X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26592
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Brzezie, dnia 01.09.2014r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego.

mgr Julia Fechner

Zespół Szkół w Brzeziu

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowana data zakończenia: 31.05.2017r.
Stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2013 r., poz. 393

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien
w szczególności:

§7. ust.1, pkt 1

Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania. Formy realizacji. Termin
realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły. • Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.


• Współpraca z gronem pedagogicznym, Dyrektorem szkoły, psychologiem
i pedagogiem.

• Uczestnictwo w pracach szkolnego Zespołu Rewalidacyjnego i Edukacyjno-Terapeutycznego.

• Uczestnictwo w pracach Zespołu Wychowawczego.

• Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole
(m.in. egzaminacyjnych).

• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnych imprez. Zgodnie
z harmonogramem posiedzeń R.P.

W okresie stażu.

Według terminarza

Według terminarza

W okresie stażu.

Według potrzeb.

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady.

Notatki ze spotkań.

Lista obecności. Notatki ze spotkań.

Potwierdzenie uczestnictwa.

Dokumentacja egzaminów, konkursów.

Potwierdzenie uczestnictwa.

§7. ust.1, pkt 2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania. Formy realizacji. Termin
realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

• Uczestnictwo w dostępnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty).

• Uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN.

• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Zdobycie dodatkowych kwalifikacji
na studiach podyplomowych.
Według potrzeb.

Wg harmonogramu spotkań.

Wg harmonogramu
spotkań.

W okresie stażu. Zaświadczenia.

Listy obecności, zaświadczenia.

Listy obecności.

Świadectwo ukończenia studiów.
2. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej. • Współpraca z biblioteką szkolną.

• Lektura prasy pedagogicznej.

• Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów itp.
W okresie stażu. Notatki. Bibliografia.

§7. ust.1, pkt 3

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły -
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania. Formy realizacji. Termin
realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Poznanie przepisów prawa oświatowego.
• Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenia MEN.

• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Cały okres stażu. Baza linków stron internetowych. Notatki.
2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. • Znajomość dokumentów szkolnych (Statut, Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki).

• Znajomość przepisów Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy. Wrzesień - październik 2014 r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego to:

§7. ust.2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania. Formy realizacji. Termin
realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu:

• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

• Karta Nauczyciela.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2014 r.

Wrzesień 2014 r.

Wrzesień 2014 r.

Wrzesień 2014 r.

Wrzesień 2014 r.
Poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.

• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

• Opracowanie harmonogramu spotkań, konsultacji, rozmów.

• Obserwacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna. Wrzesień 2014r.

Wg terminarza spotkań

Pisemny kontrakt.

Harmonogram współpracy.

Karty obserwacji zajęć.

Konspekty zajęć.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

• Przygotowanie i opracowanie indywidualnych planów rewalidacyjnych oraz sprawozdań.

• Opracowywanie pomocy dydaktycznych
i dokumentów.

• Stosowanie aktywnych metod nauczania. Cały okres stażu

Plany rewalidacyjne i sprawozdania.
Notatki.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć.

• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe).

• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Przedłożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na nauczyciela mianowanego.
W okresie stażu.

Maj 2017 r. Zgromadzona dokumentacja.

Treść sprawozdania

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy, wpisy w dziennikach lekcyjnych
i arkuszach ocen.

• Prawidłowe sporządzanie różnego rodzaju dokumentów szkolnych.
• Organizacja (współudział
w organizowaniu) konkursów, projektów, akademii.

• Opieka nad salą lekcyjną Cały okres stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć pozalekcyjnych, arkuszach ocen.

§7. ust.2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Diagnozowanie postaw
oraz osiągnięć wychowawczych uczniów. • Poznanie postaw, zachowań i problemów uczniów.

• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)

• Poznanie ich potrzeb i oczekiwań.

• Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
• Rozmowy indywidualne z uczniami.

• Rozmowy z innymi nauczycielami
i wychowawcami klas.
Na bieżąco. Dokumentacja, notatki.
2. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów. • Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.

• Różnicowanie wymagań dydaktycznych
i wychowawczych w zależności od cech psychofizycznych i możliwości intelektualnych ucznia.

• Indywidualna praca na zajęciach
z uczniem mającym trudności w nauce, dostosowanie wymagań zgodnie
z orzeczeniem PPP.

• Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.

• Zorganizowanie konkursu na temat znajomości baśni.

Cały okres stażu.
Notatka własna.
Zapisy w dzienniku.
3. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów
• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.

• Współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki
oraz wykonanie gazetki).

• Zorganizowanie konkursu pt. „Znawca baśni”

Cały okres stażu

W okresie stażu.
Sprawozdania
Potwierdzenia
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
Notatki
Fotografie

Zasady konkursu
4. Angażowanie uczniów
w organizowanie imprez szkolnych.

• Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz klasy, szkoły.

• Wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

• Czuwanie nad pracą uczniów.
Według kalendarza imprez szkolnych
i planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
Zdjęcia, scenariusze imprez szkolnych.
5. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
• Udział w akcjach charytatywnych.

• Pomoc w organizacji Majówki i innych imprez.

W okresie stażu
Notatki, zdjęcia.
6. Udział w realizacji programu „Kolorowe miesiące”.

• Prowadzenie i organizowanie zajęć.

• Przeprowadzanie konkursów.

• Organizowanie pogadanek, spotkań
z ciekawymi ludźmi (np. strażacy
czy kominiarz).

W okresie stażu.

Program, sprawozdania, zdjęcia.

7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania szkoły. • Wyszukiwanie sponsorów na rzecz szkoły wśród: firm, sklepów, osób prywatnych. W okresie stażu Adresy firm, listy pisane do sponsorów.

§7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych do opracowywania zajęć.

• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

• Dokumentowanie przebiegu stażu.

• Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów itp.) na komputerze.

• Projektowanie i przygotowanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły.

Na bieżąco.
Środki dydaktyczne.
Notatki.
Dokumentacja dorobku zawodowego.
2. Publikacje w Internecie • Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy.
Okres stażu. Strona internetowa – wydruki.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych • Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.edux.pl itp.
Cały okres stażu. Wydruki.

§7 ust.2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych
przez nauczyciela zadań;

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Analiza Programu Wychowawczego Szkoły
i Programu Profilaktyki
• Wdrażanie programu wychowawczego
i profilaktyki w codziennej pracy. Cały okres stażu. Notatki.
2. Aktualizowanie wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek. Zakup książek i czasopism tematycznych. Wg potrzeb Kserokopie artykułów. Karty biblioteczne. Książki. Czasopisma.
3. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów.
• Systematyczna obserwacja zachowań uczniów, rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. W okresie stażu. Notatki.
4. Zastosowanie posiadanej wiedzy zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
na prowadzonych lekcjach
i zajęciach. • Prowadzenie, zajęć oraz imprez szkolnych w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku, notatki własne, sprawozdania z imprez.
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów sprawiających trudności.

• Objęcie szczególną troską uczniów słabych (konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami, rodzicami).
• Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw, imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek.
Na bieżąco, według potrzeb.

Według potrzeb.

Potwierdzenie uczestnictwa.

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Uwagi.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. • Znajomość przepisów prawa oświatowego: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenia
w sprawie: uzyskania stopnia awansu, oceny nauczyciela, nadzoru pedagogicznego, o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cały okres stażu.

Osobista biblioteczka przepisów prawa oświatowego, notatki.

2. Analiza dokumentów obowiązujących w szkole.
• Analiza dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem szkoły: statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki, obowiązujące regulaminy.

• Zarządzenia Organów Szkoły związane
z zajęciami dydaktycznymi (dziennik lekcyjny, tygodniowy plan zajęć, plan dyżurów).

Cały okres stażu.

Potwierdzenia opiekuna stażu.

3. Współpraca z psychologiem
i pedagogiem szkolnym. • Spotkania i konsultacje w celu poszukiwania rozwiązań
i wspomagania dzieci
z trudnościami wychowawczymi.

Cały okres stażu.

Notatki ze spotkań.
4. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach. • Organizowanie wycieczek i wyjść pozaszkolnych.

• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść.

• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela zajęć rewalidacyjnych
oraz wychowawcy klasy.
Według potrzeb. Karta wycieczki.

Potwierdzenia.
5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych. • Nadzór nad przebiegiem egzaminów, konkursów.

• Sporządzanie dokumentacji z przebiegu posiedzeń komisji.

Okres stażu
Dokumentacja egzaminów, konkursów.

Proszę o możliwość uaktualniania planu rozwoju zawodowego według wynikających potrzeb.


Zatwierdzam do realizacji:
........................................
podpis nauczyciela ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.