X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25451
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela wspomagającego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

Nauczyciela kontraktowego mgr...............
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
Okres odbywania stażu (2 lata i 9 miesięcy):
01.09.2011r.-31.05.2014r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr..............
Na podstawie art. 9 c ust. 6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. NR 118, poz. 1112, ze zmianami) i w oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez nauczyciela, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie
Pani .................
Pozytywnej oceny dorobku zawodowego

UZASADNIENIE

W okresie odbywania stażu Pani.............. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:
1. Wykazała się umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach:
• Podczas całego okresu stażu współpracowała z opiekunem stażu (obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna oraz prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu).
• Analizowała literaturę fachową, związaną z pracą pedagoga wspierającego oraz pracą terapeutyczną. Tworzyła własny warsztat pracy. Opracowywała karty pracy oraz dostosowane karty sprawdzianów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dokonywała pomiarów efektywności własnej pracy terapeutycznej np. ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz ewaluacja innych pomiarów dydaktycznych.
• Prowadziła pamiętnik nauczyciela, w którym rozważała różne zaistniałe problemy wychowawcze i opisywała jak sobie z nimi radziła.
• Motywowała swoich uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych
i miejskich, także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Była pomysłodawczynią konkursu szkolnego "Razem możemy więcej" - szerzącego ideę integracji w naszej szkole.
• Brała aktywny udział w organizacji akademii oraz uroczystości szkolnych.
• Poszerzała wiedzę i umiejętności poprzez udział w WDN. Brała udział w licznych szkoleniach oraz ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku : "Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się".
Poza tym wzięła udział w licznych szkoleniach, takich jak:
"Praca z trudnym zachowaniem ucznia" - SET Szkolenia i Studio Rozwoju
"Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia z dysleksją (ryzykiem dysleksji) w świetle nowych Rozporządzeń MEN" - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
"Niełatwe przekraczanie progów edukacyjnych-dziewięcioletnie młodziaki w czwartej klasie" - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
"Wykorzystanie eksperymentów z zakresu nauk przyrodniczych w edukacji dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej" - laboratorium EE Grzybowski Stodulski Sp. J.
"Praca z uczniem autystycznym w warunkach klasy integracyjnej i nauczaniu włączającym" - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
"Jak uczyć uczenia się - nowe wyzwania edukacji XXI wieku w nauczycielskiej praktyce" - AB-OVO Edukacja dla Przyszłości
"Strategia nauczania wyprzedzającego" - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
"laboratorium multimedialnych inspiracji Etos - życie społeczne, wartości, zwyczaje" - mazowieckie samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział
w Warszawie.
"Drama jako metoda edukacyjna empatycznego wpływu na kształtowanie świadomości interpretacyjnej ucznia w zakresie przedmiotów humanistycznych" - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
"Jak uczyć matematyki w nowej rzeczywistości szkolnej" - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
"Trudne rozmowy z uczniem z zespołem Aspergera i jego rodzicami" - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
"Arbiter? Sędzia? Partner? - ewaluacja w pracy nauczyciela" - Wydawnictwo Klett

• Brała udział w pracach Rady Pedagogicznej. Pracowała w :
Zespole ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (prowadzenie spotkań ze specjalistami i rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przydzielanie godzin rewalidacji z poszczególnymi specjalistami , ewaluacja, planowanie ),
Zespole opracowującym Plan Wychowawczy i Profilaktyki,
Zespole ds. Integracji (w latach 2012/2013, 2013/2014 - była liderem zespołu),
Zespole wychowawców klas szóstych (przygotowanie Poradnika dla rodziców
i uczniów klas szóstych),
• Dwukrotnie była przewodniczącą Komisji podczas ogólnopolskiego sprawdzianu klas szóstych.

2. Nauczycielka uwzględniała w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne
i cywilizacyjne.
• Brała udział w realizacji planu wychowawczego szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 brała udział w pracach RP I RR nad stworzeniem Planu Wychowawczego i Profilaktyki na tenże rok. Wykorzystywała na lekcjach tematykę ujętą w Planie Wychowawczym dla klasy).
• Dwukrotnie włączała się w obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji (w roku 2012 stanowisko informacyjne dla rodziców, w roku 2014 przygotowała scenariusz godziny wychowawczej do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli).
• Zorganizowała wiele wycieczek oraz uroczystości klasowych, które obok walorów edukacyjnych, miały przede wszystkim walor integracyjny i wychowawczy.
• Zachęcała uczniów do aktywnego udziału w różnych akcjach organizowanych na terenie szkoły oraz do aktywności poza nią. Wspierała uczniów w działaniach związanych z wolontariatem oraz akcjach samorządowych na terenie szkoły. Jej podopieczna została laureatką konkursu "Ośmiu Wspaniałych" - "Fundacji Świat Na Tak" .
• Współorganizowała z Panią ........... zbiórkę zabawek i słodyczy dla DPS w Gaju
w roku bieżącym oraz w roku ubiegłym. W ramach Systemu Lokalnego Wsparcia na Targówku prowadzi korepetycje dla dzieci z klasy 2b, które mają trudności w nauce oraz trudną sytuację rodzinną. Zgłaszała uczniów do stypendiów dodatkowych dla ubogich uczniów uzdolnionych ( stypendium im. Jana Pawła II), wydając dla nich stosowane opinie.
• Współpracowała ze specjalistami na terenie szkoły oraz poza nią ( opinie dla lekarzy psychiatrów czy sądu rodzinnego).
• Opracowywała wzory Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi metodycznymi. Przeprowadzała ich ewaluację. Prowadziła lekcje wychowawcze oraz działania na rzecz integracji niepełnosprawnych uczniów z zespołem klasowym. Organizowała obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (apel, scenariusz, wystawa prac).
• Spotykała się regularnie z rodzicami dzieci z orzeczeniem o potrzebie specjalnego oraz dzieci zdrowych.
• Od roku szkolnego 2011/2012 była liderem Zespołu ds. Integracji. Współpracowała ze wszystkimi nauczycielami w celu optymalnego funkcjonowania edukacyjno-społecznego swoich podopiecznych. Brała udział w spotkaniach z rodzicami przyszłych uczniów klas integracyjnych. Przygotowała informacje na stronę szkoły dotyczącą integracji.
• Koordynowała przygotowanie prezentacji konkursowej o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej szkole do tytułu „Innowator roku w oświacie” – organizowanego przez MSCDN w Warszawie - którego laureatem w 2012 r. zostaliśmy.
• Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych , 3 grudnia 2012 r. otrzymała nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek za osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej .
• Współpracowała z rodzicami. Prowadziła zebrania z rodzicami wg harmonogramu rocznego oraz utrzymywała z nimi kontakty indywidualne w miarę potrzeb (szczególnie z rodzicami dzieci sprawiającymi trudności wychowawcze oraz rodzicami dzieci z niepełnosprawnością). Prowadziła spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych dotyczących przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Przygotowała w tym celu mini-poradnik. W roku 2012 otrzymała nagrodę i dyplom uznania od Rady Rodziców. Dużo zaangażowania wkładała w budowanie relacji z tzw. "rodzicem niewspółpracującym". Udało się jej nawiązać i utrzymać owocny kontakt
z opiekunami, z którymi wcześniej podjęcie współpracy nie udało się wielu nauczycielom.
3. Nauczycielka uwzględniała w swojej pracy konieczność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Za pomocą komputera przygotowywała karty pracy
i sprawdziany dla uczniów. Podczas zajęć korzystała z programów komputerowych na płytach oraz bezpośrednio z Internetu, przygotowywała materiały informacyjne
z okazji dni integracji, samodzielnie stworzyła program do nauki tabliczki mnożenia oraz dodawania i odejmowania w zakresie 100, który funkcjonuje na zasadach mnemotechnicznych, czyli prób i błędów oraz zapamiętywania wzrokowego. W pracy dyplomowej opracowała wyniki badań przeprowadzonych w szkole dotyczących inteligencji wielorakich. Posłużyła się w tym celu zaawansowanymi makrami SQL dla MS Excel .
4. Pani .......... umiejętnie stosowała posiadaną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań. Samodzielnie pogłębiała wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej. Dzieliła się wiedzą z innymi nauczycielami. Pracowała w zespole samokształceniowym pedagogów wspierających – wymiana doświadczeniami, materiałami. Przeprowadziła szkolenie
o funkcjonowaniu uczniów z zespołem Aspergera dla Rady Pedagogicznej. Dzieliła się wiedzą w ramach spotkań Zespołu ds. Integracji. Współorganizowała szkolenie
z zakresu wykorzystania metod SI w pracy pedagoga wspierającego. Dzieliła się wiedzą z rodzicami uczniów. Prowadziła rozmowy indywidualne oraz pogadanki na zebraniach z rodzicami.

5. Nauczycielka samodzielnie rozwijała wiedzę na temat reformy oświaty, organizacji placówek oświatowych, analizowała aktualne przepisy prawa oświatowego. Systematycznie zgłębiała wiedzę z zakresu prawa oświatowego i śledziła zmiany
w nim zachodzące.

Poza planem rozwoju zawodowego:
1. Zajęcia p. .................. były obserwowane dwukrotnie przez studentki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
2. Opublikowała "Pamiętnik nauczyciela" na portalu internetowym Edux.
3. Przeprowadziła wraz ze studentkami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.

Pani .............. zdobyła sobie sympatię środowiska uczniowskiego.
Charakteryzuje ją „takt pedagogiczny”. Potrafi szczerze rozmawiać z uczniami na trudne tematy. Stara się w każdym uczniu dostrzec coś pozytywnego, dobrego i na tym bazować, tworzyć więź porozumienia, współpracy. Jednocześnie jest osobą konsekwentną
w działaniu, w postępowaniu z uczniami. Stara się dogłębnie poznać sytuację domową swoich podopiecznych, by móc odpowiednio zaplanować swoje oddziaływania wychowawcze względem konkretnego dziecka. Na swoich uczniów patrzy nie tylko przez pryzmat ich umiejętności czy wiadomości, ale także starań i wysiłku. Potrafi konstruktywnie prowadzić rozmowy z rodzicami, czym zdobyła sobie uznanie również
w środowisku rodziców. Zawsze stara się być otwarta na potrzeby swoich podopiecznych
i ich rodzin np. dofinansowanie do wycieczek, zorganizowanie zbiórki słodyczy i zabawek na święta dla jednego z uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Prowadzi z uczniami pogadanki na przerwach, po lekcjach w celu bieżącego wyjaśniania sytuacji trudnych, konfliktowych. Będąc wychowawcą dużą wagę przykłada do dobrych relacji między uczniami. Potrafi zintegrować zespół klasowy, uwrażliwić uczniów na potrzeby rówieśników z zespołem Aspergera, upośledzeniem lekkim, a także zaburzeniami zachowania. Poza tym cieszy się także sympatią w środowisku nauczycielskim. Jest osobą słowną, opanowaną, z poczuciem humoru, potrafiącą doradzić innym wychowawcą w ich trudnych sytuacjach wychowawczych.
...................................
(data,podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.