X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26578
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel: mgr Krystyna Piesio
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:

1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 MARCA 2013R.

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
* Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
* okres stażu

2.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
* Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły( konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty metodyczne).
* Studiowanie literatury fachowej, czasopism dla nauczycieli oraz korzystanie z Internetu.
* okres stażu
* okres stażu

3.
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
* Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
* Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
* okres stażu
* okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Stosowanie technologii komputerowej
w pracy dydaktycznej.
* Opracowanie prezentacji multimedialnych.
* Opracowanie tekstów, konkursów, dyplomów, informacji dla rodziców, dzieci i nauczycieli.
* Przygotowanie pomocy dydaktycznych
* Tworzenie artykułów i broszur informacyjnych.
* okres stażu
* okres stażu
* okres stażu
* okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
* Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
* okres stażu

2.
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
* Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
* Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami- udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych.
* Pedagogizacja rodziców- opracowanie materiałów dla rodziców
* listopad 2013
* okres stażu
* okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1.Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
* Opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego
„Mistrz dobrych manier”

* grudzień 2013

§ 8 ust. 2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
* Przygotowywanie i zachęcanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i wewnątrzszkolnych.
* grudzień 2013r., marzec 2014r, czerwiec 2014r, zgodnie z harmonogramem
2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.
* Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
* okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.Promowanie szkoły w środowisku.
* Organizowanie uroczystości szkolnych.
* okres stażu/ zgodnie z harmonogramem

2.Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów.
* Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów.
* Pedagogizacja rodziców.
* Integracja zespołu klasowego.
* okres stażu
* okres stażu
* okres stażu

3.Współpraca z innymi instytucjami.
* Nawiązanie współpracy z Opieką Społeczną, Policją i innymi instytucjami.
* Udział w zbiórkach charytatywnych.
* okres stażu
* okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

1. Opis i analiza rozwiązywania problemu wychowawczego lub edukacyjnego.
* Diagnoza dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
* Współpraca z innymi wychowawcami i rodzicami.
* Ustalenie metod pracy
z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
* Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
* okres stażu
* okres stażu
* okres stażu
* okres stażu

Zastrzega się prawo modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.

.................................
Data i podpis nauczyciela
ubiegającego się o awans

Zatwierdzam do realizacji: ......................................

Data i podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.