X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27271
Przesłano:

Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej

W każdej szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna , której działalność jest uregulowana przepisami ustawy o systemie oświaty. Radzie pedagogicznej przewodniczy dyrektor placówki. Do jego obowiązków należy:
• ustalanie terminu, zwoływanie zebrania rady pedagogicznej, zawiadamianie o porządku obrad;
• zapraszanie za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej osoby, które mogą uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej ( nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznej, przedstawiciele straży miejskiej, policji, przedstawiciele ośrodka kultury, klubu sportowego, pracownicy ODN)
• przygotowanie i prowadzenie rady pedagogicznej;
• odpowiadanie za realizację uchwały rady pedagogicznej;
• przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki;
• współpraca z radą pedagogiczną przy realizacji swoich zadań oraz zadań głównych placówki
• opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z jego realizacji;
• zapewnienie przestrzegania prawa, w tym również kompetencji rady pedagogicznej i innych organów placówki zapisanych w statucie oraz sposobów rozwiązywania sporów między nimi;

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej dotyczą zapewnienia właściwych warunków do realizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki. Należą do nich:

• zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć;
• podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły;
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
• podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
• przygotowanie statutu projektu szkoły albo jego zmian i przedstawienie go do uchwalenia radzie pedagogicznej;
• występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;
• zatwierdzanie planów pracy po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;
• delegowanie 2 przedstawicieli do komisji konkursowej;
• wykonywanie zadań rady szkoły, w przypadku gdy rada nie została powołana;
• rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków;
• ustalanie warunków sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach i liceach ogólno kształcących;
• wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
• podejmowanie decyzji o powtarzaniu przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej;
• wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
• promowanie do klasy programowo wyżej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć- jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyżej;
• podejmowanie uchwały o niepromowaniu ucznia, który po raz drugi z rzędu uzyskał naganną ocenę zachowania;
• podejmowanie decyzji o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w porozumieniu z rodzicami;
• uchwalenie programu wychowawczego szkoły;
• podejmowanie uchwały o przyjęciu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy w gimnazjum
• ustalenie, które dni, wypadające między dniami świątecznymi, są wolne od zajęć;
• przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra oświaty;
• delegowanie przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołanie od oceny nauczyciela;

Kompetencje opiniujące rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki. Opiniuje propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

• organizację pracy placówki;
• projekt planu finansowego placówki;
• wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
• kandydata na stanowisko dyrektora placówki zaproponowanego przez organ
prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie
wyłoni kandydata

Regulamin rady pedagogicznej

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego działa rada, jest jej regulamin. Określa on tryb i sposób pracy rady pedagogicznej. Jego zadaniem jest usprawnienie i uporządkowanie pracy rady, z uwzględnieniem trybu podejmowania uchwał. Regulamin rady pedagogicznej może funkcjonować przez wiele lat.

Organizacja i formy pracy rady pedagogicznej

Można wyróżnić następujące rodzaje rady pedagogicznej
• organizacyjne( organizacja pracy, projektów, doskonalenie pracy i rozwój placówki),
• klasyfikacyjne( klasyfikacyjna, zatwierdzająca, dotycząca ocen prognozowanych),
• szkoleniowa( informacyjno- szkoleniowa, warsztaty),
• wizytacje oraz badania diagnozujące,

Rady organizacyjne –poświęcone są głównie organizacji pracy placówki oraz
zatwierdzeniu, i opiniowaniu dokumentów. Mogą one mieć charakter zespołowy, oraz mogą
służyć wspólnej pracy nad doskonaleniem aspektów pracy szkoły.
Zebrania rady klasyfikacyjnej zwołuje się tyle razy ile jest semestrów w szkole, najczęściej
dwa razy do roku. Punktu widzenia dokumentacji przebiegu nauczania zatwierdzenie
wyników klasyfikacji i promocji uczniów są najbardziej istotnymi uchwałami rady
pedagogicznej. Rada pedagogiczna zatwierdza protokoły z wszelkich egzaminów, wyniki
kształcenia i zachowania uczniów oraz rozpatruje zastrzeżenia dotyczące oceny zachowania
danego ucznia. Zebrania rady szkoleniowej zwołuje się w zależności od potrzeb. Mogą mieć
charakter wyjazdów szkoleniowo- integracyjnych. Mogą być realizowane zarówno w formie zajęć warsztatowych jak i seminariów. Stanowią one element realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Wizytacje i badania diagnozujące zwołuje się na wniosek wizytatora. Termin i tematyka badania wynika z rocznego planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty, gdzie są wytypowane placówki do badania i wizytacji.

Harmonogram prac rady pedagogicznej

W większości placówek opracowywany jest roczny harmonogram pracy i spotkań rady pedagogicznej. Uwzględnia on kalendarz szkolny. W harmonogramie podaje się tematykę poszczególnych zebrań. O zebraniu powinno się poinformować nauczycieli na kilka dni przed jego planowanym terminem. Oprócz zaplanowanego harmonogramu zebrań rady pedagogicznej istnieje możliwość zwołania dodatkowych zebrań. O takim zebraniu powinno się poinformować nauczycieli z tygodniowym wyprzedzeniem.

Dokumentowanie pracy i uchwał rady pedagogicznej

Podstawowym dokumentem zebrań rady pedagogicznej jest księga protokołów. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie placówki jej nauczycielom, oraz upoważnionym osobom. Niezależnie od księgi protokołów w wielu placówkach prowadzone są ponadto:
• zestawienia lub wyciągi uchwał rady pedagogicznej;
• imienne listy obecności na poszczególnych zebraniach;
• sprawozdania z prac poszczególnych komisji i zespołów rady pedagogicznej;
• pisma i wnioski, które do rady pedagogicznej wpłynęły od innych organów placówki oraz uczniów lub ich rodziców;

Nadzór nad radą pedagogiczną

Nauczyciele wykonujący czynności nadzoru pedagogicznego mają prawo;
• wstępu do szkół i placówek;
• wglądu do prowadzonej dokumentacji dotyczącej nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji;
• udział w zebraniach rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora placówki;
W terminie 7 dni od dnia zebrania z radą pedagogiczną organ sprawujący nadzór przekazuje wnioski i zalecenia powizytacyjne. W terminie 7 dni od otrzymania takich wniosków i zaleceń, można wnieść do organu sprawującego nadzór, umotywowane zastrzeżenia. Natomiast organ ten jest zobowiązany odnieść się do tych zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich otrzymania. Od wizytatora prowadzącego wizytację można wymagać, aby:
• odpowiednio wcześniej poinformował o wizytacji
• opracował program wizytacji
• przedstawił radzie pedagogicznej program wizytacji przed jej rozpoczęciem;
• prowadził wizytację tak, aby nie zakłóciła toku pracy placówki;
• w terminie 7 dni od zakończenia czynności wizytacyjnych przedstawił na zebraniu rady pedagogicznej wyniki wizytacji

Następuje program naprawczy, który musi uwzględniać uwagi i wnioski powizytacyjne zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie opracowany lub wdrożony program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględnisz tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora, z końcem lub w czasie roku szkolnego.

Wewnątrzszkolny system oceniania- cele i elementy oceniania

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest;
• komunikowanie uczniom wymagań edukacyjnych;
• informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych;
• udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu jego rozwoju;
• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
• przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce;
• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej;
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
• formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych;
• ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
• oceniania bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania;
• przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
• ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych;
• ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
WSO obowiązujące w każdej placówce musi być zgodne z rozporządzeniami.

Ocenianie w poszczególnych etapach kształcenia

Klasyfikowanie uczniów i ich ocenianie dokonywane jest przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym przez statut placówki. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
• uczniowie klas 0- III oceniani są poprzez ocenę opisową, której kryteria i sposób zostały opracowane przez szkolny zespół nauczania zintegrowanego. Ocena opisowa jest przedstawiana rodzicom na koniec każdego semestru.
• w klasach IV- VI stosowana jest skala ocen zgodna ze skalą ocen klasyfikacyjnych. Nauczyciel może przyjąć skalę punktową lub ocenę opisową.
Uzupełnieniem Wsolą przedmiotowe systemy oceniania, które powinny być dostosowane do specyfiki przedmiotu.

Procedura ustalenia zasad oceniania

Podczas ustalania zasad oceniania należy pamiętać, aby był on precyzyjny i jednoznaczny- tak aby wszyscy zrozumieli go tak samo. Poniższy zapis jest przykładowym zapisem zasady oceniania zgodne z wymogami MEN:
• ustalenie wspólnie z radą pedagogiczna, jakie sprawy i na ile szczegółowo powinny być opisane w WSO;
• przygotowanie przez powołany zespół projekt WSO;
• jasne sformułowanie kryteriów oceniania i przedstawienie ich uczniom, tak aby wiedzieli, kiedy, za co i jak będą oceniani.
• określenie jak często uczniowie będą oceniani w danym zakresie i w jaki sposób oraz w jakich terminach nauczyciele będą informować rodziców o postępach ich dzieci w nauce;
• ustalenie trybu wystawiania ocen semestralnych;
• ustalenie, jakie reguły będą obowiązywały nauczycieli w zakresie przeprowadzania prac klasowych, ich oceniania i ewentualnego poprawiania przez ucznia;
• formułowanie kryteriów ocen semestralnych i rocznych z danego przedmiotu;
• zapisanie ustaleń końcowych WSO, który obowiązywać będzie w danej placówce;

Opracowała :
mgr Marzanna Michalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.