X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26760
Przesłano:

Sprawozdanie semestralne z planu rozwoju

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (01.09.11-10.02.12)

Nauczyciel kontraktowy: mgr Agnieszka Gabryś
Opiekun stażu: mgr Andrzej Jany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
- Sporządziłam wniosek o rozpoczęcie stażu
- Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu( podpisałam kontrakt)
- Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu
- Przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu( 04.10.2011 , 05.10.2011)
- Opracowałam plan rozwoju zawodowego
- Opracowałam plany wynikowe do lekcji j.polskiego , wychowania fizycznego i zajęć korekcyjnych
- Pomagałam koleżance młodszej stażem oraz udostępniałam jej materiały do pracy
- Korzystałam z pomocy kolegów i koleżanek starszych stażem
- Brałam udział w szkleniach formacyjnych w Częstochowie(01.10.11) i w Wieluniu(28.01.12)
- Wraz z Radą Pedagogiczną brałam udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej na bieżący rok szkolny (Roczny Plan Pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej).
- Brałam udział w radach pedagogicznych, pisałam protokoły z rad
- Samodzielnie studiowałam literaturę fachową

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Podjęłam współpracę z rodzicami dzieci. Angażowałam rodziców do pracy na rzecz szkoły.
- Prowadziłam zebrania i wywiadówki dla rodziców.
- Prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi
- Przeprowadziłam rekolekcje adwentowe w szkole
- Współpracowałam z księdzem, przygotowywałam dzieci do udziału we Mszy świętej

III. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
- Codziennie modliłam się z uczniami w szkole
- Regularnie przystępowałam do spowiedzi
- Brałam udział we wszystkich mszach i uroczystościach szkolnych
- Brałam udział z dziećmi w Święcie Patronalnym SPSK w Czempiszu
- Uczestniczyłam w Eucharystiach w gronie rodzinnym
- Realizowałam tematy z planu wychowawczego dotyczące pozytywnych wzorców i postaw ludzkich
- Prowadziłam zajęcia gimnastyki korekcyjnej
- Prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze
- Przygotowywałam gazetki szkolne, gazetki z pomocami dydaktycznymi
- Omawiałam Błogosławieństwa na lekcjach godziny wychowawczej
- Pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego
- Współorganizowałam festyn rodzinny(11.09.11), Dzień chłopca(29.09.11), Mikołajki(06.12.11), Wigilię szkolną(22.12.11) Jasełka(26.01.12), bal przebierańców (07.02.12)oraz bal karnawałowy dla rodziców(04.02.12)
- Zorganizowałam konkurs recytatorski wierszy o Janie Pawle II(09.02.12)
- Współorganizowałam wycieczkę do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku(19.10.11) , do rezerwatu przyrody „Olbina”(08.11.11) , do teatru w Kaliszu (08.02.12)
- Współorganizowałam Ognisko patriotyzmu z okazji 11 listopada
- Pomagałam w zorganizowaniu kiermaszu ozdób świątecznych, z którego dochód został przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych.
- Nawiązałam współpracę z gazetą lokalną „Puls”
- Dbałam o wygląd sal lekcyjnych
- Opiekowałam się uczniami podczas przerw, dyskotek , imprez szkolnych, wycieczek
- Zorganizowałam z dziećmi „sprzątanie świata” na terenie szkoły i w pobliskiej okolicy (20.09.11)

IV. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Wykonywałam pomoce na lekcje technika komputerową
- Korzystałam z internetu i techniki komputerowej na lekcjach

V. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
- Pomagałam rodzicom w sporządzeniu informacji dotyczącej postępów ucznia w nauce i zachowaniu (na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie).
- Realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze zgodne z planem wychowawczym

VI. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły ,w której nauczyciel odbywa staż.
- Analizowałam przepisy dotyczące funkcjonowania szkoły: Statutu, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki.
- Aktualizowałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego.
- Analizowałam podstawowe akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
- Brałam udział w radach pedagogicznych.
- Brałam udział w szkoleniu wydawnictwa GWO (23.11.11)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.