X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26765
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR 28 W GLIWICACH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU
od 1.09.2011 r., do 31.05.2014 r.

mgr SYLWIA SALACHNA
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

GLIWICE
wrzesień 2011
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Sylwia Salachna
Posiadane kwalifikacje:
Dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Patyńska - Lakwa
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr Aleksandra Kruk
Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole Miejskie Nr 28
44-100 Gliwice; ul. Paderewskiego 70
woj. Śląskie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
1. Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości
i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy przedszkola.
3.Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4.Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Podstawa prawna:
Niniejszy plan rozwoju zawodowego zawiera zadania i formy ich realizacji, jakie zostały obrane przeze mnie w celu osiągnięcia awansu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE §7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy w grupie, współpraca z Radą Rodziców.
Okres stażu Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, wpisy w dzienniku zajęć
2 Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji
Zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków.
Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć konspekty zajęć

3.Współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Pełnienie funkcji wiceprezesa ogniska ZNP w przedszkolu. Udział w zabawach organizowanych dla dzieci np. „Bal karnawałowy”, „Mikołajki” itp. Okres stażu Zdjęcia
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE §7 ust.1.pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu. Analiza i ocena działań

Okres stażu Scenariusze zajęć, wnioski do zajęć
2. Prowadzenie zajęć otwartych (w ramach zespołu samokształceniowego i dla nauczycieli stażystów, praktykantów).
Opracowywanie tematów (referatów) na szkoleniowe rady pedagogiczne.

Okres stażu Karty ewaluacyjne, scenariusze zajęć, wnioski do zajęć, referaty, materiały szkoleniowe
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Analiza działań

Okres stażu Scenariusze zajęć, wnioski do zajęć

4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego) – obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Analiza działań

Okres stażu Scenariusze zajęć, wnioski do zajęć

5.Doskonalenie zinstytucjonalizowane

Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolek.pl, literka.pl,) Okres stażu Zaświadczenia

6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych; śledzenie nowości wydawniczych.

Okres stażu Prowadzenie dziennika lektur.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE §7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.

Okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu.

2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
Okres stażu Zaświadczenie opiekuna stażu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE § 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela –umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO
Okres stażu Plan rozwoju, teczka„awansu zawodowego”
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolek.pl, literka.pl,) Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki
3. Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i ocena działań IX 2011

Okres stażu

Kontrakt
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola Na bieżąco
W czasie trwania stażu Protokoły , materiały i opracowania
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy
Na bieżąco Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: obserwacji dziecka
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE § 7 ust. 2.pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet

Okres stażu Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Na bieżąco Notatki, adnotacje
w dziennikach zajęć

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
IX 2011
Na bieżąco Rozmowy indywidualne
Notatki, adnotacje
w dziennikach zajęć
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami i teatrem
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją Okres stażu

Okres stażu Adnotacje
w dziennikach zajęć, plany współpracy
z instytucjami– potwierdzenia dyrektora
5. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki Wyszukiwanie sponsorów
Okres stażu
Potwierdzenia sponsorów
i dyrektora

6. Praca z dziećmi z trudnościami

Prowadzenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych
Cały staż
Notatki, wpisy
w dzienniku

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi

Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych

Cały staż
Notatki, wpisy
w dzienniku
8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi

Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
9. Współpraca z innymi nauczycielami

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek

Okres stażu Notatki, adnotacje
w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora

10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia

11. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad

Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

12. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki

Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom

Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE § 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Tworzenie prezentacji multimedialnych Na bieżąco
Okres stażu Dokumentacja
Prezentacja
2. Tworzenie archiwum fotograficznego
z życia przedszkola Cyfrowa obróbka zdjęć, filmów z uroczystości, wycieczek, wydarzeń przedszkolnych Na bieżąco Materiał zdjęciowy na płytach CD
3.Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki dla dzieci innych grup
Nauka dzieci podstawowych czynności przy obsłudze komputera, zapoznanie dzieci z programem Point, Microsoft Word
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl, www.profesor.pl, www.edux.pl

Okres stażu
Zaświadczenie
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE § 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu

Cały staż

Wykaz lektur, notatki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco

Wpisy w dzienniku

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE § 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu

Akty prawne


2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Cały staż

Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu

Notatki

W trakcie odbywania stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mogą nastąpić modyfikacje.

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć
dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.