X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26858
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Mgr Joanna Wajs Wolsztyn, 07.09.2012r
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Wolsztynie
nauczyciel matematyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas rozpoczęcia stażu - 01. 09. 2012r
Czas trwania - 2 lata 9 miesięcy
Czas zakończenia stażu - 31. 05. 2015r

§ 8 ust. 1 pkt 1)

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2012
Poprawne sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
2.
Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej zdobycie kwalifikacji na nauczyciela dyplomowanego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

cały okres
stażu
Potwierdzenia
zaświadczenia
3.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego
Autorefleksja, analiza i
opis realizacji planu
rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
Sprawozdanie
z realizacji planu
rozwoju zawodowego

§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia
zawodowego

Cały okres
stażu.
Zaświadczenia
2.

Praca z uczniem zdolnym


Przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
matematycznych
Stosowanie metod
aktywizujących
Prowadzenie kółka
matematycznego dla
uczniów zainteresowanych
matematyką
Udział uczniów
w konkursach
matematycznych
Cały okres
stażu.
Notatki, zapisy w dzienniku.
3.

Organizacja konkursów
Organizacja szkolnego konkursu o tytuł Mistrza SUDOKU
Współorganizacja uroczystości szkolnych

W okresie stażu
notatki
4.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Indywidualna praca z uczniem mającym trudności w nauce
Organizowanie pomocy koleżeńskiej
Motywacja do pogłębiania wiedzy,
Dostosowanie metod i form podczas nauczania
W okresie stażu
notatki
5.
Diagnozowanie osiągnięć uczniów

Udział w programie Sesja z plusem
Cały okres stażu.

zaświadczenie
Testy sprawdzające
6.
Współpraca z rodzicami
Spotkania z rodzicami
stałe kontakty indywidualne
dotyczące tematów takich
jak: postępy w nauce,
zachowanie, problemy
wychowawcze
Wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości szkolnych i klasowych
Cały okres stażu.

Notatki w dzienniku
7.
Różne formy promocji szkoły
w środowisku
Udział w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych
Cały okres stażu.

zdjęcia

§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w pracy nauczyciela.
Korzystanie
z Internetu i komputerowych programów edukacyjnych
Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów,

Cały okres stażu.

Scenariusze zajęć, dokumentacja, testy, foliogramy.

2.
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi
Znajdowanie w sieci i rozpropagowanie materiałów dla uczniów, zachęcanie uczniów do korzystania z Internetu.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na
kursach doskonalących z innymi
nauczycielami
Wymiana doświadczeń
z nauczycielami uczącymi
pokrewnych przedmiotów
Aktywny udział w pracach
zespołu przedmiotowego
Przekazywanie wybranych
materiałów zainteresowanym
nauczycielom
Opublikowanie planu
rozwoju zawodowego na
stronie internetowej
portalu Literka

W okresie stażu.
Poświadczenie
Dyrektora
Poświadczenie
nauczycieli
współpracujących
2.
Prowadzenie zajęć otwartych,
lekcji koleżeńskich
Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć
W czasie stażu
Poświadczenie
obecnych nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – zajęć wyrównawczych z matematyki
Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z matematyki.

W okresie stażu.
notatki w dzienniku

§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Na bieżąco.
Sprawozdania z pracy wychowawczej.
2.
Integrowanie zespołu klasowego i zorganizowanie życia klasy. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury (kino, teatr itp.).
organizowanie wycieczek i wyjazdów
udział klasy w uroczystościach szkolnych i klasowych
Cały okres stażu
Fotografie, sprawozdania, karty wycieczek, zapisy w dzienniku
3.
Rozwijanie samorządności uczniów
Opracowanie planu imprez klasowych oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich organizację w celu wyrabiania w uczniach poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości oraz poprawy samorządności uczniów

Cały okres stażu
Notatki w dzienniku lekcyjnym
4.
Organizowanie konkursów
szkolnych
Organizowanie konkursów przedmiotowych
Cały okres stażu
Notatki w dzienniku lekcyjnym
5.
Organizowanie dodatkowych
zajęć
Prowadzenie zajęć dla
uczniów mających
trudności w uczeniu się
Cały okres stażu.
Notatki w dzienniku

§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami wspomagającymi system oświaty

Współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozwiązywanie konfliktów, pogadanki.
Współpraca z Poradnią Psychologiczną –Pedagogiczną
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
Aktywizowanie i współpraca z rodzicami
Pozyskiwanie pomocy materialnej i rzeczowej dla dzieci ubogich

Cały okres stażu.
Praca z dzieckiem
z opinią lub
orzeczeniem,
Kontrakt z uczniem
oraz jego rodzicami
3.
Współpraca z wydawnictwami
Pozyskiwanie pomocy
dydaktycznych
Pozyskiwanie nagród na
szkolny konkurs
matematyczny
Udział w programie
Sesje z plusem będącego
częścią ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego
„Lepsza Szkoła”
Udział w różnych spotkaniach
szkoleniowych
Cały okres stażu.
Zaświadczenia od
wydawnictwa

§8 ust.2.pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów matematycznych
Zapoznanie się z regulaminem konkursów i zakresm wymagań
Praca z uczniami na kółku matematycznym
Przeprowadzenie etapu szkolnego
W okresie stażu
Zgłoszenie udziału
Wyniki konkursu
2.
Współorganizowanie akademii i imprez szkolnych
Organizacja imprez, apeli
W okresie stażu
zdjęcia

§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p.
Podejmowane w tym zakresie działania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Rozpoznanie i próba
rozwiązania problemu
Analiza dwóch
przypadków uczniów z
problemami edukacyjnymi
lub wychowawczymi
cały okres
stażu
Analiza przypadku
Wnioski


Podpis nauczyciela

.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.