X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26795
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Bielsko-Biała, 11.09.2012
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anita Popiołek-Puda-nauczyciel języka angielskiego
w Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej

Rozpoczęcie stażu: 1.09.2012 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.V.2015 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

ZADANIA
Wstępna analiza zasobów własnych, Zebranie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Poznanie procedur awansu zawodowego
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu – ustawy i rozporządzenia.
2.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3.Przedstawienie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły:
Wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie kompetencji i umiejętności, pogłębianie wiedzy
1.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb własnych i szkoły.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3.Studiowanie fachowej literatury

Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
1.Uczestniczenie w pracach różnych komisji i w różnych zespołach służących podnoszeniu jakości pracy szkoły.
2.Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez WDN i wydawnictw pedagogicznych.

Rozwijanie w młodzieży zainteresowań językiem angielskim
1.Przygotowanie uczniów do różnych konkursów z języka angielskiego.
2.Stosowanie aktywizujących metod nauczania

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Doskonalenie własnych umiejętności stosowania technologii komunikacyjnej i informacyjnej
1.Tworzenie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji z wykorzystaniem różnych programów komputerowych
2.Korzystanie z zasobów stron internetowych wydawniczych, edukacyjnych i wykorzystanie ich w pracy. Okres stażu Sprawdziany, testy, karty pracy, lista przydatnych stron internetowych

Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej
1.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika i komputera.
2.Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji.
3.Prowadzenie e-dziennika.
4.Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania lekcji

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Praca z udziałem zdolnych i słabych uczniów Przygotowanie działań i zajęć wychowawczych Okres stażu opis działań
Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne
- pogadanki

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły wg harmonogramu
Prowadzenie dyżurów dydaktycznych
1.Pomaganie uczniom słabym w zrozumieniu trudnych zagadnień.
2.Uzupełnienia braków i poprawa ocen.

Organizacja konkursów przedmiotowych
1.Praca w szkolnych komisjach konkursowych.
2.Przygotowanie i zorganizowanie własnych konkursów.
Nawiązanie współpracy z rodzicami

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Wykonywanie zadań członka komisji egzaminacyjnej oraz członka komisji konkursowej (na rzecz oświaty)
Praca w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
Współpraca z pedagogiem Systematyczne konsultacje i rozmowy

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Studium przypadku Opis i analiza przypadków wychowawczych

Plan ma formę otwartą i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Anita Popiołek-Puda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.