X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26579
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Beata Lenkow
Miejsce pracy: Przedszkole nr 28 „Fantazja” we Wrocławiu
Stanowisko: nauczyciel
Opiekun stażu: Danuta Mucha
Dyrektor placówki: Katarzyna Krępska
Okres stażu: 01.09.2008- 31.05. 2011

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją wymagań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w pracach przedszkola realizując zadania edukacyjne i wychowawcze.

§7 Ust.1. pkt 1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zrealizowane zadania:
1. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i ściśle współpracowałam z gronem pedagogicznym zgodnie z rocznymi planami placówki, harmonogramem imprez, jak również Statutem przedszkola.
Efektem tych działań było:
- znalezienie skutecznych metod realizacji podstawy programowej,
- ułatwienie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- umiejętność rozpoznawania potrzeb placówki.
2. Współorganizowałam lub brałam aktywny udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych o różnorodnej tematyce:

a) Działania z zakresu ekologii:
- akcje pt. Pomagajmy Ziemi codziennie, Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy odpady, Sprzątanie Ziemi (IX/2008, IX/2009, IX/2010).
- udział w wystawie plastycznej z wykorzystaniem surowców wtórnych, jako materiałów umożliwiających ekspresję plastyczną (IX/2009, IX/2010)

Efekty działań to:
- uwrażliwienie dzieci na problem zanieczyszczenia środowiska i wynikających z tego zagrożeń,
- pobudzanie twórczej wyobraźni poprzez wykonywanie prac z odpadów.

b) Przygotowywałam samodzielnie lub wspólnie z innymi nauczycielkami wystawy plastyczne:
- Barwy świata, (XI/2008)
- Flora i fauna świata, (III/2009)
- Wierszem malowane, (II/2009)
- Fantazyjne figury, (II/2011)
- Zegary, (IV/2011)
- Kształty i bryły (V/2011).

Efekty:
- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
- zaangażowanie rodziców w tworzeniu wspólnie z dziećmi eksponatów na wystawy,
- pogłębienie wiedzy dzieci na temat otaczającego świata.

c) Współorganizowałam imprezy z okazji:

- Powitania Wiosny w połączeniu z pokazem „Tańców świata” (III/2009),
- Pierwszego Dnia Wiosny z paradą i z symbolicznym paleniem Marzanny (III/2010),
- Wiosennej zabawy – z zespołem Rewelacja (III/2011).

Efekty tych imprez to:
- zaznajomienie dzieci z tradycjami ludowymi,
- poznanie tańców z różnych stron świata.

d) Udział w Przeglądzie recytatorskim (III/2010).

Przegląd był końcowym etapem programu związanego z poznawaniem twórczości poetów polskich.

e) Uczestniczyłam z dziećmi w imprezie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (XI/2010).

f) Zorganizowałam Przedstawienie Jasełkowe (XII/2011) oraz wzięłam udział w spotkaniach z Mikołajem, Koncertach kolęd i Spotkaniach wigilijnych (XII/2008,2009,2010) oraz balach karnawałowych (I/2009, 2010,2011).
Efekty to:
- podtrzymywanie tradycji świątecznych,
- znajomość kolęd, pastorałek,
- dostarczenie radości i emocji związanych z balem „przebierańców”,
- doskonalenie umiejętności występowania przed publicznością.

g) Organizowałam i prowadziłam kiermasz bożonarodzeniowy ( XII/2011)
i wzięłam udział w pozostałych kiermaszach świątecznych (XII/2008, XII/2009, IV/2010, IV/2011).

Osiągnięte efekty:
- znajomość tradycji świątecznych,
- wzbogacanie warsztatu pracy,
- rozbudzanie twórczej aktywności dzieci,
- zebranie środków finansowych na bieżące potrzeby placówki.

h) Przygotowywałam uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (I/2009, I/2010, I/2011) oraz z okazji Dnia Mamy i Taty (V/2010,V/2011) i Pożegnania Przedszkola (VI/2009).

Efekty to:
- pogłębienie więzi rodzinnych z przedszkolem,
- uściślenie współpracy z rodzicami,
- budowanie szacunku dla starszych członków rodzin,
- rozwijanie twórczej ekspresji dziecka,
- radość z osiągniętych sukcesów scenicznych.

i) Współorganizowałam Festyny Rodzinne. (VI/2009, 2010, 2011).

j) Uczestniczyłam z dziećmi w organizowanych cyklicznie w naszym przedszkolu teatrzykach, koncertach i innych imprezach z udziałem zaproszonych artystów.

3. W swojej pracy zawsze uwzględniałam specyfikę środowiska rodzinnego,
z którego wywodzą się moi wychowankowie. Współpracę z rodzinami dzieci pogłębiałam poprzez przeprowadzanie zajęć integracyjnych i otwartych. Organizowałam również konsultacje dla rodziców, aby wspólnie rozwiązywać problemy wychowawcze i pogłębiać swoją wiedzę na temat środowiska rodzinnego dzieci.
Moja wiedza na temat współpracy z rodzicami poszerzyła się poprzez studiowanie literatury na ten temat, i badania, które przeprowadziłam do swojej pracy licencjackiej (2010 r.) Tematem pracy licencjackiej była właśnie: „Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka”.

Efektem tych działań była znaczna poprawa jakości moich kontaktów z rodzicami dzieci owocująca coraz częstszym włączaniem się ich w życie przedszkolne. Przykładem może być inicjatywa rodziców, aby samodzielnie wymalować salę przedszkolną.

§7 Ust.1. pkt 2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Bardzo ważnym zadaniem, które zrealizowałam podczas stażu, zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego, było ukończenie z wyróżnieniem studiów licencjackich na kierunku Pedagogika. Wiedza, którą nabyłam podczas studiów, w zasadniczy sposób wpłynęła na moją pracę w przedszkolu.
W okresie stażu uczestniczyłam w zewnętrznych formach doskonalących dla nauczycieli, jak również poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz radach szkoleniowych.
Kursy, szkolenia, warsztaty:
1. Taneczne spotkania z KLANZĄ – aktywizujące metody pracy z grupą. Warsztaty metodyczne (XI/2008).
2. Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole – kurs doskonalący zorganizowany w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Kurs doskonalący (XII/2008).
3. Co można wyczytać z rysunku dziecka? Szkolenie (I/2009)
4. Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów. Szkolenie (II/2009)
5. Lider Wspierania Uzdolnień (WKE). Kurs doskonalący (V/2009)
6. Od A do Z – wszystko o edukacji, czyli jak rozpalać umysły i rozwijać pasje.- Szkolenie z udziałem znanej autorki książek edukacyjnych Joanny Białobrzeskiej. (V/2009).
7. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży. (KLANZA). Warsztaty metodyczne (X/2009).
8. Trening technik relaksacyjnych. Szkolenie (XII/2009).
9. Idzie wiosna, idzie lato...- wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej. Warsztaty metodyczne KLANZY (I/2010).
10. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka- aktywizujące metody pracy. Szkolenie (III/2010).
11. Zabawa na serio-czyli jak odnaleźć się w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.- WCDN szkolenie (V/2010).
12. Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole. KLANZA – warsztaty metodyczne (XI/2010).
13. Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych.(XII/2010).
14. Wpływ ruchu i stresu na sukcesy dziecka w szkole i w domu. Szkolenie (III/2011).
15. Wspomaganie zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym- spotkanie prowadzone przez Wiesławę Żabę – Żabińską, znaną autorkę książek edukacyjnych i programu edukacji przedszkolnej pt. Nasze przedszkole, który jest wykorzystywany w mojej placówce. Szkolenie (III/2011).
16. Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy. KLANZA – aktywizujące metody pracy - warsztaty metodyczne (I/2011).
17. Laboratoria pełne skarbów. Szkolenie (IV/2011).
18. Kurs udzielania pierwszej pomocy. (XI/2010).

Rady pedagogiczne - szkoleniowe:
1. Sześciolatek idzie do szkoły – zapoznanie z założeniami reformy ustawy oświaty. Zapoznanie z nową podstawą programową dla przedszkoli od 01.09.2009 r. (III/2009).
2. Zapoznanie z celami i założeniami Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Warsztaty prezentujące wybrane metody KLANZY.(V/2009).
3. Skuteczna komunikacja w relacji nauczyciel-rodzic. (IV 2010).
Podczas stażu systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę pedagogiczną poprzez studiowanie literatury związanej z dydaktyką, rozwojem psychoruchowym i emocjonalnym dzieci, organizacją pracy przedszkola itp. Zdobytymi informacjami dzieliłam się z koleżankami – nauczycielkami zachęcając je do dyskusji lub przeczytania wybranych publikacji. Dzięki mnie nasz zbiór książek powiększył się o bardzo interesujące pozycje:
- Zostań nawiedzoną nauczycielką – czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Joanna Białobrzeska.
- Teoria i praktyka – proces stawania się nauczycielem. Rosemarry Perry.
- Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka. M.T. Siemież.
- Kształtowanie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Jerzy Nowik.
Gromadziłam również prenumeratę czasopisma „Bliżej przedszkola”, w którym zamieszczane są ciekawe artykuły, scenariusze i inne materiały dla nauczycieli.
Przez prawie trzy lata stażu mój warsztat pracy, rozumiany jako zbiór różnych pomocy i materiałów dydaktycznych, znacznie się powiększył. Pomogły mi w tym liczne warsztaty metodyczne, na których samodzielnie wykonywałam prace plastyczne, pisałam scenariusze, zapoznawałam się z ciekawymi metodami pracy, które później wykorzystywałam na zajęciach z dziećmi.
Dzięki temu posiadam również bogaty zbiór wierszy, piosenek, opowiadań, przedstawień teatralnych i zabaw, które na pewno wykorzystam w kolejnych latach pracy z dziećmi.


§7 Ust.1. pkt 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Zgodnie z planem rozwoju zawodowego podczas stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem bieżących zmian.
Szczegółowo przeanalizowałam Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, jak również Kartę Nauczyciela i Ustawę o systemie oświaty.
Zapoznawałam się poprzez publikacje w prasie oświatowej i Internet z interpretacjami zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę, aby wykorzystać ją w aktualnej pracy.
Szczególnie przydatny okazał się kurs doskonalący zorganizowany w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” pt. Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Temat kursu związany był ze zmianą w prawie dotyczącą wieku dzieci rozpoczynających naukę w szkole i zmianami w podstawie programowej. Temat ten również był omawiany na jednej z rad szkoleniowych w naszym przedszkolu.
Podobne zagadnienia prezentowane były także na szkoleniu WCDN pt. Zabawa na serio-czyli jak odnaleźć się w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.(2010)
Analizowałam również dokumentację placówki (statut, regulaminy, plany roczne itp.) pod kątem przepisów systemu oświaty.
§7 Ust.2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby udoskonalić ten warsztat, trzeba między innymi wiedzieć jak odbyć staż. Dlatego punktem wyjścia było dla mnie poznanie zasad rządzących awansem zawodowym.
Kolejnym zadaniem było złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i podjęcie współpracy z opiekunem stażu panią Danutą Muchą. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie. Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, harmonogram spotkań oraz przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna.
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz inne nauczycielki (zajęcia otwarte). Po przeprowadzeniu zajęć zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu ich organizacji lub opracowania scenariusza. Uwagi osób obserwujących zajęcia, w tym również opiekuna stażu, okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty i umożliwiały ewaluację w tym zakresie. Systematycznie określałam swoje mocne i słabe strony jako nauczycielki przedszkola, a to zmuszało mnie do refleksji i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Równie wartościowe okazały się dla mnie zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczycielki do dzieci.
Każde z tych spotkań potwierdzone jest scenariuszem i arkuszem obserwacyjnym zajęcia.
W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego szczegółowo opisanych w tekście powyżej.
Często stosowałam w procesie dydaktycznym aktywizujące metody nauczania, ponieważ uważam, że aktywność dzieci w edukacji przedszkolnej powinna być w centrum zainteresowań nauczycieli. Starałam się stwarzać takie sytuacje edukacyjne, aby dzieci odgrywały czynną rolę w realizacji określonych działań.

Wykorzystywałam takie metody jak: burza mózgów, drama, symulacje, gry planszowe. Pomocne okazały się również aktywizujące metody pracy proponowane na warsztatach metodycznych Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, w których często uczestniczę, ponieważ moje przedszkole jest placówką patronacką tego Stowarzyszenia.

Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej - książki, podręczniki, plakaty, scenariusze zajęć, zestawy ćwiczeń itp. , które wykorzystywałam w pracy. Pozwoliło to uatrakcyjnić zajęcia, a dzieciom lepiej zrozumieć i przyswoić nową wiedzę.

Opracowywałam również samodzielnie pomoce dydaktyczne odpowiednio do tematyki przeprowadzanych zajęć.
Są to: plansze tematyczne, instrumenty muzyczne wykonane z opakowań, dekoracje świąteczne lub związane z porami roku, liczmany, historyjki obrazkowe, napisy do czytania globalnego, pacynki, kukiełki do teatrzyków itp.

Zgodnie z planem rocznym i planami tygodniowymi systematycznie prowadziłam dokumentację przedszkolną taką jak: dzienniki, arkusze obserwacji, sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej i inne wynikające z bieżących potrzeb przedszkola. Analizowałam także stopień realizacji mojego planu rozwoju zawodowego.
Wzięłam również udział we współtworzeniu przedszkolnej „Księgi scenariuszy”.
§7 Ust.2. pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Aby pogłębić wiedzę dzieci na temat środowiska lokalnego współorganizowałam wycieczki poza teren placówki. Były to zarówno spacery po najbliższej okolicy, wyjścia do różnych instytucji, jak również wycieczki autokarowe. Oto niektóre z nich:
- wycieczki autokarowe: rezerwat przyrody LORKA (V/2009), gospodarstwo agroturystyczne Kryształowice (V/2010)
oraz Młyn Zawadka – wycieczka organizowana przeze mnie w maju 2011 r., (zwiedzenia starego młyna i zapoznanie się z metodami wytwarzania dawniej: mąki i różnych kasz).
- wycieczka do jednostki Straży Pożarnej we Wrocławiu, (XI/2009),
- dwukrotny udział w Święcie Przedszkolaka - spotkanie z Prezydentem Wrocławia na Rynku (VI/2009, 2010),
-wielokrotne wyjścia do Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol,
- dwukrotne wyjścia z gościnnym występem do Domu Opieki Społecznej przy Placu Katedralnym (XII/2010 i IV/2011),
- cykliczne wyjścia na lekcje biblioteczne do MBP przy ul. Sztabowej i Powstańców Śląskich,
- wyjścia do Multicentrum przy ul. Powstańców Śl. (2009, 2011)
- wycieczka do Muzeum Architektury, Plac Dominikański (III/2011)

- udział dzieci w lekcjach pokazowych w Szkole Podstawowej przy ul. Wandy,
(2009 r.)
- wielokrotne spacery do Parku Południowego.
Efektem tych działań jest znaczne poszerzenie wiedzy dzieci na temat środowiska lokalnego, sztuki, architektury i otaczającego świata oraz nauka szacunku do osób starszych, jak również dostarczenie radości, pozytywnych emocji, kontaktu z naturą i zaznaczenie swojej obecności w środowisku lokalnym.

Jednym z problemów cywilizacyjnych jest integracja ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie. Dlatego też, chętnie zgodziłam się, aby dzieci z mojej grupy 6-latków (2008 r.) wykonały rysunki przedstawiające osoby niepełnosprawne. Rysunki te były ilustracjami w publikacji książkowej Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji wydanej w październiku 2008 r.
Temat niepełnosprawności był poruszany przeze mnie na zajęciach wielokrotnie.
Podczas całego okresu stażu starałam się przede wszystkim poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam pracować z dziećmi pod kątem ich potrzeb rozwojowych uwzględniając problemy, z jakimi spotykają się ich rodziny. Środowisko rodzinne dzieci poznawałam poprzez organizację zebrań grupowych i konsultacje indywidualne.
Prowadziłam oddziaływania wychowawcze skierowane do dzieci wykazujących brak wiary we własne możliwości wykorzystując metodę zabaw integracyjnych (KLANZA) i inne ćwiczenia interakcyjne w zabawach z rówieśnikami.
Przeprowadziłam szereg zajęć na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ telewizji na rozwój dziecka. Oczywiście formy tych zajęć dostosowane były do wieku dzieci.
Interesujące okazało się szkolenie dotyczące stresu pt. Wpływ ruchu i stresu na sukcesy dziecka w szkole i w domu (2011) , na którym dowiedziałam się o wielu metodach relaksacyjnych stosowanych w pracy z małymi dziećmi.
Współpracowałam ściśle z logopedą przedszkolnym oraz zachęcałam rodziców do konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Zgodnie z priorytetami przedszkola w okresie mojego stażu eksponowałam prace dziecięce na wystawach przedszkolnych. Tematyka prac plastycznych była ściśle związana z programami rocznymi naszego przedszkola.
Programy roczne:
2008/2009 Z FANTAZJĄ DOOKOŁA ŚWIATA
2009/2010 MALI CZYTELNICY
2010/2011 MATEMATYKA Z FANTAZJĄ
Tematy wystaw: Barwy świata, (XI/2008), Flora i fauna świata, (III/2009), Wierszem malowane, (II/2009), Fantazyjne figury, (II/2011), Zegary, (IV/2011),
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów brałam wspólnie
z moimi wychowankami aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych, wymienionych wcześniej w tekście. Przygotowanie tych imprez stało się ważnym czynnikiem integrującym grupę przedszkolną. Dzieci nabyły umiejętność starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych. Uczyły się odpowiedzialności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania.

Uczestniczyłam z dziećmi w cyklicznych spotkaniach z policjantem na temat „Bezpieczeństwa dzieci w drodze do przedszkola, na podwórku i ulicy” oraz strażnikami miejskimi, którzy odwiedzali nas razem z psami ratowniczymi i opowiadali o udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiedzialności.

Przygotowywałam i brałam udział wraz z dziećmi w różnych konkursach organizowanych przez nasze i inne przedszkola:

- Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Prawa dziecka w rysunku”,
- Wystawa ekologiczno-przyrodnicza „Świat przyrody w oczach dziecka”,
- Konkurs recytatorski „Mali czytelnicy”,
- „Wiosenny przedszkolny przegląd tańców świata”,
- Konkurs „Co to za kraj ?”,
- Przegląd teatralny „ Bajkowy świat fantazji”,
- Przegląd recytatorski „Matematyka w wierszykach”,
- „Przedszkolny turniej matematyczny”.
- IX Konkurs Poezji i Malarstwa „Wrocław w twórczości dziecięcej” .

Niezaplanowanym zadaniem podczas stażu było dwukrotne pełnienie roli opiekuna praktyki studenckiej. Doświadczenie to pozwoliło mi na wiele refleksji dotyczących pracy nauczyciela. Natomiast mojej podopiecznej umożliwiłam poznanie praktycznej wiedzy na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu, traktując swoje działanie jako współpracę z uczelnią pedagogiczną.

§ 7 Ust. 2 pkt.3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej
i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym na szybkie wykonywanie rutynowych czynności nauczyciela, takich jak przygotowywanie materiałów dydaktycznych i opracowywanie różnych dokumentów.

Umiejętność swobodnego użytkowania komputera i stosowania technik informacyjnych nabyłam poprzez intensywne szkolenia w roku 2007. Ukończyłam wtedy Studium Informatyczne (120 godzin szkolenia) organizowane dla sektora oświaty, współfinansowane przez Unię Europejską
i budżet Państwa. Nabyte umiejętności to:
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- bazy danych,
- grafika menedżerska i prezentacyjna,
- usługi w sieciach informatycznych (Outlook, Internet)

W tym samym roku, w wyniku szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne otrzymałam Europejki Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence), które potwierdza moje umiejętności na terenie Europy.

Zdając sobie sprawę z faktu, że ukończenie kursu komputerowego nie świadczy jeszcze o umiejętności posługiwania się komputerem, postanowiłam systematycznie wykorzystywać technologię komputerową w pracy dydaktycznej. Samodzielnie za pomocą komputera tworzę materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi, opracowuję wszystkie potrzebne dokumenty przedszkolne ( plany tygodniowe, sprawozdania, podania, wnioski, obserwacje), a także teksty wierszy, piosenek oraz informacje dla rodziców. Często wykorzystywałam na swoich zajęciach materiały dostępne na portalach internetowych.

Wykorzystywałam następujące strony internetowe:

- www.menis.gov.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.przedszkolanki.pl
- www.forum-nauczycielki.pl
- www.publikacjeedukacyjne.pl
- www.edukacja.edux.pl
- www.awans.pl
- www.literka.gov.pl
- www.profesor.gov.pl

Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali wymienionych powyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet. Często konsultowałam się poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych z innymi nauczycielami odbywającymi staż. Kilkakrotnie korzystałam także z rad ekspertów odpowiadających online na pytania związane z awansem zawodowym.

Myślę, że komputer i użytkowanie sieci internetowej stało się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dało mi to możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Polski, wpłynęło na wzbogacenie warsztatu pracy, umożliwiło przechowywania materiałów edukacyjnych oraz pozwoliło na natychmiastowy dostęp do wiedzy.


§ 7 Ust. 2 pkt. 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W celu doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki brałam udział w różnych szkoleniach i kursach, których nazwy wymieniłam powyżej w tekście.

Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam poprzez systematyczne studiowanie literatury na ten temat, korzystając ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i własnych, a także publikacji internetowych.

Starałam się również podnosić świadomość pedagogiczną rodziców prowadząc rozmowy podczas grupowych zebrań, proponując między innymi ciekawą literaturę pedagogiczną lub różne formy zajęć, które pomogą rodzicom w ich pracy wychowawczej.Pełniąc rolę wychowawcy grupy starałam się na bieżąco wykorzystywać swoją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną ściśle współpracując z rodzicami dzieci. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach grupowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro dzieci, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz przedszkola. Myślę, że moja umiejętność stosowania różnych metod współpracy spowodowała różnorodne działania rodziców. Chętnie brali udział w organizowanych przeze mnie imprezach oraz oferowali swoją pomoc na przykład w kupnie paczek mikołajowych, dostarczeniu słodyczy lub brakujących materiałów papierniczych, a także samodzielnie wymalowali salę grupową. Kilkakrotnie uczestniczyli również w wycieczkach jako opiekunowie dzieci.

Widząc problemy emocjonalne lub wychowawcze niektórych moich wychowanków proponowałam rodzicom konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z którą ściśle współpracuje nasze przedszkole.

Podczas prowadzenia zajęć wprowadzałam elementy wychowawcze: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności. Starałam się skutecznie eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytwne formy współżycia społecznego.


§ 7 ust.2 pkt. 5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dążąc do umiejętności biegłego posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam między innymi do ponownej lektury dokumentów Przedszkola i w codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach (Statut, Regulaminy, Programy).
Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Przeanalizowałam dokładnie Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.

Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty poszerzyłam także uczestnicząc w kursie organizowanym przez program rządowy Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole – który zapoznawał ze zmianami w podstawie programowej i wyjaśniał zmiany dotyczące wieku dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

W okresie stażu uczestniczyłam w tworzeniu dokumentów przedszkola wynikających z planów rocznych a także wzięłam udział w pracach zespołu powołanego do utworzenia projektu ewaluacji wewnętrznej w obszarze realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. (2010 r.)

Podsumowanie

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem tytułu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, które podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Zamierzam nadal doskonalić kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, aby lepiej realizować zadania przedszkola. Mam nadzieję, że dzięki temu moi wychowankowie będą z radością przychodzić do przedszkola, ale również dobrze przygotowani rozpoczną naukę w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.