X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26842
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Możliwość awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji , jakim jestem nauczycielem. Poniższy plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego sporządziłam zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2013 roku poz.393. Konstruując plan starałam się wziąć pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły w której pracuję, jak również własne możliwości i zainteresowania. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, w szczególności te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy, zastosowaniem tablicy multimedialnej i dostępem do Internetu. Zamierzam również poszerzyć współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Plan ten może ulec zmianom w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora szkoły.
§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego
- Analiza potrzeb szkoły
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego VIII/IX 2014 poprawnie sporządzony Plan rozwoju zawodowego, notatki, wnioski
2. Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu języka angielskiego, psychologii , metodyki i pedagogiki  Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, kursach, szkoleniach i warsztatach, konferencjach metodycznych ) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- Samokształcenie , wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, planowanie skorelowanych zajęć z lekcjami języka polskiego , historii, biologii, geografii itp. IX 2014-V 2017 zaświadczenia ze szkoleń, baza literatury, czasopism etc, publikacje o skorelowanych zajęciach na stronie internetowej szkoły
3. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własne pracy dydaktycznej - Ewaluacja planów pracy dydaktycznej i wychowawczej i systemów oceniania, stosowanie oceniania kształtującego w konkretnych zespołach klasowych zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej
- Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych dla różnych grup wiekowych m.in. quizy, gry planszowe, krzyżówki, gry interaktywne
- Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce języka obcego, wzbogacanie treści językowych o treści związane z kulturą , obyczajami krajów anglojęzycznych,
- Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych metod nauczania, wdrażanie uczniów do metody komunikowania się z nauczycielem online IX 2014-V 2017 plany pracy dydaktycznej i wychowawczej, wnioski, załączniki potwierdzające komunikację uczeń- nauczyciel online, notatki

Oprogramowania interaktywne, testy online, filmy kulturowe na płytach DVD, materiały pozyskiwane z Internetu i tworzone przez uczniów
Przygotowane przez uczniów prezentacje w Power Point lub innych programach, zadania domowe online -zindywidualizowane dostosowane do możliwości uczniów

4. Przygotowanie i opracowanie raportu sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego - Przygotowanie testu badającego wiedzę i umiejętności uczniów kończących klasę VI w zakresie języka angielskiego IX/X 2015
Test kompetencji dla klasy VI badający umiejętność reagowania językowego, rozumienia treści słuchanych i pisanych
5. Doskonalenie kompetencji wychowawczych  Udział w szkoleniach związanych z pracą wychowawczą, a w szczególności w warsztatach , które wyposażą mnie w wiedzę jak dbać o właściwe relacje interpersonalne i bezpieczeństwo uczniów
- Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego, wypracowanie właściwych metod pracy przeciwdziałającym agresywnym zachowaniom uczniów
- Rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- Rzetelna współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu zwiększenia zaangażowania rodziców w życie szkoły,
- Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami w celu integracji zespołu klasowego
- Doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
- Kształtowanie osobistej gotowości do wspomagania rozwoju emocjonalnego uczniów
- kształtowanie u uczniów poczucia przynależności do społeczności szkolnej
- Kształtowanie u uczniów umiejętności empatii, asertywności i negocjacji
- Kształtowanie umiejętności interwencji wychowawczej w różnych sytuacjach konfliktów klasowych- kierowanie się rozsądkiem , nie uleganie emocjom IX 2014-VI 2015
2015-2016, 2014-2017

zaświadczenia ze szkoleń, dokumentacja wychowawcy
( teczka wychowawcy, dziennik wychowawcy)

Przedstawienie z udziałem rodziców i dzieci

zaświadczenia ze szkoleń, dokumentacja wychowawcy ( teczka wychowawcy, dziennik wychowawcy)

5. Przygotowanie uczniów do konkursów  Praca z uczniem uzdolnionym językowo do konkursów na poziomie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim- praca w grupie uczniów o zdolnościach lingwistycznych oraz praca indywidualna rozwijająca zainteresowanie językiem, kulturą , sytuacją społeczną i polityczną krajów anglojęzycznych
- organizacja i przygotowanie szkolnego etapu kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego
- organizacja Małej olimpiady języka angielskiego dla klas II SP

- Organizacja i przygotowanie konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów Gimnazjum
- Organizacja wyjść na konkursy , przygotowanie uczniów do prezentacji umiejętności przed publicznością
- Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli w celu doskonalenia kompetencji potencjalnych kandydatów konkursów przedmiotowych Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016,2016/2017

Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Po każdym etapie konkursu w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 sukcesy uczniów ( wyróżnienia, dyplomy etc.)
sprawozdania z konkursów
6. Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku  Redagowanie i przesyłanie artykułów z imprez zorganizowanych przez zespół języków obcych na szkolną stronę internetową oraz do lokalnej prasy
- Tworzenie gazetek szkolnych upowszechniających sukcesy uczniów
- Zamieszczanie informacji o wynikach konkursów przedmiotowych w lokalnej prasie , na stronie internetowej szkoły Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 artykuły, wywiady z finalistami i laureatami konkursów, sprawozdania z imprez, zdjęcia etc.

§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentacji awansu zawodowego,
- Korzystanie z programów komputerowych do tworzenia dokumentów wykorzystywanych w pracy dydaktycznej jak i wychowawczej
- Korzystanie z Internetu do zdobywania materiałów dydaktycznych, wyszukiwania ofert szkolenia zawodowego
- Korzystanie z dziennika elektronicznego do współpracy z rodzicami
- Wykorzystywanie programów komputerowych do wypisywania świadectw
- Wymiana doświadczeń i poglądów z innymi nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne czy też komunikatory,
- Wykorzystanie programów multimedialnych do nauki języka angielskiego, edukacji matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej i informatycznej
- wykorzystanie skrzynki e-mail oraz komunikatora e- dziennika do
kontaktów z rodzicami, innymi
nauczycielami, wydawnictwami,
organizatorami konkursów,
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem języka angielskiego,
- stworzenie wykazu stron przydatnych dla uczących się oraz dla nauczycieli języka angielskiego,
- korzystanie ze słowników multimedialnych,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych – testy, quizy, krzyżówki, gry planszowe, tworzenia dokumentów szkolnych- analiz wyników egzaminów próbnych i właściwych , ankiet kierowanych do rodziców, uczniów, nauczycieli w oparciu o wykorzystanie programów WORD, EXCEL
- aktualizacja bazy danych wychowawcy klasy w każdym roku szkolnym IX 2014 -IX 2014-
V 2017 dokumentacja ze stażu, przygotowane testy, materiały dodatkowe na zajęcia etc.

Zapisy na szkolenia online

Komunikacja nauczyciel – rodzic online

Świadectwa szkolne

Dokument z wykazem stron www.
Pomoce dydaktyczne-testy, quizy, plansze itp.
Dokumenty analizy wyników egzaminów próbnych i właściwych w programach Word i Excel

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” - opublikowanie w portalu internetowym
zatwierdzonego planu rozwoju,
wrzesień 2014 r. zaświadczenie, publikacja w internecie
1. Prowadzenie lekcji otwartych - Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 2014-2017 ( raz w roku, oraz w miarę bieżących potrzeb ) scenariusze lekcji, wnioski z zajęć, zaświadczenia innych nauczycieli
2. Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej - Udostępnianie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych
- Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń 2014-2017
(w miarę bieżących potrzeb ) poświadczenia innych nauczycieli, wnioski ze współpracy
3. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych

- Stała współpraca z nauczycielami języków obcych w ramach zespołu przedmiotowego
- Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych
- Wspólne opracowanie regulaminów konkursów z języka angielskiego 2014-2017 protokoły spotkań zespołów

4. Dzielenie się doświadczeniem poprzez Internet - Umieszczanie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego 2014/2015,
2015/2016 zaświadczenia, publikacje umieszczone w Internecie

§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego

Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu kółka języka angielskiego dla uczniów nauczania zintegrowanego lub VI klasy SP IX 2015 opracowany program, ewaluacja programu, dziennik zajęć pozalekcyjnych

§8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
- wykonywanie powierzonych zadań egzaminatora uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE zgodnie z przydziałem,

- przeprowadzanie wewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu szóstoklasisty Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Umowy z OKE Poznań
potwierdzenie Dyrektora

§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów  Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów Gimnazjum
- Organizacja konkursu z języka angielskiego- znajomość słownictwa w klasach V SP
- Współpraca z nauczycielami języków obcych przy organizacji Dni Języków Obcych i Konkursu Piosenki Obcojęzycznej X 2015

V 2015

wg harmonogramu imprez szkolnych sprawozdania z konkursów, protokoły, zdjęcia
2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego - Organizacja wyjść do kina i teatru
- Współorganizowanie imprez szkolnych 2014-2017 sprawozdania z wyjść, imprez szkolnych, zdjęcia
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ( praca z uczniem zdolnym )
- Prowadzenie konsultacji dla Gimnazjalistów, przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych 2014/2015( dwa razy w tygodniu ) dziennik zajęć pozalekcyjnych
§8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów
- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole
- Zaproszenie pracowników poradni w celu organizacji warsztatów adaptacyjnych dla uczniów klasy I 2014-2017
(w miarę potrzeb) dokumentacja wychowawcy ( opinie, notatki o uczniu ), opinie sporządzone przez Poradnię
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym  Spotkania z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych
- Zapraszanie pedagoga szkolnego na lekcje w celu budowania właściwych relacji między uczniami 2014-2017
(w miarę potrzeb) notatki ze spotkań, wnioski, poświadczenie pedagoga, konspekty z lekcji
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną  Organizowanie spotkań z pielęgniarką w celu promowania zdrowego stylu życia raz w semestrze każdego roku szkolnego
w miarę potrzeb notatki ze spotkań, wnioski, poświadczenie pielęgniarki

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy organizacji Termin realizacji Dowody realizacji, sposoby ewaluacji etc.
1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami

- Obserwacja i analiza możliwości ucznia
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- ustalenie i zastosowanie środków
zaradczych w oparciu o pomoc pedagoga , innych nauczycieli uczących oraz rodziców 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 opis i analiza przypadków


Opracowała Beata Lentner

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.