X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26960
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego

Imię i nazwisko-Iwona Goszczyńska
Miejsce pracy-Zespół Szkół w Lipnicy
Nauczany przedmiot-edukacja wczesnoszkolna
Data rozpoczęcia stażu-03.09.2012 r.
Okres trwania-2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu-02.06.2015 r.

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MEN Z 1.12.2004 R.

& 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. CELE, ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących awansu zawodowego. VIII-IX
2012 r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego. Zaświadczenia z odbytych szkoleń.
2. Przypomnienie podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania i organizacji zadań Zespołu Szkół w Lipnicy. Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, protokoły Rad Pedagogicznych, Regulamin WSO, Program Rozwoju Szkoły. IX-XI
2012 r. Poświadczenia Dyrektora Szkoły.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Współpraca z Biblioteką Szkolną oraz pedagogiem i logopedą szkolnym. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu. Poświadczenia, dołączone materiały.
4. Organizacja warsztatu pracy. -opracowanie scenariuszy lekcji, konspektów;
-wykonanie materiałów dydaktycznych według potrzeb;
-kompletowanie ciekawych gier dydaktycznych;
-wystrój klasy;
-zapoznanie się z ofertą wydawniczą; Cały okres stażu. Dołączone materiały.
5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w szkoleniach. Cały okres stażu Potwierdzenia ukończenia szkoleń.
6. Analiza wyników sprawdzianu klas III SP. Opracowanie analizy wyników sprawdzianu klas III. Maj 2013 Sprawozdanie.
7. Przygotowanie oraz uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich. Pomoc w przygotowaniu do konkursów:
-matematycznego,
-ortograficznego,
-recytatorskiego,
-kaligraficznego,
-plastycznego; Cały okres stażu. Sprawozdanie.
8. Organizowanie konkursów klasowych i szkolnych. Przeprowadzenie konkursów. Cały okres stażu. Sprawozdanie
9. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych. Przygotowanie planu wycieczki. Cały okres stażu. Sprawozdanie.
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń.
Cały okres stażu. Materiały.
11. Rozwijanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Systematyczne analizowanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty. Przypomnienie przepisów i zasad BHP właściwych dla szkoły. Cały okres stażu. Poświadczenia.
12. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autoanaliza, opis realizacji planu. IV-V 2015
13. Przygotowanie wniosku o zakończenie stażu. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. VI 2015 Dołączone materiały.

& 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie
1. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych. Korzystanie z laptopa. Cały okres staż. Sprawozdanie.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Korzystanie z edytora tekstów. Tworzenie pomocy dydaktycznych, dyplomów, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym. Cały okres staż. Sprawozdanie.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Tworzenie prezentacji. Cały staż według potrzeb. Sprawozdanie.
4. Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych sieci Internet. Wyszukiwanie literatury pedagogicznej ,wymiana doświadczeń .Korzystanie z encyklopedii mutlimedialnej. Cały okres stażu. Sprawozdanie.
5. Publikacja pracy w Internecie i na stronie internetowej szkoły. Publikacja na stronie internetowej-odnośnik do strony. 2013 Sprawozdanie.
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku. Wykorzystanie komputera w tworzeniu dokumentów związanych z realizacją stażu. Cały okres stażu. Dokumentacja.

& 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ,w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie
1. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych. Wymiana doświadczeń, tworzenie dokumentacji. Cały okres staż. Sprawozdanie.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych. Przeprowadzenie lekcji otwartej 4 razy w ciągu stażu. Sprawozdanie .
Konspekt lekcji.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Opracowanie i zaprezentowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Wymiana doświadczeń, pomocy. 5 scenariuszy w ciągu całego stażu. Scenariusze.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Przeprowadzenie lekcji otwartej. 6 razy w ciągu stażu. Sprawozdanie .
Konspekt lekcji.

& 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych. Opracowanie i wdrażanie programu zajęć pozalekcyjnych z edukacji plastycznej i technicznej dla klas I-III Szkoły Podstawowej. 2012/2013 Program.
2. Opracowanie planu wychowawczego dla klas I, II, III. Opracowanie i wdrażanie. 2013/2014
2014/2015 Plan wychowawczy.
3. Opracowanie planu zajęć wyrównawczych. Opracowanie i wdrażanie. 2012/2013
2013/2014
2014/2015 Plan zajęć wyrównawczych.
4. Realizacja programu autorskiego „Bezpiecznie na drodze”. Wdrażanie programu. 2012/2013 Program.

& 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły ,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie
1. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. Pomoc w organizowaniu. Cały okres staż Zapis w dzienniku i sprawozdanie.
2. Organizowanie uroczystości i imprez klasowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie uroczystości i imprez klasowych. Przez cały okres stażu Sprawozdanie.
3 Organizowanie konkursu klasowego „Klub czytelniczy „. Przygotowanie konkursu. Przez cały okres stażu Sprawozdanie.
4. Organizowanie konkursów klasowych i szkolnych. Zorganizowanie różnego rodzaju konkursów dla klas I-III. 3 razy w ciągu stażu Regulamin.
5. Organizowanie wyjazdów, wycieczek oraz biwaków. Zorganizowanie wyjazdów wycieczek oraz biwaków. W ciągu całego stażu. Karty wycieczek, biwaków.
6. Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach. Uzyskanie dodatkowej wiedzy. W ciągu całego stażu. Zaświadczenia.

& 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie
1. Systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami środowiskowymi. Współpraca z :
Policją,
Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Osusznica, Biblioteką Gminną, Biblioteką Dziecięcą w Bytowie
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku
2. Współpraca z wydawnictwami. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu. Sprawozdanie
3. Udział w ogólnopolskich akcjach. Udział w „Sprzątaniu świata”, ”Góra grosza”, ”Cała Polska czyta dzieciom” Cały okres stażu Sprawozdanie

& 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych dotyczących trudności w nauce. Identyfikacja problemów. Opis i analiza. Propozycje rozwiązania problemu. Cały okres stażu. Opis przypadków.
2 Organizacja pracy w nowym roku szkolnym w sferze wychowawczej. Uaktualnienie wiedzy na temat funkcjonowania i organizacji szkoły dzięki analizie Planu Wychowawczego, planu rozwoju. Cały okres stażu. Załączone materiały.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych nauczyciela wychowawcy. Dyskusje z uczniami na nurtujące tematy. Opieka nad uczniami. Cały okres stażu. Załączone materiały.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych. Indywidualne rozmowy z uczniami. Zapoznanie się z fachową literaturą. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
5. Systematyczna współpraca z rodzicami w ramach wychowawstwa. Spotkania. Udział rodziców w imprezach klasowych i wycieczkach. Cały okres stażu. Potwierdzenia nauczyciela.

Lipnica, 31.08.2012 r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.