X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27102
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

1
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przasnyszu
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Zbigniew Lomperta
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.
2
Przasnysz, wrzesień 2012 r.
WSTĘP
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przasnyszu. Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu, jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
3
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
2.
3.
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, program wychowawczy).
- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły
Sierpień, wrzesień 2012r.
Wrzesień 2012,2013,2014
Sierpień, wrzesień 2012,2013,2014
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.
Posiadanie bieżących wiadomości.
Wykaz zadań w planie rozwoju.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.
4
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
4.
5.
6.
Praca w zespołach przedmiotowych.
Promocja szkoły.
Udział drużyny dziewcząt w międzyszkolnych zawodach sportowych (koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka).
Udział drużyny chłopców w międzyszkolnych zawodach sportowych (koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka).
(kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).
- Kurs instruktora piłki koszykowej.
- Komputer w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
- Warsztaty szkoleniowe z gier zespołowych.
- Opracowanie programu własnego i opinii o programie.
- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.
- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.
- Prowadzenie drużyny w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych.
- Prowadzenie drużyny szkolnej.
- Prowadzenie drużyny szkolnej.
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2012/2013
Rok 2012,2013,2014,
2015
Rok szkolny 2012/2015
Na bieżąco.
Na bieżąco w okresie stażu.
Na bieżąco w okresie stażu.
Październik/Maj
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Wykaz literatury.
Konspekty zajęć.
Arkusze obserwacyjne, testy.
Artykuły prasowe.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Tabele, wyniki, sprawozdania.
5
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
2.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Wykorzystanie internetu.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.
- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.
- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.
- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
- Prowadzenie strony internetowej szkoły.
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły.
- Prowadzenie koła informatycznego.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego
oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Na bieżąco.
Na bieżąco.
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Po ukończeniu szkolenia.
Cały okres stażu.
Na bieżąco.
Na bieżąco przez okres stażu.
Na bieżąco przez okres stażu.
Na bieżąco przez okres stażu.
Październik,
listopad 2012.
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
Dyskietki, płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.
Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.
6
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.
- Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia w ramach WDN, dla nauczycieli.
- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
Dwa razy w okresie stażu.
Rok szkolny 2012/2013
Na bieżąco w okresie stażu.
Według potrzeb.
Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia Dyrektora
Szkoły.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, protokół i materiały szkoleniowe, lista obecności.
Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.
Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.
7
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
2.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
Współpraca z rodzicami uczniów.
- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z piłki koszykowe w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.
- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze
młodzieży w szkole i poza nią oraz osiągnięć edukacyjnych i sportowych.
Rok szkolny
2013/2014
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Program.
Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
2.
Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.
Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i
- Współorganizacja i organizacja jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Współorganizacja i organizacja imprez:
 Wigilia,
Wrzesień, czerwiec
2012/2013
2013/2014
2014/2015
W okresie stażu.
Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.
8
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
3.
4.
międzyszkolnych.
Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.
Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
 Dzień Kobiet,
 Dzień Dziecka.
- Organizacja Dnia Sportu.
- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych.
- Organizacja turniejów:
 piłki koszykowej
 tenisa stołowego
-Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: piłka siatkowa i koszykówka dziewcząt i chłopców.
- Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.
- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
- Organizowanie pomocy.
Czerwiec 2012/2013
2013/2014
2014/2015
W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy.
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Potwierdzenie Dyrektora.
Szkoły.
Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami.
9
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Współpraca ze strukturami samorządowymi.
Współpraca z Policją.
Organizowanie zawodów sportowych.
Współpraca z psychologiem szkolnym.
Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi
- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.
- Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat
„ Postępowania w sprawach nieletnich i wynikających z nich konsekwencji prawnych” oraz „ Bezpieczeństwa w drodze do szkoły i powrotu”.
- Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.
- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.
- Współorganizowanie akcji : WOŚP, Sprzątanie Świata itp.
- Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na
Cały okres stażu.
Rok szkolny 2013/2014
2014/2015
Cały okres stażu, oraz zgodnie z terminarzem zawodów.
W trakcie stażu.
Styczeń, wrzesień 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Cały okres stażu.
Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.
Potwierdzenie Dyrektora.
Szkoły, pisma skierowane do Policji, zapisy tematów lekcyjnych.
Komunikaty
i potwierdzenia udziału w zawodach.
Zaświadczenia,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
10
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
7.
8.
i instytucjami.
Współpraca ze strażą pożarną.
Współpraca ze Służbą Zdrowia.
organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.
- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży pożarnej poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń, z jakimi stykają się w swojej misji niesienia pomocy, połączone z pokazem sprzętu „bojowego”.
- Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2012/2013
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
Opis i analiza przypadków.
11
Lp.
Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.
Opracował: mgr Zbigniew Lomperta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.