X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26672
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Nauczyciel kontraktowy: mgr Kinga Mrugalska
Opiekun stażu: mgr Irmina Rainer
Nauczany przedmiot: Język angielski, Edukacja plastyczna, Zajęcia techniczne, Zajęcia komputerowe, Wychowanie fizyczne
Czas trwania stażu: 1.09.2011 – 27.06.2014
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich

Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam
1 września 2011 roku. W miesiącu wrześniu głównym celem było zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego. Wobec tego, zapoznałam się z procedurami osiągania awansu zawodowego, tzn. przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Sportu oraz znowelizowaną kartą nauczyciela. Poprzez bezpośrednią rozmowę we wrześniu nawiązałam kontakt z opiekunem stażu i ustalone zostały zasady współpracy. Na podstawie tej rozmowy opracowałam plan rozwoju zawodowego, a następnie zakres i tematy zajęć.
Przez cały okres stażu analizowałam dokumenty obowiązujące
w szkole takie jak: Statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny
i przedmiotowy system oceniania, dzienniki zajęć lekcyjnych oraz rozkłady zajęć. Ponadto, w miesiącu wrześniu opracowałam rozkłady zajęć dydaktycznych dla każdej klasy, którą uczę.
Brałam udział w Radach Pedagogicznych, byłam w kontakcie
z rodzicami oraz wychowawcą klas, które uczę.
Poszerzałam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez uczestnictwo
w szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli. Były to:
Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych we Wrocławiu, dnia 11 lutego 2012r. „Adventurous thinking” Jeanne Perrett i „One step forward, two creative steps back?” Grant Kempton.
“Dni języka angielskiego” zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman w Kaliszu dnia 1 września 2011r.,
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego uczących w wieku przedszkolnym we Wrocławiu, dnia 24 września 2011r. „Small steps & giant lepas” Mariola Bogucka oraz Jak rozmawiać z przedszkolakiem? Patrycja Rzepecka.
Ukończenie seminarium w Kobylej Górze pt. „Nowa podstawa programowa dla klas IV-VI” 20.03.2012r. w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Szkolenie było zorganizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR.
Szkoleniu metodyczne dnia 7 lutego 2014r. prowadzonym przez Mariolę Bogucką poświęcone uczeniu języka angielskiego w zakresie: uczenia grup dzieci zróżnicowanych wiekowo, użycia historii, bajek i opowiadań w procesie nauczania, technik efektywnego zarządzania klasą na etapie wczesnoszkolnym.
Wzięłam udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli szkół podstawowych pt. „How to challenge young teens today and develop their linguistic skills for sprawdzian szóstoklasisty tomorrow”. Konferencja była prowadzona przez Mariolę Bogucką.
W roku szkolnym 2013/14 brałam udział w unijnym projekcie pt. „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było wsparcie szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli za pomocą dwóch metod: oferty szkoleniowej i sieci samokształcenia. W szkoleniu brałam udział ze Szkoły Podstawowej nr 2, w której także jestem nauczycielką.
Uzyskane efekty:
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• poszerzenie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania,
• uatrakcyjnianie prowadzonych lekcji nowymi formami pracy,
• dzieci zyskały nauczyciela bardziej kreatywnego i świadomego ich potrzeb i możliwości.

Wskazówki oraz informacje na temat problemów niektórych uczniów są niezbędne dla mojej pracy. Dlatego byłam w stałym kontakcie z wychowawcami klas, ponieważ znajdują się w nich uczniowie z obniżonymi wymaganiami lub z lekkim upośledzeniem umysłowym. Wobec tego, informacje udzielane przez wychowawców na temat tych uczniów są niezbędne w zbudowaniu właściwych relacji z dziećmi. Dostosowałam wymagania edukacyjne uczniów mających trudności w nauce zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami uczniów. Współpracowałam z Radą Rodziców. Nawiązałam współpracę z rodzicami wszystkich dzieci, które uczę. Zapoznałam ich z Przedmiotowymi Systemami Oceniania nauczanych przedmiotów. Na bieżąco mogli dowiedzieć się o postępach w nauce swoich dzieci.
Nieodłącznym elementem życia szkolnego są konkursy. Przygotowywałam dzieci do konkursów, ponieważ jest to bardzo ważny element, żeby wspierać uzdolnionych uczniów. Sponsorowałam nagrody podczas organizowanych przeze mnie konkursach. Mogę pochwalić się z sukcesów i osiągnięć, jakie dzieci zdobyły na wielu konkursach promując tym samym naszą szkołę. W okresie stażu zorganizowałam i przeprowadziłam wiele konkursów. Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczyłam w komisjach konkursowych.
W okresie stażu wspierałam uzdolnionych uczniów poprzez organizowanie i udział w następujących konkursach:
- szkolny konkurs „Czy poznajecie Waszych nauczycieli?” (2011r.)
- szkolny konkurs na wykonanie oryginalnej maski karnawałowej
pt. „W karnawałowym szale” (2012r.)
- konkurs szkolny na wykonanie przestrzennego jaja wielkanocnego pt. „ Wielkanocne jajo” (2012r.)
- konkurs szkolny „Wybory Miss Wiosny”(2012r.)
- międzyszkolny konkurs wiedzy o Londynie pt. „W drodze do Londynu”(2012r.)
- gminny konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie utworów Janiny Porazińskiej”(2012r.)
- ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi czy upadek to przypadek?”,
- szkolny konkurs plastyczny „Symbole Halloween’owe” (2012r.)
- ogólnopolska akcja pt. „Warto być dobrym” (2012r.)
- ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Mali Dekoratorzy do Dzieła” (2013r.)
- szkolny konkurs plastyczny pt. „Europa widziana oczami małego dziecka”(2013r.)
- szkolny konkurs plastyczny pt. „Kolorowa bombka” (2013r.)
- szkolny konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze nakrycie głowy w Dniu Świętego Patryka” (2014r.)
- gminny konkurs plastyczny pt. „Bajki Charlesa Perraulta”(2014r.)
- powiatowy konkurs plastyczny Również w kwietniu w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Strojne jajo” (2014r.)
- gminny konkurs piosenki angielskiej pt. „Singing is fun” (2014r.)
- powiatowy konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II bliski dzieciom” (2014r.).
Celem organizowanych przeze mnie konkursów było:
• umożliwienie uczniom wykazaniem się wiedzą językową,
• zachęcenie do rozwijania własnych zainteresowań,
• rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych,
• nagradzanie uczniów do systematycznej pracy,
• zmotywowanie do pracy uczniów mniej dbałych,
• wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji.
Uzyskane efekty:
• Zwiększyłam efektywność mojej pracy dydaktyczno- wychowawczej, a zarazem pracy szkoły.
• Poszerzyłam zakres działań szkoły, promocji szkoły w środowisku.
• Zwiększyłam zainteresowanie nauką języka.
• Odnoszenie sukcesów przez uczniów.
• Moje działania dodawały wiary we własne możliwości i umiejętności.
• Mobilizowałam uczniów do podejmowania dodatkowych zadań.
• Konkursy artystyczne rozwinęły twórczość i wyobraźnię dziecka.
• Poprzez udział w konkursach uczniowie zdobywali umiejętności planowania, prawidłowego stosowania materiałów i przestrzegania regulaminów.
• Uczniowie kształtowali i promowali postawy proekologiczne.
Na bieżąco przygotowywałam pomoce dydaktyczne, mające na celu urozmaicenie lekcji. Dbałam o estetykę klasopracowni, wykonując na bieżąco gazetki tematyczne. Wykonywałam prace plastyczne (laurki, biedronki z papieru) dla rodzin uczniów z okazji ich świąt.
Systematycznie organizowałam i pomagałam mojej opiekunce stażu w organizacji uroczystości szkolnych.
W okresie stażu zorganizowałam następujące imprezy:
• Halloween- przybliżenie uczniom tradycji tego brytyjskiego święta. Uczniowie przebierali się w straszne postacie i za pomocą zabawy przyswajali informacje o święcie Halloween.
• Dzień Świętego Patryka- zorganizowanie gier i zabaw, podczas których uczniowie poznawali zwyczaje i obchody tego święta.
• „Dzień kibica”- kibicowanie polskiej drużynie w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w 2012r.
• „Dzień Języków Obcych”- poznanie informacji o krajach Unii Europejskiej.
W okresie stażu pomagałam w organizacji mojej opiekunce stażu następujących uroczystości:
• „800 lecie wsi Kaliszkowice Kaliskie”- wykonałam dekorację wiejskiego domu kultury w Kaliszkowicach Kaliskich oraz wykonałam biało- czerwone kotyliony dla każdego ucznia, gdyż tego dnia jednocześnie odbywały się obchody Odzyskania Niepodległości.
• „Jasełka”- uczestniczyłam w próbach, przygotowałam uczniów do zaśpiewania pastorałki oraz wykonałam stroje dla występujących uczniów.
• „Dzień Babci i Dziadka”- wykonywałam zaproszenia oraz drobne upominki z papieru dla dziadków.
• „Pierwszy Dzień Wiosny”- przygotowałam wesołe atrakcje dla dzieci.
• „Dzień Matki”- wykonywałam zaproszenia oraz drobne upominki z papieru dla mam.
Uzyskane efekty:
• Poprzez udział w różnorodnych imprezach, dzieci miały możliwość zaprezentowania się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
• Rozwijali wyobraźnię, aktywność twórczą, pokonywali nieśmiałość.
• Organizowanie imprez promowało szkołę w środowisku i integrowało społeczność lokalną.
• Imprezy i uroczystości przeprowadzone przeze mnie stały się tradycją szkolną.
• Jubileusz 800- lecia promował całą wieś w powiecie.
Razem z opiekunką stażu w roku 2011-2012 pracowałam
w Samorządzie Uczniowskim.
Priorytetowe zadania jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego to:
• czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu;
• inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działaniu;
• udzielanie pomocy w realizacji zadań;
• przedstawienie zamierzeń na dany rok szkolny;
Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystości i imprezy szkolne:
• Sprzątanie Świata
• Święto pieczonego ziemniaka
• Pasowanie na ucznia kl. 1
• Dzień Chłopca
• Dzień Edukacji Narodowej
• Halloween
• Akademie z okazji świąt państwowych
• Spotkanie opłatkowe
• Walentynki
• Dzień Świętego Patryka
• Dzień Kobiet
• Pierwszy Dzień Wiosny
• Dzień kibica
a także dyskoteki, szereg konkursów oraz akcje charytatywne.
Wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości integruje uczniów zaangażowanych w daną działalność, stwarza okazję do pokazanie swoich talentów na forum szkoły i wyjścia poza nią. Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych uświadamia im wagę nawet najmniejszej pomocy bliźnim.
Uzyskane efekty:
• Przygotowywanie dzieci do pełnienia ról w dorosłym życiu.
• Tworzenie dobrej atmosfery w szkole, wzbogacam tradycje szkolne, a także zaspakajam potrzeby ogółu uczniów.
• Aktywny udział dzieci pod moją opieką w życiu szkoły wpływa znacząco na poprawę jakości szkoły.
• Organizowane przeze mnie imprezy i akcje kształtują właściwe postawy u uczniów, uczą współpracy w zespole.
W roku szkolnym 2011/12 pełniłam funkcję lidera w zespole zadaniowym do spraw mierzenia jakości pracy szkoły i ewaluacji. Był to obszar II Procesy zachodzące w szkole, Wymaganie 2.5 Kształtuje się postawy uczniów.
W roku szkolnym 2013/14 byłam członkiem w zespole zadaniowym obszaru I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne.
W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w badaniu jakości pracy szkoły. Pomagałam w opracowaniu narzędzi diagnostycznych (ankiety dla rodziców, uczniów, pracowników pedagogicznych) w wybranym na dany rok szkolny obszarze.
Uzyskane efekty:
• Poznałam funkcjonowanie naszej szkoły.
• Nabyłam umiejętności pracy zespołowej.
• Doskonaliłam komunikację interpersonalną.
• Wewnętrzne badania jakości pracy szkoły ukazało obraz placówki widziany oczami dzieci, rodziców i nauczycieli).
• Pozwoliło poznać jej silne strony i problemy, które społeczność szkolna powinna rozwiązać, aby praca szkoły była jeszcze lepsza.

Co roku jeździłam jako opiekunka na wycieczki szkolne, były to m.in.:
• 2011/2012- wycieczka do Nadleśnictwa w Przedborowie (opiekun)
• 2011/1012- wycieczka do Teatru Lalek we Wrocławiu na przedstawienie „W krainie muminków”
• 2011/2012 wycieczka na basen do Ostrzeszowa (opiekun)

A w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowałam wycieczkę:

• 2013/2014 wycieczka do wioski indiańskiej „Westernland” Józefów/ k Chocza (organizator i kierownik)
Uzyskane efekty:
• Poprzez wycieczki nie tylko realizowałam działania dydaktyczne, ale również wychowawcze, gdyż wdrażają Oce do pracy grupowej, wrażliwości estetycznej i kształtują poczucie piękna.
• Świeże powietrze, wysiłek fizyczny związany z pokonywaniem niewygód podczas wycieczki hartuje organizm dziecka, przyzwyczaja je do trudnych warunków.
• Dzieci poznały wiele ciekawych miejsc, stały się turystami.
• Uczyły się samodzielności, dyscypliny, zachowania w miejscach publicznych, gospodarowania kieszonkowym.
• Wyjazdy umożliwiły im lepsze poznanie wychowanków.
• Sprawdziłam swoje predyspozycje jako organizatorka wyjazdów, nabrałam doświadczenia.
• Ja wraz z innymi nauczycielami nawiązałam kontakty z przedstawicielami różnych środowisk, co ułatwia pracę dydaktyczno- wychowawczą.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2011/12 zastępowałam i pełniłam obowiązki wychowawcy klasy 1 i 2. Prowadziłam zajęcia oraz wypisywałam świadectwa szkolne.
Uzyskane efekty:
• Zdobyłam doświadczenie jako wychowawca klasy.
• Poznałam zasady wypisywania świadectw szkolnych.

W swojej pracy wykorzystywałam technologię informacyjną
i komunikacyjną.
Wykonywałam różnorodne pomoce dydaktyczne techniką komputerową:
• karty pracy
• testy, sprawdziany, kartkówki
• testy dla dzieci uczestniczących w konkursach
• dyplomy
• napisy na gazetki
• zaproszenia dla rodziców
• rysunki konturowe, kolorowanki
Estetyczne wykonane pomoce dydaktyczne przy użyciu komputera są niewątpliwym atrybutem uatrakcyjniającym zajęcia i w zdecydowany sposób podnoszą skuteczność procesu dydaktycznego.
Uzyskane efekty:
• Wykorzystałam technologię komputerową jako narzędzie pracy.
• Sporządziłam pomoce dydaktyczne, które są estetyczne, ciekawsze i bardziej trwałe.
• Wykonałam pomoce uatrakcyjniające zajęcia.
W roku szkolnym 2013/14 realizowałam program zajęć komputerowych w klasach młodszych. W klasie I i II prowadziłam zajęcia komputerowe. Uczniowie posiadali zeszyt ćwiczeń wraz z płytą CD-ROM. Ćwiczenia zawierały różny stopień trudności, co umożliwiało indywidualizację ucznia. Zestaw zawierał także ciekawe gry i zabawy do wykorzystania w wolnym czasie na lekcji lub w domu.
W klasie I zapoznałam uczniów z budową zestawu komputerowego, posługiwaniem się myszką i klawiszami: Delete, Backspace, Enter, Spacja, Caps Lock, Alt (prawy) i czterema strzałkami na klawiaturze oprócz tego zdobywali wiedzę dotycząca działania narzędzi z Przybornika programu Paint. W klasie II utrwalałam z nimi wiadomości zdobyte w klasie I, a ponadto dostarczyłam wiedzy na temat nowych narzędzi w programie Point oraz Word.
Ponadto gromadziłam ciekawe materiały do pracy dydaktyczno- wychowawczej między innymi z takich stron jak: www.superkid.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.chomikuj.pl, www.odnkalisz.pl, www.menis.pl, www.interklasa.pl.
Dokumentuję pracę swoją i szkoły, publikując wybrane wydarzenia szkolne w lokalnej prasie (Czas Ostrzeszowski). Moje „korespondencje” opublikowano, co znakomicie promowało szkołę w środowisku oraz ułatwiało pracę kronikarza szkoły.
Dzięki kontaktom z prasą kształcę wciąż własne umiejętności w posługiwaniu się technologią informacyjną, ćwiczę styl wypowiedzi, rozwijam umiejętności komunikacyjne. Relacje są konkretnym źródłem informacji w szkole i jej funkcjonowaniu oraz doskonałą formą promocji w środowisku.
W codziennej pracy nauczyciela często i chętnie wykorzystuję także urządzenia od dawna obecne w szkole. W miarę potrzeb korzystam z laptopa, magnetofonu, a od niedawna z tablicy interaktywnej. Prezentuję dzięki nim nagrania, filmy z prywatnej filmo- i płytoteki, co pozwala uczniom ćwiczyć trudną umiejętność słuchania; filmowe kadry pobudzają do ćwiczeń intersemiotycznych; muzyka na lekcjach wprowadza nastrój, tworzy klimat miejsca czy czasu, sprzyja wyciszeniu i koncentracji, często zabawie.
Staram się też, by ulotne często efekty moich i uczniowskich wysiłków utrwalić przy użyciu aparatu fotograficznego. Wykonane przeze mnie zdjęcia trafiają na stronę internetową gminy, do kronik, ilustrują artykuły prasowe oraz są wykorzystywane na lekcjach.
Uzyskane efekty:
• Komputer stał się moim ważnym narzędziem pracy w życiu codziennym.
• Wykorzystanie techniki komputerowej, zasobów Internetu rozwija u uczniów aktywność oraz ciekawość poznawczą.
• Uczniowie chętnie zdobywają i pogłębiają wiedzę za pośrednictwem komputera.
• Dzieci potrafią bezpiecznie posługiwać się Internetem i znają zasady higieny pracy z komputerem.
• Lekcje z zastosowaniem Internetu są ciekawsze.
• Uczniowie aktywnie w nich uczestniczą.
• Łatwiej przyswajają wiedzę podczas zabawy przy komputerze.
• Dzięki korzystaniu z technologii komputerowej poznałam ciekawe publikacje umieszczone w witrynach edukacyjnych.
• Wykorzystując komputer w życiu codziennym ułatwiam sobie pracę.

Zapoznałam się z potrzebami szkoły w zakresie zadań dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych i na bieżąco wypełniałam polecenia i obowiązki powierzone przez Dyrektora. Podczas odbywanego stażu dokładałam wszelkich starań, aby prowadzone przeze mnie lekcje były dobrze zaplanowane, ciekawe i dające satysfakcje zarówno uczniowi zdolnemu, jak i słabszemu. Podczas odbywanego stażu dokumentowałam realizowanie planu rozwoju zawodowego, co umożliwiało mi analizę mojej pracy oraz samoistną autorefleksję. Miałam możliwość określić swoje mocne i słabe strony oraz wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Mam nadzieję, że realizowane powyżej działania, których się podejmowałam w trakcie odbywanego stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie stawianych nauczycielowi kontraktowemu wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Spełniając te wymagania zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekunki stażu pani mgr Irminy Rainer, jak również pani Dyrektor mgr Ireny Kurek oraz całego Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich.
Za pomoc i wskazówki- dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.