X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26854
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Sołonko
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data Rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Opiekun stażu:
Dyrektor Szkoły:
Posiadane kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe: magister Edukacja Przedszkolna ( AH-E w Łodzi 2009r.)
— studia licencjackie: specjalność Diagnoza i Terapia Pedagogiczna ( WSH w Szczecinie 2007 r.)
— studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane ( WSNH w Koszalinie 2012 r.)

W dniu 01.09. 2010 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Zapoznałam się
z procedurą awansu na nauczyciela mianowanego i chciałabym ubiegać się o kolejny stopień awansu.
Złożyłam wniosek o umożliwienie rozpoczęcia stażu.
Jestem świadoma, iż nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju placówki, w której odbywa staż.

§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania umożliwiające realizację wymagań Formy realizacji zadań Dowody realizacji Termin realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.Udział w szkoleniu „Stopnie awansu zawodowego nauczyciela”.Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. NotatkiZaświadczenie o ukończeniu szkoleniaWniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowegoSprawozdanieWniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego, dokumentacja stażu Na bieżąco IX 2012 V 2015
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu. Kontrakt IX-X 2012
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obserwacja, omówienie, ewaluacja. Arkusze obserwacji zajęć Okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.Konsultacje z opiekunem stażu.Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Arkusze obserwacji zajęć.Scenariusze zajęć Okres stażu
Samodzielne studiowanie literatury fachowej oraz czasopism. Regularne czytanie podręczników i czasopism pedagogicznych.Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Wykaz literatury Okres stażu
Pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Aktywne uczestnictwo w kursach szkoleniowych, konferencjach i warsztatach metodycznych, radach szkoleniowych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Zaświadczenia Okres stażu
Udoskonalanie własnego warsztatu pracy. Urządzanie i dbanie o estetyczny wygląd sali przedszkola.Prowadzenie tablicy dla rodziców i gości odwiedzających placówkę pt. ” Z życia przedszkola”.Aktualizacja gazetek przedszkolnych. Systematyczna prezentacja prac dzieci.Wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi. Wygląd sali, gazetki, pomoce dydaktyczne. Okres stażu
§ 7 ust.2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Gromadzenie informacji o dzieciach , poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. · Indywidualne rozmowy z rodzicami.· Rozmowy z dziećmi. . Notatki Potwierdzenie logopedy przedszkolnego Okres stażuOkresstażuOkres stażu
Poznanie potrzeb i możliwości dzieci.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę z dziećmi · Obserwacje.· Ankiety dla rodziców. Współpraca z:· Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną· Logopedą· Ośrodkiem Terapii Zajęciowej Notatki, ankietyPotwierdzenia
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. Studiowanie literatury pedagogicznej.Udział w warsztatach, szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki. Notatki, zaświadczenia Okres stażu
Tworzenie przyjaznego środowiska dla procesu wychowawczo-dydaktycznego. Organizowanie różnych uroczystości i imprez przedszkolnych:· Organizacja uroczystego pożegnania Lata i powitanie Jesieni· Przygotowanie występów dzieci : festyn osiedlowy, teatrzyki .· Współorganizowanie festynów przedszkolnych· Organizacja Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dziecka. Scenariusze uroczystości Okres stażu
Współpraca ze środowiskiem. Współpraca z:— Ośrodkiem Terapii Zajęciowej— Posterunkiem Policji— Ośrodkiem Zdrowia— Strażą Pożarną— Urzędem Pocztowym— Zakładem fryzjerskimPozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki. Potwierdzenia Okresstażu
Działalność na rzecz przedszkola. Włączanie się w akcje charytatywne na terenie przedszkola:· Zbiórka darów dla dzieci z Domu dziecka. Zbiórka karm dla zwierząt ze schroniska· Góra Grosza· Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Prowadzenie klubu czytających rodziców, dziadków. Zbiórka makulatury, tuszy, baterii. Potwierdzenia Okres stażu
Wspólne odkrywanie historii i tradycji miasta SzczecinOrganizowanie wycieczek i wyjazdów. Wycieczki i spacery po najbliższej okolicy, poznawanie zabytków;· kościół Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej· pomnik przyrody lipa drobnolistna "Św. Ottona" i lipa szeroko listna „ Anastazja”· Przybliżenie wychowanką postaci Bolesława Czwójdzińskiego patrona ulicy PrzedszkolaWyjazdy:· Teatr , filharmonia· Wyjazdy do obiektów przyrodniczych i zakładów ochrony przyrody.· Gospodarstw agroturystycznych Dokumentacja wycieczek Okres stażu
§ 7 ust.2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Publikacja artykułu o tematyce pedagogicznej Przygotowanie artykułu do gabloty przedszkolnej. Zaświadczenia rodziców. Okres stażu
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy, konspektów, zaproszeń, dyplomów dla dzieci i rodziców. Dokumenty wykonane za pomocą technik komputerowych Okres stażu
Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Czerpanie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego z Internetu.Opracowanie na komputerze dokumentacji awansu zawodowego.. Płyta z zapisem elektronicznym Okres stażu
§7 ust.2 pkt. 4 Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystanie z zasobów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej.Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.Wymiana doświadczeń w gronie pedagogicznym. Wykaz literatury Okres stażu
Współpraca z rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych. Rozmowy z rodzicami, propozycje rozwiązań zaistniałego problemu. Notatki Okres stażu
Pedagogizacja rodziców. Kącik czytelniczy dla rodziców wyposażany w artykuły dotyczące rozwoju, wychowania i nauczania małych dzieci. Potwierdzenie rodziców Spis artykułów Okres stażu
§ 7 ust.2 pkt. 5 Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami.
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji przedszkola oraz obowiązującą w przedszkolu dokumentacją. Analiza podstawowych dokumentów placówki:· Statut Przedszkola· Programy Wychowawcze Notatki Okres stażu
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego Zapoznanie się z podstawowymi przepisami, rozporządzeniami, ustawami prawa oświatowego. Wypisy z obowiązujących aktów prawnych Okres stażu

Przedkładam Zatwierdzam

...................... ........................
(Podpis ) (Data, podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.