X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26903
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Katarzyna Krakowiak
Nauczyciel mianowany - wychowawca świetlicy

Czas trwania stażu: 01.09.2012r. - 31.05.2015r.

Cele stażu
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
3. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.
- Złożenie wniosku do dyrekcji o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego. - Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
IX 2012 r. Okres stażu.
Bibliografia, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań, itp. autoanaliza, złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.

2. Uczestnictwo w pracach Szkoły realizujących jej funkcje
FORMY REALIZACJI
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Realizacja funkcji opiekuńczych i wychowawczych świetlicy zgodnie z Programem Pracy Wychowawczej Szkoły, Programem Profilaktycznym i Planem Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlicy.
- Udział w uroczystościach szkolnych.
- Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych promujących świetlicę i szkołę oraz jej działania.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.
- Organizowanie imprez zgodnych z kalendarzem świetlicy.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdania, dzienniki pracy świetlicy.
Regulaminy konkursów, sprawozdania
Scenariusze, dzienniki pracy świetlicy

3. Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego wychowawców świetlicy
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie planów pracy dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.
- Opracowanie regulaminu świetlicy szkolnej. - Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień, przedstawianie wyników diagnoz.
- Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem świetlicy szkolnej: dbałość o estetyczny wygląd sali, przygotowywanie dekoracji, organizowanie wystaw prac uczniów.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Plan pracy świetlicy
Regulamin świetlicy
Sprawozdanie
Wystawy, dekoracje

4. Udział w pracach zespołu kształcenia zintegrowanego
FORMY REALIZACJI
- Dzielenie się wiedzą podczas zebrań zespołu nauczania zintegrowanego. - Poszukiwanie ciekawych rozwiązań metodycznych w Internecie.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu

5. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań „STOP AGRESJI”
FORMY REALIZACJI
- „Jak radzić sobie ze złością?”.
- „Zamiast pięści”.
- „Jak rozwiązywać konflikty?”
- „Złość i agresja w naszym życiu”.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Przeciwdziałanie agresji w świetlicy. Zintegrowanie grup świetlicowych.

6. Poszerzenie własnej wiedzy
i umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy
FORMY REALIZACJI
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Samokształcenie w oparciu o wybrane pozycje z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej.
- Wymiana informacji i doświadczeń z nauczycielami.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Zaświadczenia, listy obecności

7. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i zdolnymi
FORMY REALIZACJI
- Dostosowanie zadań do wieku i możliwości wychowanków.
- Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Potwierdzenie kierownika świetlicy

8. Badanie jakości pracy świetlicy, zainteresowań uczniów i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo - wychowawczej
FORMY REALIZACJI
- Analiza i ocena efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej w formie sprawozdania: „Moje ulubione zajęcia świetlicowe”.
- Opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów ze świetlicy ankiety „Nasza świetlica”: wdrażanie nowych rozwiązań i metod pracy.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Na koniec I roku stażu
W maju każdego roku
Ankieta, analiza, sprawozdanie

9. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole
FORMY REALIZACJI
- Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły:
- konstruowanie ankiet, testów, arkuszy obserwacyjnych, - przeprowadzenie i analiza badań, opracowanie wniosków.
- Praca w Zespole d/s zmian w Programie Wychowawczym Szkoły.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Notatka
Wzory ankiet, testów, arkuszy
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej w pracy wychowawcy świetlicy
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
- Gromadzenie materiałów dostępnych w sieci internetowej.
- Samodoskonalenie.
- Wykorzystanie do zajęć urządzeń multimedialnych, Internetu, korzystanie z portali edukacyjnych.
- Wykorzystywanie komputera i zasobów internetowych do wykonywania dyplomów, zaproszeń, sprawozdań, ogłoszeń, podziękowań.
- Przygotowanie i opracowanie rebusów, krzyżówek.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w portalu internetowym.
- Korzystanie na zajęciach z materiałów pochodzących
z poprzednich publikacji.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Przykłady wykonanych prac, scenariusze zajęć
Pomoce dydaktyczne opracowane na podstawie informacji z Internetu
Spis programów edukacyjnych i użytkowych
Dyplomy, sprawozdania, itp
Poświadczenie kierownika świetlicy
Zaświadczenia, wydruki

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, zgromadzonymi materiałami
FORMY REALIZACJI - Opracowywanie scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych i umieszczenie ich w zbiorach biblioteki szkolnej.
- Opracowywanie i przekazywanie własnych materiałów, współpraca przy organizowaniu imprez.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Konspekty, scenariusze,
programy
Potwierdzenia

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i odbywających praktyki studenckie
FORMY REALIZACJI
- Przygotowanie scenariuszy. - Przeprowadzenie zajęć. - Pomaganie młodszym nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Konspekty, potwierdzenia

3. Przygotowanie „biblioteki nauczyciela wychowawcy”
FORMY REALIZACJI
- Pozyskiwanie pozycji książkowych, czasopism
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, przydatnych w pracy nauczyciela.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Bibliografia

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, wychowawcami klas i reedukatorem. Współpraca z rodzicami.
FORMY REALIZACJI
- Konsultacje w pracy opiekuńczo - wychowawczej:
- w sprawie bieżących problemów uczniów,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów uczęszczających do świetlicy, - pomoc dzieciom z dysfunkcjami w czasie pracy w świetlicy, - wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat funkcjonowania ucznia w świetlicy i poza nią.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Według potrzeb
Dokumentacja nauczyciela - wychowawcy świetlicy

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu „Łamigłówki mądrej główki”
FORMY REALIZACJI
- Wdrożenie programu i jego realizacja.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Program autorski, dzienniki zajęć

2.Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu „Piękne zwyczaje, czyli savoir - vivre”
FORMY REALIZACJI - Poznanie i stosowanie zasad dobrego wychowania. - Wzbogacenie warsztatu pracy, nabywanie nowych doświadczeń. TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015
Program autorski
Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Udział w opracowaniu i realizacji programu ,,Moja mała ojczyzna”
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie programu, wdrożenie do realizacji, realizacja (konkurs szkolny i dzielnicowy, gazetka okolicznościowa). TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Rok szkolny 2012/2013 Potwierdzenie dyrektora szkoły
i doradcy metodycznego, sprawozdanie z realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
FORMY REALIZACJI
- Aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”:
- codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela w trakcie zajęć (20 minut każdego dnia)
- uzupełnienie czytania domowego,
- umożliwienie zaniedbanym dzieciom szansy codziennego kontaktu ze słowem czytanym.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Notatki, potwierdzenie

2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i poszerzających ich wiedzę
FORMY REALIZACJI
- Organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, dydaktycznych, zajęć z twórczego myślenia, pogadanek, gier i zabaw, zajęć ruchowych.
- Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy.
- Organizacja przedstawień, zajęć dodatkowych.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych, prace plastyczne dzieci
Scenariusze, wykaz tematów zajęć

3. Współudział w organizowaniu mini kiermaszów prac plastycznych dzieci, przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi
FORMY REALIZACJI
- Przygotowanie wspólnie z dziećmi prac plastycznych na kiermasz, w celu pozyskania dodatkowych środków dla świetlicy. TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Notatki, zdjęcia

4. Zorganizowanie „Dnia Dziecka” w świetlicy szkolnej
FORMY REALIZACJI
- Zorganizowanie różnorodnych atrakcji dla dzieci: konkursy, gry i zabawy.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Notatki, scenariusze

5. Zorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie regulaminów konkursów.
- Zorganizowanie, przeprowadzenie, ocena i wyłanianie zwycięzców konkursów:
•„Złota polska jesień” - szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III.
•Dzielnicowy Konkurs „Moja mała ojczyzna”: konkurs plastyczny dla klas I, II.
•„Znaki Nadziei” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-VI: wykonanie bożonarodzeniowej kartki świątecznej.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Sprawozdania

6. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych
FORMY REALIZACJI
- Opracowywanie regulaminów konkursów. - Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych dla uczniów klas „0” - IV: a) plastycznych: - „Wspomnienia z wakacji”(IX)
- „Jesienny pejzaż” (X) - Kartka Bożonarodzeniowa (XII)
- „Zimowy pejzaż” (II) - „Pisanka wielkanocna” (III) b) inne: - Konkurs śpiewania kolęd (I) - Przyrodniczy „Z przyrodą za pan brat” (IV) - Polonistyczny „Rymowanka na temat grzeczności” (XI) - Recytatorski „Tuwimalia” (IV)
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Regulaminy konkursów, lista zwycięzców, wystawy prac plastycznych,
potwierdzenie kierownika świetlicy

7. Zorganizowanie cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa
FORMY REALIZACJI
- Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w sieci, odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia, itp.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Rok szkolny 2012/2013 Wpisy w dzienniku, scenariusze

8. Zorganizowanie zajęć pod tytułem „Bajkowe spotkania”
FORMY REALIZACJI
- Zajęcia oparte na bajkach terapeutycznych, których celem jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z lękami, niskim poczuciem wartości, nieśmiałością, itp.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Wpisy w dzienniku, scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach
FORMY REALIZACJI
- Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach typu: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, zgodnie z Planem pracy szkoły.
- Organizacja ogólnoszkolnej imprezy ,,Dzień pluszowego misia”.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu
Rok szkolny 2012/2013 Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji

2. Współpraca z Biblioteką Szkolną i Gminną
FORMY REALIZACJI
- Pozyskiwanie pozycji książkowych.
- Wymiana informacji i doświadczeń na temat akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
- Rozbudzenie zainteresowań słowem pisanym.
- Udział w zajęciach bibliotecznych, zabawach i quizach związanych z twórczością pisarzy.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Sprawozdanie

3. Współpraca z Hospicjum w ramach programu „Pola Nadziei"
FORMY REALIZACJI
- Udział w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej: „Pola Nadziei”. - Nawiązanie kontaktu z koordynatorem dzielnicowym. - Uwrażliwienie dzieci na problemy osób chorych i niepełnosprawnych, szczególnie ich rówieśników.
- Udział w akcji sadzenia żonkilowych „Pól Nadziei”.
- Udział w konkursie „Znaki Nadziei” poświęcony ludziom niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym dla uczniów klas 0-VI.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Rok szkolny 2012/2013 Sprawozdanie

4. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej
FORMY REALIZACJI
- Zorganizowanie spotkań świątecznych z osobami starszymi i samotnymi: wizyty w DPS z okolicznościowymi inscenizacjami.
- Przygotowanie laurek z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu i przed stażem Sprawozdania, scenariusze inscenizacji, potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
FORMY REALIZACJI - Opis i analiza dwóch przypadków:
- Identyfikacja problemów.
- Opis i analiza. - Propozycje rozwiązania problemu. - Wdrażanie oddziaływań.
TERMIN I SPOSÓB DOKUMENTACJI
Okres stażu Sprawozdanie, uzyskane informacje zwrotne od rodziców

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.

Opracowanie: Katarzyna Krakowiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.