X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26348
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO

Okres stażu:01.09.2008-01.10.2011

Wstęp
Jestem nauczycielem przedszkola z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w
2004 roku w Przedszkolu Nr 2 w Jędrzejowie.
W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęłam staż na stopień
nauczyciela mianowanego. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach przedszkolnych związanych z realizacją zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych .
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębienia własnej wiedzy i umiejętności wykorzystania jej w praktyce.
Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki ,oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w Planie Rozwoju Zawodowego celów i zadań.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

UDZIAŁ W PRACACH RADY PEDAGOGICZNEJ, WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Przedszkola. Brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń ,oraz w miarę bieżących potrzeb.
• Składałam przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z przydzielonych zadań oraz sprawozdania z półrocznej i rocznej pracy w grupie przedszkolnej.
• Protokołowałam posiedzenia Rad Pedagogicznych
• Uczestniczyłam w pracach zespołu opracowującego roczny plan pracy wychowawczo-dydaktyczno -opiekuńczej na rok szkolny 2009/2010 i 2011/2012
• Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów samokształceniowych przedszkola.

Współpraca z gronem pedagogicznym była ukierunkowana na wzajemną pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczo-edukacyjnych. Dobra współpraca, wymiana doświadczeń wpłynęła pozytywnie na pomyślny przebieg mojej pracy zawodowej. W czasie trwającego stażu współpracowałam z innymi nauczycielami w organizowaniu licznych konkursów , imprez okolicznościowych, festynów, uroczystości ,wycieczek przedszkolnych i akcji charytatywnych.
Co roku uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie świata”- włączając już najmłodsze dzieci w dbanie o ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Systematycznie organizowałam lub włączałam się w akcję ,,Góra Grosza”, zbierając z dziećmi fundusze na rodzinne domy dziecka, oraz w zbiórkę żywności dla zwierząt ze schroniska w akcji ,,Pomagamy zwierzętom”.

WSPÓŁPRACA W PRZYGOTOWYWANIU UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy było organizowanie bądź współorganizowanie i przygotowywanie dzieci do różnych uroczystości przedszkolnych , także z udziałem rodziców oraz różnorodnych konkursów. Spotkania tego typu integrują dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola ,dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania zdolności dzieci i umiejętności zdobytych w przedszkolu.
W ciągu trwania stażu czynnie angażowałam się w przygotowanie i udział w uroczystościach takich jak :
• ,,Andrzejki” -wróżby, loteryjki (11.2008,2009)
• ,,Mikołajki”- poszukiwanie Świętego Mikołaja, wspólna zabawa, wręczanie upominków (12.2008)
• ,,Dzień Babci i Dziadka” –przygotowanie zaproszeń dla gości, upominków, wystawienie części artystycznej, wspólny poczęstunek (01.2009,2010,20011)
• ,,Jasełka „-występ starszaków dla dzieci z młodszych grup, personelu przedszkola, zaproszonych gości (12.2009)
• ,,Bal karnawałowy”- dekoracja sali, przygotowanie konkursów, wspólna zabawa z dziećmi (02.2009,2010,2011)
• ,,Dzień Mamy i Taty” –prezentacja inscenizacji słowno-muzycznej, przygotowanie upominków ,wspólne konkursy i zabawy z rodzicami (05.2009,2010,20011)
• ,,Pożegnanie starszaków”- przygotowanie części artystycznej, wręczenie dyplomów i upominków (06.2009)
• Program artystyczny prezentowany podczas pikniku ,,Mama, Tata i Ja”- organizowanego przez Przedszkole Nr1(05.2009)
• ,,Dzień Dziecka –opracowanie scenariusza zabaw, konkursów, przygotowanie fantów, nagród dla dzieci, dekoracja placu zabaw (06.2009)
• ,,Leśne Duszki” -przedstawienie o tematyce ekologicznej-przygotowanie scenariusza, kostiumów, dekoracji.
(prezentacja przedstawienia w przedszkolu i podczas festynu rodzinnego )( 05.2010)
• ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”- konkurs ekologicznego którego byłam koordynatorem (2009/2010)
• ,,Święto Pieczonego Ziemniaka”- muzykowanie przy ognisku
-nauka piosenek o tematyce jesiennej.
• Program artystyczny z okazji Jubileuszu 35-lecia naszej placówki-udział w przygotowania dekoracji, rekwizytów. Na tą okoliczność ułożyłam wierszyk ,który recytowały dzieci podczas występu.(06.2010)
• ,,Taniec Wschodu” prezentowany podczas Przeglądu Przedszkolnych Programów Artystycznych (05. 2009)
• Festyn Rodzinny – aktywny udział w organizacji i przebiegu festynu.(05.2010,2011)

Praca nad przygotowaniem uroczystości przedszkolnych i konkursów pochłaniała dużo czasu (przygotowanie scenariuszy, rekwizytów, szycie kostiumów , wykonywanie dekoracji, próby z dziećmi) ale satysfakcja z wykonanej pracy ,radość dzieci ,podziw i wdzięczność rodziców były największa nagrodą. Dawało mi to satysfakcję i motywację do dalszej pracy. Zorganizowane uroczystości ,wspólne zabawy, bale karnawałowe wpływały pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków. Mogli oni zaprezentować swoje talenty i umiejętności przełamując własną tremę. Publiczna prezentacja uzdolnień przyczyniła się do wspomagania adaptacji w przedszkolu i rozbudzania w nich wiary we własne możliwości oraz integracji całej społeczności przedszkolnej.
ORGANIZOWANIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH DLA DZIECI

Bardzo ważnym zadaniem w mojej pracy było inspirowanie dzieci do rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych. Dzięki udziałowi w licznych konkursach, moi wychowankowie odnosili zdobywali nagrody i otrzymywali dyplomy.
Konkursy plastyczne w których brali udział moi podopieczni:
• ,,Co zrobimy z Marzanną”- konkurs międzyprzedszkolny
• ,,Pisanki ,jajka nie tylko malowane”- konkurs międzyprzedszkolny
• ,,Herb naszego miasta”- konkurs międzyprzedszkolny
• ,,Postać św. Mikołaja”- konkurs zorganizowany przez bank Skok
• ,,Bajka Misia Haribo”- konkurs ogólnopolski
• ,,Najładniejszy łańcuch choinkowy” –konkurs międzygrupowy
• ,,Najciekawsza ozdoba choinkowa”- konkurs międzygrupowy.
Przygotowując dzieci do konkursów plastycznych przekazywałam wychowankom swoja wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam
w różnych formach doskonalenia oraz poprzez samokształcenie.
Udział dzieci w tego typu konkursach przyczynił się do promocji naszego przedszkola w środowisku .

§ 7 ust.1 pkt 2
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ AKTYWNY UDZIAŁ W WEWNĄTRZPRZDSZKOLNYM DOSKONALENIU-UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO

W ciągu trwania stażu brałam udział w radach szkoleniowych na których poruszaliśmy następujące zagadnienia:
• ,,Nasze przedszkole w Unii Europejskiej”
• ,,Metoda Dobrego Startu”
• ,,Metoda projektu edukacyjnego’’
• ,,Rozwijanie edukacji ekologicznej”
Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego umożliwił mi zdobywanie nowej wiedzy a także dzielenie się z gronem pedagogicznym moimi refleksjami i wiedzą ,którą przedstawiłam w postaci referatów:
• ,,Edukacja regionalna w przedszkolu „
• ,,Zabawy artykulacyjne oraz dykcyjne w rozwijaniu aparatu mowy”
• ,,Metody i formy wspomagania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Uczestnictwo w radach pedagogicznych i szkoleniowych wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych . Przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy w nowe metody nauczania
umiejętności i wiedze, co bezpośrednio wpłynęło na lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.
Brałam udział w pracach Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .Na spotkaniach tegoż zespołu poruszaliśmy kwestie pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi przy ścisłej współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Logopeda, Oligofrenopedagog).

UCZESTNICZENIE W FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o doskonalenie własnego warsztatu pracy , poszerzałam swoja wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W okresie stażu brałam udział w kursach doskonalących ,warsztatach metodycznych, szkoleniach i konferencjach.
Kursy doskonalące
• ,,Diagnoza z zastosowaniem skali gotowości szkolnej( SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”- zorganizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach Rządowego Programu ,,Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”
• ,,Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych”- organizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Warsztaty
• ,,Oczyma wyobraźni ,czyli jak rozwijać kreatywność dziecka z wykorzystaniem bajek heurystycznych”- zorganizowane przez ŚCDN.
• ,,Twórcza edukacja małego dziecka”- zorganizowane przez ŚCDN.
• ,,Złota jesień” -zabawy z muzyką klasyczną”- zorganizowane przez Ośrodek Metodyczny Metris
• ,,Kolorowe Cudeńka z papieru”- warsztaty plastyczne –zorganizowane przez ŚCDN
• ,,Sport przy muzyce ‘’-organizowane przez ŚCDN
• ,,Salsa w przedszkolu”
• ,,Magiczne spotkania-wykorzystanie czarnego teatru w pracy z małymi dziećmi”
Szkolenia
• ,,Doskonalenie umiejętności z komputerem ”-zorganizowane przez firmę Vulcan.
• ,,Literatura bawi, uczy ,wychowuje” -zorganizowane przez MAC
• ,,Czyste powietrze wokół nas ”-szkolenia koordynatorów programu edukacyjnego zorganizowane przez Powiatową Stacje Epidemiologiczną w Jędrzejowie.
• ,,Przedszkole na miarę wyobraźni dziecka XXI wieku.
-Fantazja w aktywności intelektualnej przedszkolaków- zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era.
Konferencje
• ,,Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”- zorganizowana przez ŚCDN
• ,,Edukacja wczesnoszkolna w XXI wieku czyli co może mały człowiek”- zorganizowana przez ŚCDN
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego , nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie ,ale także rozwinęły moje umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne.
SAMODZIELNE POGŁĘBIANIE WIEDZY PEDAGOGICZNEJ I METODYCZNEJ

Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu, które mogłabym wykorzystać w pracy z dziećmi. W celu pogłębienia wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową oraz czasopisma zawodowe. Wśród czasopism zawodowych najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika ,,Wychowanie w przedszkolu” i ,,Bliżej przedszkola”. Zawarta w nich treść dostarczała aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki. Czasopisma te często były inspiracją w doborze tematów zajęć do planów miesięcznych. Aktywnie pracując nad samokształceniem zapoznałam się z następującymi pozycjami:
• ,,Metody pedagogiki zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym”- Robert Domań
• ,,Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” Genowefa Demel
• ,,Pedagogika przedszkolna”- Anna Klim- Klimaszewska
• ,,Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu”- Zofia Bogdanowicz
• ,,Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”- Mariola Jęder
• ,,Baw się i ucz przedszkolaku”- Penny Warner
• ,,Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn -M. Bogdanowicz,D Grzesik
• ,,Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody – edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej”- Hedwing Wilken
• ,,Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, przedszkolu i szkole.”-E.Gruszczyk- Kolczyńska i E. Zielińska
Wymienione wyżej pozycje w szczególny sposób przyczyniły się do poszerzenia mojej wiedzy na temat metod i form pracy wychowawczo –dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

§ 7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki ,typu i rodzaju szkoły w której odbywa się staż.
ANALIZA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU OŚWIATY
W trakcie odbywania stażu zapoznałam się z procedurą
awansu zawodowego oraz przeanalizowałam niezbędną dokumentację –Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wnikliwie studiowałam Kartę Nauczyciela ,a także Ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. Zapoznanie się ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela pozwoliło mi poznać wymagania kwalifikacyjne i drogi awansu zawodowego nauczycieli. Ponieważ rozpoczęłam staż ,ze szczególna uwaga studiowałam procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Przeanalizowałam rozporządzenia MEN ,które weszły w życie w czasie mojego stażu. Oto najważniejsze z nich:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23. 12 .2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Pogłębiałam znajomość organizacji ,zadań i zasad funkcjonowania placówki przedszkolnej .Przeanalizowałam Statut Przedszkola, Roczny Plan Pracy, plan nadzoru pedagogicznego ,regulaminy wewnętrzne przedszkola. Brałam udział w Radach pedagogiczno-szkoleniowych na których poruszano zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów oświaty.
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU
Decydując się na podjęcie działań związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego :
• Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Złożyłam do Dyrektora przedszkola wniosek o rozpoczęcie stażu ,opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu ,omówione zostały również zasady współpracy .
• Hospitowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu dyrektor Anetę Cichoń i nauczycieli : Bożenę Kamińską i Dorotę Łabęcką –szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy i metody prace oraz aktywizacje dzieci.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu ,które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Wskazanie niedociągnięć stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji, natomiast dostrzeżenie przez opiekuna stażu, dobrych stron prowadzonych przeze mnie zajęć, było dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działanie pedagogiczne.

DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ

Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:
• Obserwacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, prowadzenie własnych zajęć w obecności opiekuna stażu- wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Poszukiwanie ciekawych metod i form prowadzenia, zajęć, poprzez studiowanie literatury pedagogicznej oraz korzystanie z zasobów portali dla nauczycieli.
• Tworzenie i gromadzenie własnych scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych, konkursów.
• Tworzenie i gromadzenie materiałów i narzędzi do pracy (książki, arkusze obserwacji, karty pracy, szablony ,ilustracje nagrania CD, DVD)
• Wykonywanie materiałów i pomocy dydaktycznych-ekspozycje ścienne i kąciki tematyczne.
• Wzbogacanie grupy w liczne gry edukacyjne ,układanki ,puzzle
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje oraz w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć ,plany miesięczne, obserwacje dzieci ,scenariusze zajęć ,arkusze obserwacyjne ,protokoły, sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej).
Prowadziłam również Kronikę Przedszkolną, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie.
§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzina jest najważniejszym czynnikiem wspierającym pracę przedszkola, dlatego też dobra współpraca z domem rodzinnym warunkuje osiągnięcie dobrych wyników w pracy wychowawczej z dziećmi. Rolą nauczyciela powinno być zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, a także ukierunkowanie rodziców w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych. W celu lepszej współpracy oraz zacieśniania kontaktów i poznania środowiska rodzinnego organizowałam:

• Zebrania grupowe i konsultacje indywidualne z rodzicami(zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w sytuacjach gdy wymagało tego dobro dziecka ,bądź na życzenie rodzica.
• Zajęcia otwarte dla rodziców –dzięki nim ,rodzice mogli w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania, stosowane formy i metody pracy w przedszkolu. Przeprowadziłam następujące zajęcia:
1.,,Etapy rozwoju motyla”- aktywność przyrodnicza (2008r. 2.,,Walentynkowe serce”- aktywność plastyczna (2009r.)
3.,,Lubimy zwierzęta”- zabawy muzyczne połączone z działalnością plastyczną (2009r.)
4.,,Bałwankowe przygody”- edukacja matematyczna(2010r.)
• Redagowałam gazetkę ścienną zawierającą aktualne informacje dla rodziców, ciekawe artykuły poruszające problemy wieku przedszkolnego
• Zamieszczałam tematykę ,zadania i cele dydaktyczno-wychowawcze na dany miesiąc ,teksty wierszy i piosenek
• Prezentowałam wystawkę prac plastycznych dzieci, systematycznie jeden raz w tygodniu
W ramach pedagogizacji rodziców opracowałam referaty ,które zamieszczałam także w kąciku dla rodziców:
1.,,Znaczenie zabaw gier i zabaw na świeżym powietrzu”.
2.,,Kara i nagroda w procesie wychowania dziecka”
3.,,Rola zabawy i zabawki”
4.,,Książka uczy, bawi ,wychowuje”
5.,,I ty możesz mieć cudowne dziecka”
Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolna jest szalenie ważne. To rodzice decydują co dzieje z dzieckiem, pozyskanie ich zaufania daje gwarancję sukcesu .W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się angażować do działań na rzecz przedszkola, pomocy w przygotowaniu i realizacji wielu imprez. Rodzice bardzo licznie uczestniczyli w uroczystościach przedszkolnych między innymi:(Dzień babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie starszaków, a także w konkursach rodzinnych (najciekawsza ozdoba choinkowa, Książeczka –bajeczka , prezentacja utworów literackich ).Rodzice angażowali się w przygotowania wspomnianych wyżej wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Okazywali również wsparcie finansowe w organizacji festynów ‘2010 ‘2011 oraz wycieczek.

WSPÓŁORGANIZOWANIE I ORGANIZOWANIE WYCIECZEK DLA DZIECI.

Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego roku szkolnego. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budują przywiązanie do rodzinnego krajobrazu. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki w miejscu zamieszkania:
• Wycieczka na Pocztę Polską- dzieci zapoznały się z pracą na poczcie, wysłały list do rodziców.
• Wycieczka do Straży Pożarnej- Strażacy zaprezentowali dzieciom wóz strażacki ,oraz pokaz gaszenia ognia
• Wycieczka do Muzeum Zegarów Słonecznych im. Przypkowskich- przedszkolaki oglądały zbiory astronomiczne ,zapoznały się z historia zabytkowych zegarów.
• Wycieczka do Klasztoru Ojców Cystersów ,do jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków .
• Wycieczki do Biblioteki Miejskiej-poznały prace bibliotekarki, oglądały książki dla najmłodszych.
W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” pani sekretarz miasta czytała wiersze i opowiadania.
• Wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr.3 w Jędrzejowie –zwiedzanie szkoły ,biblioteki udział w lekcji .
• Wycieczki do Przedszkoli Nr.1 i Nr.3 –udział w konkursach międzyprzedszkolnych.
oraz poza miejsce zamieszkania :
• Wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej –Skansen Tokarnia
Dzieci oglądały wiejskie chaty ,zagrody, zabytkowe kościoły i eksponaty.
• Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś” –oglądały spektakl pt. ,,Tygrys Tańczy dla Szu-Chin”
• Wycieczka do Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach-zapoznały się z kolekcją zabawek historycznych jak i współczesnych.
• Wycieczka do Zamku Rycerskiego w Sobkowie-dzieci obejrzały ruiny zamku ,miały możliwość przejażdżki bryczką ,pływały po rzece gondolą.
Organizowane wycieczki przyczyniły się do integrowania zespołu przedszkolnego . Były także atrakcyjna formą zdobywania wiedzy.

PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRZEDSZKOLE.

Realizując założenia powyższego punktu celem wzmocnienia
własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych nawiązałam współpracę z instytucjami wspomagającymi prace wychowawczą przedszkola. Były to:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Współpracując z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną uczestniczyłam w prowadzonych przez pracowników poradni prelekcjach ,poruszających następujące tematy:
-,,Aspekty pracy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”
-,,Emaptia i Asertywność „
-,,Kara czy nagroda’’
-,,Agresja wśród dzieci”
Logopeda
Współpracowałam z logopedą we wczesnym wykrywaniu wad wymowy u dzieci .W pracy z dziećmi realizowałam zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany przez logopedę i dostosowany do grupy wiekowej. Zachęcałam rodziców do osobistego odwiedzenia Poradni logopedycznej.
Biblioteka dziecięca
Zadanie zrealizowałam poprzez zorganizowanie wycieczki do Biblioteki Miejskiej .Dzieci miały możliwość podziwiania ciekawych wystaw i ekspozycji oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych.
Komisariat Policji
Komenda Policji była kolejna instytucją z którą zapoznałam przedszkolaków. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z policjantami w ramach akcji ,,Dziecko bezpieczne na drodze”,
Straż Pożarna
Każdego roku przedszkolaki odwiedzają Komendę Straży Pożarnej aby poznać specyfikę niebezpiecznej i wymagającej profesji. Podsumowaniem wycieczki był konkurs plastyczny w grupie ,,Dzielny strażak”.
Centrum Kultury
Współpraca z Centrum Kultury polegała na odwiedzaniu wystaw z pracowni plastycznej .Dzieci uczestniczyły w oglądaniu spektakli, teatrzyków a także same występowały na scenie z okazji Przeglądów Programów Artystycznych Przedszkoli.
Organizowałam także spotkania z osobami wykonującymi
ciekawy zawód: leśniczy , strażak, policjant, psycholog oraz rodzicami uczęszczającymi do naszego przedszkola w dzieciństwie –dzieci miały możliwość rozmowy i porównania przedszkola dawniej i dziś.
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w ciekawy dla nich sposób poznawanie działalności różnych instytucji lokalnych, miejsc użyteczności publicznych i ciekawych ludzi.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ.
Technologia komputerowa i informacyjna odgrywa w mojej pracy odgrywa bardzo dużą rolę . Komputer stał się narzędziem które w pracy nauczyciela znajduje jedno z najważniejszych miejsc. Nie tylko pozwala na oszczędność czasu podczas przygotowania pomocy ,materiałów dydaktycznych , przygotowania merytorycznego , opracowywania dokumentów w formie elektronicznej :planów miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy wychowawczo-dydaktyczno-opekuńczej ale sprawia, że przygotowanie to nabiera nowej jakości ,której nie sposób osiągnąć bez pomocy komputera i Internetu.
W ramach pogłębiania wiedzy i umiejętności w pracy z komputerem ukończyłam szkolenie w zakresie :
,,Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem”. Podczas 40-stu godzin szkolenia poznałam :
1. Efektywne wykorzystanie edytora tekstu
2. Internet jako źródło wiedzy
3. Gromadzenie i analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnych
5. Tworzenie publikacji drukowanych i stron WWW
6. Organizowanie życia zawodowego i prywatnego .

W swojej pracy wykorzystywałam znajomość programów :
• Word- w programie tym doskonaliłam pisanie scenariuszy, ankiet,
sprawozdań
• Point-program ,w którym istnieje możliwość wykonania rysunków
• Excel czyli arkusza kalkulacyjnego do tworzenia tabel, arkuszy.
Często korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych .
Dzięki umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej :
- Zalogowałam się na portalach edukacyjnych (Literka,Profesor,Interklasa,Edusek), dzięki którym pozyskiwałam ciekawe informacje przydatne w pracy.
-Przeglądałam przykładowe scenariusze zajęć , plany ,miesięczne, arkusze obserwacji ,ankiety które wykorzystywałam do opracowań własnych materiałów.
-Zamawiałam pozycje książkowe przez Internet
-Przygotowywałam materiały do strony internetowej przedszkola
Korzystając z Internetu uzyskałam materiały: Karta Nauczyciela, przepisy i rozporządzenia publikowane na stronach MEN związanych z awansem zawodowym nauczyciel.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PRACY PEDAGOGICZNEJ.
Dzięki umiejętności obsługi komputera opracowałam i sporządziłam:
• Dokumentację nauczyciela-miesięczne plany wychowawczo-dydaktyczne ,karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć ,uroczystości przedszkolnych , półroczne i roczne sprawozdania z realizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej.
• Dokumentację związaną z awansem zawodowym-plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ,sprawozdanie z realizacji tegoż planu.
• Pomoce do zajęć-karty pracy, ilustracje, teksty wierszy, opowiadań ,szablony itp.
• Artykuły ,referaty na zebrania grupowe ,oraz do Kącika dla Rodziców w ramach pedagogizacji.
• Dyplomy za udział w konkursach i na zakończenie roku szkolnego
• Zaproszenia dla gości na uroczystości przedszkolne
Na swoich zajęciach z dziećmi bardzo często korzystam ze środków audiowizualnych :płyty CD, DVD .Magnetofon stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę .Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służą nie tylko do nauki piosenek, ale również do zajęć relaksacyjnych, plastycznych, tanecznych, uroczystości grupowych i przedszkolnych.
Wspólne wycieczki ,wyjazdy, uroczystości utrwalam przy pomocy aparatu cyfrowego. Wykonane zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej naszego przedszkola .
Dzięki Internetowi miałam stały kontakt z innymi nauczycielami ,dostęp do ciekawych materiałów ,publikacji pedagogicznych ,informacji dydaktycznych ,nowości wydawniczych. Śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego co pogłębiło moją wiedze jak również pozwoliło mi pozyskać ciekawe materiały do pracy z dziećmi.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii ,pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
AKTUALIZACJA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII , PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI-AKTYWNA PRACA NAD SAMOKSZTAŁACENIEM.
W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę mojej pracy wychowawczej i dydaktycznej .W tym celu:
• Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, kursach pozwalających zdobywać i aktualizować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
• Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną.
Zapoznałam się z takimi pozycjami :
1. ,,Wychowanie bez porażek”- Thomas Gordon
Książka zawiera wskazówki jak postępować z dzieckiem oraz przykłady jak wypracować sobie dobre kontakty z dzieckiem od najmłodszych lat jego życia i jak postępować w sytuacjach konfliktowych miedzy dziećmi a rodzicami. Jest to ciekawa pozycja która polecałam rodzicom.
2. ,,Jak pomóc dziecku z ADHD”- Alicja Borowska
Autorka proponuje zasady postępowania oraz metody i techniki które należy stosować z dzieckiem nadpobudliwo-ruchowym.
3. ,,Zarys psychologii rozwoju”- A. Matczak
Książka ta daje odpowiedź na podstawowe pytania-Czym jest rozwój psychiczny człowieka? Jakie są czynniki tego rozwoju.
Książka zawiera wiedzę niezbędną każdemu nauczycielowi w pracy wychowawczej.
4. ,,Pedagogika przedszkolna”- Anna Klimaszewska
Książka zawiera nie tylko teoretyczne podstawy edukacji dzieci w wieku przedszkolnym , ale również scenariusze praktycznych zajęć z dziećmi z których często korzystałam.
5. ,,Minimum logopedyczne nauczyciela”- Genowefa Demel
Autorka określa normy poprawnej wymowy u dziecka w wieku przedszkolnym , omawia zaburzenia rozwoju mowy oraz podaje metody pracy korekcyjnej. Podane przykłady ćwiczeń doskonalących wymowę wykorzystywałam w pracy z dziećmi.
6.,,Dzieci staja się przyjaciółmi przyrody”- edukacja ekologiczna w
przedszkolu i szkole podstawowej”- H. Wilken.
Książka była dla mnie bankiem pomysłów ukierunkowanych na bezpośrednie świadome poznanie otoczenia a także zjawisk naturalnych. Z powodzeniem stosowałam wiele zawartych w niej zabaw, ćwiczeń, wierszy i opowiadań.
7. Czasopisma: ,,Bliżej Przedszkola”, ,,Wychowanie w przedszkolu”, ,, Nauczycielka Przedszkola”- zawarta w nich treść dostarczała aktualnych informacji z zakresu edukacji przedszkolnej.

W swojej pracy realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze :
• Prowadziłam obserwacje dzieci ,wywiady, rozmowy z rodzicami, które pozwoliły mi bliżej poznać swoich wychowanków i ich rodziców.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawczy i sytuacje konfliktowe w grupie.
• Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną-udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni.
W pracy z dziećmi :
-budowałam zaufanie w grupie rówieśniczej
-wpajałam zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania
-skutecznie eliminowałam zjawisko agresji
-ukazywałam pozytywne wzorce zachowań
-wdrażałam do przestrzegania norm współżycia w grupie poprzez zawarcie kontraktu z dziećmi.
Od października do grudnia 2009 roku w ramach dodatkowych godzin przyznanych przez burmistrza, prowadziłam zajęcia dodatkowe z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo .Praca moja polegała na pomocy dzieciom mającym trudności w przestrzeganiu norm zachowania się w grupie. Celem głównym była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej -wyciszenie zachowań niepożądanych.
Wspierałam i wspomagałam dzieci w ich rozwoju. Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadziłam zajęcia indywidualne w ranku lub godzinach popołudniowych. Były to ćwiczenia ortofoniczne ,ćwiczenia sprawności manualnej rąk i ćwiczenia z zakresu kompetencji matematycznych.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach szkoły w której nauczyciel odbywa staż.

ANALIZA AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY.

W trakcie trwania stażu zapoznałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty tj.-
-Karta Nauczyciela ( z dnia 26.I 1982 r.)
-Ustawa o systemie oświaty (z dnia 7 .09.1991)
Stosowałam w praktyce odpowiednie akty prawne związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego-
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zapewniałam bezpieczne i higieniczne warunki pracy z dziećmi poznałam przepisy BHP, brałam udział w szkoleniu-
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Dokonywałam wyboru programów do pracy z dziećmi-
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników .
Uczestniczyłam w Zespole do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej -
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .
Systematycznie aktualizowałam swoja wiedzę na temat prawa oświatowego w ramach samodzielnego studiowania aktów prawnych na stronie internetowej MEN i Kuratorium Oświaty. Uczestniczyłam w konferencjach, szkoleniach i Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty.

PODSUMOWANIE
Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne i wychowawcze oraz dostarczyła wielu cennych doświadczeń.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam ,że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego i osiągnęłam założone cele .Podejmowałam szereg działań w celu wzbogacenia warsztatu i metod pracy .Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuje je. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia ,warsztaty, konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe .Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii ,pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych wynikających z planów pracy przedszkola . W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną .
Uważam ,że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego.
Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju , a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy przedszkola .Za całokształt osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymałam w roku szkolnym 2008/2009 nagrodę dyrektora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.