X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27210
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegiu stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. DANE OSOBOWE
1. IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY: KATARZYNA ZOFIA KOWALSKA
2. NAZWA PLACÓWKI: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PARYSOWIE
3. NAUCZANY PRZEDMIOT: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

II. STAŻ:
1. TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012
2. TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015
3. DYREKTOR SZKOŁY: MGR AGNIESZKA GETLER
4. OPIEKUN STAŻU: MGR AGNIESZKA GETLER

Z dniem 01.09.2012r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Opiekunem mojego stażu została pani Dyrektor mgr Agnieszka Getler, która jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor Agnieszkę Getler 12.09.2012r.
We wrześniu 2012r ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu. Opiekun uświadomił mi obowiązki jakie będą na mnie spoczywać i pomógł mi zaplanować dalszą pracę związaną z moim awansem zawodowym.
W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszego przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się przy tym stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.

I. §7art.2 p.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zapoznałam się z:
-Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r wraz z nowelizacjami;
-Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r z późniejszymi zmianami w sprawie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach i portalach: www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata. abc.com.pl. Dokonywałam analizy edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji nt. przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Dyrektora Przedszkola i koleżanek- nauczycielek nie tylko z miejsca pracy.
Na początku stażu, we wrześniu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią dyrektor – Agnieszką Getler, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w kontrakcie. Współpraca nasza polegała głównie na:
- prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu,
- obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków oraz korygowanie błędów,
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących,
- opracowaniu scenariuszy zajęć,
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na zajęciach;
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków słabszych i zdolniejszych;
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć;

Systematycznie omawiałam przeprowadzone zajęcia z opiekunem stażu i sporządzałam z nich krótkie notatki.
Realizując założone w planie rozwoju zawodowego cele raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane, dokonywałam ich ewaluacji. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu pani Agnieszki Getler, która wspierała i motywowała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.
Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Zarówno zajęcia prowadzone przez młodszych, jak i starszych stażem koleżanek, były dla mnie cennym źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Dały mi również przekonanie, że moja praca z dziećmi również przebiega prawidłowo. Kontakty i współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach.
W czasie stażu brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konferencjach:
-„Edukacja przez ruch” IV 2013 warsztaty zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, przy koordynacji p. Anny Lodowskiej- dyrektora Przedszkola „Plastuś” w Garwolinie
- szkolenie organizowane przez wydawnictwo Nowa Era w Siedlcach (IV, 2013)pt.: „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywizujące i ich istota” prowadzone przez Dorotę Dziamską
- wewnętrzne szkolenie pt. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” przeprowadzone przez koordynatora programu profilaktycznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie - p. mgr Katarzynę Woźniak
- szkolenie organizowane przez wydawnictwo Nowa Era w Garwolinie (V, 2013) „Żywiołowa podróż –warsztaty muzyczne”
- kurs szkoleniowy „Awans nauczyciela” XI 2014 organizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie
- konferencja profesora Mariusza Jędrzejki z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej na temat „Uzależnienia XXI wieku” zorganizowanej przez dyrekcję Zespołu Oświatowego w Borowiu XI 2014r.
- „Edukacja przez ruch” XII 2014 kurs doskonalenia zawodowego zorganizowany przez PODN w Garwolinie, przy koordynacji p. Anny Lodowskiej- dyrektora Przedszkola „Plastuś” w Garwolinie ;
- „Edukacja przez ruch” II 2015 kurs doskonalenia zawodowego zorganizowany przez Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis” przy koordynacji p. Ani Lodowskiej- dyrektora Przedszkola „Plastuś” w Garwolinie ;
- prelekcja pani psycholog Edyty Mikulskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie na temat „ Dojrzałość szkolna- gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego” zorganizowanej przez dyrekcję Publicznego Przedszkola w Parysowie.

Moje zadania pełnione w ramach pracy rady pedagogicznej:
- od września 2012 roku członek zespołu do spraw ewaluacji
- w 2013r członek komisji inwentaryzacji.
- od września 2014 r – koordynator zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Wywiązując się z powierzonych mi zadań podnosiłam jakość własnej pracy a tym samym pracy przedszkola
W celu planowania pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej:
wspólnie z koleżankami opracowywałam Roczne Plany Pracy Przedszkola, opracowywałam plany miesięczne w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o programy wychowania przedszkolnego, na podstawie których pracowałam w poszczególnych latach. W 2015 roku opracowałam Program Adaptacyjny.

Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, ilustracje, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy, krzyżówki). Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (dziecięca, poważna, taneczna, relaksacyjna).
Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola” „Akademia Malucha”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Wychowanie w Przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na bieżąco śledziłam i studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej. W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi przedszkolnymi brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci.
Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowania zajęć i zabaw z dziećmi daje im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.
Prowadziłam zajęcia otwarte z udziałem rodziców:
24.05.2013r - „Wakacje w domu – propozycje spędzania wolnego czasu”
7.05.2014r - „Buda dla psa – kształtowanie pojęć matematycznych”
7.12.2014. - „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia - wprowadzenie w świat tradycji bożonarodzeniowych”

Ponadto przygotowywałam materiały na rzecz pedagogizacji rodziców, gdzie tematy były dobierane według potrzeb płynących z funkcjonowania dzieci w naszej grupie i przedszkolu. Tematy pedagogiczne są ważne, aktualne i wywołują duży pozytywny oddźwięk wśród rodziców naszych dzieci. Podejmowane przeze mnie działania na rzecz pedagogizacji rodziców to:
- zebrania grupowe i prezentowanie rodzicom referatów na temat:
09.09.2013r. – „ Podstawa Programowa w Przedszkolu”, zapoznanie rodziców z wymaganiami zapisanymi w podstawie programowej dotyczącej procesu kształcenia dzieci przedszkolnych.
7.05.2013r. -„Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami” prezentacja referatu i rozdanie broszur informacyjnych.
28.08.2014r. – „Adaptacja dziecka w przedszkolu”. Prezentacja referatu i omówienie programu adaptacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu.
20.04.2015 – „Dojrzałość szkolna” . Prezentacja referatu i omówienie.
- gazetka dla rodziców – intensywnie prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez artykuły w prowadzonej przeze mnie gazetce informacyjnej dla rodziców , w obrębie której zamieszczałam artykuły z zakresu pedagogiki i psychologii pozwalające rozwiązać wiele spośród problemów, z którymi na co dzień borykają się rodzice i pedagodzy (m.in. „Pierwszy dzień w przedszkolu”, „Kodeks małego dziecka”, „Optymistyczne dziecko” „Znaczenie zabaw i gier na świeżym powietrzu”, „Oszczędzając energię dbam o przyrodę”, „Funkcje książki”, „Jak być konsekwentnym wobec dziecka”, „Kochać mądrze”.
Zajmowałam się również zamieszczaniem aktualnych zdjęć z wydarzeń z życia przedszkola na swojej stronie profilowej portalu społecznościowego Facebook. W ten sposób przybliżałam znajomym, w kręgu których są rodzice moich wychowanków i liczni mieszkańcy gminy Parysów, działania wychowawczo –dydaktyczne na terenie przedszkola w Parysowie.
Przez okres stażu realizowałam w swojej grupie dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne :
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować, chronić i z niej korzystać. Dołączone do tego programu materiały były dla mnie pomocą i inspiracją podczas zajęć o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i promującej zdrowy tryb życia. W ramach realizacji tego programu podjęłam się następujących działań:
-wrzesień 2012r, 2013r – udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.
-luty 2015r. – wykonanie gazetki o tematyce ekologicznej „O przyrodę dbamy, energię oszczędzamy z okazji Obchodów Dnia Oszczędzanie Energii.
-marzec 2015r. - zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w sali. Dzieci podczas zajęć brały udział w przygotowaniu skrzynek i doniczek z ziemią, wysiewały nasiona pomidora, pietruszki, fasoli i rzeżuchy do skrzynek, oraz cebuli, a następnie je pielęgnowały i obserwowały ich rozwój.
-kwiecień (20-24) 2015r. – w związku z Obchodami Dni Ziemi – przeprowadzenie szeregu zajęć inspirowanych nadesłanymi materiałami dydaktycznymi Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
We wrześniu 2012r przystąpiłam do akcji Ogólnopolskiego Programu Edukacji zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, akcja miała na celu budowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, co w konsekwencji ma zmniejszyć problem próchnicy u dzieci. Zajęcia w swojej grupie prowadziłam w oparciu o bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych.
W lutym 2015 roku zgłosiłam nasze przedszkole do ogólnopolskiego programu czytelniczego „Czytające Przedszkola” , którego patronatem jest Fundacja ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”, uzyskując tym samym status lidera czytających przedszkoli. Celem kampanii jest wprowadzenie codziennego czytania, co pomaga dzieciom w wieku przedszkolnym w opanowaniu ojczystego języka, poznawaniu świata, relacji międzyludzkich, wszelkich norm społecznych.
Przez cały okres stażu sumiennie uczestniczyłam w przygotowaniu dzieci do wszystkich imprez przedszkolnych zgodnie z harmonogramem i założeniami Rocznego Planu Przedszkola.
W trakcie pracy zawodowej zostałam nagrodzona i wyróżniona NAGRODĄ DYREKTORA. Stanowiła ona czynnik motywacyjny w mojej pracy. Nagrody otrzymałam w Dniu Edukacji Narodowej w latach: 2013, 2014.

W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam w miesiącu październik, a także „końcową”, którą przeprowadzałam w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami oraz wpisów do zeszytu rozmów indywidualnych, wpisów do dziennika.
Jako koordynator zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (od roku szkolnego 2014/2015) opracowywałam plany działań wspierających dla dzieci objętych dodatkową pomocą psychologiczno– pedagogiczną.
Podczas stażu kilkukrotnie prowadziłam zajęcia dla praktykantek. Zajęcia te umożliwiły i stworzyły im okazje do:
-wypróbowania swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych zdobytych w toku studiów;
-pogłębiania znajomości pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu;
-ukształtowania właściwej postawy zawodowej przyszłego nauczyciela w naturalnych warunkach pracy przedszkola;
-poznania planów pracy, programów edukacyjnych przedszkola;
-poznania różnych rodzajów trudności w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Osobom odbywającym praktyki zawsze służyłam swoją wiedzą i doświadczeniem. Zawsze starałam się aby moje kontakty z praktykantami były przyjazne i rzeczowe.
W trakcie starałam się sukcesywnie dokumentować przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości, a także zdjęć. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani dyrektor mgr Agnieszce Getler.

II &7ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH WYCHOWANKÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, zapoznanie z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ankiet dla rodziców, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa w uroczystościach, akcjach organizowanych przez nasze przedszkole. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu potrzebnych dekoracji, strojów, rekwizytów potrzebnych do występów, chętnie piekli. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych.
Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny, e- mailowy. Prowadziłam zebrania, zajęcia otwarte, adaptacyjne. Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii, które zamieszczałam w prowadzonej przeze mnie gazetce informacyjnej dla rodziców.
Wszelkie rozmowy indywidualne z rodzicami dokumentowałam w dzienniku zajęć oraz w specjalnym zeszycie rozmów z rodzicami.
Na spotkaniach informacyjnych z rodzicami omawiałam sprawy dotyczące grupy, poruszałam sferę organizacyjną, wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Spotkania dla wszystkich rodziców organizowałam 3,4 razy w roku – na początek roku, w pierwszym semestrze , w trakcie drugiego semestru i niekiedy dodatkowe spotkania wobec zaistniałych potrzeb, sytuacji. Często spotkanie semestralne łączyłam z zajęciami otwartymi, gdzie rodzice mają wówczas szansę zaobserwować jak funkcjonują dzieci w grupie, mają możliwość obejrzenia prac i kart pracy wykonanych przez swoje dzieci.
Jeśli chodzi o udział dzieci w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych, zawsze starałam się brać czynny udział w przygotowaniach mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Dzieci pod moim kierunkiem brały udział w kilku konkursach plastycznych:
-listopad 2012r – „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe”- konkurs plastyczny zorganizowany w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
-wzesień 2013r –Przedszkolny Konkurs Jesienny zorganizowany przez nauczycielki Publicznego Przedszkola w Parysowie
-październik 2013- Powiatowy konkurs plastyczny zorganizowany przez PODN w Garwolinie: „Ilustracja do utworów literackich Juliana Tuwima”
-grudzień 2014r – Przedszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy zorganizowany przez nauczycielki Publicznego Przedszkola w Parysowie.
Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, aktywnie współpracowałam z logopedą przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Realizowałam wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę (ćwiczenia językowe, artykulacyjne, oddechowe). Czuwałam nad przekazaniem rodzicom indywidualnych wskazówek logopedy do dalszej pracy w domu.

Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi.
W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści.
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką dzieci uczestniczyły w organizowanych przez bibliotekę zajęciach pt. „Przysposobienie biblioteczne”, w trakcie których poznały bohaterów literackich, uzyskały wiadomości dotyczące swojego miasta i regionu. Dzięki temu działaniu rozbudzone zostały u dzieci zainteresowania czytelnicze.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Garwolinie i Ochotniczą Strażą Pożarną w Parysowie polegała na zapraszaniu do przedszkola, bądź odwiedzaniu przedstawicieli obydwu zawodów w ich placówkach. Dzieci mają wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które mają na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci mogą oglądać mundury, zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadają o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach. Prezentują sprzęty służące im do pracy. Przedszkolaki mają możliwość obejrzenia wozu strażackiego i policyjnego.
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Garwolinie.
W 2013 r nasze przedszkole wzięło udział w kampanii „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”, której celem było zwiększenie wiedzy dziecka i rodziców na temat sposobów chronienia się przed ukąszeniami tych pasożytów oraz umiejętności postępowania po ugryzieniu kleszcza. Rodzice i dzieci poznały choroby odkleszczowe oraz zapoznały się z ich objawami. W ramach tej kampanii rozpowszechniłam w przedszkolu ulotki, broszury dla rodziców , przeprowadzałam pogawędki z dziećmi oraz obejrzeliśmy filmik edukacyjno-szkoleniowy na wyżej wymieniony temat. Rodziców natomiast zaprosiłam na zebranie podczas którego wygłosiłam referat i rozdałam broszury informacyjne.
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Parysowie.
W lutym 2015r. mieliśmy przyjemność obejrzeć film 3D na dużym ekranie w pompowanym namiocie umieszczonym w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Parysowie. Wykorzystując ten fakt wspólnie z moimi wychowankami zwiedziliśmy budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie. Następnie w marcu zostaliśmy zaproszeni przez dyrekcję - panią Irenę Mazur do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu dzieci klas I-III dotyczący nadejścia nowej pory roku – wiosny „Witaj Wiosno”.

Pracując i obserwując dzieci w różnym wieku przedszkolnym, nieustannie spotykam się z przypadkami różnych dysfunkcji, które wymagają wspomagania i pracy wyrównawczej. W oparciu o zgromadzone wyniki z obserwacji pedagogicznej dzieci oraz po przeprowadzeniu „wstępnej” analizy gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich, mających na celu poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci opracowuje i realizuje indywidualny zestaw ćwiczeń edukacyjnych w celu prowadzenia z dzieckiem pracy wyrównawczej.
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych z dziećmi było:
- usprawnienie sfery emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej;
- wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności w czytaniu i pisaniu,
- kształtowanie umiejętności społecznych i samokontroli,
- ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w programie nauczania,
- zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu,
- wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole.
W swojej pracy pedagogicznej organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
-ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
-ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów;
-ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe, masażyki;
-ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie wody z naczynia do naczynia, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
-ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w „memory”, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, o blat stołu, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
-ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
Podczas pracy dydaktycznej zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy prowadzone były zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań.
W mojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko dzieci słabsze i ospecjalnych potrzebach edukacyjnych ale także dzieci zdolne. Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez różne instytucje, prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) a także wykorzystując elementy nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej: metoda K.Orffa i R. Labana, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Pedagogiki Zabawy, metoda dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metody Edukacji Przez Ruch, techniki relaksacyjne.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez przedszkolnych prezentowanych w środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje:
- Uroczyste otwarcie nowego budynku przedszkola –2013,
- Pasowanie na Przedszkolaka – 2013, 2014,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – 2014,
- Zorganizowanie Andrzejek wróżby i zabawy andrzejkowe – 2014,
- Jasełka 2015,
- Bal karnawałowy w przedszkolu –2013,
- Uroczysty artystyczny program z okazji Dnia Babci i Dziadka - 2013, 2014, 2015,
- Dzień Walentynkowy – 2014,2015,
- Pożegnanie zimy - powitanie wiosny – 2015,
-Tradycje Wielkanocne – 2013,
- Święto Rodziny – 2013,2014,
- Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego – 2013,2014.

Podczas trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami udostępniając własne pomysły, scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne, a także współpracowałyśmy podczas organizacji konkursów plastycznych. Współpraca z członkami grona pedagogicznego miała również formę wymiany doświadczeń, konsultacji w sprawach indywidualnych dzieci, wspólnej pracy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W każdej chwili mogłam zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna, a także innych nauczycieli współpracujących ze mną. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami była dla mnie bardzo pouczająca.

III &7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Wykorzystując technologię komputerową opracowywałam następujące dokumenty i pomoce:
-mierzenie jakości pracy przedszkola (sporządzenie raportów, sprawozdań i ankiet),
-arkusze obserwacji dziecka,
-karty diagnostyczne,
-miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
-scenariusze zajęć i uroczystości,
-karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
-sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
-informacje opisowe o dziecku,
-przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców ( referaty, artykuły) – gazetka dla rodziców,
-zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy było napisanie planu rozwoju zawodowego. Ponadto opracowałam i zamieściłam na stronie internetowej www.edukacja.edux. pl scenarisz zajęć: „Buda dla psa – kształtowanie pojęć matematycznych” (numer publikacji 26377). Dołączyłam do publikacji również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Korzystałam z portali internetowych poprzez:
-wyszukiwanie nowości wydawniczych,
-śledzenie zmian w Prawie Oświatowym,
-korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z -dziećmi w wieku przedszkolnym,
-korzystałam ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli, tj:
www.men.gov.pl,
www.edukacja.edux.pl,
www.podngarwolin.pl,
www.nowaera.pl,
www.calapolskaczytadzieciom.pl
www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl

Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, a także z rodzicami moich wychowanków. Przy pomocy technologii komputerowej porozumiewam się również z Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis” w Grwolinie, dzięki któremu mam dostęp do informacji o organizowanych warsztatach dla nauczycieli.
Na portalu społecznościowym „Facebook” publikowałam zdjęcia z imprez, uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych oraz innych ważnych wydarzeń z życia przedszkola. Miało to na celu ukazanie moim znajomym, w kręgu których są rodzice moich wychowanków i liczni mieszkańcy gminy Parysów, życia przedszkolnego, przybliżenie działań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i jego promocję nie tylko w środowisku lokalnym.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały czas staram się korzystać z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.
Podczas organizacji w naszym przedszkolu „Światowego Dnia Pluszowego Misia” wykorzystałam z koleżankami z pracy nasze umiejętności w obsłudze projektora i laptopa do wizualizacji zdjęć i filmów dla dzieci na dużym, mobilnym ekranie.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków oraz informacje dotyczące warsztatów i szkoleń dla nauczycieli.

IV &7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY
Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Wychowanie w Przedszkolu” , gdzie wyszukałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów. Czytałam też na bieżąco literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Przestudiowałam następujące pozycje:
- M. - L. Winninger „ZABAWY MATEMATYCZNE I LOGICZNE W PRZEDSZKOLU” - wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
Książka zawiera zestaw propozycji gier i zabaw dla nauczycieli dzieci różnych grup wiekowych. Proponowane przez autorkę ćwiczenia mają na celu rozwijanie zdolności obserwacyjnych, naukę logicznego rozumowania i stopniowe wprowadzanie podstawowych pojęć i działań ,matematycznych. Zajęcia te są ułożone według rosnącego stopnia trudności: dzieci zaczynają od klasyfikacji i prostego zestawienia elementów. Następnie porównują zbiory i wykonują proste działania liczbowe, biorą udział w grach strategicznych, które łączą różnorodne elementy takich ćwiczeń i rozwijają zdolność przewidywania dalszego rozwoju sytuacji. Każda gra jest przedstawiona w formie krótkiego, jasno zilustrowanego konspektu.
- D. Chauvel, U. Michel „GRY I ZABAWY W PRZEDSZKOLU” (rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji) – wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
Książka ta zawiera propozycje gier i zabaw dla nauczycieli dzieci wszystkich grup wiekowych. Podzielona jest na cztery części: gry tradycyjne, ułożone według stopnia trudności; gry tematyczne, inspirowane innymi zajęciami lub przeżyciami grupy; gry wymyślone i sporządzone przez dzieci, z zastosowaniem nowych reguł; gry edukacyjne, przygotowane i prowadzone przez wychowawców i nauczycieli. W każdej części znajdują się konspekty, w których można znaleźć wyszczególnienie niezbędnych materiałów, opis przygotowania, cel i reguły gry, przebieg i ewentualne warianty zabawy oraz wskazanie celów edukacyjnych realizowanych podczas zajęć.
Poprzez korzystanie z tych gier i zabaw podczas zajęć prowadzonych w grupie wpływamy na rozwój intelektualny dziecka (ćwiczenie pamięci, nauka logicznego myślenia), wychowanie społeczne (rozumienie innych, umiejętność przegrywania) oraz rozwój fizyczny (sprawność ruchowa, prezyzja i szybkość wykonywania zadań).

-Małgorzata Karwowska – Struczyk, Wanda Hajnicz „OBSERWACJA W POZNAWANIU DZIECKA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998r.
W opracowaniu tym autorki omawiają metodę obserwacji, jej rodzaje oraz możliwości stosowania w pracy z dziećmi w przedszkolu.
Autorki przedstawiły różne techniki obserwacji, a także opisały w jaki sposób dokonywać wyboru wskaźników pozwalających na obserwację zachowań dziecka. W niniejszej książce autorki udzielają wskazówek jak można obserwować niektóre zachowania dziecka np.: kontakty społeczne, myślenie, mowę, emocje i jak otrzymane wyniki obserwacji analizować i interpretować oraz wykorzystywać w interakcjach z dzieckiem. W swojej książce przedstawiły również technikę przeprowadzania autoobserwacji, czyli obserwacji zachowań nauczyciela i ich związku z zachowaniami dzieci. Omówiły również sposoby kontaktowania się z dzieckiem, rodzajach komunikatów kierowanych do dziecka w różnych sytuacjach. Autorki przekonują, że dzięki obserwacji można lepiej poznać dziecko i skutecznie pomagać mu w jego rozwoju. Zwróciły uwagę na to, jak może zmieniać się nauczyciel, aby wykonywanie tego zawodu dawało mu satysfakcję, radość i sprzyjało samodoskonaleniu.
- Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska „METODA WERONIKI SHERBORNE W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r.
Terapia ruchowa W. Sherborne oferuje pomoc w rozwoju świadomości swojego ciała i obrazu samego siebie. Dzieciom, którym brak wiary i zaufania do siebie i do otoczenia terapia ta stwarza warunki do zmniejszania lub pozbycia się swoich zahamowań. Matoda W. Sherborne pozwala pobudzić dzieci zahamowane emocjonalnie i społecznie poprzez budowanie pozytywnych związków w sposób, który nie jest przymusowy lub zagrażający. Wszystkim dzieciom stwarza sposobność dojścia do porozumiewania się z samym sobą i otoczeniem.
- Krystyna Wojciechowska „ GRY I ZABAWY MATEMETYCZNE W PRZEDSZKOLU ”- Wydawnictwo NOWIK, Opole 2008r.
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Z opracowania mogą skorzystać również terapeuci pracujący z uczniami edukacji wczesnoszkolnej mającymi trudności w uczeniu się matematyki. W książce zaprezentowano 30 gier i zabaw dydaktycznych, w większości w kilku wersjach, których reguły są proste, co umożliwia skoncentrowanie uwagi na osiąganiu celów. Prezentowane gry i zabawy dydaktyczne mają na celu:
-wstępne kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 10,
-przygotowanie do dodawania i odejmowania w zakresie 10,
-wyposażenie dzieci w intuicje potrzebne do rozumienia pojęć geometrycznych wprowadzanych w szkole.
Każda propozycja jest poprzedzona opisem celów dydaktycznych, jakie można osiągnąć poprzez zabawę.

-Małgorzata Barańska „ĆWICZENIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE” – Wydawnictwo Harmonia,
Książka ta zawiera ćwiczenia pomocne podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć z grupą dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie bądź z opóźnieniem.
Opracowanie składa się z czterech części:

1. Wycinanki – ćwiczenia kształcące sprawność manualną: wycinanie prostokątów, czworokątów, trójkątów, kół i kształtów nieregularnych, układanie całości z elementów, naklejanie, kolorowanie, ćwiczenie określeń dotyczących stosunków przestrzennych: nad, pod, obok, z lewej strony, z prawej strony.

2. Uważne ucho – ćwiczenia kształcące słuch fonematyczny: utrwalanie samogłosek, analiza głoskowa wyrazów, porównywanie głosek w wygłosie, realizowanie rytmu różnymi sposobami (na przykład klaskaniem, tupaniem).

3. Bystre oko – ćwiczenia kształcące percepcję wzrokową: porównywanie obrazków, szukanie i zaznaczanie różnic, dorysowywanie brakujących elementów, rysowanie znaków literopodobnych według wzoru, rysowanie schematycznych rysunków według wzoru, łączenie w pary identycznych obrazków wybranych spośród podobnych.

4. Sprawna ręka – ćwiczenia kształcące sprawność grafomotoryczną – rysowanie po śladzie i samodzielnie linii pionowych, poziomych, ukośnych, falistych, kół, prostokątów, rysowanie szlaczków złożonych z pojedynczych elementów i rysowanych linią ciągłą (po śladzie i samodzielnie).

V &7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

Rozpoczynając staż poznałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja służących temu czynności przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela – ust.z dn. 26 styczeń 1982r.
-przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- nieustannie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi , w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji , zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Statut Przedszkola
Regulamin Rady Pedagogicznej
Roczny Plan Pracy Przedszkola (Program adaptacyjny, Program wychowawczo-dydaktyczny i profilaktyczny przedszkola)
Koncepcja pracy przedszkola
Plan bezpieczeństwa
Wszelkie moje działania oparte były na udziale w tworzeniu wymienionych dokumentów oraz przestrzeganiu zawartych w nich przepisów . We wrześniu 2014 opracowałam program wychowawczo-dydaktyczny i profilaktyczny przedszkola na rok szkolny 2014/15. W lutym 2015r stworzyłam program adaptacyjny na rok 2015.

PODSUMOWANIE
Realizując zadania ze stażu w Publicznym Przedszkolu w Parysowie nie napotkałam na żadne poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się w całości zrealizować zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Podjęłam także wiele działań dodatkowych. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i Planu Pracy Przedszkola korzystałam z doświadczenia i pomocy dyrektora - opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej.
W ciągu całej dotychczasowej pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym nadrzędnym moim celem była troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonego mi dziecka. Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. W czasie trwania stażu znacznie pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe. Potrafię planować swoją pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Starałam się dzielić zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami, ale również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń - siebie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.