariusze zajęć , testy oraz szereg pomocy dydaktycznych.
Zgromadziłam wiele certyfikatów, zaświadczeń oraz adresy stron i forów.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania:

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i studentów.
Spełnianie roli opiekuna stażu.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Sposoby realizacji:

Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli niezależnie od ich stopnia awansu zawodowego mające na celu przybliżenie technik pracy stosowanych przeze mnie w trakcie zajęć zarówno z klasami szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
Prowadziłam zajęcia otwarte dla studentów odbywających praktyki obserwacyjne. Wprowadzałam ich w system pracy w szkole, przedstawiałam metody nauczania , oraz zasady postępowania w przypadku uczniów mających orzeczenia, opinie czy sprawiających kłopoty wychowawcze.
Studenci reprezentowali Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
Udzielałam wskazówek i porad nauczycielom kontraktowym starającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Udostępniałam samodzielnie wykonane plany, programy, scenariusze zajęć innym nauczycielom w ramach prac zespołu przedmiotowego , oraz nauczycielom z innych placówek poprzez Internet.
Wymieniałam się opiniami i doświadczeniami w trakcie prac zespołu przedmiotowego oraz szkoleń poza teren placówki .

Sposoby dokumentowania:

Zgromadziłam szereg scenariuszy zajęć stworzonych przez studentów.
Posiadam szereg planów zajęć prowadzonych przez obie nauczycielki.
Plany, programy nauczania , scenariusze udostępniane nauczycielom za pośrednictwem portali .

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania :

Prowadzenie zajęć dodatkowych.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.

Sposoby realizacji:

Prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz zajęć przygotowujących uczniów do konkursów. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze, koło zainteresowań dla uczniów gimnazjum, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego , oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.
Wprowadzenie autorskiego programu edukacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia XX września 20XX roku dotyczącego poszerzania wiedzy uczniów na temat kultury krajów anglojęzycznych, jego opracowanie i analiza.

Sposoby dokumentowania:

Materiały dydaktyczne, programy nauczania oraz dzienniki zajęć.
Materiały dydaktyczne, program edukacyjny.

§ 8 ust.2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania:

Zdobycie kwalifikacji Egzaminatora Gimnazjalnego.
Pełnienie funkcji egzaminatora oraz funkcji członka szkolnej komisji egzaminacyjnej.

Sposoby realizacji:

Odbycie kursu na Egzaminatora Gimnazjalnego.
Uczestnictwo w pracach Komisji Egzaminacyjnej przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu na terenie szkoły.

Sposoby dokumentowania:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz wpisaniu do ewidencji egzaminatorów.
Umowy zawarte między nauczycielem a Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną i edukacją młodzieży.
Współpraca ze Szkolnym Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym i wspierającym.

Sposoby realizacji:

Przeprowadzenie zbiórki żywności , odzieży i artykułów papierniczych w ramach akcji Szlachetna Paczka we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna.
W ramach współpracy z księgarniami i wydawnictwami pozyskiwanie podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Uzyskiwanie korzystnych rabatów na podręczniki oraz organizowanie kiermaszy książki i pozyskiwanie niezbędnych pomocy dydaktycznych na rzecz szkoły
Przeprowadzenie akcji mających na celu zachęcenie młodzieży do pomagania innym oraz wpływających na edukacji własną uczniów.
Współpraca z poradnią w celu dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach oraz w celu opracowania planu działań wspierających.

Sposoby dokumentowania:

Zaświadczenia, podziękowania, certyfikaty, informacje na stronie internetowej szkoły.
Stworzone dokumenty tj. plany działań wspierających, indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne, warsztaty prowadzone przez pracowników poradni, informacje i opinie przesyłane do kuratorów.


§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki ,typu i rodzaju szkoły , w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania:

Stała obserwacja i analiza wyników w nauce wychowanków.
Opracowanie studium przypadku.

Sposoby realizacji:

Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego oraz pedagogizacja rodzica co do stylów uczenia się .
Prowadzenie regularnych diagnoz i ich analiz
Zidentyfikowanie problemu oraz jego opis.
Propozycje rozwiązania problemu.
Wdrażanie działań.

Sposoby dokumentowania:

Plan pedagogizacji rodzica czyli tematyka zebrań z rodzicami oraz sprawozdania z tych zebrań.
Diagnozy wiedzy uczniów oraz ich analizy i wnioski wdrażane w planach wynikowych.
Opracowanie dwóch studiów przypadków i podjętych w ich ramach działań naprawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły ,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania:

Udział w programach i projektach.
Prowadzenie i koordynacja konkursów.
Współpraca z instytucjami.
Wycieczki klasowe.

Sposoby realizacji:

Udział w programie współpracy międzynarodowej eTwinning oraz w projekcie unijnym Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przeprowadzenie Regionalnego Konkursu odbywającego się pod patronatem Kuratora Oświaty oraz koordynowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
Współpraca z Ośrodkiem Sztuki oraz Filharmonią w ramach działań edukacyjnych i wychowawczych .
Udział w warsztatach .
Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjnym : Muzeum , Spichlerz , Teatr , wyjścia do kina , wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Ochli , wyjazd do Gniezna i Biskupina oraz wyjazd do Szczecina .

Sposoby dokumentowania:

Twin Space z zamieszczonymi pracami uczniów, zaświadczenia oraz umowa podpisana na prowadzenie projektu Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości.
Regulamin , harmonogram oraz zgłoszenie do konkursu. Informacje zamieszczane na stronach internetowych.
Karty wyjścia klasy, prace uczniów , zdjęcia .

Opracowała : Agnieszka Szatkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.