X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27117
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Alina Alichniewicz
MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Pile
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel języka niemieckiego
WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2012r.
PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2015r.

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli), jak również o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r., Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580) oraz o Rozporządzenie MENiS z dnia 24 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 235, poz. 1543)


§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

•analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na nauczyciela dyplomowanego, np.: Karta Nauczyciela, rozporządzenia, ustawy, opinie ekspertów i inne
•sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
•opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły
•systematyczne analizowanie dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, programu rozwoju szkoły, regulaminów, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych cały okres stażu

3.Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
•aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN oraz innych ośrodków, studiowanie literatury fachowej
•pogłębianie wiedzy dotyczącej przeprowadzania egzaminu maturalnego i sposobu jego oceniania

4.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
•gromadzenie materiałów dydaktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela języka niemieckiego w celu wzbogacenia klasopracowni językowej (słowniki, podręczniki, książki, czasopisma obcojęzyczne, kasety video, płyty DVD i inne)
•studiowanie literatury z zakresu dydaktyki języka niemieckiego oraz zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, interesującymi artykułami w czasopismach dydaktycznych i na stronach internetowych
•stosowanie metod aktywizujących, prowadzenie lekcji poglądowych, podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie za zajęciach autentycznych materiałów (dostosowanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb uczniów)
•przygotowywanie gazetek, wystawek tematycznych
•aktualizowanie w ramach potrzeb przedmiotowego systemu oceniania

5.Przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych do bieżącej analizy poziomu osiągnięć uczniów, określania skuteczności działań edukacyjnych oraz systematycznego mierzenia jakości własnej pracy.

•przygotowanie testu diagnozującego z języka niemieckiego na początku i na końcu pierwszej klasy na potrzeby wewnątrzszkolnego badania osiągnięć uczniów
•opracowanie analizy wyników testów diagnostycznych
•sprawdzanie oraz opracowanie analizy wyników próbnej matury z języka niemieckiego oraz pisemnych wyników egzaminów maturalnych (prezentowane na posiedzeniach rady pedagogicznej jako część składowa raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły)
•analiza wyników pomiaru dydaktycznego

6. Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
•prowadzenie konsultacji, przygotowywanie i przeprowadzenie testów, omówienie arkuszy maturalnych, prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego

7.Promocja szkoły w środowisku lokalnym
•uczestnictwo w różnych formach kultury ( kino, teatr, muzea); imprezach kulturalnych, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych; udział w drzwiach otwartych szkoły
8.Podejmowanie działań wychowawczych
•organizowanie spotkań z rodzicami (według potrzeb i harmonogramu ustalonego przez szkołę) w celu informowania rodziców o postępach uczniów w nauce oraz zachęcanie rodziców do angażowania się w życie i działalność szkoły, jak również informowanie o różnych działaniach wychowawczych, ujętych w planie pracy wychowawczej

§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji
•wykorzystanie programów komputerowych (np. Word, Power Point) i przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami, przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów
•korzystanie z serwisów edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania, wychowania
•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
•współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania dokonań uczniów
•wskazywanie uczniom przydatnych stron internetowych w języku niemieckim

2.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
•przygotowywanie materiałów i ich opublikowanie na stronach internetowych portali edukacyjnych, np publikowanie w Internetowym Klubie Języka Niemieckiego na portalu WSiP materiałów związanych z cyklem alles klar, korzystanie z materiałów i artykułów innych nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli

•przygotowywanie scenariuszy lekcji
•przeprowadzanie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
•omówienie przeprowadzonych zajęć
2.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
•opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów, wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości
•aktywny udział w pracach komisji zespołu językowego, dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego
•poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów i konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów
•współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, uczącymi w danej klasie (wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych)

3.Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych

•opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów scenariuszy lekcji wychowawczych i innych materiałów dodatkowych cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
•opracowanie i aktywna realizacja planu pracy wychowawczej, uwzględniającego szkolny program wychowawczy i profilaktyczny
•przeprowadzenie szeregu lekcji wychowawczych uwzględniających potrzeby uczniów oraz zgodnych z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
•prowadzenie stałego monitoringu frekwencji w klasie
•systematyczna analiza zachowania uczniów oraz wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów
•rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych cały okres stażu
2.Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce Praca z uczniem zdolnym:
•opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem zdolnym
•uwzględnienie w pracy dydaktycznej potrzeb ucznia zdolnego: zachęcanie do wykonywania dodatkowych zadań, wykraczających poza ramy programowe, zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych, itp.

Praca z uczniem słabym:
•opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem słabym
•uwzględnienie w pracy dydaktycznej potrzeb ucznia słabego: wyrównanie braków, zachęcanie młodzieży do pomocy koleżeńskiej, prowadzenie zajęć wyrównawczych i konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów słabych, itp. cały okres stażu

3.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla maturzystów z języka niemieckiego
•opracowanie programu i jego realizacja
•prowadzenie konsultacji dla maturzystów (przygotowywanie uczniów do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego)

4.Diagnozowanie potrzeb uczniów
•ankietowanie uczniów

§ 8 ust. 2 pkt 4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników
lub środków dydaktycznych

1.Pełnienie funkcji egzaminatora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE, tzn.:
•sprawdzanie arkuszy części pisemnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
•sprawowanie funkcji egzaminatora na ustnym egzaminie maturalnym
z języka niemieckiego

§ 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek
•organizacja uroczystości szkolnych zgodnie z przydziałem czynności
•udział w organizacji wyjść, wyjazdów do kina, teatru
•opracowanie i realizacja planów wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i integracyjnych
•sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych uroczystości, wycieczek, spotkań z interesującymi ludźmi cały okres stażu

2.Działania profilaktyczne
•pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
•potwierdzenia dyrekcji szkoły

3.Organizowanie i przeprowadzenie konkursów z języka niemieckiego
•przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka niemieckiego, np. Konkurs na najlepszego „germanistę” w szkole
•opracowanie regulaminów organizowanych konkursów
•publikacja na stronie internetowej szkoły osiągnięć uczniów
w organizowanych konkursach

§ 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych •poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków (np.: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, rozmów indywidualnych, przeprowadzenie ankiet, jak również obserwacja uczniów, itp.)
•monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy, np. materialnej, rzeczowej i innej
•pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Pile
•współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych (konsultacje dotyczące bieżących problemów klasowych, itp.)
•kierowanie do poradni uczniów z problemami emocjonalnymi, trudnościami w nauce, podejrzeniem o dysleksję rozwojową
•wdrażanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej zaleceń, sugestii poradni

3.Współpraca z różnymi instytucjami opiekuńczymi i kulturalnymi
•zachęcanie uczniów do działania w przedmiotowych kółkach zainteresowań, w szkolnym wolontariacie, akcjach charytatywnych, itp.
4.Współpraca z biblioteką szkolną
•rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych
5.Współpraca z wydawnictwami
współpraca z przedstawicielami wydawnictw
•pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
•udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych • zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
•studiowanie literatury fachowej – z zakresu pedagogiki i psychologii

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.