X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26298
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji plany rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Dorota Sobolewska
Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP
ul. PCK 4
14-500 Braniewo
woj. warmińsko-mazurskie
Okres odbywania stażu:
01.09.2011 r. – 20.01.2015 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr Agnieszka Kilijanek (od września 2011 r.)
mgr Ewa Mokrzycka (od marca 2012 r.)
mgr Magdalena Grzelak (od marca 2014 r.)

Wstęp
Od września 2008 r. jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie. Dzięki ukończeniu w czerwcu 2008 r. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Elblągu, mogłam objąć stanowisko nauczyciela języka angielskiego. W tym samym roku rozpoczęłam magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Gdańskim o kierunku Filologia Angielska, z powodzeniem uzyskując tytuł magistra w 2010 r.
W czasie trwania stażu, dwukrotnie miałam okazję wykazać się jako wychowawca klasy. W roku szkolnym 2011/2012, w ramach zastępstwa, zostałam wychowawcą uczniów klasy V, natomiast rok później objęłam wychowawstwem klasę czwartą.
W 2009 r. uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i po przepracowaniu kolejnych dwóch lat rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Staż ten został jednak wydłużony o blisko 8 miesięcy ze względu na urlop macierzyński. W czasie trwania stażu starałam się rzetelnie wypełniać obowiązki nauczyciela stażysty, począwszy od opracowania Planu Rozwoju Zawodowego poprzez realizację zadań z tego planu wynikających.

§ 7 ust. 2. pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Umiejętność współpracy z opiekunem stażu
Pierwszym krokiem, jaki podjęłam, by we właściwy sposób zorganizować swoją pracę w czasie trwania stażu, było nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu, p. mgr Agnieszką Kilijanek. Naszą współpracę rozpoczęłyśmy od ustalenia zasad, które zawarłyśmy w kontrakcie. Zawierał on konkretne zadania nauczyciela oraz opiekuna. Po szczegółowym zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego, opracowałam plan rozwoju zawodowego, korzystając ze wskazówek i uwag opiekuna. Ze względu na dwukrotną zmianę opiekuna w trakcie trwania stażu, za każdym razem kontrakt był aktualizowany, a jego zasady dostosowywane do wymagań bieżącego opiekuna stażu. Także plan rozwoju zawodowego poddawany był wnikliwej analizie przez każdego z opiekunów.
Jednym z punktów, który został zawarty zarówno w kontraktach, jak i w planie rozwoju zawodowego, była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Dzięki tym obserwacjom mogłam poszerzyć własny warsztat pracy z uczniem. Poznałam nowe metody motywacyjne, miałam możliwość poznania sposobów innych nauczycieli na pracę z uczniem słabszym, czy też przeanalizowałam organizację czasu na lekcji. Szczególnie cenna była dla mnie obecność na lekcjach uczniów, których sama uczyłam, gdyż miałam możliwość obserwacji skutecznych metod pracy z uczniami, których ja nie potrafiłam zmotywować do pracy.
Równie istotnym doświadczeniem było prowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli, w tym Dyrektora Szkoły, oraz pedagoga i psychologa. Po każdej takiej lekcji następowały konsultacje, dzięki którym nabywałam umiejętności analizowania mocnych i słabych strony swojej pracy.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wybrałam programy nauczania, dzięki którym mogłam w sposób właściwy realizować podstawę programową. Dostosowywałam również rozkłady materiału i stworzyłam przedmiotowy system oceniania, który oparłam o wewnątrzszkolny system oceniania. Po każdym zakończonym roku szkolnym dokonywałam ewaluacji tegoż systemu i wszelkie zmiany, które wybrzmiewały we wnioskach, wprowadzałam z początkiem każdego kolejnego roku szkolnego.
W czasie trwania stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych. Po każdej zakończonej lekcji, wyciągałam wnioski z własnej pracy i wdrażałam je podczas kolejnych zajęć. Nieodłącznym elementem tego rozwoju były wspomniane wyżej obserwacje lekcji. Dzięki analizie pracy innych pracowników szkoły oraz swoich mocnych i słabych stron, byłam w stanie na bieżąco podnosić jakość prowadzonych przeze mnie zajęć.
O początku stażu stale poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach i warsztatach:
-„ Małe dzieci, duże klasy” (styczeń 2012 r.)
-„ I can. Efekt kształcenia językowego w klasach III szkoły podstawowej” (styczeń 2012 r.)
- „Egzamin krok po kroku – test szóstoklasisty” (styczeń 2012 r.)
-„Integracja języka angielskiego w klasach 1-3 z treściami edukacji wczesnoszkolnej.” (listopad 2012 r.),
-„Diagnoza w 4-6 czyli przyrost wiedzy pod pełną kontrolą.” (listopad 2012r.),
-Program eTwinning (listopad 2012r.),
-“Teaching and exam preparation – a SOUND approach” dla nauczycieli klas 4-6 (luty 2013r.),
-“Theory into Practice with Primary Learners” (marzec2013r.),
- TiGeRs at Large – Teaching Groups Realistically (styczeń 2014r.)
- On the road. Balancing teaching and testing towards “sprawdzian szóstoklasisty” (styczeń 2014r.)
- How to play by new rules with 6 and 7-year-olds? (styczeń 2015r.)
- Re-phrasing language learning for “sprawdzian szóstoklasisty” and beyond. (styczeń 2015 r.)
oraz poprzez wewnątrzszkolne doskonalenie:
-„Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” (październik 2011 r.)
-„Savoir vivre w pracy nauczyciela i na co dzień” (listopad 2011 r.)
-„Jak motywować ucznia do nauki” (luty 2012 r.)
-„Język żyrafy w szkole” (luty 2012 r.)
- Korygowanie wad postawy podczas procesu lekcyjnego (październik 2012 r.),
-Praca w edytorze tekstowym Word i Open Office. (listopad 2012 r.)
- Jak pracować z e-dziennikiem? (marzec 2014r.)
- Jak motywować ucznia do myślenia? (kwiecień 2014r.)
- Inteligencje wielorakie (listopad 2014r.)
- Działania motywacyjne wobec uczniów (listopad 2014r.)
- Uczeń i nauczyciel bezpieczni w sieci (grudzień 2014r.)

Okres stażu był dla mnie czasem, gdy mogłam stale udoskonalać umiejętność dostosowywania wymagań do potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Zdobyłam nowe doświadczenie w indywidualizacji pracy z uczniem słabszym i zdolnym, choć wiem, że w kolejnych latach mojej pracy będę tę wiedzę nadal poszerzać, gdyż ma to znaczący wpływ na osiągnięcia uczniów.
Podczas każdej lekcji stosowałam metody aktywizujące uczniów, dzięki czemu nauka języka obcego była dla nich przyjemniejsza i bardziej efektywna. Starałam się tworzyć obcojęzyczną atmosferę w klasie poprzez powtarzające się podczas każdej lekcji elementy, jak powitanie, pożegnanie uczniów czy wydawanie poleceń , zapytania o datę czy pogodę w języku angielskim lub po prostu zwracanie się do nich w tym języku, często popierając gestem. Podczas moich lekcji często pojawiały się gry i zabawy językowe, odgrywanie ról, śpiewanie piosenek, ćwiczenia śródlekcyjne, prace projektowe czy manualne. Gdy było to możliwe, uczniowie korzystali z komputera, grając w gry edukacyjne podsumowujące materiał (w klasach młodszych) lub wykonując zadania związane z tematem lekcji (w klasach starszych).
Ponad to, tworzyłam i dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania oraz opracowywałam pomoce dydaktyczne, takie jak karty pracy czy gazetki do sali lekcyjnej. Na bieżąco tworzyłam konspekty lekcji oraz scenariusze uroczystości, np. apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne
Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne, w tym dziennik elektroniczny, a także dzienniki zajęć pozalekcyjnych wynikających z art.42 ust.2 pkt.2 KN (zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego oraz do sprawdzianu szóstoklasisty). Gromadziłam materiały potrzebne do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jako wychowawca prowadziłam dokumentację klasy, a jako lider zespołu nauczycieli języka angielskiego, prowadziłam dokumentację, dzięki której analizowałam osiągnięcia uczniów oraz wyciągałam wnioski ze sprawdzianów, w tym z próbnych sprawdzianów szóstoklasisty.

4. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
W okresie od września 2011 r. do maja 2013 r. oraz od marca 2014 r. aż do zakończenia stażu, uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym w radach szkoleniowych. Przerwa spowodowana była urlopem macierzyńskim. Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej opiniowałam m.in. organizację pracy szkoły, czy wnioskowałam o przyznanie uczniom odznaczeń. Wielokrotnie pełniłam także funkcję członka Komisji Uchwał i Wniosków oraz stale współpracowałam z innymi członkami grona pedagogicznego konsultując zachowanie i postępy w nauce poszczególnych uczniów oraz przez wzajemne wsparcie w pracy.

5. Inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły
Dwukrotnie reprezentowałam szkołę w Regionalnym Konkursie Ortograficznym, zajmując w 2012 r. wraz z drużyną III miejsce w kategorii Nauczyciele.
Ponad to, od lutego 2012 r. do maja 2013 r. sprawowałam opiekę merytoryczną nad uczniami naszej szkoły podczas udziału w multimedialnym kursie języka angielskiego „FunEnglish w Bibliotece”, który dał dzieciom możliwość czerpania przyjemności z nauki języka angielskiego również poza budynkiem szkoły.
Występowałam też w charakterze członka komisji nadzorującej podczas sprawdzianu szóstoklasisty.
Dodatkowym elementem rozwoju w mojej pracy była możliwość przyjęcia praktykantki mieszkającej w Anglii. Przez pięć dni miała ona możliwość obserwacji prowadzonych przeze mnie lekcji oraz zapoznania się z systemem edukacji w Polsce. Dzięki tej współpracy miałam możliwość wymiany doświadczeń oraz oceny mojej pracy przez osobę z innego środowiska.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Środowisko lokalne – współpraca z pedagogami i rodzicami
Niezwykle istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie środowiska lokalnego uczniów. Dzięki współpracy z wychowawcami, pozostałymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, byłam w stanie określić, jakie czynniki wpływają szczególnie niekorzystnie na sytuację poszczególnych dzieci i uwzględnić te informacje pracując z nimi. Na bieżąco porozumiewałam się z nimi w sprawie postępów uczniów, ich potrzeb oraz gdy pojawiały się niepokojące sygnały.
Dodatkowym, a zarazem nieodłącznym źródłem informacji o środowisku uczniów, poza moimi własnymi obserwacjami, byli rodzice. Konsultując się z nimi, mogłam dowiedzieć się, jaka jest sytuacja ucznia, jakie obszary w szczególności sprawiają mu problemy, dowiadywałam się, jakiej pomocy oczekują. Udzielałam rodzicom wskazówek i porad, ale przede wszystkim, współpracowałam z nimi, by rozwiązać problem. Korzystałam z każdej nadarzającej się okazji, by porozmawiać o postępach i sytuacji dzieci. Odbywało się to podczas spotkań z rodzicami lub konsultacji, ale także w wolnej chwili na terenie szkoły wymieniałam się z rodzicami spostrzeżeniami. Niejednokrotnie wykorzystywałam w tym celu kontakt telefoniczny, a odkąd pojawił się dziennik elektroniczny, wykorzystywałam i ten środek do kontaktów z rodzicami. Dbałam szczególnie o to, by utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów, których sytuacja była szczególnie niepokojąca.
Ponad to, zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami dostarczonymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Nabyłam dzięki temu umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb uczniów.

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć
W czasie stażu dbałam o to, by zapewnić uczniom wsparcie w nauce. Z tego powodu zorganizowałam zajęcia mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W ramach godzin, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, pracowałam z uczniami słabszymi, którzy wymagali wsparcia. Skupiałam się na wyrównaniu braków w nauce oraz na budowaniu pewności siebie podczas nauki języka, gdyż, jak się okazuje, niskie wyniki w nauce czasami spowodowane są blokadą przed uczeniem się języków obcych. Także w ramach tych godzin, zorganizowałam zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego oraz przygotowywałam szóstoklasistów do sprawdzianu szóstoklasisty.
Poza zajęciami, które zorganizowane były w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, niejednokrotnie pomagałam uczniom w swoim wolnym czasie, odrabiając z nimi prace domowe w czytelni, czy tłumacząc temat lekcji, na którym dany uczeń był nieobecny. Przygotowywałam także uczniów klas IV do międzyszkolnego etapu konkursu wiedzy „Bajkowy świat – bohaterowie w książkach i na ekranach”.

3. Organizowanie uroczystości, imprez i wycieczek; przeprowadzanie konkursów
Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, organizując imprezy i uroczystości szkolne. Były to między innymi:
- przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej (2012r.),
- przygotowanie apelu wielkanocnego (2012r.),
- współorganizacja apelu „Kocham Misje” (2013r.),
- dyskoteki szkolne organizowane w ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim
- współogranizacja licytacji lalek w ramach projektu Unicef „Wszystkie kolory świata” (2012r.);
Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie następujących konkursów:
-Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego (2011r. i 2014r.),
-„Młody lingwista” – konkurs wiedzy z j. angielskiego organizowany przez wyd. Wiedza i Edukacja (główny koordynator w 2013r.),
-Ogólnopolski konkurs języka angielskiego w słuchaniu ze zrozumieniem „The Bat Kid” (2014r.),
-„Bajkowy świat – bohaterowie w książkach i na ekranach” (2011r. i 2014r.);
Niejednokrotnie sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść i wycieczek szkolnych:
- wycieczka do Parku Naukowego „Eksperyment” oraz do Akwarium Morskiego w Gdyni (2014r.)
-wyjścia do BCK:
• Przedstawienie Szatan z siódmej klasy (2011r. i 2012r.),
• Mikołajkowy występ dzieci z Kaliningradu (2011r.),
• Spektakl profilaktyczny Calineczka (2014r.),
• Spektakl profilaktyczny Kopciuszek (2011r. i 2014r.),
-wyjścia z klasą w ramach godzin wychowawczych:
• Wizyta na cmentarzu przy ul Morskiej, w celu upamiętnienia bliskich zmarłych (2011r. i 2012r.),
• Spacer ulicami w pobliżu szkoły w celu utrwalenia zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (2012r.);

4. Samorząd Uczniowski
W roku szkolnym 2012/2013 pełniłam rolę jednego z opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którego celem jest działalność kulturalna, oświatowa, rozrywkowa i sportowa. Poza sprawowaniem opieki i wsparciem członków SU, podczas naszych zebrań, pełniłam rolę protokolanta. Ponad to, wraz z uczniami, współorganizowałam dyskoteki szkolne, czy apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim, nadzorowałam akcję ”Góra grosza” w zakresie przeliczenia zebranych monet i ich wysyłki.

5. Stowarzyszenie edukacyjne „Drabina”
Poza bezpośrednią pracą z uczniami, starałam się też w inny sposób dbać o ich potrzeby edukacyjne. Dlatego też, jako członek Stowarzyszenia Edukacyjnego „Drabina”, uczestniczyłam w wielu inicjatywach stowarzyszenia, dążąc do pozyskania funduszy na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, których ostatecznym celem jest wspomaganie rozwoju edukacyjnego uczniów. W tym celu, wraz z innymi członkami stowarzyszenia, wzięłam udział w przedstawieniu profilaktycznym Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, który kierowany był do uczniów klas 0-III oraz IV – VI. Dochód ze zbiórki publicznej tego przedsięwzięcia, jak i innych, przeznaczony został na cele statutowe stowarzyszenia. Dzięki działalności stowarzyszenia udało się jak dotąd zrealizować cztery, bardzo ważne dla nas i dla uczniów, projekty.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Proces dydaktyczny
W swojej pracy niejednokrotnie wykazywałam umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wymaga tego choćby charakter przedmiotu, którego uczę. Nauka języka obcego nie może być pozbawiona kontaktu z jego autentyczną formą. Dlatego podczas lekcji wykorzystywałam nagrania audio, wyświetlałam filmy z nośników lub korzystałam z zasobów Internetu. Wielokrotnie wykorzystywałam technologię komputerową, by urozmaicić zajęcia i umożliwiałam uczniom bezpośredniego wykorzystania tej technologii w postaci gier czy zadań.
Technologia komputerowa służyła mi niejednokrotnie do tworzenia gazetek tematycznych w Sali języka angielskiego.
W przyszłości chciałabym, aby uczniowie mieli możliwość nagrywania swoich wypowiedzi, a dzięki odsłuchowi byli w stanie pracować nad poprawną wymową.

2. Opracowywanie narzędzi pomiaru
Wykorzystywałam umiejętność obsługi komputera do samodzielnego tworzenia sprawdzianów i testów. Korzystałam także z internetowych zasobów wydawnictw, modyfikując zamieszczone na ich platformach gotowe testy. Tworzyłam także własne karty pracy.

3. Dokumentacja
Wykorzystywałam technologię informacyjną i komputerową do korzystania z dziennika elektronicznego. Dokumentowałam w ten sposób także przebieg stażu, tworząc wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego czy sprawozdanie. Tworzyłam w formie elektronicznej raporty i analizy sprawdzianów, konspekty lekcji, przygotowywałam karty ewaluacyjne uczniów, wszelkie protokoły czy sprawozdania.

4. Publikowanie własnych prac
Tworzyłam sprawozdania z uroczystości, imprez szkolnych i konkursów, które zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Opublikowałam także niniejsze sprawozdanie na stronie internetowej http://awans.edux.pl/ .

5. Strony internetowe
Na bieżąco odwiedzałam następujące strony internetowe, śledząc aktualności i korzystając w razie potrzeby:
- http://www.ko.olsztyn.pl/
- http://www.oke.lomza.pl/
- http://www.cke.edu.pl/
- http://www.men.gov.pl/
- platformy wydawnicze http://www.macmillan.pl/ oraz https://elt.oup.com/
- portale społecznościowe, np. Facebook (śledzenie aktualności i wymiana doświadczeń)
Korzystałam także z wielu innych źródeł internetowych w celu wyszukiwania przykładowych scenariuszy, wskazówek oraz materiałów do pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w pracy wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego

Jako wychowawca, starałam się zapewniać uczniom wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, współpracując z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Przykładem takiej współpracy była sytuacja pewnego ucznia z zespołem FAS, który wychowywał się w Domu Dziennego Pobytu Dziecka w Braniewie. Jako dziecko mające duże problemy w nauce oraz sprawiające poważne problemy wychowawcze, wymagał ciągłego wsparcia. Wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz przy pomocy psychologa, starałyśmy się tego wsparcia udzielać, a problemy rozwiązywać na bieżąco. Byłyśmy w stałym kontakcie z jego opiekunką i ściśle z nią współpracowałyśmy, gdyż to ona stanowiła dla chłopca autorytet.
Ponad to, psycholog pomagała mi w odbudowaniu zaburzonego poczucia własnej wartości uczennicy z IV klasy, natomiast wraz z pedagogiem szkolnym starałyśmy się rozwiązać niepokojący problem sytuacji rodzinnej ucznia tej samej klasy. W przypadku dziewczynki zarówno ja, jak i pedagog szkolny, byłyśmy w stałym kontakcie z mamą i nawiązałyśmy owocną współpracę, jednak sytuacja chłopca była o tyle trudna, że to właśnie utrudniony kontakt z rodzicami był przyczyną problemów.
Jako wychowawca przeprowadzałam godziny wychowawcze, których tematyka niejednokrotnie wymagała ode mnie wiedzy dydaktycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystałam również w tym celu z pomocy pedagoga szkolnego. Prowadziłam także pedagogizację rodziców, gdzie wykorzystywałam umiejętność zastosowania tej wiedzy.
Jednak moja praca wymaga umiejętnego wykorzystania tej wiedzy również poza funkcją wychowawcy. Codziennie napotykałam się z pewnymi zachowaniami uczniów lub dowiadywałam się o sytuacjach, gdzie musiałam wykazać się wiedzą pedagogiczną i psychologiczną i umiejętnie ją wykorzystać.
W rozwiązywaniu problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych często korzystałam także z pomocy opiekuna stażu i innych nauczycieli.

2. Materiały źródłowe
By pogłębić swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii, korzystałam z różnych źródeł. Regularnie przeglądałam miesięcznik Głos Pedagogiczny i wykorzystywałam interesujące mnie tematy. Korzystałam także z książki Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej ( Magdalena Gruszka, wyd. Harmonia), która okazała się być dla mnie niezwykle ważną pozycją w roku szkolnym, gdy po raz pierwszy zostałam wychowawcą. Odnalazłam w niej wiele cennych wskazówek i pomysłów, z których do tej pory chętnie korzystam.
Dzięki wybranemu przeze mnie programowi nauczania poznałam charakterystykę uczniów w poszczególnym wieku, co dało mi obraz tego, jak wygląda ich rozwój i mogłam uwzględnić tę wiedzę w mojej pracy.
W ostatnim czasie miałam okazję przeczytać książkę autorstwa Jaspera Juul Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Autor kładzie w niej nacisk na zaufanie wobec uczniów, dobro dziecka i na pozytywne relacje między uczniami i nauczycielami. Myślę, że są to wartości, o których często zapominamy, a które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym.
Poza tymi materiałami, w razie potrzeby korzystałam z przeróżnych źródeł internetowych.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Jako nauczyciel zobligowana byłam do zapoznania się z prawem oświatowym. Dokonałam analizy Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, i zgodnie z przepisami w nim zawartymi rozpoczęłam staż i stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Zapoznałam się z Ustawą o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dzięki pracy w szkole zdobyłam umiejętność stosowania prawa oświatowego w praktyce.
Zapoznałam się także ze szkolnymi dokumentami, takimi jak Statut szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyczny oraz Plan Pracy Szkoły i umiejętnie korzystałam z nich w swojej pracy.
Wykorzystując znajomość tych dokumentów, prowadziłam dokumentację szkolną, prowadziłam zajęcia w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN oraz aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, m.in. zatwierdzając plan pracy szkoły, podejmując uchwały czy opiniując. Brałam czynny udział w pracach zespołu wychowawczego i językowego oraz tworzyłam KIPU. Udzielałam uczniom wsparcia, gdy tylko zachodziła taka potrzeba.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnego rozwoju. Realizując założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego zrozumiałam, jak istotnym elementem pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie, nie tylko w rozumieniu rozwoju zawodowego, ale także doskonalenia własnej osobowości. Praca nauczyciela to nie tylko nauczanie przedmiotu, ale też wychowanie dzieci oraz współpraca z rodzicami czy opiekunami i innymi nauczycielami.
W czasie trwania stażu zauważyłam znaczny wzrost jakości mojej pracy. Nabyłam umiejętność organizacji warsztatu pracy oraz umiejętność samooceny i wdrażania wniosków do dalszej pracy. Zrozumiałam też, jak istotna jest nabyta przeze mnie umiejętność współpracy z psychologiem i pedagogiem oraz z innymi nauczycielami. To dzięki niej możliwe jest owocne wsparcie uczniów, którzy takiego wsparcia wymagają lub oczekują.
Mimo, iż okres stażu dał mi okazję do intensywnego rozwoju, czuję potrzebę dalszego doskonalenia i rozwijania nabytych już umiejętności. Mam więc nadzieję, że kolejne lata dostarczą mi wielu okazji do rozwoju zawodowego, co będzie stale wpływać na efektywność mojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.