X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12327
Przesłano:

Ocena pracy nauczyciela przedszkola

mgr Katarzyna Hrabia
Przedszkole nr 14 Dąbrowa Górnicza
staż pracy pedagogicznej 5, 5 lat.

OCENA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

1. Umiejętności planowania pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej.
- zawsze terminowo sporządzam plan , jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci
- zawsze staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla dzieci
- Dużą uwagę przywiązuję do realizacji planu.
- zawsze wybieram odpowiednie metody i formy pracy.

Umiejętność prawidłowego sporządzania dokumentacji.
- systematycznie prowadzę zapisy w dzienniku
- W tym roku poza codzienną obserwacją i diagnozowaniem pracy dzieci przeprowadziłam obserwację gotowości szkolnej pięciolatków i sześciolatków (październik, kwiecień) . Brałam udział w tworzeniu Arkusza Obserwacji Gotowości Szkolnej w czasie warsztatów prowadzonych przez panią metodyk J. Tarnowską.
- mam bardzo dobry kontakt z rodzicami, zawsze znajduję czas na rozmowę na temat rozwoju dziecka, raz w miesiącu wspólnie z koleżanką prowadziłyśmy konsultacje dla rodziców, zebrania odbywały się systematycznie, zawsze staram się udzielić wyczerpujących informacji na temat dziecka
- prowadziłam kącik informacji dla rodziców, zamieszczałam w nim wszystkie bieżące informację .

Warsztat zawodowy : realizacja funkcji opiekuńczej
- łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi, jestem lubiana przez dzieci
- jestem dla nich życzliwa, zawsze służę pomocą, cierpliwa, sprawiedliwa, zabiegam o to by zawsze się czuły dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu.
- przez cztery lata pracy z grupą ,bardzo dobrze poznałam znajomość dzieci i ich możliwości psychofizyczne, dzieci zawsze mogły na mnie liczyć, wspólnie rozwiązywaliśmy problemy
- atmosfera panująca w grupie jest bardzo dobra, dzieci zżyły się ze sobą , z nami, nie było większych problemów czy konfliktów. Wszyscy starali się być dla siebie życzliwi, mili panowała domowa atmosfera.
Realizacja funkcji wychowawczej :
- zawsze staram się wnikliwie poznać dziecko i jego środowisko rodzinne ( ankiety dla rodziców, dokładna obserwacja dziecka, rozmowy indywidualne z rodzicami, rozmowy z dzieckiem itp.)
- zawsze dążę do ujednolicenia form oddziaływania wychowawczego przedszkola i rodziców, współpracuje z rodzicami
- najczęstszą formą współpracy z rodzicami są codzienne indywidualne kontakty, udzielam wtedy wyczerpujących informacji o dziecku o jego mocnych i słabych stronach
- następną formą współpracy są zebrania grupowe i kącik dla rodziców
- często zapraszamy rodziców do przedszkola na uroczystości
- zawsze zaspokajam potrzeby dzieci, dbam o to by prawidłowo się rozwijały, by czuły się bezpiecznie i dobrze
- stosuje system kar i nagród , w naszej grupie obowiązuje tablica z zachowaniem dzieci. Za dobre zachowanie dostają czerwoną kropkę, za niewłaściwe czarną. Po zebraniu 5 czarnych kropek w miesiącu dziecko spędza określoną ilość czasu w innej grupie, po zebraniu 5 czerwonych kropek jest nagradzane( naklejki, medal, odznaka itp.). Zawsze jestem konsekwentna i sprawiedliwa. Na początku roku zawsze wspólnie z dziećmi zawieramy kontrakt grupy.
- w sytuacjach trudnych staram się zawsze rozwiązać problem w sposób pokojowy, dużo rozmawiam, stosuje metody wyciszające, relaksujące itp.

Realizacja funkcji dydaktycznej:
- metody i formy stosowane w pracy przeze mnie zawsze starannie dobieram, staram się by zajęcia codziennie były atrakcyjne, by zaskakiwały dzieci, by dzieci aktywnie uczestniczyły w nich
- stosuje między innymi w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania: W. Sherborn, pedagogikę zabawy „ Klanza”, „ Orfa”, „ Labana”, „ Dennisona”, „ Odimienną metodę nauki czytania” I. Majchrzak,.
- zawsze na każde zajęcia jestem przygotowana i mam odpowiednie środki dydaktyczne
- staram się aby plan roczny był zrealizowany, dobrze wypełniam powierzone mi obowiązki
- poprzez prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci mogłam zdiagnozować problemy dzieci ich potrzeby i możliwości
- prowadziłam pracę wspomagającą i wyrównującą dla dzieci
- współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ( z logopedą, psychologiem)

2. Postawa nauczyciela:
- jestem osobą punktualną, jakiekolwiek spóźnienia zawsze usprawiedliwiałam u Pani Dyrektor i Wice Dyrektor
- jestem osoba odpowiedzialną, wszystkie powierzone mi zadania wykonuje dobrze, jestem odpowiedzialna za wydawanie skierowań dla pracowników na badania okresowe, pisze protokoły z zebrań Funduszu Świadczeń Socjalnych, zajmuje się bilingami rozmów telefonicznych pracowników.
- zawsze wszystkie potrzebne dokumenty oddawałam i pisałam w terminie, jestem bardzo zaangażowana w życie i prace przedszkola
- jestem dyspozycyjna , bardzo się angażuje w wykonywane zajęcie, z tego powodu często zostaje w pracy dłużej
- gdy jest potrzeba zastępuje nieobecnych nauczycieli
- jestem osobą kulturalną , posiadającą takt pedagogiczny, świetnie współpracuje z innymi nauczycielami, z rodzicami i dziećmi.

3. Dbałość o warsztat pracy:
- w 2006 roku wspólnie z rodzicami naszej grupy odmalowaliśmy i odnowiliśmy nasza salę by była estetyczna, przyjazna dzieciom i kolorowa , by każde dziecko dobrze się w niej czuło
- rodzicem stanęli na wysokości zadania zostały odnowione szafki dla dzieci, drzwi, została wymieniona elektryka i lampy, wspólna prace wykonaliśmy w okresie wakacyjnym
- sala nasza jest czysta , zadbana, estetyczna , miło w niej przebywać
- wspólnie z koleżanką z grupy systematycznie zmieniamy gazetki ścienne i tematyczne, dbamy aby kącik zainteresowań był ciekawy i interesujący dla dzieci
- wszystkie pomoce dydaktyczne przechowujemy w naszym schowku, razem z druga nauczycielka dbamy aby nie zostały zniszczone i żeby służyły nam, przez długi czas

4. Doskonalenie zawodowe :
> posiadam wykształcenie wyższe :
- licencjat : wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z logopedią
- magisterskie : wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
- ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie ITC , języka obcego – język angielski oraz drugiego przedmiotu Terapii Pedagogicznej.
> dbając o swój rozwój i podnoszenie kwalifikacji uczestniczyłam między innymi w następujących kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych:
- „ Hospitacja diagnozująca jako procedura mierzenia jakości przedszkola” 21.12.2005
- „ Jakie tajemnice kryją rysunki dzieci? „ 21.02.2006
- „ Wiosenne to i owo, plastycznie, muzycznie i ruchowo” 15.05.2008
- „ Ekspresja muzyczno – ruchowa. Moduł I” 22.11.2008
- „ Planowanie pracy nauczyciela przedszkola w świetle nowej podstawy programowej” 15.09.2009
- „ Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak” 06.06.2009
- „ Gdy już wiem skąd się wziąłem ... – rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym’ 25.03.2010
- „ Rozwijanie dziecięcej aktywności artystycznej w obszarze sztuka, muzyka „ 06.05.2010
- „ Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym” 13.04.2010
- „ Skala gotowości szkolnej” 11.2009
> na bieżąco swoją wiedze aktualizuje poprzez aktywne samokształcenie:
- „ Zarys psychologii rozwoju „ A. Matczaka
- „ Ocena dojrzałości szkolnej” B. Janiszewska
- „ Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole „ B. Zakrzewska
- „ Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich” Wilgocka- Okoń
- „ Zarys psychologii rozwoju „ A. Matczak
- „ Psychologia dziecka” H. Schaffer
- „ Wspomaganie rozwoju dzieci do skupiania uwagi i zapamiętywania” Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

5. Nauczyciel jako członek rady pedagogicznej :
> w roku 2007/08 brałam udział w pracach zespołu, który miał na celu zbadanie osiągnięć edukacyjnych dzieci 4 – letnich w zakresie edukacji matematycznej. Po opracowaniu kart obserwacji i arkusza diagnostycznego oraz przeprowadzeniu badań i opracowaniu wraz z koleżanką wyników sporządziłyśmy raport. Raport zawierał opis konkretnych umiejętności, które dzieci przyswoiły i te, które trzeba nadal doskonalić. Raport z opracowanymi wnioskami przedstawiłyśmy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, pozwolił on podnieść jakość naszej pracy, a tym samym podnieść jakość placówki.

> W roku 2009/2010 po przeprowadzeniu obserwacji – Skala gotowości szkolnej dziecka wraz z koleżanką z grupy opracowałyśmy pracę indywidualną dla każdego dziecka, a następnie przygotowałam końcową informację do podjęcia nauki w szkole moich wychowanków.

> W roku 2008/ 2009 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przygotowałam wspólnie z koleżanką referat pt. „ Współpraca z trudnym rodzicem”

> jestem osobą , która chętnie każdemu pomaga , potrafię współpracować w zespole, mam życzliwy stosunek do osób pracujących w przedszkolu,

> jeżeli jest potrzeba przychodzę wcześniej do pracy i dłużej mogę zostać, nie jest to dla mnie problem, również zostaje po godzinach gdy jakiś nauczyciel jest nieobecny

> jestem zaangażowana w życie przedszkola, zawsze z pasją wykonuje zmierzone cele

6. Współpraca z rodzicami :

> Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości.
> prowadziłam zebrania grupowe, kącik dla rodziców, konsultacje, które odbywały się raz w miesiącu

> rodzice zawsze uzyskiwali ode mnie istotne informacje o dziecku

> przygotowywałam referaty dla rodziców , zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze, pisałam notatki z wydarzeń przedszkola na stronę internetową przedszkola,

> rodzice byli przez te wszystkie lata bardzo zaangażowani w życie przedszkola , zawsze mogłam liczyć na ich wsparcie i pomoc, często sponsorowali nam materiały potrzebne do pracy

> wspólnie z koleżanką z grupy przygotowałyśmy następujące uroczystości przedszkolne :

- Pasowanie na starszaka”
- Dzień Nauczyciela
- Dzień Górnika
- Jasełka
- Dzień pieczonego ziemniaka
- Dzień Babci i Dziadka
- Zabawę Karnawałową
- Piknik rodzinny
- Dzień Kobiet
- Spotkanie Wielkanocne

7. Współpraca ze środowiskiem :

> nawiązałam współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 7, celem spotkań było poszerzenie wiedzy dzieci na temat kultury i tradycji państw należących do Unii Europejskiej , jak również uczestniczenie w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i szerzenie czytelnictwa wśród najmłodszych

> Szkołą podstawową nr 12 w Dąbrowie Górniczej – celem współpracy jest zapoznanie dzieci przedszkolnych z budynkiem szkoły i nauczycielami w niej pracującymi

> Komenda Miejska Policji – w celu przybliżenia dzieciom przepisów ruchu drogowego, poznania grożących im niebezpieczeństw zapraszałam do przedszkola policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej i w Sosnowcu.

> Współpraca z firmą „Segma” – Siemianowice Śląskie – celem uświadomienia dzieciom konieczności ochrony środowiska ogłosiłam w przedszkolu zbiórkę makulatury, w którą zaangażowała się całą społeczność przedszkolna wraz z rodzicami

> współpraca z galerią sztuki w Pałacu Kultury Zagłebia w Dąbrowie Górniczej

> współpraca z Domem Dziecka w Sarnowie- celem akcji była zbiórka pomocy szkolnych, zabawek, odzieży dla dzieci potrzebujących.

> przygotowałam wspólnie z innymi nauczycielkami w 2009 r zabawę „ Mikołajkową” dla dzieci członków Nauczycielstwa Polskiego

> często z przedszkolakami wychodziłam do sklepu spożywczego, na pocztę, do apteki, itp.

> nawiązałam współpracę z firmą „ Tymbark” i nasze przedszkole otrzymało certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” osiągnięte przez efekty i zadania pokazały , że dla dzieci była to zarówno nauka o ekologii jak i wspaniała zabawa.

8. Dodatkowe czynności i funkcje.

> jestem odpowiedzialna za :
> Prowadzenie kroniki przedszkolnej
> BHP – aktualizacja badań lekarskich pracowników
> rozliczanie rozmów telefonicznych naszych pracowników
> pisanie protokołów z posiedzeń Funduszu Świadczeń Socjalnych

> Udział w konkursach i festiwalach.

- Grudzień 2009 konkurs plastyczny „Świąteczna bombka” organizowany przez Dom Kultury w Ząbkowicach
- Styczeń 2010r konkurs plastyczny „Dzieci rysują do bajek”
- Realizacja zadań w konkursie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” październik 2009 – kwiecień 2010
- Realizacja zadań w konkursie ogólnopolskim „Zielone Przedszkole” organizowanym przez Firmę Akuna marzec 2009 do – nadal
- Przygotowanie dzieci do festiwalu pt „Nocne harce lalek i misiów” – maj 2010
- Ponadto w maju 2008 r wraz z dwoma koleżankami ramach akcji CPCD zorganizowałam w przedszkolu konkurs recytatorski międzygrupowy pt „Brzechwa, Tuwim, Chotomska dzieciom”.
- Konkurs „ Wiosenne przebudzenie” organizowanego przez Szkołe Podstawową nr 20 w Dąbrowie Górniczej.
- Włączałam się w przygotowanie „Dnia Pluszowego Misia” w Przedszkolu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.