X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26771
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach;

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWNIA
1. Określenie i zaplanowanie drogi włas-
nego rozwoju zawodowego uwzględ-
niającej zdobywanie nowych kompe-
tencji koniecznych do realizacji za-
dań dydaktycznych i wychowawczych.

2. Opracowanie planu wynikowego do
kursu: „Teoretyczne przygotowanie
do zawodu ślusarz”. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

Współpraca z opiekunem stażu- zawarcie kontraktu

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych.
Wrzesień 2008

Wrzesień 2008

systematycznie Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju

Kontrakt

Potwierdzenie kierownika warsztatów

Opracowanie planu wynikowego do kursu: „Teoretyczne przygotowanie do zawodu ślusarz”. Wrzesień

Zatwierdzone przez dyrektora plany wynikowe

Dostosowanie planów wynikowych do możliwości i potrzeb uczniów.

Wrzesień
Formułowanie optymalnych celów umożliwiających osiąganie najlepszych rezultatów w pracy z uczniami .

Wrzesień

Zaplanowanie i korzystanie z efektów ewaluacji w celu podnoszenia wyników nauczania W ciągu stażu Pisemna dokumentacja (ankiety, arkusze wraz z opracowaniem)

3. Opracowanie wymagań i kryteriów
oceniania z nauczanego przedmiotu.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania wiedzy zawodowej w zawodzie ślusarz dla uczniów biorących udział w kursie ”Teoretycznego przyuczenia do zawodu ślusarz”, sformułowanie ogólnych wymagań i kryteriów oceniania oraz zapoznanie z nimi uczniów.
Wrzesień
Opracowanie pisemne
4. Rozbudowa własnego warsztatu pra-
cy. Projektowanie i realizacja zajęć otwartych.
W ciągu stażu
Raz w roku Scenariusze lekcji.

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

W ciągu stażu
Arkusze hospitacyjne.

Aktywny udział w opracowywaniu narzędzi przydatnych do obserwacji lekcji, formułowanie wniosków z obserwowanych lekcji.
W ciągu stażu Karty obserwacji lekcji potwierdzone przez dyrektora.

Gromadzenie zestawu ciekawych, aktywnych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.

W ciągu stażu Scenariusze lekcji, projekty
i programy edukacyjne, zbiór
kart pracy, testów i innych materiałów.

5. Opracowanie i realizacja konkursów
tematycznych.

6. Opracowanie dokumentacji wycie-
czek i zapoznanie się z ich regulami-
nem.

Przygotowanie imprez z zakresu zagadnień zawodowych - „Konkurs wiedzy technicznej”, „Co wiesz o BHP”. Współpraca z nauczycielami.
Według
harmonogramu
Scenariusze, sprawozdania i zdjęcia z realizacji imprez.
Przeprowadzenie wycieczek, do zakładów przemysłowych, tematycznie związanych z kierunkiem kształcenia :
- PW Prodal Głogów,
- Famaba Głogów,
- Pw Pikar Głogów,
- Ligum Głogów

W ciągu stażu .

Pisemne potwierdzenia
7. Tworzenie stale aktualizowanego
własnego warsztatu metodycznego. Gromadzenie i aktualizacja przydatnej literatury metodycznej i przedmiotowej, uzupełnianie zbioru samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
Planowanie zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych.

Systematycznie w ciągu stażu.
Zbiór kart pracy , testów, scenariuszy zajęć. Spis pomocy i środków
dydaktycznych.

8. Doskonalenie zawodowe.

9. Poszerzanie wiedzy i umiejetności
w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz i zewnątrzszkolnym
dokształcaniu.

10. Okresowe diagnozowanie osiągnięć
edukacyjnych. Zapoznanie się z ofertą na temat możliwości rozwoju zawodowego .

W ciągu stażu Potwierdzenie obecności, wyciągi z protokołów posiedzeń rad zakładu i rad pedagogicznych, zaświadczenia, świadectwa.
Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego (kursy tematyczne, warsztaty, studia podyplomowe):
-doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanego przedmiotu.

Opracowanie wniosków na temat korzyści płynących z wybranych form doskonalenia oraz zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności

W ciągu stażu, po zakończeniu danej formy doskonalenia Opracowanie pisemne.
Dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników
i ocena skuteczności podejmowanych działań.
W ciągu stażu Pisemna dokumentacja działań.

§7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Diagnoza lokalnych
możliwości edukacyjnych
i zatrudnienia.
Zapoznanie uczniów z różnorodnymi kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy oraz kontynuacji nauki na kolejnych etapach edukacji.

W ciągu stażu
Katalog danych na temat miejsc, osób i zjawisk możliwych do wykorzystania edukacyjnego.
Diagnozowanie lokalnych zasobów edukacyjnych.

2. Bieżąca analiza zmian
cywilizacyjnych oraz
społecznych Aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się.

W ciągu stażu Zestaw adresów różnych źródeł informacji.
Udział uczniów w lokalnych, środowiskowych, konkursach.
Wykonywanie prostych prac na rzecz społeczności lokalnej.
W zależności od oferty
W zależności od zapotrzebowania Sprawozdania z ww.

Potwierdzenie wykonania


3. Bieżąca i wnikliwa analiza
dokumentacji
osobopoznawczej
wychowanków ZPiSdN
w Głogowie
Zapoznanie się i realizowanie indywidualnych planów resocjalizacji wychowanków.

W ciągu stażu
Potwierdzenie przez dyrektora , arkusze spostrzeżeń.
Obserwacja i pomoc uczniom z problemami (w nauce, problem alkoholowy, narkotykowy, kultura słowa )
Systematyczne prowadzenie arkuszy spostrzeżeń o wychowankach.


4. Opracowanie i prowadzenie
zajęć związanych
tematycznie ze
współczesnymi problemami
wychowawczymi i
kulturowymi.
Współpraca z pedagogiem, psychologiem, terapeutą.

W ciągu stażu

Scenariusze zajęć, spotkań, listy obecności, potwierdzenia udziału.
Organizowanie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata.

Organizacja pogadanek i spotkań z ciekawymi ludźmi mająca na celu wzmocnienie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.

5. Przygotowanie szkoleń rady
zakładu i rady pedagogicznej
dotyczących współczesnych
problemów środowisk
młodzieżowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie referatów, warszta-
tów szkoleniowych szkoleniowych dotyczących problemów z jakimi spotyka się współczesna młodzież, nauczyciel.

W ciągu stażu
Referaty, wyciągi z protokołów posiedzeń rad zakładu i rad pedagogicznych.
6. Sprawowanie opieki nad ucz-
niami w celu przygotowania
ich do złożenia egzaminu
czeladniczego w Dolnośląs-
kiej Izbie Czeladniczej
we Wrocławiu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem
potrzeby uczniów przygotowujących się do egzaminu :
- pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej,
- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje zawodowe

W razie potrzeby

Potwierdzenie kierownika warsztatów

§ 7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wstępna ocena własnych
umiejętności informatycznych
oraz szkolnej bazy
informatycznej koniecznej do
planowania pracy z uczniami i
do własnego rozwoju.
Dokonanie bilansu własnej wiedzy i umiejętności oraz
opracowanie wynikającego z tego faktu zestawu potrzeb kształcenia.

W ciągu stażu

Zestaw potrzeb (sprzęt, kształcenie, umiejętności,
oprogramowanie).

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.

2. Doskonalenie umiejętności
wykorzystania w pracy szkoły
technologii komputerowej
i informacyjnej.

Udział w kursach i szkoleniach.
Samokształcenie.

W okresie stażu
Zaświadczenia o ukończeniu
kursów, szkoleń.

3. Wykorzystanie komputera w
bieżącej pracy nauczyciela.
Wykorzystanie komputera do przygotowywania scenariuszy zajęć ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje).

W okresie stażu
Scenariusze lekcji.

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem sprzętu audio i video.
W okresie stażu
Scenariusze lekcji.
Przygotowywanie nowych narzędzi dydaktycznych przydatnych do pracy w szkole.

W okresie stażu Opracowane pomoce dydaktyczne.
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
W okresie stażu Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne.

§ 7, ust.2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez
nauczyciela zadań;

1. Aktualizacja i aktywne samo-
kształcenie z zakresu psycho-
logii, pedagogiki i dydaktyki. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu
wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, wiedzy o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałaniu patologii społecznych

Potwierdzenia udziału, zestaw informacji bibliograficznych oraz adresów internetowych z

2. Aktywne realizowanie zadań
wychowawczo-opiekuńczych.

Stosowanie nowoczesnych
metod i technik rozwiązywa-
nia problemów takich jak:
- agresywne zachowania wy-
chowanków,
- stres,
- osamotnienie,
- zniechęcenie do nauki i pra-
cy,
- brak perspektyw życiowych

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy
wychowawcze, obserwacja uczniów.

W ciągu stażu

Dokumentacja podjętych działań (arkusze spostrzeżeń)
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.

Angażowanie uczniów do prac wewnątrz warsztatowych ( wykonanie gazetek tematycznych wykonywania potrzebnych pomocy naukowych itp.)

W ciągu stażu

Potwierdzenie wykonania przez kierownika warsztatów i dyrektora

3. Przygotowanie informacji na
temat możliwości zatrudnie-
nia lub kontynuacji nauki
zawodu jaką mogą uzyskać
wychowankowie po
opuszczeniu placówki.

Pogadanka na temat możliwości instytucjonalnych,
z których mogą skorzystać uczniowie opuszczający placówkę.
W ciągu stażu
Wykaz możliwości pomocowych i adresów instytucji, w których wychowankowie mogą uzyskać pomoc po opuszczeniu placówki.

4. Współpraca z zespołem
diagnostyczno-korekcyjnym
ZPiSdN oraz instytucjami
realizującymi pomoc
społeczną.
5. Wykorzystanie wiedzy i umie
jętności psychologiczno- pe-
dagogicznej w pracy z ucz-
niami o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych i wycho-
wawczych.
Przygotowanie spotkań z osobami pracującymi w instytucjach pomocowych (MOPS,PCPR)

Praca z uczniami z rodzin patologicznych, zanidba
Nych środowiskowo, o niskimstatusie materiałnym.
W ciągu stażu

W ciągu stażu

Potwierdzenia o współpracy

Dokumentacja podjętych
działań

§7, ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami
prawnymi i poznanie
procedury nadawania stopni
awansu zawodowego
nauczycieli.

Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów, opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

W ciągu stażu
Zaświadczenia, sprawozdania.

2. Znajomość wiedzy z zakresu
prawa oświatowego.

Zgromadzenie informacji na temat podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty w Polsce.

W ciągu stażu

Wypisy z obowiązujących aktów prawnych określających cele placówki i szkoły oraz zadania nauczyciela.

Analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania szkoły oraz zadań, jakie ma w niej do spełnienia nauczyciel.

Stosowanie podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego w codziennej pracy n-la i wy-
chowawcy.

Stosowanie przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich.

Zapoznawanie się i wykonywanie bieżących zarządzeń dyrektora placówki.


3. Aktywne uczestnictwo w
kreowaniu prawa
wewnątrzszkolnego.
Wykazanie się w konkret-
nych sytuacjach i podejmo-
wanych przez siebie działa-
niach znajomością przepi-
sów.

Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

W ciągu stażu
Zapisy w protokołach.
Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
W ciągu stażu Plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania.
Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
W ciągu stażu Dokumentacja z przebiegu.

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O

STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PIOTR BURBA
nauczyciel zawodu
Warsztaty Szkolne
Szkoła Podstawowa nr 4 , Gimnazjum nr 6
ZPiSdN w Głogowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.