X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27090
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Bogusława Gajda
Wykształcenie:
• studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska
• podyplomowe studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: edukacja osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
• kurs uprawniający do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Staż pracy: 12 lat
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2015
PLAN DZIAŁANIA

WYMAGANIA LP PODJĘTE ZADANIA EFEKTY DZIAŁAŃ

§ 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
1 Będę uczestniczyła w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli
Efekty: Doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy
2 Będę aktywnie brała udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Efekty: Zwiększenie własnych kompetencji edukacyjnych i wychowawczych
3 Zorganizuję szkolny konkurs ortograficzny Efekty:Doskonalenie u uczniów umiejętności poprawnego i estetycznego pisania
4 Będę przygotowywała uczniów do regionalnego konkursu z języka polskiego
Efekty: Umożliwienie dzieciom prezentowania swojej wiedzy, umiejętności i zdolności na szczeblu regionalnym. Utrwalenie i poszerzenie wiedzy uczniów
5 Przygotuję uroczystości i apele
Efekty: Integrowanie uczniów całej szkoły poprzez wspólna zabawę i udział w uroczystościach. Wdrożenie uczniów do kultywowania tradycji. Rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy
6 Będę brała aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej np. program wychowawczy, raporty z wyników sprawdzianu, IPET i in.
Efekty: Podniesienie jakości i efektywności pracy placówki
7 Będę stosowała metody aktywizujące w pracy pedagogicznej
Efekty: Zajęcia umożliwiające uczniom zrozumienie i opanowanie wiadomości w sposób bardziej ciekawy i urozmaicony
8 Będę sprawowała opiekę nad Samorządem Uczniowskim
Efekty: Aktywny udział samorządu w życiu szkoły
9 Opracuję narzędzia do mierzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w klasie V i VI
Efekty: Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów pozwoli na efektywniejsze zaplanowanie pracy w celu wyrównania ewentualnych braków.
10 Będę współpracowała z rodzicami uczniów
Efekty: Uzyskanie dokładnych informacji na temat stanu zdrowia dzieci zakwalifikowanych do terapii EEG Biofeedback. Zapoznanie rodziców z efektami terapii.
11 Będę brała czynny udział w tworzeniu narzędzi i badaniach zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
Efekty: Skonstruowane narzędzia. Przeprowadzone badania i analiza ich wyników.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Wykorzystam technologię komputerową do opracowania dokumentacji szkolnej i przygotowania własnego warsztatu pracy.
Efekty: Komputerowo opracowana, czytelna dokumentacja. Przejrzyście zorganizowany warsztat pracy.
2 Będę umieszczała na szkolnej stronie internetowej informacje o organizowanych przeze mnie uroczystościach i konkursach.
Efekty: Aktualne informacje nt. życia szkoły
3 Przygotuję na zajęcia dydaktyczne karty pracy, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.
Efekty: Karty pracy.Ciekawe pomoce dydaktyczne. Atrakcyjne zajęcia.
4 Będę wykorzystywała w pracy z dziećmi edukacyjne programy multimedialne.
Efekty: Ciekawe zajęcia rozwijające wiedzę , umiejętności i zainteresowania uczniów
5 Będę korzystała z internetu jako dodatkowego źródła wiedzy.
Efekty: Poszerzenie mojej wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki oraz awansu dzięki internetowym publikacjom

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych
zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1 Będę prowadziła lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli, stażystów lub osób obywających praktyki w naszym Ośrodka
Efekty: Rozwinięcie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i ze studentami odbywającymi praktyki w naszym Ośrodku
2 Będę konsultowała się z z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami i wychowawcami:
- w sprawach związanych z wychowankami
- w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych
- przy organizowaniu uroczystości szkolnych
- przy opracowywaniu programów i in. dokumentów
Efekty: Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
3 Opublikuję w Internecie swój plan rozwoju, scenariusze zajęć i in. opracowane przeze mnie materiały
Efekty: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1 Będę współtworzyła indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów
Efekty: Opracowane IPET-y. Planowa i efektywniejsza praca z dziećmi.
2 Opracuję i wdrożę program do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej zgodny z nową podstawa programową Efekty: Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

§ 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych
1 Będę współorganizowała w naszym Ośrodku regionalny konkurs religijny
Efekty: Promocja naszej placówki w regionie. Integrowanie uczniów. Wzbogacenie wiedzy uczniów.
2 Ukończę II stopień kursu EEG Biofeedback
Efekty: Wzbogacenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, efektywniejsza terapia uczniów
3 Będę uczestniczyła w regionalnych, lokalnych i ogólnopolskich konkursach, akcjach, projektach np. Tesco dla szkół, heppening antynikotynowy i in.
Efekty: Integrowanie uczniów ze środowiskiem. Wzbogacenie wiedzy uczniów. Promocja ośrodka.
4 Będę organizowała dla uczniów wycieczki lub wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych.
Efekty: Ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z
innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1 Będę współpracowała z różnymi organizacjami i instytucjami tj. Miejska Biblioteka, Muzeum Ziemi Łaskiej, Łaski Dom Kultury i in.
Efekty: Wycieczka do muzeum i poznanie dziejów Łasku.
Udział w wystawach i przedstawieniach.
Wdrożenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2 Będę współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Pabianicach w ramach akcji "Łask zwierzętom" Efekt: Zebranie żywności i rzeczy dla zwierząt
3 Będę współpracowała z nauczycielami innych szkół specjalnych
Efekty: Wymiana doświadczeń.
Udział konkursach i imprezach okolicznościowych.
4 Będę aktywnie uczestniczyła w pracach komisji egzaminacyjnych
Efekty: Zachowanie procedur w czasie przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
5 Będę pisała protokoły z przebiegu Rad Pedagogicznych Efekty: Dokładne i rzetelne protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej w SOS-W w Łasku

§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z
uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
1 Będę poznawała sytuację rodzinną, wychowawczą i zdrowotną uczniów
Efekty:Efektywniejsze prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapii metodą EEG Biofeedback w oparciu o wieloprofilowa diagnozę. Poprawa jakości funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym i poza nim.
2 Opracuję studium przypadku
Efekty: Rzetelna diagnoza, analiza i podjęcie prób rozwiązania niepokojących sytuacji dotyczących ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.