X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26968
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań
wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

Imię i nazwisko: mgr Joanna Kirsz
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2011
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2014
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu im. L. Waryńśkiego

Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja IX 2011 Teczka osiągnięć zawodowych
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli IX 2011 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, lekcje koleżeńskie Okres stażu Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły Aktywny udział w kursach, szkoleniach w ramach WDN lub ODN oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, studiowanie literatury fachowej Okres stażu Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki
Organizowanie konkursów szkolnych i / lub międzyszkolnych Udział we współorganizowaniu konkursów, koordynacja Zgodnie z harmonogramami konkursów
2011-2014 Potwierdzenia udziału, sprawozdania
Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji Okres stażu Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
Wyrównanie poziomu wiedzy uczniów mających problemy w nauce Prowadzenie zajęć wyrównawczych

2011-2014
Plan działań, lista uczniów

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły. Okres stażu Pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, Plan Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji

Opracowanie prezentacji komputerowych Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji multimedialnych na lekcjach języka angielskiego Okres stażu Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla praktykantów, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu Scenariusze, analizy i sprawozdania
Pełnienie obowiązku opiekuna praktyk lub opiekuna stażu Pomoc w opracowaniu harmonogramu i planu praktyk, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji Okres stażu Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej

Okres stażu

Scenariusze, karty pracy, testy

Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego Zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym Do końca 2011r Adres strony internetowej

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów Okres stażu Notatki, opis działań

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego Wygłoszenie referatów Okres stażu Kopia referatów

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Przygotowanie programu zajęć właściwego dla danego etapu nauczania j. ang w szkole podstawowej Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć

Okres stażu Program, plan, sprawozdanie

Współpraca z rodzicami Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne Okres stażu Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym
Praca z uczniem słabym Przygotowanie planu i prowadzenie zajęć wyrównawczych Okres stażu Plan działań, sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Kursy doskonalące lub studia podyplomowe Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów i/ lub studiów

Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Okres stażu Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki Okres stażu Spis książek kaset i plansz

Działania profilaktyczne Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych Okres stażu Opis działań

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z pedagogiem szkolnym Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki

Współpraca z biblioteką szkolną Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych Okres stażu Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych

§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Publikacje artykułów Artykuły Okres stażu Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów w Internecie, adres strony internetowej
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych Sporządzenie lub udoskonalenie planu pracy wychowawczej. Studiowanie literatury fachowej Okres stażu Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Opis i wynik ewaluacji

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Inne osiągnięcia zawodowe Dokumentowanie osiągnięć zawodowych Okres stażu Zgodnie z rozporządzeniem

OPRACOWAŁA:
Joanna Kirsz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.