X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26825
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Katarzyny Kacprzak
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Przedszkole Publiczne
Dyrektor przedszkola:
Nauczyciel mianowany: mgr Katarzyna Kacprzak
Nauczyciel logopeda
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...).

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN
Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego.

Podnoszenie jakości pracy logopedy poprzez wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej.

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych, doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz pedagogiki.

Diagnozowanie dzieci w ramach badań przesiewowych.

Prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej.

Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawcze

Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców (zajęć otwartych, prelekcji).

Włączanie się do kampanii Fundacji ABC: „Cała Polska czyta dzieciom”.

Realizacja przedszkolnych programów edukacyjnych.

Organizacja i/lub współudział w konkursach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych, logopedycznych.

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu oraz podejmowanie dodatkowych działań na rzecz edukacji i wychowania

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów Rady Pedagogicznej, zespole ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Analiza aktów prawnych, lektura publikacji w Internecie, przeglądanie czasopism fachowych
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.

Poszukiwanie nowości wydawniczych.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
i logopedami.
Przeglądanie stron internetowych.

Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, m.in.
w kursie: „Integracja sensoryczna” itp.
Studiowanie fachowej literatury i czasopism dla nauczycieli, m.in. „Bliżej przedszkola”. Zbieranie informacji i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej.

Badania dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
Pomoc w przeprowadzaniu badań przesiewowych na terenie szkoły podstawowej
Sprawozdanie podsumowujące badania.
Motywowanie rodziców do czynnego uczestnictwa w terapii logopedycznej

Zajęcia logopedyczne z dziećmi od 3 r.ż. przejawiającymi zaburzenia komunikacji językowej
Prowadzenie dziennika zajęć logopedycznych

Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
Praca indywidualna z dziećmi mającymi problemy edukacyjne
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
Gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych.

Przygotowanie tematyki zajęć, przeprowadzenie spotkań
Prezentowanie pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy

Czytanie dzieciom utworów literackich
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii
Udział w przedszkolnych programach profilaktycznych, zdrowotnych, edukacyjnych

Współorganizowanie konkursów przedszkolnych i/lub szkolnych
Przygotowanie dzieci i udział w różnorodnych konkursach przedszkolnych

Prowadzenie warsztatów plastycznych
Prowadzenie kroniki przedszkolnej
Udział w akcjach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim ( „Zakręcona Akcja”, „Góra Grosza”)
Udział w akcjach ekologicznych ( „Sprzątanie świata”)

Udział w zespołach zadaniowych
Udział jako logopeda w zespole pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( tworzenie dokumentacji)
Prowadzenie protokołów
Okres stażu
Okres stażu

Wg potrzeb

wrzesień każdego roku stażu

Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy logopedy i nauczyciela.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

Publikacja scenariuszy zajęć i ćwiczeń z terapii logopedycznej na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

Przygotowywanie i gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze
Wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych
Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem komputera
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
Zakupy przez Internet pomocy do zajęć
Udział w internetowych forach dyskusyjnych
Korzystanie z aparatu fotograficznego przy dokumentowaniu uroczystości przedszkolnych i ważnych wydarzeń

Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Prowadzenie dokumentacji logopedycznej i nauczyciela grupy
Tworzenie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, konspektów, wyników badań przesiewowych
Wykorzystywanie w swojej pracy materiałów z Internetu
Uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów przedszkolnych

Opracowanie dokumentów, prezentacji multimedialnych

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Przeprowadzenie prelekcji dotyczących problematyki logopedycznej i/lub z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej dla nauczycieli klas I - III ze szkoły podstawowej.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą

Opublikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego różnorodnych ćwiczeń mających na celu wspomaganie rozwoju mowy

Dzielenie się z nauczycielami wiedzą uzyskaną podczas różnorodnych szkoleń
W ramach zajęć z profilaktyki logopedycznej w grupach przedszkolnych, dzielenie się z nauczycielami pomysłami na zajęcia
z tego zakresu
Uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych

Opracowanie tematyki zajęć

Pomoc w realizacji awansu zawodowego

Zbieranie informacji z publikacji i prasy pedagogicznej, prezentowanie ciekawych rozwiązań terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Okres stażu
8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu warsztatów plastycznych organizowanych na terenie przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Organizacja i prowadzenie imprez, uroczystości oraz konkursów przedszkolnych i szkolnych.

Organizacja i prowadzenie konkursu o bajkach dla dzieci pięcio-, sześcioletnich z przedszkola i szkoły

Udział w Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w oparciu o realizowane programy

Przygotowanie imprez, uroczystości okolicznościowych i konkursów według planu oraz potrzeb

Przygotowanie scenariusza konkursu, dekoracji, rekwizytów, nagród

Dla środowiska lokalnego

Uzyskanie tytułu terapeuty integracji sensorycznej

Prowadzenie zajęć w grupach przedszkolnych

Okres stażu

Okres stażu

1 raz w każdym roku stażu

W pierwszym roku stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradnią ortodontyczną.

Współpraca z nauczycielem terapii korekcyjno – kompensacyjnej oraz pedagogiem szkolnym i logopedą.

Przygotowywanie opinii logopedycznych niezbędnych do uzyskania opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o wczesnym wspomaganiu

Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej dzieci.

Konsultowanie dzieci objętych opieką logopedyczną, realizacja zaleconych ćwiczeń

Praca w zespołach zadaniowych

Tworzenie dokumentów

Pedagogizacja rodziców
Diagnoza sytuacji materialnej dzieci

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Pomysł i realizacja planszowych, edukacyjnych gier logopedycznych

Autorska gra logopedyczna

Okres stażu

§ 8 ust.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz edukacyjnych - logopedycznych.

Korzystanie z wiedzy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego: - problemu wychowawczego
- oraz problemu logopedycznego według opracowanego schematu analizy przypadku

Notatki z rozmów

Okres stażu.

Okres stażu

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.