X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27469
Przesłano:

Bezpieczne dziecko to szczęśliwe dziecko - referat

BEZPIECZNE DZIECKO TO SZCZĘŚLIWE DZIECKO

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola jak i poza nim to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów oraz innych pracowników przedszkola. Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.
Okres przedszkolny ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Dlatego też nauczyciele wspólnie z opiekunami swoich wychowanków już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju jego osobowości.
Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola jak i poszczególnych członków rodzin dzieci.
Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadomienia im niebezpieczeństw, zabaw w źle wybranym miejscu, bądź też zabaw niebezpiecznymi i nie przeznaczonymi do zabaw przedmiotami, a także ostrożnego zachowania wobec obcych osób i zwierząt.
Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno jednak kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do „pewnych” ograniczeń jego wolności. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

ZASADY EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna:
1. Być procesem ciągłym, systematycznym i kompleksowym;
2. Kształtować postawy i nawyki z zachowaniem określonych proporcji wiedzy
i działania;
3. Zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt z obiektami i zjawiskami omawianego środowiska;
4. Analizować problemy za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych, podkreślając znaczenie zajęć praktycznych i własnych doświadczeń;
5. Rozwijać u dzieci wrażliwość na niebezpieczeństwo, szczególnie w najbliższym otoczeniu.
Treści zawarte w programach wychowania przedszkolnego dotyczą przede wszystkim wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw sprzyjających właściwym zachowaniom w sytuacjach zagrażających życiu czy też zdrowiu dzieci. Właściwa ich realizacja powinna umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo nie tylko swoje ale też innych.
Nauczyciel w czasie zajęć wychowawczo-dydaktycznych powinien poprzez stosowanie różnych metod i form pracy stwarzać dzieciom okazję do utrwalania treści związanych z bezpieczeństwem zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Dzięki pogadankom, pokazom, scenkom sytuacyjnym czy też przykładom z życia nauczyciel ma możliwość uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw, zapoznania ich ze sposobami unikania zagrożeń, a przede wszystkim z umiejętnością radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

ZAKRES TREŚCI ZAWARTYCH W PROGRAMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

1. Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu.
2. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
3. Groźne przedmioty i urządzenia.
4. Zagrożenia ze strony zwierząt.
5. Niebezpieczne rośliny.
6. Zagrożenia ze strony dorosłych.
7. Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy
i chronienia domowego dobytku.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZEDSZKOLA:
1. Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone.
2. Nauka odpowiedzialności za swoje czyny.
3. Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach.
4. Nauka podejmowania właściwych decyzji.
Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.
Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności
w rozwiązywaniu problemów.
Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci np. (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne ,stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, lekarzem).

Ponieważ to nauczyciel niezmiennie czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci
w przedszkolu ustala wspólnie z wychowankami normy postępowania związane
z ich bezpieczeństwem poprzez:
opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się
w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania z zabawek,
zapoznanie dzieci z regulaminem zachowania się w ogrodzie przedszkolnym,
zaznajomienie dzieci z sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem na terenie przedszkola jak i poza nim.
Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Nauczyciel dostarczając im odpowiedniej wiedzy może liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są zajęcia otwarte jak również spotkania indywidualne
i grupowe z rodzicami.
Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu
i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone
w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie w szkole.

Referat opracowała i wygłosiła:
mgr Agnieszka Lxxx

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.