X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26504
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS ZAWODOWY
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Szostak - nauczyciel języka angielskiego

• nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
• okres stażu od 01-09-2011r. do 28-01-2015r.

W okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w latach 2011-2015 realizowałam opracowany przez siebie Plan Rozwoju Zawodowego, dążąc do wykonania zaplanowanych zadań oraz realizacji założonych wcześniej celów.
Wspomniane zadania dotyczyły obszarów wymagań ujętych w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu po to, aby właściwie zaplanować swoją pracę i ograniczyć do minimum, bądź całkowicie wyeliminować niepotrzebne działania.
Przestudiowałam akty prawne regulujące kolejne kroki awansu, sięgając głównie do:
• Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• strony internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim poświęconej awansowi nauczycieli.
Śledziłam fachową prasę oraz branżową literaturę, wyszukując artykuły lub pozycje literackie traktujące o awansie. Pozwoliło mi to na prowadzenie bieżącej analizy własnych działań, a w konsekwencji określenie etapu prac, w którym się znajduję.
Wszelkie komentarze, uwagi, spostrzeżenia oraz nasuwające się refleksje pomogły mi odnieść się do własnych poczynań tak, aby w możliwie jak najszerszym wymiarze uzyskać realizację zaplanowanych wcześniej celów.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego wraz z późniejszym sprawozdaniem z jego realizacji, w połączeniu z systematycznie nanoszonymi korektami, poprawkami oraz komentarzami, pomogły mi na prowadzenie stałego monitoringu zadań, realizacji których podjęłam się w czasie trwania stażu oraz prezentację finalnego ich kształtu.
Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracy realizowałam również poprzez coroczne opracowanie planu pracy dydaktycznej oraz przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego dla wszystkich klas, w których prowadzę zajęcia.
Dodatkowo, po każdym semestrze roku szkolnego, dokonywałam podsumowania treści, które zostały przeze mnie zrealizowane informując Dyrekcję o swoich działaniach w dokumentacji przesyłanej drogą elektroniczną.

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy realizowałam poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jak również udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych, podczas których omawiano aspekty dydaktyczne oraz wychowawcze pracy nauczyciela.
Były to między innymi szkolenia z zakresu:
• współpracy i współdziałania nauczycieli,
• radzenia sobie z „trudnymi postawami” uczniów oraz sytuacjami konfliktowymi,
• pracy z uczniem zdolnym,
• różnic pomiędzy uczniem sześcio - oraz – siedmioletnim.
Brałam również udział w konferencjach metodycznych, na których poruszano rozmaite zagadnienia związane z nauczaniem języka angielskiego, takie jak:
• stosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka obcego,
• zmiany w sprawdzianie szóstoklasisty w roku 2015,
• zmiany w polityce rządu w kwestii podręczników (temat dotacji rządowych dla szkół).

Przez okres trwania stażu pełniłam rolę wychowawcy klasy. Razem z moimi wychowankami czynnie uczestniczyłam w akcjach organizowanych przez szkołę oraz rozmaitych uroczystościach klasowych.
Były to między innymi:
• zbiórka nakrętek plastikowych oraz makulatury,
• Sprzątanie Świata,
• pomoc chorym uczniom naszej szkoły w ramach zakrojonych na szeroką skalę akcji organizowanych przez naszą placówkę,
• pomoc zwierzętom ze schroniska,
• organizacja balu oraz zakończenia roku szkolnego szóstoklasistów,
• organizacja wigilii klasowych,
• dekoracje wiosenne oraz zimowe holu szkoły.
Pełniąc rolę wychowawcy ukończyłam następujące szkolenia organizowane przez szkołę:
• ABC wychowania w szkole,
• integracja zespołu klasowego,
• uczniowie bez rywalizacji, czyli jak pomóc żyć uczniom w zgodzie,
• pierwsza pomoc przedmedyczna,
• narkotyki - sposoby ich rozpoznawania oraz objawy zażywania.
Dodatkowo, przeprowadziłam w swojej klasie badanie ankietowe („Atmosfera w klasie IV”), mierzące poziom zadowolenia uczniów, tak aby w jeszcze skuteczniejszy sposób pracować z moimi wychowankami.
Byłam organizatorem oraz opiekunem podczas licznych wycieczek klasowych, między innymi do: Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego, czy też na „Wyspę Tropikalną” w Niemczech.

Współpracowałam z rodzicami/opiekunami swoich wychowanków poprzez:
- stały kontakt telefoniczny/mailowy oraz przy użyciu e-dziennika,
- cykliczne spotkania w ramach Dni Otwartych Szkoły oraz konsultacji indywidualnych,
- zachęcanie rodziców/opiekunów do wzięcia udziału w życiu klasy oraz szkoły (pomoc rodziców przy organizowaniu uroczystości klasowych oraz szkolnych, wycieczek oraz innego rodzaju przedsięwzięć).

Utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z pedagogiem szkoły w celu wymiany informacji na temat poszczególnych uczniów, zwracając uwagę zwłaszcza na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zacieśnienie współpracy pozwoliło działać w taki sposób, aby eliminować niewłaściwe zachowania uczniów po to, aby osiągać jak najlepsze wyniki zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: sprawdzianów, testów kompetencji, ankiet, zadań domowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań, scenariuszy zajęć oraz uroczystości (przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego szóstoklasistów) oraz niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Korzystałam z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- WORD: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów,
- EXEL: do obliczeń, w celu opracowywania statystyk szkolnych pod koniec każdego semestru oraz późniejszej analizy danych w formie diagramów oraz wykresów.,
- POWER POINT: w celu stworzenia prezentacji multimedialnych dotyczących rozmaitych zagadnień, między innymi: wycieczek szkolnych organizowanych w naszej szkole oraz przebiegu sprawdzianu zewnętrznego.
Jako jedna z pierwszych osób sprawnie posługiwałam się programem FLOW, opierającym się na wykorzystaniu specjalnie przygotowanych pilotów do pracy lekcyjnej oraz pozalekcyjnej.
Jeszcze przed wprowadzeniem w naszej szkole dziennika elektronicznego, stworzyłam sobie w formie elektronicznej własną wersję dziennika, zawierającą wszelkie przydatne informacje dotyczące moich wychowanków (dane teleadresowe rodziców/opiekunów, numery PESEL, informacje dotyczące uczestnictwa ucznia w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły, itp.) Ułatwiało mi to znacznie wiele czynności, np. utworzenie listy uczestników wycieczki klasowej.
Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.
W związku z tym, że wydawnictwo, z którego materiałów korzystam, ma bogatą oprawę multimedialną, bardzo często korzystam z e-podręczników, e-panelu oraz programów interaktywnych do nauki języka angielskiego oraz dostępnej na terenie szkoły tablicy interaktywnej. Aby korzystać z tablicy w sposób efektywny, wzięłam udział w szkoleniu dotyczącemu obsługi i użytkowania wyżej wymienionego narzędzia.
Wielokrotnie przekonałam się o tym, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji.
Wzięłam również udział w e-kursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego, zatytułowanym „Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej”.
Na zajęciach zatytułowanych „Praca z filmem”, w celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie lekcji, wykorzystywałam materiały multimedialne zawierające zestaw krótkich filmików oraz zadań z nimi związanych (w formie elektronicznej oraz papierowej), co spotykało się z wielkim entuzjazmem uczniów.
Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, między innymi: www.pearson.pl, www.nowaera.pl, www.awans.net, www.edux.pl , www.literka.pl oraz wielu innych.
Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach języka angielskiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.
Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną, bądź poprzez swoją dyskusję na forach internetowych.
Mój kontakt z doradcą metodycznym wydawnictwa Pearson opierał się również w znacznej mierze na kontakcie mailowym. W ten sposób pozyskiwałam informacje na temat nowości wydawniczych, terminów interesujących mnie konferencji metodycznych, czy też organizowałam nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach z języka angielskiego.
Od momentu kiedy w mojej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny, jako nauczyciel i wychowawca staram się systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację w tymże dzienniku. Zamieszczam w nim informacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych uczniów, zadania domowe, zaplanowane prace pisemne oraz ważne wydarzenia z życia klasy lub szkoły.
Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich wychowanków oraz bieżącej kontroli postępów dydaktyczno-wychowawczych moich uczniów.
Korzystanie z e-dziennika umożliwia mi także częste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły.
Narzędzie to bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz Dyrekcji, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni do wprowadzania informacji podczas lekcji, ale możemy korzystać z e-dziennika bez limitów czasowych. Warunkiem jest jedynie posiadanie sprzętu multimedialnego, takiego jak komputer, tablet, czy telefon komórkowy z dostępem do internetu.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Nieodłącznym elementem działań dydaktyczno–wychowawczych na terenie szkoły oraz poza jej obrębem, była współpraca z innymi nauczycielami oraz wymiana doświadczeń.
Działania te były szczególnie widoczne podczas organizowania oraz czynnego udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach, czy też różnego rodzaju akcjach społecznych.
Bardzo chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z „młodszymi” stażem koleżankami, korzystając równie często z rad i wskazówek bardziej doświadczonych ode mnie współpracowników.
Wielokrotnie (w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2013/2014) sprawowałam opiekę nad nauczycielami odbywającymi praktyki studenckie. Prowadziłam zajęcia otwarte, obserwując także zajęcia prowadzone przez praktykantów.
Pomagałam przy opracowaniu scenariuszy zajęć, wypełnianiu dokumentacji szkolnej, jak również udostępniałam materiały dydaktyczne, z których korzystałam.
Starałam się służyć swoją radą oraz nabytym doświadczeniem, a ewentualną krytykę ograniczać do udzielania konstruktywnych wskazówek.
Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z koleżankami uczącymi języków obcych, jak również z nauczycielką matematyki (wspólne opracowanie programu zajęć popołudniowych oraz wiele innych podejmowanych wspólnie inicjatyw).
W związku z pełnioną przeze mnie funkcją przewodniczącej Szkolnego Zespołu Języków Obcych, spotkania językowców były bardzo częste.
Wymieniałyśmy się pomysłami oraz doświadczeniami planując własną pracę, tak aby przynosiła ona coraz lepsze efekty.
Współpracowałam również z nauczycielami – wychowawcami, uczestnicząc w pracach zespołu wychowawczego.

Podczas mojej pracy starałam się na bieżąco opracowywać i gromadzić materiały przydatne w pracy nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy. Opracowane scenariusze, sprawdziany, prezentacje i programy udostępniałam zainteresowanym nauczycielom.
Chętnie udostępniałam także opracowane przez siebie inne materiały dydaktyczne, takie jak: ankiety, testy, testy kompetencji. Systematycznie dzieliłam się nowościami, umiejętnościami, informacjami i materiałami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń.

Przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania programu FLOW (wcześniej RESPONSE) oraz udostępniłam niezbędne materiały konieczne do uruchomienia programu (linki do stron internetowych, skróconą instrukcję korzystania z programu).

Chcąc się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami udostępniłam również na stronie www.edux.pl następujące moje opracowania:
• Plan Rozwoju Zawodowego,
• program zajęć popołudniowych z języka angielskiego oraz matematyki „Matematyka po angielsku”
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W ramach wymiany doświadczeń, obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, co pomogło mi również w doskonaleniu własnego warsztatu. Miałam okazję przekonać się, w jaki sposób nauczyciele innych przedmiotów pracują z uczniami, a niektóre z metod, form, czy technik pracy stosowane przez nich z chęcią zaadoptowałam do pracy podczas lekcji prowadzonych przez siebie

Współpracowałam z nauczycielami innych szkół (trzy nowosolskie placówki) przy organizacji międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego.
W razie potrzeby, dzieliłam się swoją wiedzą pomagając w tłumaczeniu materiałów dydaktycznych z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowałam i wdrożyłam:
• program zajęć rewalidacyjnych z uczniem słabo słyszącym (rok szkolny 2010/2011),
• program wychowawczy klasy na lata 2012-2015,
• program zajęć popołudniowych dla uczniów uzdolnionych językowo (zajęcia realizowane raz w tygodniu)
• program zajęć popołudniowych dla uczniów mających trudności w nauce (zajęcia realizowane raz w tygodniu)
• program zajęć popołudniowych koła zainteresowań z języka angielskiego oraz matematyki dla uczniów klas czwartych „Matematyka po angielsku”, z wykorzystaniem ICT (rok szkolny 2012/2013)
• Szkolny Program Profilaktyki na lata 2014-2017 (byłam członkiem zespołu nadzorującego prace nad programem).

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły wykonałam następujące zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
• Praca wychowawcy klasowego.
Przez czas trwania stażu (oraz wcześniej) byłam wychowawcą klasy. Uczniowie prowadzeni przeze mnie osiągali wysokie wyniki w nauce (wystarczy wspomnieć, iż przez okres 5 minionych semestrów „moja klasa” zajmowała pierwszą lub drugą pozycję w swojej kategorii wiekowej, biorąc pod uwagę średnią ocen z poszczególnych przedmiotów oraz liczbę uczniów wyróżnionych). Uważam, że stworzone przeze mnie metody pracy, opierające się w dużym stopniu na doborze różnorodnych strategii motywacyjnych, okazały się być efektywne i korzystne zarówno dla uczniów jak i dla mnie – wychowawcy.
• Udział w debatach oksfordzkich.
Jako wychowawca klasy VI przygotowałam swoją klasę do udziału w zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciu o nazwie „debaty oksfordzkie”. Naszym zadaniem było przygotowanie szkolnego wystąpienia przed Marszałkiem debat, zgromadzoną publicznością, członkami jury oraz grupą oponentów z równoległej klasy. Podczas wspomnianego wystąpienia należało przedstawić rzeczowe argumenty, które miały na celu poparcie lub odrzucenie postawionej wcześniej tezy. Zadanie było o tyle trudne, o ile zaprezentowanie swoich racji rządziło się swoimi, ściśle określonymi w regulaminie prawami.
Uczniowie przedstawiali swoje argumenty z pamięci, mając na to określony czas, podczas którego każdy z występujących pełnił przypisaną mu wcześniej rolę. Przedsięwzięcie to było szczególnie wartościowym doświadczeniem dla uczniów – nauczyło ich bowiem współpracy w grupie, przestrzegania określonych reguł oraz wyjątkowo trudnej umiejętności, jaką są wystąpienia publiczne. Dla dziecka 12-13 – letniego było nie lada wyzwaniem zaprezentowanie się przed swoimi rówieśnikami w tak kompletnie innowacyjnej roli.
Przeprowadzałam, byłam współorganizatorem lub obejmowałam patronat nad konkursami:
• Szkolny Konkurs Leksykalno–Gramatyczny (dla uczniów kl. II-III),
• Szkolny Konkurs Recytatorski (dla uczniów kl. I-III),
• Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej (w dwóch kategoriach wiekowych - dla uczniów kl. I-III oraz IV-VI),
• Szkolny Konkurs Wiedzy SEZAM (dla uczniów kl. IV-VI),
• Międzyszkolny Drużynowy Konkurs z Języka Angielskiego (dla uczniów kl. IV-VI)
• Przedmiotowy Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów kl. VI (pod patronatem Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim).
Starałam się również czynnie propagować wiedzę na temat języka angielskiego oraz kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, co jest dla mnie szczególnie istotne, ponieważ zagadnienia te są w obszarze moich zainteresowań już od czasów studenckich.
Dowodem na moją aktywność na tym polu są chociażby:
- liczne wystawy prac moich uczniów (zarówno w pracowni językowej, jak i w holu szkoły) dotykające różnorodnej tematyki świątecznej, takiej jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Halloween, Święto Dziękczynienia, Dzień św. Walentego,
- stosowanie na zajęciach metody projektu,
- oglądanie filmów oraz słuchanie oryginalnych nagrań w języku angielskim (tłumaczenie tekstów piosenek oraz fragmentów filmów, czy też seriali),
- śledzenie angielskich czasopism oraz stron internetowych w języku angielskim,
- czytanie żartów w języku angielskim i umieszczenie najzabawniejszych przykładów w widocznym miejscu klasy,
- samodzielne stworzenie przez uczniów słowników obrazkowych do nauki języka angielskiego,
- zwracanie uwagi na różnice kulturowe pomiędzy Polską, a krajami anglojęzycznymi oraz tak zwany kontekst kulturowy, który jest nieodłącznym i bardzo istotnym elementem nauki języka obcego.
Brałam udział w pracach:
• zespołu języków obcych (jako przewodnicząca oraz członek) – stworzenie wspólnych, jednolitych form działania pomiędzy nauczycielami języków obcych, utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami wydawnictwa językowego),
• zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu zewnętrznego (jako przewodnicząca, członek lub koordynator) – sprawdzanie prac, sporządzanie raportu zbiorczego,
• zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej (jako członek) - opracowanie ankiet, sporządzanie sprawozdań, raportów oraz wniosków z prac zespołu obejmujących wiele, różnorodnych zagadnień, między innymi dotyczących:
- bezpieczeństwa w szkole,
- współpracy z rodzicami,
- wykorzystania multimediów w pracy nauczyciela,
- adaptacji ucznia sześcioletniego.
• zespołu do spraw działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły - wielokrotnie odpowiadałam za stworzenie sprawozdania dotyczącego wycieczek szkolnych organizowanych w szkole,
• zespołu przygotowującego i przeprowadzającego testy kompetencji z języka angielskiego uczniów klas III, IV, V oraz VI (układanie arkuszy testowych, podliczanie wyników, generowanie wniosków do dalszej pracy),
• komisji skrutacyjnej (jako przewodnicząca oraz członek).
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Nawiązałam współpracę z:
• pedagogiem oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - obserwacja uczniów, konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów, kierowanie uczniów na badania specjalistyczne w razie potrzeb, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
• higienistką szkolną - konsultacje dotyczące profilaktyki oraz zdrowego stylu życia, przeprowadzanie konkursów prozdrowotnych oraz „pogadanek” podczas godzin wychowawczych,
• Komendą Powiatową Policji
- zorganizowanie oraz współprowadzenie cyklu 3 spotkań pod hasłem „Jestem świadomy, jestem bezpieczny”, poruszających tematykę:
- odpowiedzialności karnej osób nieletnich,
- zjawiska cyberprzemocy,
- bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego,
Następnie, przeprowadzenie konkursu dla uczniów biorących udział we wspomnianych spotkaniach,
- współpraca podczas organizowania wycieczek klasowych.
• Związkiem Międzygminnym Eko-Przyszłość”:
- przygotowanie oraz przedstawienie uczniom klas IV-VI prezentacji pod hasłem „Śmieci segregowanie to ekologiczne działanie” – zwrócenie uwagi na ekologiczny oraz ekonomiczny aspekt segregowania odpadów,
- udostępnienie materiałów wszelkim zainteresowanym osobom.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.

Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli.
Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy,
a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je
w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, realizacji których podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich czterech latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam.
Szczególnie cennym nabytkiem jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla ucznia, jak i dla szkoły, w której pracuję.
Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej.
Liczne szkolenia oraz warsztaty, w połączeniu ze stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, wzbogaciły mój warsztat pracy i wyposażyły mnie w pakiet doświadczeń, które już teraz procentują i z pewnością zaowocują również w przyszłości.
Mając na uwadze również niezrealizowane cele, jak i popełnione nieświadomie błędy, będę starała się w przyszłości stosować takie rozwiązania, aby pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody, po to, aby nieustannie doskonalić się jako wychowawca, nauczyciel oraz opiekun młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.