X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27081
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Realizację zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przedstawiam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593) z późniejszymi zmianami i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

- analizowałem przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:

* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( § 7- § 12)
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§ 7)
* Karta Nauczyciela ( art. 6, art. 9)
* Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. z późniejszymi zmianami (rozdział 1, 2, 6)

- nawiązałem współpracę z opiekunem stażu

* napisałem wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego, zatwierdzone przez dyrektora szkoły
* sporządziłem roczny plan pracy świetlicy szkolnej
* zawarłem kontrakt z opiekunem stażu, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć
* wspólnie z opiekunem stażu prowadziłem zajęcia świetlicowe w poniedziałki, czwartki i piątki
• 24-25.05.2013 r. – pełniłem funkcję opiekuna na biwaku dla kl. IVb – prowadzenie i organizacja gier ruchowych
* obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu
• 13.11.2012 r. – lekcja przyrody w kl. VIa, temat zajęć: „Kontynenty i oceany na ziemi”
• 07.11.2012r.- lekcja świetlicowa – plastyka „Origami z kółek”.
• 11.03.2013 r. – lekcja wychowawcza w kl. IVb, temat zajęć „Wszystko obciachowe”
• 24.052013 – lekcja terenowa dla klasy IV „Porównanie torfowiska i rzeki”
• 12.06.2013 – lekcja na świetlicy „Bieg na orientację, praca z kompasem”
* prowadziłem zajęcia w obecności Wicedyrektora Szkoły i opiekuna stażu
* przygotowałem sprawozdanie na temat swojej pracy w okresie stażu (pierwsze półrocze stażu – styczeń 2013 r.)
* opracowanie karty samooceny z zachowania dla uczniów kl. IVb

- brałem udział w spotkaniach i szkoleniach rady pedagogicznej i zespołu opiekuńczo-wychowawczego

- uczestniczyłem w pracy zespołu nadzorującego egzamin dla klasy VI (04.04.2013 r.)

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- współpracowałem z nauczycielem matematyki w zakresie doboru gier do świetlicy, które rozwijają wyobraźnię i myślenie logiczne u dzieci
- prowadziłem zajęcia artystyczno-plastyczne, które rozwijały wrażliwość estetyczną u dzieci
- prowadziłem zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna)
- pomagałem uczniom w odrabianiu lekcji
- nawiązałem współpracę z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pszczółkach (uczniowie wykonywali dla chorych ozdoby choinkowe, walentynkowe i wielkanocne)
- współpracowałem z innymi nauczycielami organizując wewnątrzszkolne imprezy: zabawa Andrzejkowa i bal karnawałowy, wykonywanie fotorelacji z pozostałych imprez i konkursów szkolnych
- w ramach współpracy z opiekunem stażu uczestniczyłem w akcjach charytatywnych na terenie szkoły (zbieranie nakrętek i paczka wielkanocna)
- współpracowałem z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w kwestiach wychowawczych
- byłem odpowiedzialny za prowadzenie w szkole akcji „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa”

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- korzystałem z portali internetowych zbierając materiały do lekcji i aktualne wiadomości do awansu
- przygotowywałem zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem Internetu (opracowywałem krzyżówki, rebusy, kolorowanki, wycinanki, wykonywałem materiały dekoracyjne, przygotowywałem szkolne gazetki ścienne)
- wykonywałem zdjęcia podczas imprez szkolnych, które następnie umieszczałem na stronie internetowej

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

- poszerzałem wiedzę uczniów na temat II wojny światowej i okresu powojennego (wyświetlanie filmów historycznych i pogadanki na ich temat)
- wyrównywałem indywidualne możliwości edukacyjne słabych uczniów poprzez ćwiczenia doskonalące znajomość podstaw matematyki takich jak np. tabliczka mnożenia, jak również doskonalące znajomość języka polskiego np. techniki czytania
- motywowałem uczniów szczególnie uzdolnionych do poszerzania umiejętności oraz brania udziału w różnego typu konkursach
- pełniłem dyżury w czasie przerw lekcyjnych i przerw obiadowych

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

- brałem udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• 09.10.2012 Planowanie pracy w zespole klasowym o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Praca w klasie integracyjnej
• 07.11.2012 Sześciolatek w szkole i przedszkolu
• 11.04.2013 Budowanie kontaktu i zaufania w grupie
• 28.05.2013 Jak myśleć twórczo
- analizowałem przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem powstałych zmian
- współpracowałem z pedagogiem i psychologiem szkolnym w sprawie organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów


Opracował Paweł Narożnik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.