X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26982
Przesłano:
Dział: Języki obce

Brytyjska jedność w różnorodności - British unity in diversity. Innowacja

I. Temat innowacji:
BRYTYJSKA JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI – BRITISH UNITY IN DIVERSITY

II. Autor innowacji: mgr Anita Leśniewska-Mleczko, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum w Główczycach, staż pracy – 14 lat, nauczyciel mianowany

III. Czas realizacji innowacji: od 04.09.2014 r. do 29.05.2015 r. Realizacja innowacji wymaga dodatkowej godziny dydaktycznej w tygodniowym planie pracy uczniów klasy II a.

IV. Miejsce innowacji: Gimnazjum w Główczycach, ul. Szkolna 1, 76-220 Główczyce, woj. pomorskie

V. Adresat innowacji: uczniowie klasy II a

VI. Rodzaj innowacji: metodyczna

VII. PODSTAWA PRAWNA INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna „BRYTYJSKA JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI – BRITISH UNITY IN DIVERSITY” powstała w oparciu o:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002, nr 56, poz. 506)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012, poz. 977)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002, nr 23, poz. 225 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012, poz. 204 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001, nr 61, poz. 624 ze zmianami)

VIII. Koszt innowacji: innowacja nie wymaga szczególnych nakładów finansowych

IX. Zatwierdzenie innowacji: innowacja została zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej.

X. Przyczyny innowacji:
Innowacja ma na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o zagadnienia kulturowe związane z krajami wchodzącymi w skład Wielkiej Brytanii: Anglii, Szkocji i Walii. Praca z młodzieżą na etapie gimnazjum wielokrotnie pokazała mi, że uczniowie nie potrafią zidentyfikować tych krajów jako części składowych większego obszaru, nie dostrzegają różnic kulturowych i obyczajowych tych miejsc. Dla większości z nich nazwa „Wielka Brytania” jest tożsama z nazwą „Anglia”, a Szkocja jest oderwanym i zupełnie nie związanym z Wielką Brytanią miejscem. Zdecydowana większość młodych ludzi na pytanie: „Gdzie znajduje się Walia?” nie potrafiła udzielić odpowiedzi, część stwierdziła, że pierwszy raz słyszy nazwę takiego kraju. Znikoma ilość materiałów na ten temat zawarta w podręcznikach nie daje im możliwości usystematyzowania tej wiedzy i prawidłowego określania różnic, ale też wzajemnych zależności tych trzech krajów wchodzących w skład większej całości. Po kolejnych rozmowach z moimi uczniami, zdecydowałam podjąć konkretne działania mające na celu wzbogacenie ich wiedzy na ten temat.
Nie mniej ważnym celem innowacji jest ułatwienie uczniom nauki języka angielskiego poprzez wprowadzenie działań innych od znanych uczniom powszechnie z lekcji języka angielskiego czy nawet zajęć koła języka angielskiego. Nauka podczas śpiewania piosenek, występów artystycznych, wykonywania map i innych pomocy wizualnych z pewnością stanie się atrakcyjną formą doskonalenia własnych umiejętności językowych.
Kolejną korzyścią będzie dla uczniów odkrywanie nowych źródeł informacji. Nauczą się oni wykorzystywać Internet, słowniki, nagrania na płytach CD i DVD w osiąganiu zamierzonych celów.

XI. Cele ogólne innowacji:
- Rozbudzanie potrzeby rozwijania własnych zdolności i umiejętności językowych poprzez poznawanie kultury Wielkiej Brytanii
- Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec kultur i tradycji innych krajów
- Rozwijanie poczucia bycia Europejczykiem poprzez poznawanie i wyrabianie właściwego stosunku wobec mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej
- Poszerzanie własnej wiedzy o treści z zakresu geografii, historii, gospodarki, kultury Wielkiej Brytanii

XII. Cele szczegółowe innowacji:
- uczeń odkrywa i realizuje indywidualne zdolności i umiejętności poprzez wykonywanie pomocy, udział w przedstawieniu, itp.
- zdobywa wiadomości z zakresu kultury Anglii, Szkocji i Walii
- potrafi określić czym jest Wielka Brytania, co wchodzi w jej skład i jakie są podstawowe różnice między poszczególnymi częściami UK
- zdobywa podstawowe wiadomości na temat wielkości poszczególnych krajów, potrafi rozróżnić flagi
- poznaje elementy kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii, potrafi wymienić najważniejsze święta Anglii, Walii i Szkocji
- dostrzega różnice w systemie szkolnictwa polskiego i angielskiego
- rozumie indywidualność poszczególnych części wchodzących w skład Wielkiej Brytanii a także dostrzega elementy je wiążące
- nabywa łatwość w stosowaniu w praktyce wiedzy teoretycznej
- jest bardziej otwarty na kulturę innych krajów a przez dostrzega również potrzebę pielęgnowania kultury własnego kraju
- łatwiej rozumie wypowiedzi w języku angielskim dzięki filmom, prezentacjom, przedstawieniu, itp.
- doskonali umiejętność korzystania z zasobów internetowych w procesie uczenia się języka oraz zdobywania informacji
- doskonali znajomość języka angielskiego w teorii, ale przede wszystkim w praktyce

XIII. Spodziewane efekty:
- wzrost świadomości międzykulturowej
- wzbogacenie słownictwa
- przełamanie barier językowych i swoboda w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie gimnazjum
- umiejętność pracy indywidualnej i grupowej
- łatwość w rozumieniu filmów i piosenek w języku angielskim
- umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
- jasne zrozumienie czym jest Anglia, Wielka Brytania, a czym Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

XIV. Sposoby ewaluacji:
W trakcie innowacji prowadzona będzie na bieżąco dokumentacja dzięki której nauczyciel będzie mógł dokonywać ewaluacji poszczególnych działań. Pod koniec pierwszego semestru sporządzone zostanie sprawozdanie częściowe, a pod koniec drugiego semestru – całościowe. Ewaluacji podlegać będą: stopień realizacji zaplanowanych działań, stopień atrakcyjności i użyteczności innowacji, skuteczność metod i form pracy.
Narzędziami służącymi do przeprowadzenia ewaluacji będą: rozmowy z uczniami, obserwacje prowadzonych działań, ankieta skierowana do uczniów.

XV. Tematyka realizowana w ramach innowacji:
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: czym jest Zjednoczona Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, co wchodzi w skład Wielkiej Brytanii
2. Anglia – najbardziej znana część Wielkiej Brytanii
a)Wykonanie mapy i flagi Anglii, najważniejsze informacje o położeniu, populacji i ustroju politycznym
b)Zapoznanie uczniów z fragmentami literatury angielskiej
c)Gromadzenie plakatów idoli muzycznych, aktorów, drużyn piłkarskich z Anglii
d)Galeria zdjęć przedstawiająca piękno i ciekawe miejsca kraju
3.Szkocja – pełna gór, jezior i zamków
a)Wykonanie mapy i flagi Szkocji, najważniejsze informacje o położeniu, populacji i ustroju politycznym
b)Tradycyjne stroje i instrumenty muzyczne
c)Galeria zdjęć przedstawiająca piękno i ciekawe miejsca kraju
4.Walia – najmniej znana część Wielkiej Brytanii
a)Wykonanie mapy i flagi Anglii, najważniejsze informacje o położeniu, populacji i ustroju politycznym
b)Rys historyczny
c)Galeria zdjęć przedstawiająca piękno i ciekawe miejsca kraju
5.Najważniejsze święta w Anglii, Walii i Szkocji
6.Przedstawienie o Wielkiej Brytanii na podstawie scenariusza napisanego przez panią Monikę Światłoń.

X. Wnioski:
Praca w gimnazjum wymaga nieustannej ewaluacji własnej pracy, monitorowania poziomu wiedzy uczniów i przygotowania ich zarówno do egzaminu gimnazjalnego na koniec klasy trzeciej, jak i do dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Okazuje się jednak, że skupiając się tylko na rozwijaniu sprawności językowych, zapominamy niejednokrotnie o źródłach tej wiedzy, czyli miejscach jej pochodzenia. To wrażliwość naszych uczniów, ich potrzeba poznawania świata, otwartość i gotowość do poszerzania własnych horyzontów uświadamia nam konieczność wprowadzania lub rozszerzania treści kulturowych. Jako autorka innowacji mam nadzieję, że zaspokoi ona potrzeby moich uczniów i będzie dla nich ciekawym sposobem zarówno poznawania krajów anglojęzycznych jak i nauki języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.