X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26859
Przesłano:

Sprawozdanie

Jestem nauczycielem matematyki z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili rozpoczęcia stażu miałam ukończone studia wyższe magisterskie o specjalności nauczycielska matematyka i informatyka.
Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionym na czas nieokreślony.
Przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam w życiu szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego na lata 2008-2011 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( ze zmianami Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007r.).

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt. 1).

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. W zawartym przez nas kontrakcie określone zostały zasady współpracy. Przy pomocy opiekuna stażu oraz po zapoznaniu się z właściwymi tekstami prawa i dokumentami dotyczącymi procedury awansu zawodowego opracowałam plan rozwoju zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i rad pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc innych kolegów i koleżanek pracujących ze mną w tej placówce.
Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, jak również w obecności pani Dyrektor, według ustalonego harmonogramu. Przed każdą przeprowadzona lekcją przedstawiałam konspekt opiekunowi stażu. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę, analizowałam uwagi mojego opiekuna. Dzięki temu mogłam dowiedzieć się o mocnych lub słabszych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć, mogłam wprowadzić zmiany do pracy na przyszłość, a tym samym wpływało to pozytywnie na umiejętność prowadzenia własnych zajęć. Brałam udział również w lekcji otwartej prowadzonej przez panią metodyk Romę Mazurek.
Doskonalenie warsztatu pracy odbywało się poprzez udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, radach pedagogicznych i kursach. W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego;
„Motywowanie uczniów do nauki”, ODN Poznań, 20.11.2008
„Warsztaty matematyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów” WSiP, 2008
„Seria gotowa na wszystko. M+ ujarzmia nową podstawę programową” GWO, 4.11.2008
„Przyczyny trudności w nauce matematyki. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów” Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie, 22.01.2009
„Inteligencja emocjonalna w zawodzie nauczyciela” ODN Poznań, 15.01.2009
„Nikt się nie nudzi, nikt się nie gubi” Nowa Era, 29.01.2009
„ Pozyskiwanie dotacji dla szkół. Spotkanie wprowadzające do problematyki budowania i zarządzania projektem edukacyjnym” ODN, Poznań, 19.03.2009
„Metody aktywizujące w procesie nauczania-uczenia się” ODN, Poznań, 21.04.2009
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 17.09.2009
Zaświadczenie o uczestniczeniu w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez doradcę metodycznego w roku szkolnym 2008/2009
„Innowacje i eksperymenty pedagogiczne-nowa jakość w edukacji” ODN, Poznań, 20.10.2009
„Podsumowanie stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego. Przygotowanie do wystąpienia przed komisją – rozmowa kwalifikacyjna i egzamin”, ODN, Poznań, 20.04.2010
„Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań” GWO, 19.03.2010
„Współpraca z rodzicami-szansa czy konieczność”, ODN, Poznań, 11.05.2010
Zaświadczenie o uczestniczeniu w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez doradcę metodycznego w roku szkolnym 2009/2010
„Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum ”,GWO, 27.10.2010
„Narkomania a problem dopalaczy”, Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” Kraków, 6.05.2010 .
„Sesje z plusem”- roczny program dla szkoły podstawowej w roku 2008/2009, 2009/2010
Program ten jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Celem tego programu jest zbadanie efektywności nauczania matematyki w klasach korzystających z podręczników z serii Matematyka z plusem, wydanych przez GWO, jak również podniesienie poziomu kształcenia oraz przygotowanie do egzaminów. W ramach tego projektu systematycznie prowadziłam badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, analizowałam osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu.
Zaświadczenie o uczestniczeniu w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez doradcę metodycznego w roku szkolnym 2010/2011

W okresie przed stażowym uczestniczyłam w rocznym kursie „ Lider oceniania kształtującego w szkole” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Ocenianie kształtujące ma pomóc uczniowi indywidualnie osądzić co już wie, a czego jeszcze powinien się nauczyć. Ma wesprzeć go w dalszej nauce pokazując co zrobił dobrze a co wymaga poprawy. W tym ocenianiu ważne jest aby uczeń wiedział jaki jest następny krok. Elementy tego właśnie oceniania stosuje w dotychczasowej pracy zawodowej.
Ponadto od początku pracy w szkole uczestniczyłam w doskonaleniu organizowanym przez doradcę metodycznego, jak również brałam udział w spotkaniach zespołu metodycznego nauczycieli matematyki Szkół Podstawowych i Gimnazjów Miasta i Gminy Wolsztyn.

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
W czasie stażu przeprowadziłam szereg konkursów matematycznych, jak również przygotowywałam uczniów do konkursów matematycznych. W ubiegłym roku szkolnym mój uczeń, Adrian Golczak, wówczas uczeń piątej klasy dostał się do finału „Gminnego Konkursu o tytuł Mistrza Matematyki”, a w tym roku szkolnym uczeń ten uzyskał tytuł Wicemistrza Matematyki Gminy Wolsztyn w IX Gminnym Konkursie Matematycznym, jak również został finalistą wojewódzkiego konkursu matematyczno – przyrodniczego. Finalistą Gminnego Konkursu Matematycznego w tym roku szkolnym został również inny mój uczeń klasy szóstej Paweł Toś.
Za pracę w przygotowaniu uczniów do Kangura otrzymałam podziękowania od starosty Ryszarda Kurpa.
Od początku pracy w szkole pomagam w organizowaniu „Gminnego Konkursu o tytuł Mistrza Matematyki”. Co roku przygotowuje zadania do jednego z etapów do tego właśnie konkursu, jak również biorę udział w jego sprawdzaniu. W roku szkolnym 2007/2008 byłam członkiem Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego .
W 2010 roku za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Szkoły otrzymałam nagrodę Dyrektora.
Wraz z koleżanką Sylwią Walosik przygotowałam Dzień Edukacji Narodowej oraz spotkanie opłatkowe dla nauczycieli i emerytów. Włączyłam się w przygotowanie festynu szkolnego, Dnia Życzliwości i Tolerancji, Dnia Wiosny, Dnia Dziecka. Zorganizowałam i przeprowadziłam kiermasz podręczników szkolnych. W trakcie przerwy zimowej, w lutym 2011 roku, zorganizowałam dla uczniów zajęcia pod tytułem Matematyczne potyczki.
Jestem szkolnym współorganizatorem XII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej „ Komputery za tonery”. Akcja ta polega na zbiórce zużytych pustych katridży po drukarkach komputerowych. Są to odpady nadające się do powtórnego użytku. Akcja ta ma aspekt ekologiczny jak również ekonomiczny, gdyż szkoła za odpady zakwalifikowane do skupu otrzymuje pieniądze.

Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych jak również zajęć rewalidacyjnych czy nauczania indywidualnego. Zdobyta w ten sposób wiedza została wykorzystana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkoły.
Moim zadaniem była również opieka nad gabinetem matematycznym. Zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do matematyki, zbiory zadań i materiały dydaktyczne. Dbałam o to, aby była wciąż aktualna gazetka klasowa.
Przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy ( sprawdziany, kartkówki, testy) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomoc w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Opracowałam rozkłady materiału dla klas IV, V oraz VI, jak również opracowałam przedmiotowy system oceniania z matematyki. W każdym roku szkolnym – na początku, w środku oraz na koniec roku, sprawdzam zdobytą wiedzę i umiejętności uczniów poprzez przeprowadzenie testów kompetencji. Z każdego testu przeprowadzam sprawozdanie i przedstawiam dyrekcji.


Uzyskane efekty:
Potrafię organizować i doskonalić warsztat pracy, dokonywać ewaluacji własnych działań oraz oceniać i dokonywać zmian w tych działaniach.
Dzięki obserwacji zajęć lekcyjnych oraz ich omówieniu z opiekunami stażu miałam możliwość uświadomienia sobie własnych słabych stron oraz wprowadzenia zmian do pracy na przyszłość, a tym samym doskonalenia własnej pracy.
Dzięki kursom i szkoleniom miałam możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Materiały edukacyjne, które otrzymałam na szkoleniach, wykorzystywałam do wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
Praca z uczniem zdolnym przyczyniła się do zdobycia przez ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie tytułu Wicemistrza Matematyki Gminy Wolsztyn w XI Gminnym Konkursie Matematycznym.


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt. 2).
W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Od początku mojej pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 powierzono mi wychowawstwo. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z pedagogiem szkolnym, pielęgniarka szkolną, wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku-bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, przestępczość. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków niejednokrotnie rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Po konsultacjach z pedagogiem starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie lub z pomocą pedagoga. Niejednokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów czy tez alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowywałam ich do różnego rodzaju konkursów matematycznych. Cyklicznie, co roku organizuję Szkolny Konkurs Matematyczny o tytuł Mistrza Sudoku klas IV, V oraz VI. Moim celem było stworzenie konkursu, na którym uczniowie będą musieli wykazać się logicznym myśleniem. W konkursie tym mogli wykazać się także uczniowie słabsi i mający problem w rozwiązywaniu typowych zadań matematycznych.
Uczniowie bardzo chętnie sięgają do tych łamigłówek, bowiem Sudoku rozwija umysł oraz logiczne myślenie, czyli to co ma każdy z nas. Co roku, duża ilość uczniów rywalizuje o szkolny tytuł Mistrza tej łamigłówki. Ponadto w czasie stażu przeprowadziłam konkursy takie jak; „Żabka”, konkurs matematyczno- przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych -etap szkolny i rejonowy, Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”.
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę jako rolę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych ma problemy z rozumowaniem starałam się im to ułatwić stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy. Prowadziłam zajęcia, na których uczniowie doskonalili te wiadomości i umiejętności, z którymi mieli najwięcej problemów. Niejednokrotnie organizowałam również pomoc koleżeńska dla tych właśnie uczniów. Dostosowywałam wymagania do potrzeb i możliwości ucznia
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam wiele imprez klasowych; Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, klasową wigilię, Dzień Kobiet, dyskoteki szkolne. Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, w tym celu zorganizowałam wiele okolicznościowych imprez klasowych ale również wraz z innymi nauczycielami wycieczki klasowe: jednodniowa do Kościana, trzydniowa do Trójmiasta, do Krakowa oraz wyjazdy do kina i palmiarni do Poznania i Zielonej Góry. Wycieczki pozwalają na bliższy kontakt z naturą i wymagają od uczniów większej odpowiedzialności za siebie i innych.
Razem z uczniami przygotowałam przedstawienie profilaktyczne na Dzień Zdrowia pod tytułem „Stop alkoholowi” .

Uzyskane efekty:
Informacje, które zdobyłam rozmawiając z uczniami, nauczycielami oraz pedagogiem pomogły mi w integracji zespołu klasowego
Tematy promujące zdrowy tryb życia poruszane na lekcjach wywarły pozytywny wpływ na uczniów
Dzięki obserwacją i rozmową z innymi nauczycielami poznałam potrzeby i problemy uczniów. Uczniowie mający problemy w nauce mieli możliwość korzystania z mojej pomocy.

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt. 3).
Technologia komputerowa ułatwia pracę i jest niezbędna w wielu zawodach, także w zawodzie nauczyciela. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.
Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich z naleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Jestem członkiem klubu EmPlus, GWO, z którego podręczników korzystam. Dzięki członkostwu w klubie zyskałam dostęp do dodatkowych materiałów.
Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy do zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, świadectw, regulaminów konkursów, informacji dla rodziców i uczniów, opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, zestawienia wyników nauczania, zestawienia ocen semestralnych wychowanków na zebrania z rodzicami w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel, do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek klasowych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informację na temat kursów dokształcających, konkursów, ofert biur podróży dla szkół.
Odwiedzałam strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.mat.edu.pl
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami. Utworzyłam konto na portalu edukacyjnym www.literka.pl, na którym to opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Odwiedzałam różne fora internetowe, jak również poszukiwałam różnych ciekawostek. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu i samodzielnego nieraz doskonalenia praktycznych umiejętności. Dzięki Internetowi możliwe jest zdobycie najświeższych informacji, nie dostępnych inną drogą.
Tak więc komputer pomaga w nauce, komunikacji i pracy.

Uzyskane efekty:
Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji oraz były niezastąpionym narzędziem komunikacji.
Technologia komputerowa ułatwiała mi opracowywanie dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć, sprawdzianów i testów oraz materiałów na gazetkę szkolną.
Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu, doskonalenia praktycznych umiejętności i powtarzania wiadomości przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Internet.
Materiały udostępnione przeze mnie na portalu www.literka.pl mogą być pomocne nauczycielom młodszym stażem
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt. 4).
W celu poszerzania wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam ze zbiorów Internetu oraz z dostępnej literatury.
Aby być dobrym pedagogiem należy poznać środowisko uczniów i ich rodziców. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych warunków prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny.
Jako wychowawca opracowałam plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości.
Do wielu tych imprez klasowych włączyli się również rodzice np. poprzez zakup podarunków na mikołajki, czy pieczenie ciast. Zawsze starałam się nawiązać współpracę z rodzicami.
Inicjowałam spotkania z rodzicami również w sytuacjach problemowych. Informowałam rodziców o postępach w nauce, o zachowaniu jak i o problemach wychowawczych. Rozmowy przebiegały w atmosferze życzliwości i zaufania.. Spostrzegłam, że często spotykaną postawą rodziców jest zagubienie, bezsilność i bezradność wobec problemów dziecka. Współpracowałam z innymi doświadczonymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz z wychowawcami Domu Dziecka. Kilkakrotnie byłam również w odwiedzinach w Domu Dziecka „Droga” w Gościeszynie, gdzie mieszkają moi wychowankowie. Tam spotkałam się i rozmawiałam z pedagogiem, psychologiem innymi wychowawcami jak również z Panem Dyrektorem tego Domu.
Rodzice uczniów mieli również możliwość spotykania się ze mną w ramach wywiadówek, dni otwartych jak również w czasie dyżurów pedagogicznych odbywających się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występują u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach
Na zajęciach starałam się wprowadzić miłą, sprzyjającą nauce atmosferę. Dzięki temu uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo, nie bali się zadawać pytań w przypadku niezrozumiałych dla nich zagadnień lub tematów.

W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.
W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie.
Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Uzyskane efekty:
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, którym nauka sprawia trudności.
Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów.
Praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego.
Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody te rozwinęły w nich umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt. 5).
Przez cały okres pracy w szkole analizowałam dokumenty takie jak; Statut Szkoły, Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawę o pomocy społecznej, WSO, program wychowawczy, rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dzięki temu lepiej zorientowałam się w obowiązujących przepisach. Zapoznałam się także z prawami dziecka, analizowałam Konwencję Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w radach szkoleniowych klasyfikacyjnych i podsumowujących, jak również protokołowałam obrady Rad Pedagogicznych. Uczestniczyłam w komisjach nadzorujących sprawdziany klas szóstych, pełniąc rolę członka komisji.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(DZ. U. z 2003r. NR 118, poz. 1112).
Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami praw oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie pomogły mi adresy stron internetowych, oraz ustawy zamieszczone w poradniku dla nauczycieli „ Rozwój i awans zawodowy nauczyciela”
J. Pielachowskiego.
Na początku każdego roku szkolnego modyfikowałam wybrany program nauczania w celu dostosowania go do możliwości uczniów i warunków nauczania, na jego podstawie opracowałam rozkład materiału z matematyki dla klas IV-VI.
Znajomość prawa daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Znajomość prawa pozwoliła mi na prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.

Uzyskane efekty:
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w czynnościach związanych z odbywaniem stażu pozwoliło mi prawidłowo opracować plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji.
Znam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Znajomość prawa daje mi poczucie bezpiecznego postępowania.
Znam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych

PODSUMOWANIE

Realizując swój plan rozwoju zawodowego przez cały okres stażu umiejętnie organizowałam i doskonaliłam warsztat pracy. Starałam się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Rzetelnie realizowałam program nauczania oraz obiektywnie oceniałam i sprawiedliwie traktowałam uczniów. Wspierałam ich i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych współpracując przy tym z rodzicami bądź prawnymi ich opiekunami. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowym pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Wybierając zawód nauczyciela miałam świadomość, że moja praca to nie tylko 18 godzin etatowych, ale nieustanne dokształcanie się i praca społeczna. Mimo ogromnej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, z cała odpowiedzialnością przyznaję, że wybór ten był wyborem właściwym. Praca z młodzieżą i dla młodzieży daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Analizując moją prace w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie; współpraca z rodzicami, dzielenie się wiedzą. Dlatego zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się i dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Przez cały okres stażu starałam się aktywnie działać w szkole, starałam się wzbogacać swój warsztat pracy, stosując różne formy i metody.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.