X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26515
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Terminarz:
• Data i miejsce rozpoczęcia stażu:
1.09.2009r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu

• Data i miejsce zakończenia stażu:
31.05.2012r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu
• Data przedłożenia sprawozdania za okres stażu:
1.06.2012r.

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej nr 4 im. „Armii Poznań” w Poznaniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracę rozpoczęłam 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie. W celu uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, poznawałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, oraz omawiałam z prowadzącym obserwowane zajęcia, prowadziłam zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu, oraz omawiałam je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone, uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywałam staż. Po realizacji wyżej wymienionych zadań i pozytywnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej w lipcu 2007 r. otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego.
1 września 2007 r. rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 4 im. „Armii Poznań” w Poznaniu.
Odbywanie przeze mnie stażu na nauczyciela mianowanego zostało poprzedzone dwuletnim okresem czasu, który jako nauczyciel kontraktowy, wykorzystałam na dalszą analizę podstawowych dokumentów prawnych, dokumentacji szkolnej, podnoszenie jakości własnego warsztatu pracy i poznanie specyfiki pracy w szkole podstawowej. Chętnie realizowałam wszelkie zadania wynikające z powierzonego mi stanowiska, uczestniczyłam w doskonaleniu zawodowym, stale wzbogacałam swój warsztat pracy. Czas ten był dla mnie przygotowaniem do podjęcia kolejnego etapu awansu zawodowego, a mianowicie rozpoczęcia stażu prowadzącego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Dnia 01.09.2009 r. rozpoczęłam staż w związku z ubieganiem się o awans zawodowy – stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja zadań przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej terminami, według sporządzonego i zatwierdzonego do realizacji planu rozwoju zawodowego, a przede wszystkim, z pożytkiem dla uczniów i mojej szkoły. Plan ten uwzględniał zarówno działania mające na celu wzbogacanie warsztatu i metod pracy, jak i zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.

§7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych dokonań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznałam procedury awansu zawodowego
W celu dobrej organizacji własnego warsztatu pracy na czas odbywania stażu, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zadań, zapoznałam się z obowiązującymi procedurami awansu zawodowego. W związku z tym przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu, w szczególności:
• Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)
• Kartę nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst ujednolicony wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004, która weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2004 roku),
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ponadto do przestudiowania przepisów prawnych wykorzystywałam publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, publikacje w prasie oświatowej i Internecie).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu
Współpracowałam z opiekunem stażu panem mgr Gerardem Sobkowiakiem. Został zawarty kontrakt, w którym ustalono cele, zasady i obszary tej współpracy. Ustaliliśmy, że opiekun będzie mi pomagał w prawidłowej realizacji stażu i doskonaleniu mojego warsztatu pracy, i tak też to miało miejsce przez cały okres trwania stażu.

- uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
Uczestnicząc w lekcjach prowadzonych przez opiekuna obserwowałam ich przebieg pod kątem różnych aspektów, takich jak na przykład umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie i zastosowanie metod aktywizujących w procesie kształcenia.
Udział w takich lekcjach pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów
i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. To z kolei miało swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie przeze mnie zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i były bardziej profesjonalnie przygotowane. Szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy pracy oraz aktywizację uczniów.

- prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły
Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu czy dyrektora szkoły
w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Omówienie po każdej z takich lekcji jej przebiegu, wskazanie niedociągnięć bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Natomiast dostrzeżenie przez hospitujących dobrych stron poprowadzonej przeze mnie lekcji było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.
3.Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
Dzieliłam się swoją wiedzą i zdobywałam nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w zespole samokształceniowym: przekazywałam wiadomości zdobyte na kursach doskonalących, spotkaniach metodycznych, lekcjach pokazowych, konferencjach, przedstawiałam własne pomysły przy okazji realizacji projektów, organizacji turniejów, współdecydowałam przy wyborze testów sprawności fizycznej oraz dokonywałam analizy tych testów.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze klasyfikacyjnym oraz współdecydowałam o klasyfikowaniu i promowaniu wszystkich uczniów w szkole.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze analitycznym, gdzie wielokrotnie dokonywałam przedstawienia i szczegółowego omówienia wcześniej przygotowanych sprawozdań z działalności prowadzonych przeze mnie zajęć szkolnego koła sportowego, gimnastyki korekcyjnej, zebrań zespołu samokształceniowego nauczycieli wychowania fizycznego i prowadzonych projektów.
Uczestniczyłam w radach szkoleniowych, w czasie których poszerzyłam swoją wiedzę na temat planowanych zmian w edukacji, rozwijania twórczego myślenia, podstawy programowej, metod i form przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole.
Oprócz posiedzeń Rady Pedagogicznej bardzo cennym źródłem wiedzy były dla mnie codzienne rozmowy z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami, możliwość obserwacji organizowanych przez nich zajęć, konkursów i imprez szkolnych. Wielokrotnie we własnej pracy wykorzystywałam metody i pomysły zaczerpnięte z tejże formy dokształcania się.
Uczestniczyłam w kursach zorganizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:
„Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych” 4.12.2011 (Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty)
„Stosowanie prawa w praktyce szkolnej” 12.12.2011. (Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty)
„Edukacja zdrowotna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego- potencjalne strategie i przykłady rozwiązań” 4.02.2012. (XVI Targi Edukacyjne)

Uczestniczyłam w konsultacjach i warsztatach metodycznych prowadzonych przez doradcę panią Halinę Stróżyk i panią Bożenę Borys. Tematyka tych spotkań była następująca:
• „Forma aktywności ruchowej całego życia- Nordic Walking” 3.11.2009
• „Edukacja zdrowotna w szkole- rola nauczyciela wychowania fizycznego w jej realizacji. Aktywizujące i interaktywne metody i techniki nauczania i uczenia się” 4.03.2010.
• „Czucie głębokie, postrzeganie przedmiotów w przestrzeni. Zajęcia na fasolkach” 26.03.2010.
• „Gry i zabawy z elementami zwinności i mocowania jako forma kształtowania sprawności fizycznej” 8.04.2010.
• „Aerobic w wodzie”. 22.10.2010.
• „Piłka nożna dla dziewcząt”- doskonalenie podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. 10.12.2010.
• „Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową”. 10. 01.2011.
• „Fit ball- ćwiczenia wzmacniające, relaksacyjno- rozciągające z dużą piłką” 18.03.2011.
• Konferencja inauguracyjna „ Z doświadczeń dwóch lat reformy”. 6.10.2011.
• „Technika i metodyka nauczania pracy ramion i nóg w kraulu na grzbiecie” 4.11.2011.
• „Interpretacja celów i treści podstawy programowej według koncepcji autorskich”. Przykład lekcji wychowania fizycznego do nowej podstawy programowej z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. 6.12.2011.
• „Nowoczesne metody nauczania tenisa ziemnego”. 17.03.2012.
• Przykład lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej „Aktywność fizyczna czynnikiem pozytywnie wpływającym na zdrowie”. 20.03.2012.
• „Socceraerobik oraz ćwiczenia koordynacyjne dla młodych piłkarzy” 19.04.2012.
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. 24. 05. 2012.
Ponadto brałam udział w :
• Warsztatach prezentujących dyscyplinę sportową o nazwie tchoukball (czukbol), zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl” i Gimnazjum nr 43 w Poznaniu, pod patronatem Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego. 21.10.2009.
• Szkoleniu pt. „Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci” przeprowadzonego w ramach Projektu „Poznań stawia na zdrowie- profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”. Organizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne MEDYK POLIKLINIKA, Patronat- Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. 20.03.2011.
Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego organizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, pozwoliło mi na zdobycie nowych informacji i podniesienia swoich umiejętności. Ze spotkań tych wyniosłam wiele atrakcyjnych pomysłów na prowadzenie własnych lekcji.

4. Utworzyłam własną biblioteczkę metodyczno-przedmiotową i dokumentowałam własne działania
Studiowałam czasopisma i literaturę fachową oraz gromadziłam w swoich komputerowych zbiorach artykuły dotyczące sfery opiekuńczo - wychowawczej. Wśród nich znalazły się między innymi:
• J. Talaga „A-Z sprawności fizycznej”
• R. Trześniowski „Gry i zabawy ruchowe”
• Z. Zielonka „Mini piłka ręczna”
• S. Paterka, J. Nitka „Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu piłki ręcznej”
• J. Talaga „Technika piłki nożnej”
• L. Mazurek „Gimnastyka podstawowa”
• A. Rumiński „Mini koszykówka”
• J. Uzarowicz „Siatkówka”
• Z. Stawczyk „ Gry i zabawy lekkoatletyczne”
• T. Kasperczyk „Wady postawy ciała”
• S. Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”
• S. Owczarek, M. Bondarowicz „Zabawy i gry w gimnastyce korekcyjnej”
• L. Dzwonkowski, A.Michajlik, W. Ramotowski, W. Sylwanowicz „Anatomia i fizjologia człowieka”.
• T. Gordon „Wychowanie bez porażek w szkole”.
• Czasopisma „Lider”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Uczyć lepiej”.
Wiele lekcji prowadziłam z zastosowaniem pracy grupowej uczniów. Działania te pozwoliły mi na pogłębienie więzi między uczniami oraz podniesienie standardu nauczania. Dzięki częstej pracy w grupach uczniowie mimo częstych zmian składów osobowych i różnic w sposobie wykonania zadania potrafili osiągnąć wspólny, zamierzony cel. Metoda ta pozwoliła uczniom łatwiej osiągnąć sukces.
Starałam się angażować uczniów we własnoręczne przygotowanie plakatów m.in. zdrowy posiłek na początek dnia, prezentacja wybranej dyscypliny sportowej oraz EURO 2012. Prace były prezentowane na ściennych gazetkach tematycznych oraz omawiane wspólnie przez daną klasę.
Opracowywałam plany dydaktyczne nauczania wychowania fizycznego w oparciu o podstawę programową, umieszczałam w planach ewaluację wprowadzanych zmian.
Pomagałam uczniom z Samorządu Uczniowskiego co roku w pisaniu planów pracy oraz w pisaniu sprawozdań z działalności Samorządu po danym semestrze.
Napisałam plan pracy szkolnego koła sportowego z piłki siatkowej dla klas IV-VI, wspólnie z koleżanką opracowałyśmy plan pracy gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole.
Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej oraz na bieżąco pomagałam w przeprowadzeniu zajęć m.in. nauka przewrotu w przód, nauka wykonywania ćwiczeń posturalnych, nauka zabaw i gier. Prowadziłam także pogadanki z uczniami klas I-III na temat zdrowia oraz aktywności ruchowej, aktywnego spędzania czasu wolnego.
Napisałam także dwa projekty zajęć popołudniowych:
 Szachowe abecadło- rozwój twórczego myślenia” (Zajęcia były połączeniem zabawy szachowej z logicznym myśleniem dziecka. Przez projekt starałam się wesprzeć rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia utalentowanego matematycznie.)
 „Znani i nieznani poznaniacy warci poznania” (Celem naszych zajęć było przybliżenie uczniom sylwetek znanych i nieznanych poznaniaków, którzy byli wybitnymi działaczami miasta, jak również poprzez swoją twórczość rozsławili Poznań w kraju i za granicą, a także prezentacja ludzi, którzy byli związani z naszym miastem.)

Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa i zasadami przyjętymi w szkole dokumentację szkolną w tym: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych.
Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, a w szczególności z opiekunem stażu panem Gerardem Sobkowiakiem. Zgodnie z założeniami kontraktu uczestniczyłam w lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych przez opiekuna i prowadziłam zajęcia obserwowane przez panią Dyrektor i pana Sobkowiaka. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji.

§7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe i sytuację rodzinną moich uczniów
Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe i sytuację rodzinną moich uczniów poprzez:
• Kontakty z rodzicami
• Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
• Indywidualne rozmowy z uczniami

W każdej klasie, w której uczyłam, prowadziłam obserwacje uczniów w celu zauważenia ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Dzięki tym obserwacjom udawało mi się szybko dostrzec uczniów mających problemy w uczeniu się, koncentracji a także zauważyć te dzieci, które wyróżniały się dużą sprawnością fizyczną.
Przeprowadzałam konsultacje indywidualne pozwalające na bieżąco rozwiązywać problemy z konfliktowymi uczniami. Pozyskując cenne wskazówki i uwagi oraz poznając sytuację rodzinną uczniów, mogłam lepiej zrozumieć podłoże ich zachowania.
2. Uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów i problematykę środowiska lokalnego swojej pracy oraz uwzględniałam współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne
Starałam się zawsze służyć pomocą zarówno uczniom z problemami edukacyjnymi jak i rozwijać umiejętności uczniów zdolnych, dlatego:
• Prowadziłam szkole koło sportowe z piłki siatkowej dla dziewcząt z klas IV-VI
• Prowadziłam zajęcia z piłki ręcznej dla uczniów klas I-III pod hasłem „Na Grunwaldzie małe szkraby grają w „rękę” dla zabawy”
• Prowadziłam zajęcia szachowe dla uczniów z klas I-IV (praca z uczniem zdolnym)
• Włączyłam się w realizację projektu „Poznań stawia na zdrowie- profilaktyka wad postawy”
• Przygotowałam uczennice do występów tanecznych podczas festynu parafialnego Majówka Rodzinna przy parafii pw. Chrystusa Króla
• Przygotowywałam uczniów do rozgrywek międzyszkolnych w piłkę siatkową oraz brałam udział w sobotnich turniejach ligowych w Szkole Podstawowej nr 15
• Przygotowywałam uczniów do udziału w biegach przełajowych indywidualnych i drużynowych chłopców i dziewcząt
• Przygotowywałam uczniów do zawodów pływackich indywidualnych i drużynowych
• Opracowywałam coroczny harmonogram szkolnych rozgrywek w grach zespołowych dla klas czwartych, piątych i szóstych
• Przygotowałam reprezentację szkolną do udziału w zawodach lekkoatletycznych dla szkół Miasta Poznania

Sukcesy moich uczniów
- Największym sukcesem w roku szkolnym 2009/2010 było zdobycie przez moje podopieczne pierwszego miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej dziewcząt w piłkę siatkową!
- Zajęcie przez moją uczennicę Wiktorię Kornat z klasy szóstej III miejsca i zdobycie brązowego medalu na 50m stylem dowolnym w indywidualnych zawodach pływackich szkół podstawowych 2010/2011.
- Reprezentacja szkolna zdobyła w roku szkolnym 2009/2010 II miejsce w turnieju mini piłki siatkowej mikstów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu
- Reprezentacja szkolna dziewcząt zajęła II miejsce w turnieju mini siatkówki o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 43 w roku szkolnym 2009/2010

Ponadto sprawowałam przez cały okres stażu funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
- Organizowałam uroczystości szkolne (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego)
- Uczestniczyłam w uroczystościach państwowych i kościelnych z uczniami i pocztem sztandarowym ( 1 września- pod pomnikiem Armii Poznań, 17 września- pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, 27 grudnia- pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich)
- Uczestniczyłam wraz z delegacją uczniów, pocztem sztandarowym i panią Dyrektor w Jubileuszu 90 rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Teatrze Wielkim
- Organizowałam dyskoteki szkolne i sprawowałam opiekę nad uczniami
- Uczestniczyłam w debatach Samorządów Uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 21
- Włączałam uczniów w akcje charytatywne (AMUN, Fundacja Pomóż i Ty, zbiórka nakrętek, zbiórka żywności dla dzieci z Wilna)
- Pomagałam uczniom w organizacji imprez Haloween, Walentynki, wieczornica, mini playback show z okazji pierwszego dnia wiosny
- Wraz z uczniami brałam udział w akcji „Sprzątanie Świata”- oczyszczaliśmy teren wokół szkoły. Uczniowie chętnie brali udział w akcji, której celem było uświadomienie sobie jaki mamy ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska.
- Uczestniczyłam wraz z uczniami w paradzie 3 maja na Starym Rynku w Poznaniu
- Pomagałam SU w organizacji konkursów dla klas I-III („ Tak widzę Panią Jesień”, pisanka wielkanocna, najpiękniejszy wiersz dla mojej mamy, wystawa zdjęć z okazji dnia ziemi)
Promowałam szkołę
W celu promocji szkoły i przekazywania informacji na jej temat w środowisku lokalnym współpracowałam z koleżanką Iwoną Kucharską, której przekazywałam informacje w celu umieszczenia ich na stronie internetowej szkoły.
W każdym roku swojej pracy uczestniczyłam w tzw. „drzwiach otwartych” dla rodziców przyszłych uczniów. Prowadziłam zajęcia sportowe dla przyszłych uczniów naszej szkoły.
Promowałam aktywne spędzanie czasu wolnego
- Brałam aktywny udział w biegach nad Maltą z cyklu „Biegaj z Chevrolet Szpot” oraz zachęcałam uczniów i rodziców do włączania się w tą akcję- dzięki temu nasza szkoła wywalczyła drugie i trzecie miejsce w rankingu szkół i zdobyła czeki na zakup sprzętu sportowego
- Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów na stok MaltaSki- nauka jazdy na nartach i snowbordzie
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym podczas wyjazdów na zimowiska szkolne.
- Opracowałam ćwiczenia instruktażowe do stosowania na siłowni zewnętrznej w naszej szkole, która została oddana do użytku we wrześniu 2009 roku
- Dostarczałam uczniom pozytywnych wzorców poprzez propagowanie zdrowego stylu życia (dojazdy do pracy rowerem, 25km w obie strony)

Organizowałam imprezy sportowe
• Zorganizowałam ”Dzień Dziecka na sportowo” w formie zadań na boisku szkolnym dla poszczególnych klas (czerwiec 2011)
• Organizowałam co roku w okresie stażu mistrzostwa klas IV w „Dwa ognie” (grudzień 2009, 2011, 2012)
• Zorganizowałam turniej sportowy dla chłopców EURO 2012, natomiast dla społeczności szkolnej Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012. (maj i czerwiec 2012)
• Co roku włączałam się w organizację festynu parafialnego przy parafii p.w. Chrystusa Króla- przygotowanie układów tanecznych. (czerwiec 2010, 2011, 2012)

§7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystywałam w swojej pracy znajomość obsługi komputera

- Opracowywałam dokumentację szkolną, przygotowywałam pomoce dydaktyczne i scenariusze zajęć:
W ramach wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej przez cały okres stażu korzystając z komputera:
- tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne m.in.:
• Plan rozwoju zawodowego,
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
• plany dydaktyczne,
• plany gimnastyki korekcyjnej
• sprawozdania z działalności szkolnego koła sportowego
• sprawozdania z gimnastyki korekcyjnej
• plany pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli wychowania fizycznego

- Korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii pedagogiki
Internet służył mi do przeglądania przydatnych w mojej pracy stron internetowych: www.men.gov.pl, www.ko.poznan.pl, www.odn.poznan.pl, www.interklasa.pl, www.eduinfo.pl, www.edusek.pl, www.profesor.pl. W Internecie szukałam nowych pomysłów na zajęcia, śledziłam harmonogram spotkań z doradcami metodycznymi, szukałam informacji na temat szkoleń i kursów oraz informacji na temat nowości wydawniczych, szczególnie w momencie zmiany podstawy programowej. Systematycznie obserwowałam zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu zawodowego i nowej podstawy programowej.
Wdrażałam uczniów do korzystania z Internetu jako źródła informacji o sporcie i zdrowiu
- Przeprowadziłam lekcje w pracowni informatycznej, gdzie uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą Igrzysk Olimpijskich oraz przepisów lekkoatletycznych
- Wyszukiwaliśmy także rekordy Polski i świata z różnych dyscyplin sportowych.

2. Doskonaliłam umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w swojej pracy
- Doskonaliłam umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w swojej pracy poprzez udział w szkoleniach:
- „Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych” /ODN 4.12.2011/
- Brałam udział w szkoleniu dotyczącym pracy z tablicą interaktywną w Szkole Podstawowej nr 4 /9.03.2010/
- Na bieżąco konsultowałam się z nauczycielem informatyki.

§7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Aktualizowałam i poszerzałam wiedzę zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- Samodzielnie studiowałam literaturę naukową z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Samodzielne studiowanie lektur poświęconych zachowaniom dzieci, a także wszelkich pomocy dydaktycznych przydatnych podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, pozwoliły mi na lepsze przygotowanie się do lekcji, bycie bardziej zrozumiałą przez dzieci oraz nawiązanie z nimi nici porozumienia. Zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki czerpałam z:
- artykułów umieszczonych w serwisach internetowych:
• www.wychowaniefizyczne.pl
• www.profesor.pl
- artykułów umieszczonych w fachowych czasopismach i biuletynach:
• biuletyn „Pomagamy uczyć”
• biuletyn ODN „Uczyć lepiej”
- literatury fachowej:
• „Sztuka unikania konfliktów”, E. Kiezik-Kordzińska, WSiP
• „Komunikacja w szkole”, E. Grzesiak, M. Steblecka, GWP
• „Wychowanie bez porażek w szkole”. T. Gordon
• „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, A. Faber, E. Mazlish
2. Realizowałam zadania opiekuńczo- wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły:
• Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas uroczystości szkolnych i poza szkolnych, wycieczek (zielone szkoły) i zawodów sportowych
• Objęłam szczególną opieką uczniów słabszych fizycznie, pomogłam im uwierzyć we własne możliwości, tak aby zachęcić do wychowania fizycznego a nie zniechęcić do uprawiania sportu.
• Wspierałam uczniów uzdolnionych ruchowo, sprawnych fizycznie, aby na bazie szkoły podstawowej mogli odnosić pierwsze sukcesy sportowe oraz doradzałam uczniom jak powinni dalej pokierować swoją karierą sportową.
• W zakresie podnoszenia kultury osobistej uczniów konsekwentnie reagowałam i zwracałam uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych oraz prowadziłam rozmowy indywidualne na temat kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
• Dbałam o właściwy rozwój osobowości uczniów poprzez wdrażanie ich podczas lekcji do pełnienia funkcji organizatora zabaw integrujących grupę oraz funkcji sędziego zawodów
• Podczas rywalizacji sportowej zawsze przypominałam uczniom o zasadzie fair play

§7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o Systemie Oświaty,
• Rozporządzenie MEN dot. oceniania i promowania uczniów,
• Konwencja Praw Dziecka,
• Statut Szkoły,
• Regulamin Szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Szkolny Program Wychowawczy.
Poza tym zostałam przeszkolona w zakresie przestrzegania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które nabyłam przez okres stażu ułatwiły mi moją pracę zawodową. Plany dydaktyczne, przedmiotowe systemy oceniania skonstruowałam zgodnie z obowiązującą dokumentacją szkolną. Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
2.Pogłębiałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego
- gromadziłam informacje z prawa i przepisów oświatowych w formie pisemnej i elektronicznej korzystając następujących portali internetowych:
• www.eduinfo.pl
• www.awans.net
• www.ko.poznan.pl
• www.men.gov.pl

Refleksje i wnioski dotyczące efektów przeprowadzonych działań.

W czasie trwania mojego stażu zrealizowałam założone cele planu rozwoju zawodowego. Podejmowałam wiele działań mających na celu wzbogacenie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań szkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki. W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Zakończenie stażu skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy. Chciałabym nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje, aby w pracy
z podopiecznymi stosować nowoczesne metody. Obowiązki nauczyciela staram się wypełniać zawsze sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Praca z dziećmi i kształtowanie charakterów stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją. W dalszym ciągu chcę czerpać satysfakcję z nauczania i sukcesów moich uczniów.
Joanna Zając

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.