X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27147
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O
CEL GŁÓWNY:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
- Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
- Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
- Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I.UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO (§ 7, ust. 1, pkt. 1)
- Diagnozowanie poziomu opanowania języka obcego na koniec klasy pierwszej i drugiej gimnazjum
- Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania placówki
- Współpraca z Dyrektorem Szkoły i Gronem Pedagogicznym przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej – dziennik zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkusze obserwacji, arkusze ocen, przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne, plany dydaktyczne, indywidualne wymagania edukacyjne dla uczennic posiadających opinię lub orzeczenie PPP
- Przeprowadzenie konkursów i dokonanie ewaluacji zajęć przygotowujących do konkursu
- Zapoznanie się i wdrażanie: Statutu Szkoły, Regulaminu placówki, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemem Oceniania
- Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety ewaluacyjnej
- Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym, pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
- Przeprowadzenie testów kompetencji językowych w klasach pierwszych i drugich gimnazjum
- Przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach trzecich

II.POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (§ 7, ust. 1, pkt. 2)
- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
- Udział w pozaszkolnych konferencjach, kursach, warsztatach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania: Wykorzystanie piosenki w nauczaniu gramatyki języka angielskiego, Metody i techniki nauczania języka angielskiego, Komunikacja z uczniem, ADHD w szkole, Techniki terapii behawioralnej, Inteligencja emocjonalna, Kształtowanie zachowań asertywnych, Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w gimnazjum
- Udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu ds. ewaluacji
- Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych, prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
- Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
- Wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami
- Prowadzenie zajęć otwartych, udział w lekcjach otwartych
- Współpraca z biblioteką szkolną, korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Korzystanie z internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki
- Poznanie nowych programów komputerowych

III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§ 7, ust. 1, pkt. 3)
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawy o Pomocy Społecznej, Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- Analiza Prawa Ucznia i Karty Praw Dziecka Konwencji Praw Dziecka, Reguł Pekińskich, Wskazań Rijadzkich
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WZO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, przepisów bhp i p.poż, planów, regulaminów, programów

I.UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego
- Lektura i analiza publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)
- Dokumentowanie osiągnięć związanych z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego

2.Współpraca z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy, ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
- Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu ich ewaluacji
- Opracowanie projektu sprawozdania

3.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności w procesie aktywnego udziału w kursach i szkoleniach
- Udział w dostępnych formach rozwijania i doskonalenia umiejętności:
- Umiejętności interpersonalne, Warsztat kompetencji interpersonalnych
- Kształtowanie zachowań asertywnych
- Rozwiązywanie konfliktów
- Zarządzanie stresem
- Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
- Udział w zajęciach warsztatowych WDN – wg oferty
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej– wg oferty
- Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa edukacyjne np. Longman, Macmillan: „Small talks”, „Dni otwarte języka angielskiego”
- Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

5.Rozbudowanie własnego warsztatu pracy, doskonalenie umiejętności metodycznych, budowanie bazy pomocy dydaktycznych, dobieranie różnorodnych form i metod pracy, doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający ich właściwą realizację
- Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
- Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych, tworzenie dekoracji, gazetek, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno –wychowawczym w celu podniesienia poziomu pracy
- Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych
środków dydaktycznych, wyszukiwanie ciekawych czasopism w języku angielskim oraz pozycji literatury anglojęzycznej celem wykorzystania ich na zajęciach
- Udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego, tj.: szkoleniach i konferencjach metodycznych: Podstawowe zasady terapii behawioralnej, Wykorzystanie piosenki w nauczaniu gramatyki języka angielskiego, Metody i techniki nauczania języka angielskiego, Komunikacja z uczniem, ADHD w szkole,
- Dokonywanie ewaluacji własnych działań poprzez ankiety, obserwację, wywiady
- Udoskonalenie sposobu przeprowadzonych zajęć poprzez efektywne wykorzystanie czasu lekcji; analizowanie efektów własnej pracy; wyeliminowanie popełnianych błędów, stosowanie metod aktywizujących; wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć
- Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań, udział w lekcjach otwartych

6.Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez systematyczne prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie
- Opracowanie i modyfikacja planów dydaktycznych, wymagań edukacyjnych, programów wychowawczych
- Opracowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego i informatyki oraz wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla uczniów z opinią lub orzeczeniem PPP
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne

7.Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb ucznia lub zespołu klasowego
- Analiza opinii i orzeczeń PPP, wykorzystanie zaleceń poradni do dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczennic z opinią lub orzeczeniem
- Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego ucznia

8.Przygotowanie własnego cyklu zajęć
- Przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconych kulturze Wielkiej Brytanii oraz krajów anglojęzycznych

9.Przygotowanie konkursów językowych
- Przeprowadzenie konkursów i zajęć przygotowujących do konkursu

10.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć
- Autorefleksja, samoocena
- Ocena skuteczności własnych działań

11.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.)
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

12.Poszerzenie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki
- Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania placówki
- Zapoznanie się ze: Statutem szkoły, Regulamin placówki, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej

13.Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, dokonanie ewaluacji osiągnięć wychowawczych i dydaktycznych
- Opracowanie ankiety ewaluacyjnej
- Opracowanie analiz i zestawień
- Diagnoza skuteczności wykonywania przez siebie osiągnięć wychowawczych i dydaktycznych
- Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji

14.Dzielenie się swoją wiedzą
- Wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami oraz udostępnianie im swoich scenariuszy zajęć
- Publikacja własnych prac, Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy lekcji na stronach internetowych

II.UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1.Diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej, poznawanie ich środowiska
- Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych
- Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
- Indywidualne rozmowy z wychowankami
- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.
- Opracowanie narzędzi diagnostycznych mających na celu lepsze poznanie uczniów, ich środowiska
- Obserwacja i analiza możliwości uczennic
- Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczennic
- Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów poprzez współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo – opiekuńczych wśród uczennic)

2.Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy klasy
- Prowadzenie zajęć wychowawczych zgodnie z planem pracy
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej
- Podejmowanie tematów z zakresu problemów cywilizacyjnych lekcjach
- Opracowanie indywidualnych opinii o uczennicach
- Przeprowadzenie analizy wyników egzaminów, określenie przyczyn niepowodzeń, opracowanie wniosków do dalszej pracy
- Dokonywanie aktualnych wpisów w Arkuszach Spostrzeżeń wychowanek

3.Praca w ośrodkowych komisjach powołanych przez dyrektora
- Praca w komisji egzaminacyjnej i konkursowej

4.Współpraca z nauczycielami przedmiotów
- Współorganizowanie wycieczek, imprez środowiskowych
- Prowadzenie zajęć otwartych, udział w lekcjach otwartych
- Wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami

5.Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczennicami
- Praca metodami aktywizującymi, twórczymi

6.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
- Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej
- Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów
- Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów
- Pomoc uczniom słabym w zwalczaniu trudności w nauce, pomoc w utrwaleniu poznanych treści i przy odrabianiu prac domowych
- Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem, rozmowy indywidualne

7.Opracowanie i realizacja zajęć integrujących, przeciwdziałających agresji, prozdrowotnych; dostosowywanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego uczennic
- Pomoc uczennicom z trudnościami w nauce i ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi – arkusz pracy
- Integrowanie wychowanek, przeciwdziałanie agresji, prowadzenie zajęć prozdrowotnych
- Włączanie uczennic sprawiających kłopoty wychowawcze do aktywnego udziału w życiu szkoły
- Analiza pracy wychowawczo – dydaktycznej
- Praca z uczniem zdolnym – arkusz pracy

8.Współpraca z pedagogiem i psychologiem oraz poradniami specjalistycznymi
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i psychologa do rozwiązywania problemów

9.Współpraca z biblioteką szkolną
- Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno - wychowawczej.

10.Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Podejmowanie tematów z zakresu kultury, gospodarki oraz polityki krajów anglojęzycznych
- Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do samokształcenia

III.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1.Publikacje prac własnych w Internecie
- Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, własnych prac, scenariuszy zajęć (m.in. na stronie internetowej placówki)

2.Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej w pracy pedagogicznej i wychowawczej
- Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Wyszukiwanie materiałów dydaktycznych dla uczennic
- Korzystanie z internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki
- Dokumentowanie przebiegu stażu
- Przygotowywanie testów, sprawdzianów oraz innych materiałów dydaktycznych na komputerze
- Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, programów do nauki języka na płytach CD
- Przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej i multimedialnej, przygotowywanie prezentacji multimedialnych

3.Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej
- Poznanie nowych aplikacji i programów komputerowych

IV.UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych, pogłębianie znajomości literatury fachowej i jej praktyczne zastosowanie w pracy. Weryfikacja posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie), studiowanie literatury, czasopism fachowych
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma)
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu, przeciwdziałania agresji
- Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki: Techniki terapii behawioralnej, Wykorzystanie piosenki w nauczaniu gramatyki języka angielskiego, Inteligencja emocjonalna, Komunikacja z uczniem, Kształtowanie zachowań asertywnych, Metody i techniki nauczania języka angielskiego, Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w gimnazjum, ADHD w szkole
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych, wychowawczych oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Stosowanie aktywnych metod pracy
- Studiowanie literatury
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, w celu przeciwdziałania agresji
- Analiza programu wychowawczego szkoły
- Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym, psychologiem i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
- Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców poprzez prowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych

3.Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczennic szkoły
- Rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły, psychologiem
- Obserwacja wychowanek podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych
- Poznanie sytuacji rodzinnej uczennic, rozmowy indywidualne, obserwacja
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne rozwiązywanie problemów
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw uczni

4.Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Opracowanie indywidualnych programów dydaktyczno-wychowawczych pracy z uczniem i wykorzystanie zaleceń PPP w pracy pedagogicznej

5.Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie uczennic z trudnościami wychowawczymi

6.Doskonalenie kompetencji osobo-wartościowych
- Kształtowanie umiejętności nawiązywanie dobrego kontaktu z uczennicami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych
- Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole

V.UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
- Analiza Prawa Ucznia i Karty Praw Dziecka Konwencji Praw Dziecka, Reguł Pekińskich, Wskazań Rijadzkich

2.Analiza dokumentacji szkolnej
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WZO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, przepisów bhp i p.poż, planów, regulaminu, programów

3.Wykorzystanie wiedzy z wybranych zagadnień pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz oligofrenopedagogiki w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela
- Wdrażanie programów wychowawczych, IPR-ów
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne rozwiązywanie problemów, podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia, integrowanie wychowanek, przeciwdziałanie agresji, prowadzenie zajęć prozdrowotnych
- Działanie na rzecz podnoszenia kultury osobistej
- Opracowanie indywidualnych planów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o zalecenia PPP w pracy pedagogicznej
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych, wychowawczych oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

4.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- Upowszechnienie wykorzystania komputera i tablicy interaktywnej do pracy na lekcji
- Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
- Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru).
- Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych
- Przeprowadzenie analizy wyników egzaminów gimnazjalnych
- Określenie przyczyn niepowodzeń, opracowanie wniosków do dalszej pracy
- Przygotowanie uczennic do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego (m.in. organizowanie dodatkowych zajęć)
- Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczennic zdolnych lub wykazujących trudności w przyswajaniu wiedzy językowej
- Przeprowadzenie testów kompetencji językowych w klasach pierwszych i drugich
- Przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach trzecich
- Diagnozowanie poziomu opanowania języka obcego po klasie pierwszej i drugiej gimnazjum
- Opracowanie indywidualnych opinii o uczennicach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.