X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27092
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontrakowego

Dębica, 01.09.2012r.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty: mgr Anna Zgoda
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Pyzińska
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie Nr 2 - Integracyjne w Dębicy
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2012- 31.05.2015)

Data zatwierdzenia planu rozwoju do realizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działania.

ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedur awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela
IX 2012

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

• Udział w kursie szkoleniowym na temat „Awans zawodowy nauczycieli” IX 2012 Zaświadczenie
Współpraca z opiekunem stażu • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu IX 2012
Wniosek

• Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zasad współpracy, zakresu obowiązków. IX 2012
Kontrakt

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza) 1 raz na 3 miesiące

Scenariusze zajęć, wnioski

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 1 raz na 3 miesiące
Notatki

• Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju W trakcie trwania stażu
Dokumentacja procedury awansu zawodowego (teczka)
• Opracowanie z opiekunem stażu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V 2015 Sprawozdanie
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu wewnątrzprzedszkolnym i zewnątrzpedszkolnym
• Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach metodycznych dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
W trakcie trwania stażu

Zaświadczenia

• Samodzielne studiowanie fachowej literatury i czasopism W trakcie trwania stażu

Wykaz lektur, tytułów czasopism

Podejmowanie dodatkowych wewnątrzprzedszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
• Prowadzenie „Kącika dla rodziców
W trakcie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej W trakcie trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
• Współudział w organizowaniu kiermaszy, dni otwartych, festynu rodzinnego W trakcie trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli wspomagających, prowadzenie zajęć integracyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych 1 raz w miesiącu Scenariusze zajęć
• Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych XII 2012 Potwierdzenia dyrektora, scenariusz uroczystości
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej • Wpisy w dzienniku zajęć W trakcie trwania stażu Dziennik zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Współpraca z rodzicami

• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami W trakcie trwania stażu
Notatki, lista obecności
• Konsultacje indywidualne z rodzicami W trakcie trwania stażu
Zeszyt kontaktów indywidualnych
• Zajęcia otwarte dla rodziców W trakcie trwania stażu
Scenariusze zajęć
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych W trakcie trwania stażu
Scenariusze uroczystości
• Przeprowadzenie wywiadów odnośnie sytuacji, samopoczucia dziecka w przedszkolu W trakcie trwania stażu
Zeszyt kontaktów indywidualnych
Obserwacje dzieci • Opracowywanie programów terapii indywidualnej W trakcie trwania stażu

Programy terapii indywidualnej
• Ocena rozwoju dzieci W trakcie trwania stażu
Arkusze diagnostyczne
Organizowanie pomocy materialnej dzieciom z ro-dzin potrzebujących
• Rozeznanie się w sytuacji materialnej rodzin, zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, środków czystości, zabawek na terenie przedszkola
W trakcie trwania stażu
Notatki, podziękowanie

Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych • Udział w różnego rodzaju akcjach: Góra grosza, pola nadziei W trakcie trwania stażu
Zapisy w dzienniku, podziękowania
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej • Wykonywanie pomocy dydaktycznych W trakcie trwania stażu
Płyty CD
• Przygotowywanie dokumentów (scenariuszy, planów pracy, sprawozdań, itp.) W trakcie trwania stażu
Opracowane dokumenty
Wykorzystanie technologii informatycznej podczas prowadzenia zajęć i przygotowywań do pracy dydaktycznej • Zapoznanie dzieci z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera W trakcie trwania stażu
Zapisy w dzienniku zajęć
• Wykorzystywanie podczas zajęć programów komputerowych edukacyjnych W trakcie trwania stażu
Zapisy w dzienniku zajęć
• Korzystanie z bazy internetowych pomocy dydaktycznych W trakcie trwania stażu
Adresy stron WWW, płyty CD
• Dokumentowanie przebiegu stażu W trakcie trwania stażu
Dokumentacja procedury awansu zawodowego (teczka)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
Rozwijanie własnych kompetencji pedagog-gicznych
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
W trakcie trwania stażu
Zaświadczenia

Aktywna praca nad samokształceniem - wyko-rzystanie teorii w praktyce • Poznanie najnowszych publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu

W trakcie trwania stażu Wykaz lektur
Kształtowanie i dosko-nalenie kompetencji oso-bowościowych koniecznych w pracy
• Umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z dziećmi, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole
W trakcie trwania stażu

Opinia opiekuna pracy

Współpraca z rodzicami • Przeprowadzenie wywiadów odnośnie sytuacji, samopoczucia dziecka w przedszkolu W trakcie trwania stażu

Zeszyt kontaktów z rodzicami
• Bieżący kontakt z rodzicami W trakcie trwania stażu
Odnotowanie w dzienniku zajęć
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci poprzez wnikliwą obserwacje i konsultacje • Udział w pracach przedszkolnego zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej: psycholog, logopeda, rehabilitant W trakcie trwania stażu
Potwierdzenia dyrektora
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
Dogłębna analiza do-kumentacji przedszkola, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela • Analizowanie statutu, planów, regulaminów, programów W trakcie trwania stażu
Notatki
Uwzględnianie i posłu-giwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświa-towego
• Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom
W trakcie trwania stażu
Notatki
• Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, praca w zespołach podsumowujących pracę przedszkola
W trakcie trwania stażu
Notatki, protokoły

• Pisanie protokołów Rad Pedagogicznych W trakcie trwania stażu
Protokoły Rad Peda-gogicznych

• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin W trakcie trwania stażu

Plan rozwoju zawodowego sprawozdanie

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opie-kuńczych
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola W trakcie trwania stażu
Notatki

• Współpraca z gronem pedagogicznym W trakcie trwania stażu
Notatki

Opracowany plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany i zmieniany w zależności od zaistniałych potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.