X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26341
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju I semestr roku szkolnego 2014/15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

I. Czynności organizacyjne.

L.P. ZADANIE/DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ/ZADAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI
1. Dokumentuję na bieżąco realizację planu rozwoju zawodowego. - zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie materiałów i dokumentów - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, potwierdzeń, opracowanych materiałów W czasie stażu
2. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015. - opracowanie sprawozdania - sprawozdanie II 2015

II. Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku

L.P. ZADANIE/DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. - czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w zespole przedmiotowym języków obcych, wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły - zaświadczenia W czasie stażu
2. Badanie poziomu przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych klas III,
analiza wyników - notatka
- wyniki testu
- analiza W czasie stażu
3. Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do konkursów realioznawczych W czasie stażu
4. Opracowanie dokumentacji szkolnej. - poprawienie PSO wraz ze średnią ważoną
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących dydaktyki, wychowania, aktywizujących metod pracy,
- korzystanie z zasobów bibliotek - zestawienie bibliografii
- recenzje wybranych pozycji W czasie stażu
6. Udział w szkoleniach krajowych i międzynarodowych. - „Tydzień z Prezi”
- „Lebendige eTwinning Projekte durch Videos” – szkolenie międzynarodowe w jezyku niemieckim;
- „Tydzień na projekt”
- Neurodydaktyka
- 6-14.10.14
-22.09-10.10.14

- 8-17.09.14
- 2015
7. Współpraca z wychowankami i ich rodzicami integrująca zespół klasowy. - przygotowanie Wigilii klasowej,
- przeprowadzenie wywiadówki partnerskiej

8. Opracowywanie dokumentacji szkolnej. - opracowanie Programu Promocji Szkoły - Program promocji szkoły 09.2014
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2
1. Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego - opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej
- dokumentacja
W czasie stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej na lekcjach
j. niemieckiego - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablicy multimedialnej, zasobów Internetu - scenariusze lekcji W czasie stażu
3. Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu pracy - opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych, prac klasowych, sprawdzianów, testów z wykorzystaniem technologii komputerowej
- korzystanie z Internetu: poznanie nowinek dydaktycznych, korzystanie z witryn edukacyjnych, śledzenie zmian w prawie oświatowym, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez Internet - przykładowe testy
- adresy stron
W czasie stażu

4. Udział w szkoleniach na platformach eLerningowych. - „Tydzień z Prezi”
- „Lebendige eTwinning Projekte durch Videos” – szkolenie międzynarodowe w jezyku niemieckim;
- „Tydzień na projekt”
- 6-14.10.14
-22.09-10.10.14


- 8-17.09.14

5. Publikowanie w Internecie opracowanych przez siebie materiałów. - prezentacja multimedialna w Prezi dotycząca tworzenia czasu przeszłego Perfekt,
- filmiki na You Tube prezentujące pracę na języku niemieckim,
- opublikowanie sprawozdania na platformie edukacja.edux.pl
2014/2015
6. Przedstawianie pracy szkoły w Internecie. - Prowadzenie funpage szkoły na portalu społecznościowym Facebook,
- dostarczanie materiałów dotyczących języka niemieckiego na stronę naszego Gimnazjum. - funpage szkoły na Facebook,
- http://www.g1namyslow.wodip.opole.pl/
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 3
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, praca na rzecz Rady Pedagogicznej - opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć,
- konspekty lekcji
W czasie stażu
2. Wymiana doświadczeń - uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego,
- rozmowy na forach (www.e-deutsch.pl) - zaświadczenia
- notatki
- adresy stron W czasie stażu
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
1. Praca z uczniem powracającym z zagranicy oraz uczniem przybyłym do Polski z Ukrainy Poszerzenie wiedzy i umiejętności nabieranych na zajęciach j. niemieckiego z klasą. Nadrobienie zaległości i dorównanie do poziomu III.1 - dziennik zajęć pozalekcyjnych

3. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- opracowanie Dostosowania Wymagań z języków obcych dla uczniów z problemami w nauce i zaleceniami z poradni
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust 2 pkt 4c
1. Praca z uczniem zdolnym i słabym. - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,
- dokumentacja szkolna, zaświadczenia, W trakcie stażu

2. Praca z uczniem zdającym egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego. - przygotowywanie uczniów do egzaminów poprzez przeprowadzanie z nimi na zajęciach dodatkowych oraz jako zadanie domowe przykładowych egzaminów gimnazjalnych,
3. Przygotowanie comiesięcznego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. - przygotowanie zagadnień dla uczniów do konkursu,
- przygotowanie i przeprowadzenie comiesięcznego konkursu, - prace uczniów, Wrzesień-luty 2014/2015

4. Udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning. - przygotowanie, opracowanie planu zatwierdzonego przez Narodowe Biuro Kontaktowe projektu e-Twinning
- współpraca ze szkołami zagranicznymi na platformie e-Twinningowej
- aktywizowanie uczniów poprzez współpracę międzynarodową, uczniowie nagrywali filmy o sobie w języku niemieckim, prowadzą własne profile na platformie, mają możliwość prowadzenia rozmów z innymi uczestnikami projektów w języku niemieckim
5. Urozmaicanie pracy na lekcji. - stosowanie różnorodnych metod aktywizujących, piosenek, oglądanie programów telewizyjnych - dokumentacja lekcji W trakcie stażu
6. Przeprowadzenie miejsko-gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów. - byłam przewodniczącą komisji w konkursie, odpowiadałam za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, sprawne i rzetelne sprawdzenie prac, protokołowanie oraz współpracę z organem prowadzącym; - protokół z konkursu II 2015
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Namysłowie. - praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
- wdrażanie zaleceń poradni w nauczaniu języka niemieckiego
- korzystanie z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących uczniów
- wymiana informacji nt. uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozwiązywanie problemów - dokumentacja szkolna,
W trakcie stażu
2. Współpraca z Biblioteką Austriacką w Opolu, Instytutem Goethego i innymi instytucjami promującymi język niemiecki - współpraca mailowa, korzystanie z przesyłanych materiałów, rozpowszechnianie ich wśród uczniów
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zaświadczenia W czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.