X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26309
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Mgr Anna Walkowska
Szkoła Podstawowa w Wijewie
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.

ZADANIA DO REALIZACJI wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu:

- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna (konsultacja, opracowanie konspektów, analiza i ocena przebiegu zajęć),
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

- analiza i wybór programu nauczania przyrody w oparciu o merytoryczne jego wartości,
- sprawowanie opieki nad pracownią przyrodniczą,
- opracowanie własnych pomocy dydaktycznych ,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi do realizacji zajęć (m. in. stosowanie metod aktywizujących, pomocy dydaktycznych, multimediów).

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej – m. in. dzienników lekcji, zajęć pozalekcyjnych, tworzenie konspektów i scenariuszy zajęć.

5. Publikowanie własnych prac:

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
- publikowanie notatek i sprawozdań z wycieczek i imprez szkolnych na stronie internetowej Szkoły

5. Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego – pracach zespołu przedmiotowego, radach szkoleniowych, konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Udział w programach profilaktycznych i wychowawczych szkoły.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opracowanie dostosowań wymagań programowych dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Praca z uczniem słabym (pomoc przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).

4. Praca z uczniem zdolnym (przygotowywanie uczniów do konkursów).

5. Rozmowy z rodzicami dzieci mających kłopoty z zachowaniem, sprawiających trudności wychowawcze lub mających trudności w nauce.

6. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

7. Organizacja lub współorganizacja imprez ekologicznych (m. in.: akcja zbierania kasztanów, makulatury i sprzętu RTV i AGD, Dzień Ziemi), konkursów przyrodniczych, lekcji o tematyce ekologicznej

8. Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych (m. in. Szkolny Dzień Nauki).

9. Przygotowanie i wspieranie uczniów uczestniczących w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z zagadnieniami: awansu zawodowego, nowej podstawy programowej, pracy nauczyciela przyrody i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych materiałów dydaktycznych, sprawdzianów, dyplomów, dokumentacji i scenariuszy lekcji.

3. Przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu z użyciem komputera.

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, Internetu, encyklopedii multimedialnych podczas lekcji i w celu samodoskonalenia

5. Wykorzystanie Internetu jako platformy komunikacyjnej (przesyłanie informacji, materiałów drogą elektroniczną)

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:

- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, stron internetowych o tematyce pedagogiczno-dydaktycznej, aktywna praca nad samokształceniem.
- Indywidualizacja procesu nauczania.
- Rozbudzanie zainteresowań uczniów.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: MOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna.

4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:

- obserwacja uczniów
- indywidualne rozmowy z uczniami
- współpraca z rodzicami
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść, imprez szkolnych

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego (analiza Karty Nauczyciela oraz ustaw i rozporządzeń).

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania).

3. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.