X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2737
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka niemieckiego

Klasy IV-VI
----------------------

PROGRAM KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO „ŰBUNG MACHT DEN MEISTER”

Spis treści

str.
I. Założenia ogólne programu :
1. Ogólna charakterystyka programu.
2. Odbiorca programu
3. Czas realizacji programu
4. Liczba uczestników koła
5. Nauczyciel – opiekun koła
II. Cele zajęć :
1. Cele ogólne
2. Cele szczegółowe
3. Formy i metody działania
III. Materiał nauczania
IV. Przewidywane formy ewaluacji
V. Uwaga o realizacji programu

I. Założenia ogólne programu.
1. Ogólna charakterystyka programu.

Program koła języka niemieckiego „Űbung macht den Meister” jest przeznaczony dla uczniów zdolnych, przejawiających szczególne zainteresowanie językiem niemieckim. Ma on na celu stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym.
Nauka języka jest związana z kulturą danego obszaru językowego. Oba elementy przenikają się wzajemnie. Uświadomienie uczniom podobieństw i różnic kulturowych rozwija społecznie, pomaga w kształtowaniu tolerancji dla innych ludzi.
Niniejszy program ma na celu wypełnienie powyższych założeń poprzez przekazanie wiedzy o Niemczech: kulturze, tradycji, historii. Zawarte w programie treści są dobrane tak, aby zainteresować uczniów, otworzyć ich na świat i uczyć tolerancji w zjednoczonej Europie.
Znajomość języka obcego jest umiejętnością, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Program koła języka niemieckiego „Űbung macht den Meister” zakłada wyposażenie ucznia nie tylko w wiedzę, ale również przekazanie mu narzędzi potrzebnych do jej zdobywania. Pozwoli to uczniowi rozwinąć umiejętności, które ułatwią mu wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz pozwolą na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.

2. Odbiorca programu.
Adresatem programu są uczniowie klas szóstych, chętni do pogłębiania umiejętności językowych.

3. Czas realizacji programu.
Program przeznaczony jest do realizacji w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych.

4. Liczba uczestników koła.
Program przewiduje naukę w grupach maksymalnie 15 osobowych.

5. Nauczyciel – opiekun koła.
Ewa Sola – nauczyciel języka niemieckiego z 15-letnim stażem pracy.

II. Cele zajęć.
1. Cele ogólne.
• kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
• rozwijanie uzdolnień i talentów,
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania informacji,
• uświadamianie uczniom istnienia różnic kulturowych,
• wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w nauczaniu języka obcego,
• rozwijanie umiejętności korzystania z komputera jako środka dydaktycznego ułatwiającego opanowanie języka obcego,
• kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
• rozwijanie otwartości i tolerancji wobec szerokiego wachlarza zagadnień poruszanych na zajęciach,
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• rozwijanie motywacji uczenia się języka niemieckiego,
• wykorzystywanie języka niemieckiego w różnych sytuacjach.

2. Cele szczegółowe.
W zakresie rozumienia ze słuchu
Uczeń:
• lepiej rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego, dotyczące kultury i spraw życia codziennego,
• rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru,
• potrafi domyślać się znaczenia wypowiedzi z kontekstu zdania,
• potrafi wyselekcjonować informacje oraz sprawdzić ich prawdziwość.

W zakresie mówienia
Uczeń:
• formułuje płynne wypowiedzi na określone tematy,
• efektywnie używa języka niemieckiego w sytuacjach życia codziennego,
• wzbogaca wiadomości na temat historii, geografii, zwyczajów w Niemczech i potrafi o nich opowiedzieć,
• zna zasady gramatyczne w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi,
• potrafi inicjować i podtrzymywać rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą,
• stosuje odpowiednie środki językowe dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji.

W zakresie rozumienia tekstu pisanego
Uczeń:
• potrafi wykorzystywać materiały źródłowe,
• rozumie ogólny sens tekstu,
• umie wyszukać w tekście o przewidywalnej treści interesujące go informacje,
• potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie przeczytanego tekstu.

W zakresie pisania
Uczeń:
• prawidłowo stosuje zasady ortografii ,
• potrafi w formie pisemnej odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia,
• potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne.

3. Formy i metody działania.
• organizowanie konkursów językowych z uwzględnieniem pomysłów uczniów,
• stworzenie uczniom możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami z kolegami np. poprzez udział w przedstawieniach, minidramatyzacjach na podstawie bajek
• wdrażanie do samodzielności, systematyczności,
• umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet,
• pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy ( książki, programy komputerowe, itp.),
• współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz rodzicami.

III. Materiał nauczania
Treści nauczania w ramach działalności koła języka niemieckiego „Űbung macht den Meister” uwzględniają:
1. tematykę
2. typy tekstów
3. role społeczne
4. sytuacje, w jakich uczeń będzie posługiwał się językiem
5. aspekty interkulturowe.

Ad 1) Program proponuje następujące tematy, z jakimi uczeń może spotkać się w sytuacjach komunikacyjnych.
- Czas wolny
- Ja, moja rodzina i znajomi.
- Wycieczka szkolna, podróż
- Moda
- Choroba, wizyta u lekarza
- Prasa młodzieżowa
- Moje zainteresowania
- Pojęcia z dziedziny informatyki
- Świat wokół nas
- Uroczystości rodzinne, święta.

Ad 2) Program koła języka niemieckiego „Űbung macht den Meister” zakłada zapoznanie uczniów z następującymi typami tekstów:
- reklama
- przepis kulinarny
- list
- kartka z wakacji
- opis
- tekst z prasy młodzieżowej
- bajka.

Ad 3) Uwzględniono również role , jakie uczeń może pełnić w sytuacjach komunikacyjnych:
- role autentyczne (uczeń, kolega, pacjent, turysta itd.)
- role nieautentyczne (postać bajkowa itp.)
Ad 4) Założono sytuacje, w jakich uczeń może posługiwać się językiem niemieckim:
- formalne (np. uroczystości szkolne, wizyta u lekarza itd)
- nieformalne, sytuacje z życia codziennego (np. w domu, u kolegi, na wycieczce, na wakacjach itd.)

Ad 5) Uwzględniając cele ogólne, wzięto pod uwagę aspekty interkulturowe, np.:
- tradycje świąteczne
- elementy kultury
- zachowania typowe dla mieszkańców Niemiec.

IV. Przewidywane formy ewaluacji.
• Obserwacja,
• Wypowiedzi ustne,
• Testy,
• Wypracowania,
• Udział oraz wyniki osiągane w szkolnych konkursach językowych.
• Rozmowy z rodzicami i uczniami.

V. Uwaga o realizacji programu.
Program, który przedstawiłam, powstał z myślą o uczniu zdolnym, chętnym do pogłębiania swych wiadomości i umiejętności językowych.
Zakres tematyczny został zaplanowany w oparciu o program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 (DKW- 4014- 213/99).
Sukces tego programu zależał będzie od aktywności uczniów, ich zaangażowania, motywacji oraz wkładu własnej pracy. Znajomość języka obcego w dzisiejszym świecie jest niezbędna.
Należy pamiętać, że w myśl zasady „ćwiczenie czyni mistrza – Űbung macht den Meister” tylko systematyczne kształtowanie umiejętności może przynieść zamierzony efekt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.