X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26299
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Szczepańska
Piotrków Trybunalski, 01.09.2011r.
nauczyciel języka angielskiego
w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej- Curie
w Piotrkowie Trybunalskim

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OKRES STAŻU: 01.09.2011-31.05.2014

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu MinistraEdukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Założenie teczki „Awans zawodowy”
Gromadzenie dokumentacji.
Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Prawidłowe wypełnienie wniosku.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu udoskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Wynik potwierdzający zaplanowane działania

1.
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza testów diagnostycznych i kompetencyjnych w wybranych klasach oraz matur próbnych
Wdrażanie wniosków po analizie testów kompetencji w klasach I i próbnych egzaminach maturalnych dla klas II i III
Przygotowanie uczniów do różnych konkursów (szkolnych i międzyszkolnych)
Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów znajomości słownictwa i struktur angielskich lub znajomości języka angielskiego oraz kultury i historii krajów anglojęzycznych

Udział w organizacji konkursów i olimpiad ogólnopolskich (na szczeblu szkolnym)
Pogłębianie wiedzy uczniów dotyczącej historii i kultury naszego kraju w ramach zajęć języka angielskiego.
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody; wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – wykorzystywanie na lekcjach płyt CD i DVD, kaset wideo, organizowanie wycieczek tematycznych,
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas 3 zdających maturę z języka angielskiego oraz opracowanie do nich programów nauczania
Opieka nad pracownią języka angielskiego poprzez gromadzenie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych, dbanie o sprzęt i wystrój
Wzbogacanie biblioteki szkolnej w scenariusze zajęć z języka angielskiego, podręczniki, płyty, itd.
Opracowywanie indywidualnych rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły

-testy

- regulamin konkursu

- program nauczania

- potwierdzenia

- plan pracy wychowawcy
2.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Udział w radach szkoleniowych
Pełnienie funkcji przewodniczącej oraz aktywny udział w pracach zespołu języka angielskiego
Udział w Dniach Otwartych i Promocji Szkoły
Praca w zespołach zadaniowych rady pedagogicznej
Praca w zespole ds. opracowania badań priorytetowych i ewaluacji wewnętrznej szkoły

-sprawozdania

-sprawozdania
3.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej
Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami w celu wymiany doświadczeń
Współpraca z doradcą metodycznym.
Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw anglojęzycznych
Aktywny udział we wdrażaniu WSO i PSO

-zaświadczenia

§ 8 ust.2 pkt. 2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

1.

Analiza możliwości wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Nabycie wiedzy informatycznej umożliwiającej wykorzystanie jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów.

- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- scenariusze zajęć z możliwością wykorzystania sprzętu informatycznego i zasobów sieci

2.
Praktyczne zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela
Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania komputerowego do opracowania nowych narzędzi bądź pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole.(testy, ankiety itp.)
Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem odtwarzacza CD i DVD
Zachęcanie uczniów do pisania prac na komputerze
Prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej
w ramach 19-tej godziny.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, słowników multimedialnych, stron internetowych wydawnictw językowych w przygotowaniu do zajęć
Publikacja swojego planu rozwoju na stronach portali internetowych dla nauczycieli, np.
Nawiązanie współpracy z nauczycielem odpowiedzialnym za stronę internetową szkoły

- opracowanie zadań z użyciem TI do zrealizowania
przez uczniów.

-zestaw adresów internetowych.

-scenariusze wybranych zajęć

-adres strony internetowej

-adres strony internetowej

§ 8 ust.2 pkt. 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

1.
Praca na rzecz rady pedagogicznej szkoły
Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, istotny wkład w proponowanie nowych rozwiązań.
Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych na wybrane tematy.
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli szkoły, opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.

- scenariusze szkoleń

- scenariusze zajęć
2.
Dzielenie się swoja wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk studenckich
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom
Prowadzenie lekcji otwartych: przygotowanie lekcji otwartych z języka angielskiego,
przygotowanie i przeprowadzenie lekcji dwujęzycznej
Przekazanie do biblioteki ciekawych scenariuszy lekcji

-scenariusze zajęć

3.
Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego
Ustalenie harmonogramu działań
na dany rok szkolny
Organizowanie spotkań zespołu
językowego (omawianie bieżących spraw,
rozwiązywanie problemów)
Dopilnowanie, aby wszystkie zaplanowane działanie przebiegały zgodnie z wyznaczonym terminem
Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań

-plan pracy na rok szkolny
-sprawozdania ze spotkań zespołu
-sprawozdania z przeprowadzonych działań

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

1.
Opracowanie i realizacja programu wychowawczego klasy wynikającego z programu wychowawczego szkoły.

Zapoznanie się z oczekiwaniami uczniów i rodziców
Przeprowadzenie ankiety w celu poznania środowiska uczniów
Dokonywanie ewaluacji programu wychowawczego

-plan wychowawczy

-ankiety i ich analiza
2.
Opracowanie programu zajęć dodatkowych dla uczniów klas trzecich zdających maturę rozszerzoną z języka angielskiego.

Rozplanowanie zagadnień do powtórek dla uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej
-rozkład zajęć

§ 8 ust.2 pkt. 4b
„Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.”

1.
Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
Sprawdzanie prac maturalnych
Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych z języka angielskiego
Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach pisemnych

- kserokopie umowy
- kserokopie powołania
2.
Zdobywanie i poszerzanie wiedzy o Egzaminie Maturalnym
Studiowanie literatury fachowej na temat egzaminu
Gromadzenie materiałów dodatkowych, które będą wykorzystywane przy powtórkach do egzaminu
Sporządzenie próbnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego
Sprawdzanie próbnych egzaminów maturalnych
Sporządzenie analizy wyników z próbnych egzaminów maturalnych

-próbny egzamin
-analiza wyników

§ 8 ust.2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

1.
Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych
Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności, współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych
Współorganizowanie i udział w Dniach Otwartych szkoły
Aktywny udział w promocji szkoły
Udział w miejskich targach edukacyjnych
Organizacja i dokumentacja wycieczek, zgodnie ze szkolnym regulaminem

-scenariusze imprez

- potwierdzenia udziału

- dokumentacja wycieczek

2.
Nawiązanie współpracy z innymi szkołami w mieście.

Udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły.
- potwierdzenia udziału
§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z odpowiednimi strukturami samorządu lokalnego
Współorganizowanie imprez środowiskowych we współpracy z poszczególnymi agendami samorządowymi (ośrodek pomocy społecznej, komisja ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi...)
- potwierdzenia udziału
2.
Systematyczna współpraca z osobami oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią pedagogiczno- psychologiczną
Współpraca ze szkolnym doradcą zawodowym
Współpraca z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz rozwoju dziecka (domy dziecka, oratorium...)
Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia- zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki prozdrowotne
Współpraca z Komendą Policji- zapobieganie agresji w szkole oraz przestępstwom wśród młodzieży
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych oraz zainteresowania książką wśród dzieci w ramach współpracy z przedszkolem
- potwierdzenia współpracy
- wpisy w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Zapoznanie się ze środowiskiem rodzinnym uczniów (rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami),
Indywidualne konsultacje z rodzicami.
Integracja zespołu klasowego poprzez realizację programu wychowawczego, organizację imprez klasowych i wycieczek,
Współpraca z rodzicami (pomoc przy organizacji imprez klasowych),
Pomoc uczniom słabszym i wspieranie uczniów zdolnych,
Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
-notatki w dzienniku lekcyjnym,

-dokumentacja związana z organizacją imprez,

-protokoły zebrań z rodzicami,

-opis i analiza dwóch przypadków

Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.