X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26590
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*

Imię i nazwisko: mgr Beata Tokarska
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Hanna Kędzierska-Flak
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Edyta Pietek

L.p. Kierunki rozwoju Zadania Termin realizacji
Osoby wspierające Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola (§ 7. ust1. pkt1.) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Organizowanie samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami
uroczystości wewnątrzgrupowych i ogólnoprzedszkolnych (współpraca z Radą Rodziców):
• Dzień Chłopca
• Święto Dyni
• Andrzejki
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Balik Karnawałowy
• Walentynki
• Dzień Matki
• Dzień Dziecka
3. Współpraca podczas organizacji festynów, wewnątrzprzedszkolnych konkursów plastycznych. Koordynowanie wszystkich zewnętrznych konkursów plastycznych.
4. Organizacja wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego i innych, koordynowanie programu „Reba” – zbiorki zużytych baterii.
5. Współorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu „Bezpieczny przedszkolak” W okresie stażu
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
( § 7. ust 1. pkt 2. )
1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach, zgodnie z potrzebami placówki.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu.
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

4. Powiększanie przyprzedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

3. Poznawanie przepisów
dotyczących systemu oświaty.
( § 7. ust 1. pkt 3. )
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.)
-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
-Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. ) 1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć.
- Ewaluacja i monitoring własnej pracy

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.
- Poszerzanie zbioru własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych .

3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.

Dokumentacja przedszkolna
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust. 2. pkt 2. ) 1. Obserwacja dzieci na tle grupy

2. Współpraca z rodzicami:
- przygotowanie planu współpracy z rodzicami
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami

- rozmowy indywidualne z rodzicami (konsultacje)

- zorganizowanie gazetki informacyjnej dla rodziców;


- wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązania współpracy z rodzinami dzieci; angażowanie rodziców do aktywnego udziału w tych uroczystościach, integrowanie rodziców z przedszkolem;
- prezentacja zajęć pokazowych dla rodziców.

3. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy zgodnie z programem „Moja Mała Ojczyzna”.

4. Prowadzenie zajęć związanych z edukacją żywieniową w celu wprowadzenia zdrowych nawyków przeciwdziałających otyłości

5. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie,
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osiecznej, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.


6. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju przedszkola. (§ 7. ust 2. pkt 3.) 1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych przedszkola.

2. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.

7. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 4. ) 1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.

2. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na rady szkoleniowe.

3. Opracowanie komputerowe dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych.

8. Wiedza z wybranych
zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 5. ) 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. Poszukiwanie nowych rozwiązań.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
wychowawczych, integrowanie grupy dzieci, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących.

9. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi prze-pisami. (§ 7. ust 2. pkt 6. ) 1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.


*Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan sporządziła: Beata Tokarska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.