X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26735
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy ma formę opisu podjętych i wykonywanych przeze mnie działań. Realizując poszczególne wymagania dotyczące nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, miałam na względzie potrzeby uczniów, rodziców, szkoły i środowiska lokalnego.
Zgodnie z procedurą awansu zawodowego sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i w dniu 27.08.2007 roku złożyłam do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i zgodnie
z decyzją dyrektora szkoły rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego od dnia 01.09.2007 do 31.05.2010 roku. Dyrektor szkoły wyznaczył mi opiekuna stażu panią mgr Danutę Katę – nauczycielkę języka polskiego. Następnym krokiem w realizacji stażu było przygotowanie planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam z pomocą opiekuna stażu.
Mój plan był integralnym składnikiem programu pracy szkoły. Opracowując plan rozwoju zawodowego uwzględniałam:
-specyfikę i potrzeby szkoły;
-zadania, które powinnam zrealizować zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym;
-wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego;
-moje dotychczasowe: wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły w dniu 18 września 2007 r. przystąpiłam do jego realizacji.

§ 7 ust.1pkt.1 Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
1.Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły:
Praca w Komisji ds. Promocji Szkoły
Szkoła nie jest bowiem środowiskiem zamkniętym w związku z czym każdy rodzaj i przejaw działalności i tej dobrej i tej złej wpływa na jej wizerunek. Należy więc dążyć do rozwijania i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne wzmocnienia dla społeczności lokalnej. Umiejętnie prowadzona promocja ma duży wpływ na funkcjonowanie szkoły w środowisku. Dlatego pracując w komisji promocji szkoły angażowałam się w wiele zadań:
- opracowałam ulotkę o naszej szkole i inne materiały promujące placówkę
- promowałam szkołę podczas spotkań z młodzieżą w gimnazjach
- wykonywałam corocznie we współpracy z koleżanką stoiska targowe na Targi Edukacyjne w Rawie Mazowieckiej
- organizowałam corocznie we współpracy z innymi członkami komisji Dni Otwarte Szkoły
- przygotowałam młodzież do promowania szkoły
- kontaktowałam się z prasą lokalną , informując o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły
- redagowałam artykuły na stronę internetową szkoły
- prowadziłam kronikę szkolną przez 1 rok stażu 2007/2008
Na koniec roku szkolnego przygotowuję sprawozdanie z działalności Komisji ds. Promocji Szkoły.

Efekty
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły
• Upowszechnianie osiągnięć uczniów w środowisku
• Upowszechnianie informacji o kierunkach kształcenia
• Zaprezentowanie się uczniów w środowisku
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Podniesienie jakości pracy własnej

Praca w Komisji ds. Doradztwa Zawodowego
Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Zadaniem szkoły jest informowanie uczniów o zawodach, rynku pracy, rynku edukacyjnym i instytucjach wspierających ich w procesie podejmowania decyzji. Dlatego też, szkoła jest miejscem, gdzie prowadzony jest system doradztwa, a biblioteka szkolnym punktem informacji zawodowej. Głównym punktem mojej pracy jest prowadzenie szkolnego punktu informacji zawodowej. Gromadzę i udostępniam ulotki, broszury o szkołach, materiały dotyczące zawodów przekazane przez Punkt Planowania Kariery Rawie Mazowieckiej, informatory. Dzięki temu uczniowie maja dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących rynku pracy, mogą również zaplanować dalszą karierę edukacyjną.
Efekty
•Rozwijanie u uczniów ich możliwości edukacyjnych i aspiracji życiowych
•Nabycie informacji dotyczących dalszego kształcenia, pracy
•Podniesienie jakości pracy szkoły
•Podniesienie jakości pracy własnej

Praca w Zespole Polonistów
Razem z nauczycielkami języka polskiego opracowałyśmy i wykorzystałyśmy testy diagnostyczne po pierwszym semestrze w klasach pierwszych oraz zaktualizowałyśmy listę tematów maturalnych

Efekty
•Przeprowadzenie pomiaru wiedzy i umiejętności w wybranych klasach
•Skonstruowanie testu diagnostycznego i jego ewaluacja
Umiejętność analizy wyników osiągnięć uczniów
•Zaplanowanie formy pomocy uczniom, którzy uzyskali słabsze wyniki w nauce


Pełnienie obowiązków Społecznego Inspektora Pracy
Praca moja ogranicza się głównie do prowadzenia przeglądów warunków pracy i sporządzaniu protokołów.

Efekty
•Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń
•Zapewnienie prawidłowych pod względem BHP warunków pracy i nauk

2.Współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym:
Nie ulega wątpliwości, że współczesna szkoła musi być otwarta „na rodziców”. Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie dialogu między nauczycielami a rodzicami. Obecnie jestem wychowawcą klasy I Technikum Hotelarskiego, bardzo ważnym elementem mojej pracy jest właśnie współpraca z rodzicami. Ta współpraca podczas realizacji stażu przybierała różne formy: zebrania rodzicielskie, indywidualne spotkania, rozmowy telefoniczne, informacje listowne. Jednak ja najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z rodzicami, podczas którego udało nam się rozwiązać wiele problemów. Wyznaczyłam także godziny, które były do dyspozycji rodziców. W tym czasie mogli oni na bieżąco kontrolować wyniki w nauce swoich dzieci, czuwać nad frekwencją i zdobywać informacje o zachowaniu. Podczas stażu współpracowałam również z pedagogiem szkolnym, ta współpraca polegała głównie na przeprowadzaniu rozmów na temat tego jak postępować z uczniami, aby im pomóc oraz na wystawianiu opinii o wychowankach dla potrzeb Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Sądu Rejonowego.
Efekty
•Wypracowanie metod postępowania z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze
•Zwiększenie zainteresowania i zaangażowania rodziców w sprawy klasy i szkoły
3.Zdiagnozowałam potrzeby, oraz określiłam priorytety wychowawcze w swojej klasie; zrealizowałam zaplanowane zadania
- rozwijałam umiejętności aktorskie młodzieży poprzez udział w programach artystycznych szkolnych i środowiskowych
- zadbałam o udział uczniów uzdolnionych w poszczególnych naukach o udział w konkursach przedmiotowych
- zorganizowałam pomoc koleżeńską dla uczniów mających kłopoty w nauce
- określiłam sytuację finansową uczniów i podjęłam próbę pomocy uczniom pochodzącym z rodzin gorzej sytuowanym materialnie (finansowanie obiadów)
- określiłam sytuację rodzinną uczniów i zorganizować pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Efekty
•Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
•Poznanie zainteresowań, zdolności wychowanków
•Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego i skuteczna jego realizacja

Troska o szeroki udział klas III TH, IVTH, ITH w następujących konkursach szkolnych i środowiskowych:
- Konkurs Kultury Języka Polskiego
- Konkurs języka niemieckiego
- Konkurs wiedzy o AIDS
- Konkurs z wiedzy o społeczeństwie
- Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
- Szkolny konkurs fizyczny i chemiczny
- Szkolny konkurs wiedzy hotelarskiej
- Konkurs „ Stolik dla dwojga”
- Konkurs na stół Wielkanocny
- Konkurs recytatorski
- Olimpiada Wiedzy Religijnej
- Program walentynkowy „Strofy miłości”
- Konkurs „Obrazy słowem malowane”
- Programy artystyczne np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jasełka szkolne; z okazji 3 Maja; Dzień Papieski,Dzień Hotelarza

Efekty
•Inicjowanie aktywności wychowanków
•Wszechstronny udział wychowanków w życiu szkoły i środowiska lokalnego

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
Zorganizowałam wycieczkę dydaktyczną do Warszawy i przeprowadziłam w korelacji z nauczycielem historii zajęcia na temat zbrodni katyńskiej
Wycieczka do Warszawy odbyła się 04.10.2007 r., uczestnikami byli uczniowie klas III TH i III TE.
Cele wycieczki: zwiedzanie miejsc wiążących się z historią Polski, wzbudzanie uczuć patriotycznych, kształcenie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Program wycieczki objął szlak miejsc pamięci narodowej (Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Powstańców Warszawy, Katedra Polowa Wojska Polskiego, Grób Nieznanego Żołnierza). Następnym punktem wycieczki było obejrzenie filmu Andrzeja Wajdy ”Katyń”.
Po powrocie z wycieczki w korelacji z nauczycielem historii przeprowadziłam zajęcia w klasach III TH i III TE dotyczące zbrodni katyńskiej i przeprowadziłam dyskusję na temat obejrzanego filmu. W bibliotece szkolnej razem z uczniami przygotowałam gazetkę ścienną „Katyń” Wajdy.
Efekty
•Poznanie miejsc historycznych
•Poszerzenie wiedzy z zakresu historii,
•Rozwinięcie u wychowanków wrażliwości patriotycznej i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
•Integrowanie młodzieży z różnych zespołów klasowych
•Inicjowanie aktywności uczniów

Zorganizowałam wycieczki i zadbałam o udział moich uczniów w różnych formach kultury
- Wycieczka do Teatru im. Stefana Jaracza na sztukę Wiliama Szekspira „Sen nocy letniej”
- Wycieczka do Łodzi na lodowisko ( Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Retkinia) i do kina na film Slumdog – Milioner z ulicy
- Wycieczka do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę Paula Pörtnera „Szalone nożyczki”

Efekty
Wyrobienie u wychowanków potrzeb kulturalnych i umiejętności uczestnictwa w różnych formach kultury

Organizowałam imprezy klasowe zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych
Organizacja imprez, świąt i uroczystości stanowi bardzo ważny element pracy wychowawczej. Organizowanie przeżyć zbiorowych polega przed wszystkim na inspirowaniu samodzielnego działania uczniów i dyskretnym kierowaniu ich inicjatywami.Imprezy klasowe: Andrzejki, Wigilia klasowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet.
Efekty
•Rozwijanie umiejętności partnerskiej współpracy w zespole uczniowskim
•Kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
•Integracja zespołu klasowego

Współorganizowanie Konkursu Kultury Języka Polskiego
Razem z opiekunem stażu panią Danutą Katą przygotowałam konkurs Kultury Języka Polskiego. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły i miał formę testu.
Efekty
•Wyrabianie u uczniów spostrzegawczości, samokontroli, rozumienia potrzeby pracy nad poprawnością językową
•Wyrabianie nawyku korzystania ze słowników i poradników językowych
•Propagowanie kultury języka wśród uczniów
•Rozwijanie zdolności uczniów
•Upowszechnienie zasad zdrowej rywalizacji
5. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych:

Zaprojektowanie i realizacja imprez kulturalnych:
- Kramik z wierszami i piosenkami
- Akademia okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Dzień Hotelarza
- Wystawa „Spacer po Białej Rawskiej”
- Konkurs plastyczny ”Żyję bez ryzyka”
- Przygotowałam scenki do lekcji otwartej „ Nie bój się, ale bądź rozważny”
- - Przygotowałam część oficjalną programu studniówkowego
- Przygotowałam uroczystość z okazji ukończenia szkoły przez klasy maturalne w roku 2009
- Konkurs „Obrazy słowem malowane”
- Program walentynkowy „ Strofy miłości”

Zaprojektowanie i przygotowanie imprezy promującej książki i czytelnictwo „Kramik z wierszami i piosenkami”
Jednym z zadań biblioteki jest promowanie książki i czytelnictwa, dlatego też postanowiłam przyłączyć się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przygotowując dla uczniów szkoły podstawowej przedstawienie „Kramik z wierszami i piosenkami”. Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na fakt, iż ksiązka nie musi kojarzyć się z przymusem nudą, a czytanie może stać się przyjemnością. Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali ciekawe interpretacje utworów znanych polskich poetów, m.in. Brzechwy, Tuwima, Fredry, prezentacje multimedialna oraz dekorację stanowiącą ilustrację do wierszy. Do obejrzenia inscenizacji zostali zaproszeni uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-3. Przedstawienie bardzo podobało się, dlatego też na życzenie innych uczniów i ich rodziców zostało powtórzone w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej i w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.
Dzieci świetnie bawiły się , żywo reagowały na to, co działo się na scenie.Z reakcji widzów można wnioskować, że poezja może być wielką przygodą i zabawą.
Efekty
•Promocja szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym
•Rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych uczniów
•Promowanie ksiązki i czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników
•Wyrabianie u wychowanków odpowiedzialności za powierzone zadania
•Podniesienie jakości pracy własnej
•Podniesienie jakości pracy szkoły

Współorganizowałam uroczystą Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W 2007 roku wraz z koleżanką Joanna Kwiatkowską - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przygotowałyśmy uroczysta Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Scenariusz uroczystości oparty był na scenkach kabaretowych, wzbogacony muzycznie, a punktem centralnym był pokaz najnowszej mody szkolnej.
Efekty
•Stwarzanie okazji do zaprezentowania się uczniów środowisku
•Rozwijanie zdolności artystycznych, organizacyjnych uczniów
•Wyłanianie uczniów zdolnych
•Podniesienie jakości pracy własnej

Zaprojektowałam i współorganizowałam imprezę szkolną „Dzień Hotelarza” metodą projektu 17.04.2008 r.
W kwietniu 2008 roku zaprojektowałam imprezę szkolną „Dzień Hotelarza” i włączyłam się w jej organizację jako wychowawca klasy III Technikum Hotelarskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia była promocja Technikum Hotelarskiego w środowisku lokalnym. Patronat nad imprezą objął Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego.
Honorowymi gośćmi byli: pani Jadwiga Majchrzak Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rawie Maz., Katarzyna Pstrzoch-Soból współwłaścicielka Hotelu-Karczmy u Wodnika, sponsorzy oraz grupa rodziców.
Do moich zadań należało przygotowanie części artystycznej i przygotowanie z reprezentantami klasy stoiska tematycznego prezentującego wylosowany kraj, w naszym przypadku była to Rosja. Program artystyczny nosił tytuł „Hotel pod humorem” i w większości wystąpili w nim uczniowie mojej klasy oraz klasy Technikum Ekonomicznego.

Efekty
•Kreowanie, podtrzymywanie i ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
•Promocja Technikum Hotelarskiego w środowisku lokalnym
•Stwarzanie okazji do zaprezentowania się uczniów środowisku
•Rozwijanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych
•Rozwijanie zdolności artystycznych, organizacyjnych uczniów
•Wyłanianie uczniów zdolnych
•Podniesienie jakości pracy własnej
•Podniesienie jakości pracy szkoły

Zorganizowanie w bibliotece szkolnej wystawy „Spacer po Białej Rawskiej”
...Wpadnij na parę chwil zerknij i powiedz czy mogłeś aż tego spodziewać się, że ten szmat ziemi i rzeka co w dole lśni zdoła dziś tak zaczarować Cię...
Wojciech Waglewski
W listopadzie 2008 roku zorganizowałam wystawę fotograficzną autorstwa Mirosława Malinowskiego pt. „Spacer po Białej Rawskiej”. Mottem wystawy był cytat Wojciecha Waglewskiego. Wystawa została wypożyczona z bialskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas otwarcia wystawy można było obejrzeć prezentacje multimedialną o Białej Rawskiej i gazetkę ścienną „Jesienne strofy”. Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na ważną rolę biblioteki w życiu szkoły, nauce i rozwijaniu nie tylko czytelniczych zainteresowań.
Efekty
• Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej
• Promocja działalności biblioteki w środowisku szkolnym
•Nawiązanie współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury

Współprowadzenie lekcji otwartej„Narkotyki a zdrowie człowieka” przy udziale doradcy metodycznego Anny Łapskiej, jako wynik metody projektu
Lekcja otwarta została przeprowadzona w dniu 14.09.2008 r. w ZSP w Białej Rawskiej na temat Narkotyki a zdrowie człowieka przez Annę Łapską doradcę metodycznego WODN w Skierniewicach w zakresie wychowania do życia w rodzinie, kształcenia specjalnego i edukacji prozdrowotnej.
W lekcji wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Ekonomicznego, a obserwatorami byli nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przewodnim celem zajęć było uświadomienie młodzieży zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, odgrywali scenki sytuacyjne, dotyczące odmawiania narkotyków.
Podsumowaniem lekcji było wystąpienie policjantów z Komisariatu Policji w Białej Rawskiej, którzy poinformowali młodzież o liczbie przestępstw i wykroczeń spowodowanych pod wpływem narkotyków na terenie województwa łódzkiego.
Lekcja była kontynuacją wcześniejszych podjętych przeze mnie działań:
-opracowałam pakiety dla wychowawców klas I do przeprowadzenia zajęć z okazji Światowego Dnia AIDS
( scenariusze, materiały do ćwiczeń, ulotki)
- przeprowadziłam konkurs plastyczny „Żyje bez ryzyka” przy współudziale Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, która była fundatorem nagród
- przygotowałam z młodzieżą program treści profilaktycznej „ Nie bój się, ale bądź rozważny”, wykorzystany jako element lekcji otwartej
Efekty
•Wypracowanie u uczniów wszystkich umiejętności związanych z pracą metodą projektów
•Podniesienie jakości pracy szkoły
•Podniesienie jakości pracy własnej

Przygotowanie programu z okazji 14 lutego „ Strofy miłości”
Każda sytuacja jest dobra, aby zainteresować młodzież poezją, dlatego przygotowałam program: Strofy o miłości, oparty na wierszach wybitnych polskich poetów: Stachury, Gałczyńskiego, Kofty, Poświatowskiej, Szymborskiej i wzbogacony polskimi przebojami muzycznymi o tematyce miłosnej. Dodatkowo można było obejrzeć prezentację multimedialną, opatrzoną cytatami z dzieł literackich. Prezentacje przygotowali uczniowie z klasy I TI. W programie wzięli udział uczniowie z klasy I LO, I TH , II LO oraz maturzystka Dorota Krzemińska z klasy IV TH.
Efekty
•Podnoszenie jakości pracy własnej
•Stwarzanie okazji do zaprezentowania się uczniów w środowisku
•Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
•Prezentacja zespołu klasowego rodzicom

Zorganizowanie konkursu „Obrazy słowem malowane przy współudziale Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej
Młodzież coraz rzadziej sięga po książkę, wobec tego bibliotekarze podejmują szereg działań, aby zainteresować uczniów literaturą.
Dlatego też wraz z koleżanką z biblioteki zorganizowałyśmy konkurs „Obrazy słowem malowane” pod patronatem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie na piękno malarstwa i słowa pisanego, rozbudzenie w uczniach potrzeby czytania utworów literackich i rozwijanie kreatywności. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie tekstem literackim, wybranego dzieła malarskiego. Najtrafniejsze i oddające klimat obrazu opisy wybrały: Katarzyna Cichocka, Marta Walczak, Natalia Stępniak, Katarzyna Stefańska, Ewelina Jankowska, Anna Wiśniewska.
W Dniu Bibliotek Szkolnych tj. 23.10.2009 roku zostały wręczone nagrody (akcesoria komputerowe), ufundowane przez panią Barbarę Szkopińską, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej.
Efekty
• Rozwijanie kreatywności i zdolności uczniów
• Uwrażliwienie na piękno malarstwa i słowa pisanego
• Upowszechnianie literatury
• Upowszechnienie zasad zdrowej rywalizacji
• Promocja biblioteki w środowisku uczniowskim
6. Przeprowadzenie przedsięwzięcia „ Bliżej biblioteki”
Biblioteka szkolna to miejsce, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela bibliotekarza zdobywają wiedzę , korzystając z różnych źródeł i narzędzi informacji. Aby miejsce to było jak najbardziej przyjazne uczniowi, podejmuję różnego rodzaju działania. Zadbałam o jej odmalowanie, z własnych środków kupiłam zasłony, elementy dekoracyjne, ukwieciłam pomieszczenie. Wśród elementów dekoracji znalazły się również prace wykonane przez uczniów np. (pokonkursowe). Dzięki podjętym działaniom biblioteka przyciąga uczniów indywidualnym wystrojem i przyjazna atmosferą. Jest to miejsce do którego uczniowie przychodzą nie tylko aby oddać książki i wypożyczyć kolejne, ale chętnie spędzają tu swój wolny czas na przeglądaniu czasopism, zdobywaniu potrzebnych wiadomości jak również rozmowach. Aby zainteresować uczniów jeszcze bardziej działalnością biblioteki staram się przygotowywać wystawki promujące zbiory biblioteki np. najbardziej poczytne ksiązki wśród młodzieży, wystawy literatury fachowej z zakresu ogrodnictwa, ekonomii, hotelarstwa. Dbałam również o aktualizacje gazetek ściennych, wykonałam między innym gazetki o tematyce:
150 rocznica urodzin Adama Mickiewicza
Jak biblioteka wspomaga Twoje uczenie się? Jesienne strofy Zimowe pejzaże Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY! Matura i co dalej?
Przyjazna biblioteka

Wystawy:
Rok 2009 rokiem Juliusza Słowackiego
100 – lecie polskiego kina
Efekty
• Stworzenie miejsca sprzyjającemu nauce
• Rozbudzanie potrzeb czytelniczych
• Świadome wypożyczenia
• Podniesienie jakości pracy usług biblioteki

Zakup książek do biblioteki i selekcja księgozbioru
W październiku 2008 roku nasza biblioteka otrzymała od Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej kwotę 10.000 zł na doposażenie księgozbioru w lektury szkolne. Powyższą kwotę należało rozdysponować do końca roku kalendarzowego. Zakup tak wielu pozycji książkowych był bardzo dużym przedsięwzięciem, włożyłam w to działanie mnóstwo pracy: określiłam potrzeby naszej biblioteki, przejrzałam wiele ofert wydawniczych w poszukiwaniu tych najbardziej atrakcyjnych, przygotowałam zamówienia do kilkunastu wydawnictw, opracowałam i przygotowałam do wypożyczeń około 900 pozycji książkowych. W przeważającej części były to lektury, pozostałe to słowniki, leksykony i książki przedmiotowe z zakresu ogrodnictwa, hotelarstwa.
Wzbogacenie księgozbioru o nowe pozycje, warunki lokalowe biblioteki, spowodowały, że musiałam podjąć działania dotyczące selekcji księgozbioru. Odpisałam książki zniszczone, zaczytane, łącznie 663 pozycje. Odpisane książki przekazałam na makulaturę, pozyskując w zamian dla szkoły artykuły papiernicze.

Efekty
•Większa liczba wypożyczanych lektur ze względu na atrakcyjniejszą szatę graficzną książek i opracowania w nich zawarte
•Większą dostępność poszczególnych tytułów książek
•Usunięcie zniszczonych książek poprawiło estetykę czytelni

7. Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty, wspierającymi działalność szkoły
Podczas stażu nawiązałam współpracę z:
- Miejsko – Gminną Biblioteką Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej –włączenie się do cyklu spotkań pod hasłem„Współpraca bibliotek szkolnych z Biblioteką Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej”
- Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Białej Rawskiej – która sponsorowała nagrody w zaprojektowanych przeze mnie konkursach tj. Konkurs plastyczny na plakat „Żyję bez ryzyka”, „Obrazy słowem malowane”
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Rawskiej – dzięki naszej współpracy dwukrotnie udało mi się pozyskać pakiety filmów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej: „Lekcje przestrogi”, „ Nie zamykaj oczu”. Filmy te dotyczą współczesnych zagrożeń i przeznaczone są dla młodzieży szkolnej, zalecane do wykorzystywania w celach edukacyjnych i wychowawczych.
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Rawskiej – wypożyczanie materiałów wystawowych, dekoracyjnych i innych.
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - zorganizowałam pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej – kierowanie na badania młodzieży pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii, korzystanie z fachowych porad specjalistów z zakresu dostosowania wymagań z języka polskiego
Efekty
•Praktyczna znajomość zakresu kompetencji osób i instytucji wspierających nauczyciela w pracy
•Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

8.Udział w kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Multimedia w edukacji humanistycznej – zajęcia z wykorzystaniem CD-ROM-ów- warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Stentor – 03.10.2007 r.
- Kurs „ Komputerowe wspomaganie biblioteki szkolnej – MOL Optivum” - zorganizowany przez WODN w Łodzi – 02.04.2007 r.
- Biblioteka szkolna miejscem rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów- warsztaty metodyczne zorganizowane przez WODN w Skierniewicach -13.12.2007 r.
- Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych - seminarium zorganizowane przez WODN w Skierniewicach – 21.01.2008 r.
- Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy- zorganizowane przez przewodniczącego SIP
- Uczeń- wyzwanie, wysiłek, satysfakcja – konferencja zorganizowana przez WODN w Skierniewicach we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej- 16.02.2009 r.
- Komputer i Internet – zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania – zajęcia otwarte przy współudziale doradcy metodycznego WODN Skierniewice w zakresie wychowania do życia w rodzinie, kształcenia specjalnego i edukacji prozdrowotnej
- Dokumenty życia bibliotecznego - e – warsztaty metodyczne zorganizowane przez WODN w Skierniewicach -29.10.2009 r.
- Nauczyciel bibliotekarz w aspekcie prawa – e – warsztaty metodyczne zorganizowane przez WODN w Skierniewicach -05.11.2009 r.
- Nowa podstawa programowa w bibliotece szkolnej – warsztaty metodyczne zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej – 22.10.2009 r.
-UKD w bibliotece szkolnej –konferencja metodyczna zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej – 18.03.2010 r.
- Szkoleniowe rady pedagogiczne dotyczące procedur maturalnych jak i egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- Video- konferencja” Bezpieczeństwo w górach”- zorganizowane przez TOPR przy
współudziale ZSP w Białej Rawskiej
- Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego – warsztaty zorganizowane przez WODN w Skierniewice – 11.05.2010 r.
Efekty
•zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w różnych formach kształcenia do podniesienia jakości pracy własnej
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
•podniesienie jakości pracy szkoły

9. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, sprawne posługiwanie się technologia komputerową
W codziennej pracy korzystam z komputera i Internetu i staram się doskonalić swoje umiejętności w zakresie technologii komputerowej. Swoją wiedzę wykorzystuję m. in. do:
- tworzenia dokumentów pracy biblioteki i szkoły
- przygotowania gazetek ściennych
- przygotowania dyplomów, podziękowań, zaproszeń
- przygotowania ulotek
- tworzenia zestawień tematycznych dla użytkowników biblioteki
- pomocy uczniom w wyszukiwaniu informacji w Internecie
- tworzenie dokumentacji awansu zawodowego
- redagowania regulaminów konkursów
- przygotowania testów, sprawdzianów, krzyżówek, prezentacji multimedialnych,
ankiet, ćwiczeń
- redaguję artykuły do prasy i wysyłam emailem
- tworzenia kroniki szkoły
Własne konto emaliowe pozwala mi na korespondencje z nauczycielami z różnych szkół. Współtworzę wraz z nauczycielami informatyki stronę internetową szkoły, przekazując materiały i zdjęcia z uroczystości szkolnych.
W okresie stażu skończyłam kurs Komputerowe wspomaganie biblioteki szkolnej – MOL Optivum” - zorganizowany przez WODN w Łodzi. Po ukończonym kursie zajęłam się komputeryzacją księgozbioru biblioteki. Zbiory są nadal wprowadzane do programu.
Efekty
• Szybsze i efektywne przygotowanie się do zajęć
• Bogacenie własnego warsztatu pracy

10. Ocena własnych umiejętności:

Monitorowanie efektów swojej pracy
W celu zrealizowania tego zadania wykonałam następujące działania:
- przeprowadziłam ankiety ewaluacyjne lekcji
- na bieżąco dokonywałam korekty planów wynikowych
- dostosowałam kryteria ocen do wiedzy i umiejętności ucznia
- stosowałam zalecenia pohospitacyjne
- badałam efekty swojej pracy podczas spotkań z rodzicami

Efekty
•Umiejętność poddawania się samokontroli
•Umiejętność wprowadzania zmian w realizowanych planach, scenariuszach lekcji i kryteriach oceny
•Umiejętność refleksyjnego podejścia do swojej pracy

Opracowanie lub zgromadzenie narzędzi badawczych do określenia efektywności swoich zajęć i dokonywania za ich pomocą ewaluacji lekcji. Zgromadziłam trzy rodzaje ankiet ewaluacyjnych, które wykorzystywałam do badania
efektywności swoich zajęć wśród uczniów, rodziców i opiekuna stażu

Efekty
•Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania własnej pracy
•Podnoszenie jakości swojej pracy poprzez refleksje po ewaluacji zajęć przy pomocy zgromadzonych narzędzi badawczych
•Systematyczna analiza mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej za pomocą wybranych narzędzi samooceny


11. Doskonalenie warsztatu i metod pracy:

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły; uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli; omawianie lekcji. Na swoje lekcje zapraszałam opiekuna stażu, który udzielała mi wskazówek jak można byłoby osiągnąć te same efekty przy pomocy innych metod prowadzenia lekcji. Razem dokonywaliśmy ewaluacji lekcji i wyciągaliśmy wnioski. Ponadto raz w semestrze dyrektor szkoły hospitował moje lekcji. Uczestniczyłam tez w lekcjach przeprowadzanych przez innych nauczycieli.
Efekty
•Samodzielne i efektywne przygotowywanie się do zajęć i przeprowadzanie ich zgodnie z założeniami wymagań dydaktycznych
•Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły
•Umiejętność dokonywania samooceny lekcji; refleksja nad swoim działaniem
•Poznanie nowych i ciekawych metod nauczania;
•Wymiana doświadczeń spostrzeżeń

Zdobycie kwalifikacji egzaminatora
Ukończyłam szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi i zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów

Efekty
•Praca w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach ustnych
•Skuteczne przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego
•Nabycie profesjonalnych kompetencji z zakresie oceniania

Poznałam zasady wyboru dobrego programu szkolnego

Efekty
•Umiejętność analizy i struktury treści programu
•Umiejętność hierarchizacji celów ze względów na szczególne potrzeby i możliwości klasy
•Umiejętność dokonania oceny różnych programów nauczania i wybór najbardziej adekwatnego do potrzeb uczniów
•Umiejętność ewaluacji stosowanego programu nauczania

Opanowałam umiejętność poprawnego tworzenia testów diagnostycznych

Efekty
•Umiejętność redagowania celów operacyjnych
•Rozróżnianie wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne
•Poznanie i stosowanie reguł trafnego pomiaru dydaktycznego
•Poznanie i stosowanie różnego rodzaju testów
•Poznanie zasad projektowania zasad kontroli i oceny

Zindywidualizowałam proces oceniania, zobiektywizowałam ocenianie, zmotywowałam oceną do dalszej pracy oraz właściwie ją uzasadniłam

Efekty
• Umiejętność zindywidualizowania procesu oceniania
• Obiektywne wystawianie ocen
• Ocena motywacją do dalszej pracy
• Umiejętność właściwego uzasadnienia oceny
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania


Gromadzenie ciekawych konspektów lekcji, scenariuszy
Wzbogaciłam swój warsztat pracy przez zgromadzenie ciekawych konspektów lekcji
i scenariuszy imprez szkolnych. Do najciekawszych należą:
- scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- scenariusz Walentynek „ Strofy miłości”
- scenariusz Dnia Hotelarza „Hotel pod humorem”
- scenariusz lekcji otwartej „ Narkotyki a zdrowie człowieka”
- scenariusz lekcji wychowawczej „Prawa człowieka’
- scenariusz przedstawienia „Kramik z wierszami i piosenkami”
- scenariusz inscenizacji „ Nie bój się, ale bądź rozważny”
- scenariusz „ Prezentacja ustna z języka polskiego krok po kroku”

Efekty
• Skompletowanie wartościowego warsztatu pracy

Wykorzystywanie własnych pomocy dydaktycznych oraz gromadzenie pomocy dydaktycznych wykonanych przez uczniów
Zgromadziłam i wykorzystuję podczas lekcji pomoce wykonane zarówno przeze mnie jak i przez uczniów m.in. krzyżówki, plakaty, prezentacje multimedialne, foliogramy, zdjęcia, karty pracy, gry planszowe, rekwizyty do pracy metodami aktywizującymi.

Efekty
• Podnoszenie jakości pracy własnej

Zadbałam o rozwój wiedzy i umiejętności uczniów zdolnych
-Konkurs klasowy na najlepiej przygotowaną prezentację ustną
-Przygotowanie przez uczniów referatów, pomocy naukowych, prezentacji mutimedialnej
-Pomoc słabym kolegom
-Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji
-Samodzielne opracowanie zagadnień i prezentowanie ich na szerszym forum (np. inna klasa, koło)
-Indywidualizacja nauczania
Efekty
•Znalezienie różnorodnych, skutecznych sposobów pracy z uczniem zdolnym
•Pomoc w przygotowaniu się uczniów do konkursów

Zadbałam o rozwój wiedzy i umiejętności u uczniów słabych
- Prowadzenie fakultetów i wyrównywanie braków w wiedzy
- Dostosowanie ćwiczeń i zadawanie celowej pracy domowej
- Zorganizowanie doraźnej pomocy dla uczniów słabych przez uczniów zdolnych
- Bieżąca i aktywna współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów słabych
- Praca z uczniem słabym w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela

Efekty
•Uzupełnienie braków w wiedzy
•Zmotywowanie do pracy wyrobienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
•Zmobilizowanie uczniów do systematycznej pracy na miarę swoich możliwości

Opracowałam plan pracy zajęć dla maturzystów (fakultety)
Prze okres trwania stażu prowadziłam fakultety dla uczniów klas maturalnych. W 2007/2008 dla klasy IVTO, w 2008/2009 dla klas IVTO, IVTH, IVTE, w 2009/2010 dla klas IVTO, IVTH. Uczniowie bardzo chętnie przychodzili na zajęcia. Plan pracy fakultetów obejmował zagadnienia: z zakresu historii literatury i analizę tematów maturalnych związanych z epoką, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia tworzenia tekstu własnego, ćwiczenia na arkuszach maturalnych, tworzenie ramowych planów wypowiedzi prezentacji ustnych z języka polskiego.
Efekty
• Uzupełnienie braków w wiedzy z języka polskiego
• Zmobilizowanie uczniów do systematycznej pracy
• Efektywne przygotowanie do matury z języka polskiego
• Podniesienie jakości pracy własnej


12. Opracowanie planu pracy zajęć wyrównawczych z języka polskiego i prowadzenie tych zajęć w projekcie „Dobra szkoła-lepsza przyszłość
„Gorzkie są korzenie edukacji, ale jaki słodki jest jej owoc”
Arystoteles

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w ramach projektu „Dobra szkoła- lepsza przyszłość” prowadziłam i prowadzę w naszej szkole w trzech sześcioosobowych grupach, i służą przede wszystkim przygotowaniu uczniów do części pisemnej egzaminu maturalnego. Ponadto na zajęciach projektowych uczniowie utrwalają wiedzę zdobytą podczas zajęć dydaktycznych, doskonalą umiejętności rozumienia literackich i nieliterackich tekstów kultury, pogłębiają umiejętności związane z analizą i interpretacją konkretnych tekstów.
Grupy pracują na bieżąco nad prezentacjami multimedialnymi, które dotyczą poszczególnych epok literackich. Przygotowany materiał edukacyjny pt. „Synteza epok- od starożytności do współczesności” zostanie wydrukowany i będzie przekazany do biblioteki szkolnej. Z opracowanych materiałów będą mogli korzystać inni uczniowie naszej szkoły, przygotowujący się do matury, sprawdzianów i innych.
Uczniowie lubią zajęcia, które są urozmaicane poprzez wykorzystanie różnych środków dydaktycznych (wizualnych, dźwiękowych). Dlatego od kwietnia zaplanowałam zajęcia z edukacji filmowej przy wykorzystaniu filmów z „Filmoteki Szkolnej”.
W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IITO, III TO, III THd.
Efekty
•Uzupełnienie i wyrównywanie braków w wiedzy z języka polskiego
•Usystematyzowanie zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych wiedzy,
•Zmobilizowanie uczniów do systematycznej pracy
•Efektywne przygotowanie do matury z języka polskiego
•Przezwyciężenie trudności w przyswajaniu nowych wiadomości,

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt.2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

13. Poznałam podstawowe przepisy prawa oświatowego i wiem, w jakich sytuacjach z nich korzystać.
-ustawa z 1 września 1991 r o Systemie Oświaty
-ustawa: Karta Nauczyciela z 1982 r z późniejszymi zmianami
-Konwencja Praw Dziecka
-Konwencja Praw Człowieka
-Rozporządzanie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie awansu zawodowegoRozporządzanie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-Rozporządzanie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r w sprawie podstawy programowej
-Rozporządzanie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
-Rozporządzanie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
-Rozporządzanie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r w sprawie ramowych planów nauczania
-Rozporządzanie MENiS z dnia w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów
-Rozporządzanie MENiS z dnia w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
-Rozporządzanie MENiS z dnia z 2 listopada 2006 r w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczania
-Rozporządzanie MENiS z dnia z 29 stycznia 2003 r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Efekty
•Dobra znajomość podstaw przepisów prawnych z zakresu prawa oświatowego
•Skuteczne i zgodne z prawem rozwiązywanie problemów edukacyjnych

Podsumowanie

Staż był dla mnie okresem wzmożonej motywacji. Praca nad realizacją zadań zmierzających do spełnienia wymagań określonych w § 7. 2 Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zdecydowanie korzystnie wpłynęła na mój rozwój zawodowy.
Przede wszystkim poznałam nowe, ciekawe metody nauczania i wzbogaciłam swój warsztat pracy. Nauczyłam się konstruować poprawnie testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów, poszerzyłam wiadomości z zakresu oceniania. Na pewno wykorzystam w praktyce także wiedzę dotycząca sposobu wyboru dobrego programu nauczania.
Bliskie relacje, jakie wytworzyły się między mną a moimi uczniami w czasie wspólnych wycieczek i imprez pozwoliły mi zrozumieć, że najważniejszy w mojej pracy jest właśnie uczeń - nie tylko jego wiedza i umiejętności, ale także uczucia i emocje.
Poznane dokumenty prawne wzbogaciły moje kompetencje i sprawiły, że poczułam się pewniej. Wiem też, na jakie osoby i instytucje mogę liczyć, jeśli będę potrzebowała pomocy. Kursy, warsztaty metodyczne, konferencje, w których uczestniczyłam okazały się bardzo pomocne w mojej pracy. Niezwykle ważna była dla mnie wymiana doświadczeń między koleżankami, jak również cenne rady Dyrektora oraz fachowa literatura.
Dyrektor szkoły docenił moją pracę za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze i promowanie szkoły w środowisku lokalnym przyznał mi Nagrodę Dyrektora za rok szkolny 2008/2009.
Za pomoc w realizacji zadań stażu, za okazaną mi życzliwość, cenne rady serdecznie dziękuję mojemu opiekunowi stażu - pani Danucie Kacie oraz Dyrekcji szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.