X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26230
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zadania planu realizowała: mgr Agnieszka Kulas
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim
- Nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania matematyki, informatyki i plastyki
- Nauczyciel kontraktowy
- Nauczane przedmioty: matematyka
- Staż pracy w szkole: 6 lat
- Rozpoczęcie stażu: 01.09.2008r.
- Zakończenie stażu: 31.05.2011r.
- Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego: 23.09.2008r.

MOJE NAJWAŻNIEJSZE PRIORYTETY W PRACY ZAWODOWEJ
1. rozwijanie umiejętności dotyczących organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy
2. uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podnoszeniu poziomu pracy szkoły
3. uwzględnianie w swej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


CELE AWANSU:
- Doskonalenie umiejętności służących własnemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy szkoły
- Zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

Przedkładam: Przyjęto:

Potwierdzam pełną realizację zadań planu rozwoju zawodowego:

Wstęp

Jestem nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w kamieniu Pomorskim.
W roku 2002 ukończyłam studia na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie na Wydziale nauk Ekonomicznych i Zarządzania, na kierunku marketing i zarządzanie.
W roku 2005 ukończyłam Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie w zakresie pedagogiki, a w 2006 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Matematyczno-Fizycznym - Studia Podyplomowe w zakresie matematyki z informatyka.
W trakcie pracy w Szkole Podstawowej w Jarszewie, w roku 2008 ukończyłam na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Podyplomowe w zakresie nauczania plastyki.
W 2006 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Jarszewie. Po rozpoczęciu pracy w Szkole podstawowej nr 1 im Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim z dniem 01.09.2008 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez dyrektora szkoły panią W. Kononiuk. We wrześniu 2008 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią K. Wroną, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy. Dnia 01.09.2009 roku, w związku ze zmianą opiekuna stażu podpisałam kolejny kontrakt z drugim opiekunem panią J. Nowicką.
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im B. Chrobrego oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
- Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoja wiedzę ni umiejętności zawodowe matematyka i wychowawcy klasy.
- Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na postawie wymagań zawartych w § 7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach;( §7 ust.2, pkt.1)

1. W ramach działań znajdujących się w tym wymaganiu zapoznałam się z przepisami regulującymi zasady przyznawania stopni awansu zawodowego czyli Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku i z jego późniejsza zmianą z dnia 14 listopada 2007 roku.

2. W trakcie stażu nawiązałam współpracę z opiekunami – panią Krystyna Wrona i z panią Jolanta Nowicką. Wspólnie ustalałyśmy plan działań na czas stażu. Współpraca z obiema paniami, które pełniły funkcję opiekuna mojego stażu była bardzo dobra. Mogłam liczyć na ich pomoc dotyczącą różnych sfer w pracy zawodowej.

3. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu co pozwoliło mi spojrzeć na dzieci i prace nauczyciela z innej perspektywy – obserwatora, i poprzez to mogłam wzbogacić swój warsztat pracy o podpatrzone metody aktywizacji i zachęcania dzieci do wysiłku. Obserwacja i analiza dały mi możliwość poznania różnych form i metod pracy, które stosuje doświadczony nauczyciel. Niektóre z nich z sukcesem wprowadziłam na moich lekcjach. Obserwowane przeze mnie zajęcia dotyczyły tematyki:
• „Odczytywanie informacji” – 23.10.08
• „Rozwiązywanie testów” – 13.02.09
• „Liczby spełniające nierówności” – 15.05.09
• „Obliczanie liczby , gdy dany jest jej procent” – 08.06.09
Umiejętność pracy z uczniami doskonaliłam także poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Tematyka zajęć dotyczyła;
• „Rozszerzanie i skracanie ułamków” – 21.10.08
• „Rodzaje trójkątów” – 16.12.08
• „Miary kątów w trójkątach” – 06.01.09
• „Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych” – 26.02.09
• „Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych” – 05.05.09
• „Odczytywanie informacji” – 27.10.09
• „Kolejność wykonywania działań” – 03.12.09
• „Rodzaje katów” – 21.12.09
• „Liczba spełniająca równanie – ćwiczenia” – 10.03.10
• „Dodawanie liczb całkowitych” – 27.04.10
• „Konstruowanie dowolnych trójkątów” – 28.05.10
• „Gry i zabawy matematyczne” – 09.06.10
Analizowałam prowadzone zajęcia pod katem oceny skuteczności działań.
Prowadziłam również zajęcia w obecności Dyrektora Szkoły. Przygotowywałam do nich konspekty i pomoce naukowe. Zajęcia te dotyczyły tematyki:
• „Kolejność wykonywania działań” – 03.12.09
• „Mierzenie i rozróżnianie katów” - 13.12.10
• Dwusieczna kąta, konstrukcje różnych kątów” - 13.05.11
Po przeprowadzonych zajęciach chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat, a w późniejszym okresie swojej pracy skorzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć czy też osiągania założonych celów.
Na zajęcia przygotowywałam pomoce naukowe: plansze, gry , modele, co pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia i skupić uwagę dzieci na wykonywanych zadaniach

4. Z opiekunkami stażu odbywałyśmy spotkania konsultacyjno-instruktażowe, w czasie których rozwiązywałyśmy wszelkie problemy związane z awansem czy realizacją zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego jak również rozwiązywałyśmy problemy i udzielałyśmy sobie wzajemnych rad dotyczących codziennej pracy. Efekty współpracy z opiekunami stażu wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy oraz udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.

5. Jako nauczyciel matematyki i wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy:

• Plan wynikowy i rozkład materiału z matematyki w oparciu o podstawę programową szkoły podstawowej
• Kryteria oceniania przedmiotowego
• Plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły
• Program zajęć zespołów wyrównawczych z matematyki
• Program koła matematycznego
• Program zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu po szkole podstawowej
Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, jeszcze podczas pracy w szkole podstawowej w Jarszewie napisałam autorski program nauczania informatyki pt. „Myszka” do realizacji na lekcjach informatyki w klasach I –III w Szkole Podstawowej w Jarszewie. Program ten został przyjęty do szkolnego zestawu programów i realizowany również przez innych nauczycieli po moim odejściu do pracy w Kamieniu Pomorskim.
Wdrażałam oraz prowadziłam monitoring i ewaluacje PSO tak, aby był zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Przygotowanie tych dokumentów pozwoliło mi na stała kontrolę wymagań jakie powinnam stawiać uczniom na każdej jednostce lekcyjnej. W każdej chwili mogłam sprawdzić cele lekcji, a jednocześnie rozkład materiału dawał mi poczucie, że cały materiał zostanie w pełni zrealizowany w czasie roku szkolnego.

6. Samodzielnie lub przez udział w rożnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiałam swoja wiedze i umiejętności zawodowe (§7 ust.1, pkt.2). Chcąc jak najlepiej doskonalić własny warsztat pracy uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach:

a) Studia Podyplomowe na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie nauczania plastyki. – rok 2007 - 2008 . Studia podjęłam i ukończyłam po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, zanim rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Ukończenie studiów pozwoliło mi rozwinąć się nie tylko na płaszczyźnie nauk matematycznych, ale w dziedzinie kultury i sztuki. Dało mi uprawnienia do nauczania plastyki w szkole, co mogłam wykorzystać w sytuacjach zastępstw za nauczyciela plastyki. Umiejętności zdobyte na tych studiach wykorzystałam również w przygotowywaniu pomocy naukowych, dekoracji , gazetek klasowych dekoracji na akademiach i apelach szkolnych oraz na lekcjach wychowawczych.
b) „Sesja gotowa na wszystko. M+ ujarzmia nową podstawę programową” – 30.10.2008r. – spotkanie zorganizowane było przez GWO
• Pozwoliło mi ono zapoznać się z ofertą wydawnictwa i sposobem dostosowania podręczników do nowej podstawy programowej.
c) „Nauczyciel przedmiotu wychowawcą klasy” – 28.10.2008r. – szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Szkolenie pozwoliło mi zapoznać się zadaniami i obowiązkami wychowawcy w świetle prawa oświatowego.
• Pomogło mi lepiej zaplanować pracę wychowawcy klasy.
• Zapoznałam się z różnorodnymi rozwiązaniami w projektowaniu i realizacji lekcji wychowawczych, dzięki czemu lekcje prowadzone przeze mnie stały się dla uczniów bardziej interesujące.
d) „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” – 05.11.2008r. - szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Na szkoleniu zapoznałam się z podstawami prawnymi awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
• Dokładnie przeanalizowałam realizacje wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
• Nauczyłam się jak prawidłowo dokonać prezentacji dorobku zawodowego oraz jakie są postępowania egzaminacyjne
e) „Złote EDUkaty. Metodologia budowy projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.” – 09.02.2009 – 10.02.2009r. - szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Szkolenie dało mi możliwość dowiedzieć się jaki jest cykl życia i cele projektu, kto jest jego beneficjentem ostatecznym
• Poznałam jak zarządzać projektem, jak planować budżet, monitorować projekt i dokonywać zmian ewaluacyjnych.
f) „Ocenianie osiągnięć matematycznych ucznia” – 18.02.2009 – 04.03.2009 - szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Na szkoleniu miałam okazję zapoznać się z aktami prawnymi dotyczącymi oceniania
• Zapoznałam się z budową przedmiotowego systemu oceniania, dzięki czemu mogłam wprowadzić korekty w moim PSO
• Poznałam techniki zadawania pytań kluczowych – wykorzystałam to zarówno na lekcjach matematyki jak i w pracy wychowawczej
• W pracy wychowawczej przydała mi się również umiejętność budowania samooceny ucznia.
g) „Gdy intuicja zawodzi – szkolne spotkania z nieskończonością” – 20.03.2009 - spotkanie przygotowane przez GWO
• Wiadomości ze spotkania wykorzystałam na zajęciach koła matematycznego. Mogłam uczniom przedstawić ciekawe zadania konkursowe i zachęcić ich podjęcia próby ich rozwiązania ( logicznego i matematycznego)
h) „Karta rowerowa i motorowerowa” – .15.04.2009 – 20.04.2009r - szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• W sytuacji braku nauczyciela techniki w szkole powierzono mi zastępczo obowiązek nauki tego przedmiotu. Wymagało to ode mnie dodatkowych wiadomości, które uzupełniłam na ww szkoleniu. Dzięki niemu mogłam przygotować uczniów do przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową
• Poznałam usytuowanie wychowania komunikacyjnego w przepisach prawnych oraz przepisy ruchu drogowego dl pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
• Zapoznałam się z etapami przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej i wykorzystałam to w pracy z dziećmi
• Poznałam i wykorzystałam w praktyce programy komputerowe wspierające przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć
i) Seminarium dla nauczycieli matematyki – 10.12.2009r – zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era - dotyczące zagadnień:
- „Zadania, które sprawiają uczniom trudności”
- „Rozkład liczby naturalnej na sumę składników”
- „Dodawanie tylko dla dorosłych”
• Wiadomości wyniesione z seminarium wykorzystałam zarówno na zajęciach wyrównawczych jak i na zajęciach kola matematycznego
j) „Matematyka bez podręcznika” – 22.03.2010 – szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Pracowni Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego
• Zajęcia pozwoliły mi lepiej zaplanować i przeprowadzić lekcje matematyki w sytuacji gdy uczniowie nie posiadali podręcznika do przedmiotu
k) „Techniki szybkiego liczenia w pamięci” – 31.03.2010 – 14.04.2010 - szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Poznanie kilku metod szybkiego liczenia w pamięci dało mi możliwość biegłego sprawdzania rachunków wykonywanych na tablicy podczas lekcji i natychmiastowego reagowania.
• Techniki szybkiego liczenia w pamięci przedstawiłam na zajęciach koła matematycznego. Dało to pozytywne efekty na konkursach matematycznych.
l) „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić ucznia do zadawania pytań” – 20.05.2010 - spotkanie zorganizowane przez GWO
• Spotkanie pozwoliło mi zapoznać się z nowymi ofertami wydawniczymi
• Konsultant zapoznał nas z problemami występującymi na zajęciach w trakcie pracy zespołowej. Cenne wskazówki wykorzystałam w szczególności na lekcjach w klasie szóstej. Ucząc ich pracy zespołowej przygotowywałam ich do pracy metodą projektu, która czeka ich w gimnazjum
ł) „Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum – 04.11.2010 – spotkanie zorganizowane przez GWO
• Zapoznałam się z metodami dydaktycznymi idealnymi do powtórek, wprowadziłam je z pozytywnym skutkiem na moje lekcje.
• Poznałam nowe multimedialne narzędzia intensyfikujące utrwalanie wiedzy uczniów.
m) „Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” - 10.12.2010 – szkolenie przeprowadzone przez Centrum Doradztwa Reklamy Szkoleń CDRS.PL
• Szkolenie nauczyło mnie obserwować własne odczucia i zachowania, co pozwoli mi nie dopuścić do wypalenia zawodowego, nauczyłam się podchodzić z pewnym dystansem do problemów związanych z pracą zawodową.
n) Spotkanie konsultacyjno – informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów Se specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 25.12.2010
• Wiadomości ze spotkania wykorzystałam zarówno w pracy dydaktycznej jak i wychowawczej. Staram się prawidłowo dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów zarówno tych mających problemy z opanowaniem materiału objętego podstawą programową z matematyki jak i do uczniów przejawiających uzdolnienia matematyczne
o) „Metody rozwijania aktywności matematycznej ucznia” – 19.03.2011 - - szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Metody rozwijające myślenie matematyczne z pozytywnym skutkiem wprowadziłam na zajęciach koła matematycznego.
• Wiadomości ze szkolenia wykorzystałam na lekcjach matematyki wykorzystując metody aktywizujące do rozwiązania problemu matematycznego.
Przez cały okres stażu poszerzałam wiedzę z zakresu matematyki i doskonaliłam swój warsztat pracy. Dzięki temu mogłam lepiej przygotować swoich uczniów do udziału w konkursach matematycznych i do nauki w następnych klasach i szkołach.
W ramach WDN przeprowadziłam wśród zainteresowanych nauczycieli warsztaty dotyczące wykonywania kwiatów i ozdób z bibuły. Zdobyte umiejętności nauczyciele wykorzystują podczas przygotowywania akademii i dekoracji klas. Fakt ten został odnotowany w księdze sprawozdań.
W zakresie samokształcenia samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i przedmiotowa, wymieniałam doświadczenia z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami.
Książki, z którymi zapoznałam się i które wykorzystywałam na lekcjach matematyki, kole matematycznym, zajęciach wyrównawczych oraz na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami:
• „Krzyżówki i łamigłówki matematyczne” – Jadwiga Rzeźnik, wyd. Harmonia, Gdańsk 2003
• „Wybrane metody i techniki aktywizujące. Zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki” – Maria Wójcicka, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005
• „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących” – Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska
• „Ekologia w matematyce. Zbiór zadań dla szkół podstawowych” – Marianna Rajkiewicz, Henryk Sienkiewicz
• „Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się.” – Bożena Kubiczek, wyd. Nowik, Opole 2007
• „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, wyd. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994
Zapoznałam się z przyczynami specyficznych trudności w uczeniu się matematyki, a także diagnozowaniem dzieci z takimi trudnościami. Dzieci z takimi trudnościami znajdują się niemal w każdej klasie . Dzięki wiedzy, którą zdobyłam potrafiłam znaleźć osoby potrzebujące mojej pomocy, zindywidualizować prace z nimi i wymagania stawiane tym uczniom.
• „Oswoić matmę. Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej?”- Barbara Stryczniewicz, wyd. Nowik
Książka zawiera zbiór kart pracy które wykorzystywałam na zajęciach wyrównawczych. Zadania są dobrane odpowiednio do poziomu i potrzeb uczniów.
• „Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się.” – Joanna Bartosik, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
Wiadomości jakie pozyskałam po zapoznaniu się z tą książką wykorzystałam w tworzeniu kontaktów i porozumiewaniu się z rodzicami w różnych sytuacjach życiowych rodziny, wychowawczych dziecka będąc wychowawca klasy.

7. Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających problemy z opanowaniem materiału z matematyki. Wielokrotnie społecznie poświęcałam swój czas na indywidualne lekcje z uczniem mającym wyjątkowe problemy z uczeniem się i potrzebującym mojej pomocy.
W ramach dodatkowych godzin wynikających z artykułu 42 Karty Nauczyciela opracowałam program zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu po szkole podstawowej. Zajęcia te prowadziłam i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie mieli możliwość dokonania samooceny swoich wiadomości i zorientowania się w brakach wiadomości z zakresu matematyki . Mogli również zapoznać się ze sposobem rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych, z tym na co trzeba w szczególności zwracać uwagę. Uważam, że dały one pozytywne efekty.
8. Prowadzenie koła matematycznego pozwoliło mi zebrać grupę uczniów i rozbudzić w nich zainteresowanie matematyką . Na zajęciach tych przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach. Starałam się skutecznie wpłynąć na ich kształtujące się charaktery, starałam się nauczyć ich odpowiedzialności, współpracy, wzbudzić chęć do pozytywnej rywalizacji i chęć do osiągania sukcesów. Efektem tego jest udział dzieci w konkursach, które zorganizowałam i przeprowadziłam w szkole:
• „Olimpus” -Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa – sesja jesienna –listopad 2008
• „Multitest” – ogłoszony przez Centrum Edukacji Szkolnej w październiku 2009r.
• „ Kangur matematyczny” – Międzynarodowy Konkurs – rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „EDI” – styczeń 2011 – uczeń VI klasy, którego przygotowywałam na kole matematycznym zajął 3 miejsce
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „EDI” – maj 2011 – uczeń IV klasy, którego przygotowywałam na kole matematycznym zajął 3 miejsce
• Szkolny konkurs matematyczny klas VI-ych – przygotowujący i wybierający uczniów do kuratoryjnego konkursu przedmiotowego ( do tego konkursu corocznie samodzielnie układałam i dobierałam zadania).
We wszystkich wymienionych konkursach uczniowie brali liczny udział, ja zas brałam udział w pracach komisji konkursowej

9. W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyłam w całorocznym programie „ Sesje z plusem”. Program ten jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W ramach programu systematycznie przeprowadzałam badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego. Analizowałam osiągnięcia uczniów porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań programu.

10. W ramach uczestnictwa w pracach organów szkoły związanych realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych brałam czynny udział w pracach zespołów:

• Zespół do spraw profilaktyki
• Zespół do spraw ewaluacji – przeprowadzenie i przeanalizowanie diagnozy uczniów na początek roku szkolnego i po pierwszym semestrze
• Zespół przedmiotowy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
Będąc przewodnicząca zespołu przygotowywałam plan pracy zespołu na kolejny rok szkolny, organizowałam spotkania zespołu, na których realizowane były założone cele. Przygotowywałam analizy diagnoz w zakresie badanych sfer. Sporządzałam sprawozdania z pracy zespołu.
W ramach pracy w zespole przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego po szóstej klasie szkoły podstawowej. Brałam udział w sprawdzaniu sprawdzianu próbnego (w zakresie matematyki ), dokonywałam wnikliwej analizy wyników z uwzględnienie standardów.
W roku szkolnym 2009/2010 przygotowałam i przeprowadziłam test kompetencji klas V – z zakresu wykorzystania wiedzy w praktyce ( matematyka i przyroda. Dokonałam wnikliwej analizy wyników, a wnioski z niej przedstawiłam na radzie pedagogicznej, co dało możliwość zapoznania się innym nauczycielom jakie braki maja uczniowie i nad czym należy pracować zarówno w klasach IV – VI jak i w nauczaniu początkowym.
Pomagałam również w sprawdzaniu testu na zakończenie klasy III.

11. Podczas odbywania stażu podejmowałam dodatkowe zadania w szkole i brałam udział w uroczystościach szkolnych pomagając w ich organizacji.
• Podczas obchodów szkolnego dnia Halloween wykonałam dekoracje plastyczne klasy i korytarza szkolnego. (30.10.2008r)
• Obchody Dnia Papieskiego wspomogłam wykonując rekwizyty niezbędne do akademii ( 2008 rok), wspomagając organizatorów w opiece nad dziećmi podczas występów w Dziwnówku ( 2009,2010 rok )
• Uświetniając Jasełka Szkolne wykonałam prezenty bożonarodzeniowe dla zaproszonych gości ( 2008 rok ) oraz wspomogłam organizatorów w opiece nad występującymi uczniami w Zasadniczej Szkole Zawodowej ( 2010 rok ).
• Wsparłam organizatorów akademii poświęconej rocznicy wyzwolenia miasta Kamienia przygotowując prezentacje multimedialną wzbogaconą o pokaz fragmentów filmów o tematyce historycznej (2011 rok ).
• Wzbogaciłam akademię z okazji 11 listopada prezentacją multimedialną oraz pokazem filmów historycznych.
• Wykonałam transparenty, które zostały wykorzystane podczas zawodów sportowych w naszej szkole.
• W ubiegłym roku szkolnym przygotowałam wraz z wychowawczynią drugiej klasy szóstej uroczysty apel na zakończenie nauki w szkole podstawowej, który również uświetniłam prezentacja multimedialną

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;( §7 ust.2, pkt.2)

1. Jako wychowawca klasy utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałam i prowadziłam zebrania i wywiadówki, uczestniczyłam w comiesięcznych konsultacjach dla rodziców uczniów. Przeprowadzałam rozmowy telefoniczne lub wraz z pedagogiem szkolnym odbywałam wizyty w domach uczniów, jeśli przepływ informacji pomiędzy mną i rodzicami był utrudniony.
Dzięki temu zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów, rodzajami problemów, z którymi się borykają.
Przez cały okres stażu obserwowałam zachowania uczniów. Miałam do czynienia z różnymi problemami wychowawczymi: agresja, przemoc, brak umiejętności rozwiązywania problemów rówieśniczych. Na bieżąco zaobserwowane problemy starałam się rozwiązać czasem korzystając z pomocy pani dyrektor lub pedagoga szkolnego. Współpraca z rodzicami i samymi uczniami była zawsze efektywna i skuteczna, a problemy z poszczególnymi uczniami po krótkim czasie były rozwiązywane i zanikały, zwłaszcza że jest to niewielka społeczność szkolna, którą można na bieżąco skutecznie monitorować.

2. Dokonywałam analizy informacji dotyczących uczniów, opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by jak najlepiej zindywidualizować prace z nimi i dostosować wymagania do ich indywidualnych potrzeb. Jednocześnie pozostawałam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym.
Dwukrotnie jako wychowawca pisałam opinie o uczniu, raz o dziecku kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i drugi raz na prośbę matki w celu przedstawienia w sądzie na sprawie rozwodowej.

3. Tematykę lekcji wychowawczych dobierałam po zapoznaniu się z Wewnątrzszkolnym Programem Wychowawczym. Na lekcjach wychowawczych uwzględniałam tematy dotyczące:
a) obrzędowości, ( również w celu integrowania zespołu klasowego)
• klasowy dzień chłopaka; dzień babci i dziadka; walentynki, klasowy dzień kobiet
• Andrzejki; Wigilia klasowa; Wielkanoc
Do każdej z uroczystości przygotowywana była gazetka w klasie, która przypominała uczniom o zbliżającym się święcie
b) współdziałania w grupie
• „Ja w mojej klasie”; „Doświadczamy rożnych uczuć”
• „Rozmawiamy ze sobą”; Jak prawidłowo słuchać
• „Doświadczanie różnych uczuć”
• „Jaki jestem w relacjach z innymi”
Na lekcjach starałam się nauczyć dzieci szacunku do siebie nawzajem, wzajemnego komunikowania się w sposób kulturalny i zrozumiały, tak aby nikogo nie zranić.
c) Samoświadomości
• „Jestem dzieckiem , ale mam prawa”, „Jestem dzieckiem, ale mam obowiązki”
• „Dostrzegam swoje zalety” ; „Osiągam w życiu sukcesy”
• „Moje zainteresowania”
Świadomość własnych zalet podnosi własna samoocenę i wartość. Pozwala na prawidłową współpracę z innymi. Uważam, że jest to niezwykle ważne w życiu człowieka. Dlatego podjęłam cykl lekcji dotyczących tego.
d) Bezpieczeństwo
• Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu
• Bezpieczeństwo w szkole; zasady zachowania się podczas pożaru
• Instytucje które dbają o nasze bezpieczeństwo
e) Zdrowie
• Środki uzależniające ; przyczyny i skutki nalogów
f) Rozwiązywanie konfliktów
• „Trudne sytuacje”; „Etapy rozwiązywania konfliktów”
• „Jak radzić sobie z emocjami”
Tematyka niezwykle ważna w środowisku uczniowskim. Dzieci nauczyły się panować nad emocjami i niekontrolowanymi zachowaniami. Zmniejszyła się liczba konfliktów w klasie. Uczniowie potrafili dojść do porozumienia.
Prowadząc lekcje wychowawcze miałam na uwadze to, żeby nauczyć dzieci radzić sobie w różnych sytuacjach, stąd tematyka dotycząca agresji, komunikacji, asertywności i poczucia własnej wartości. Korzystałam z metod aktywizujących; burzy mózgu dyskusji pogadanek, scenek dramowych, prezentacji. Moje poczynania spotkały się z zainteresowaniem ze strony dzieci i odniosły pozytywny skutek.

4. Stale zachęcałam moich wychowanków do aktywnego włączania się w akcje charytatywne organizowane w naszej szkole przez opiekuna samorządu uczniowskiego i pedagoga szkolnego. Uczestniczyliśmy między innymi w :
• Zbiórce fantów na szkolną loterie fantową
• Zbiórce artykułów niezbędnych dla rodzin potrzebujących pomocy
• Zbiórce środków czystości dla domu dziecka
Aktywnie uczestniczyłam w wydarzeniach z życia szkoły: akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”, „ Dzień ziemi”, dzień patrona szkoły. Efektem tych wszystkich działań było rozbudzenie w dzieciach świadomości dotyczącej potrzeb naszego środowiska, a także uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

5. Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje regionalne poprzez organizowanie wigilii klasowej. Dwukrotnie zorganizowałam i przeprowadziłam ( w roku 2008 i 2010) warsztaty wykonywania ozdób choinkowych z opłatka. Warsztaty skierowane były do uczniów naszej szkoły , ale również do ich rodziców i dziadków. Bardzo dobrze wpływa na rozwój dziecka wspólna praca, bliski kontakt z rodzicami ( tak bardzo zapracowanymi w dzisiejszych czasach i zabieganymi) oraz z dziadkami. Wspólna praca zbliża, a moje warsztaty wprowadziły również uczestników w świąteczny nastrój. Dzieci, ich rodzice i dziadkowie przeżyli wspólnie wspaniałe chwile.
Organizując wycieczki miałam na celu integrowanie zespołu klasowego i szkolnego oraz zapoznanie uczniów z tradycją, historią, przyrodą i geografia regionu i kraju, umożliwienie im uczestnictwa w życiu kulturalnym. Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że uczestnikami wycieczki były dzieci, które po raz pierwszy w życiu były w górach lub dzieci z rodzin patologicznych, które mogły oderwać się od przytłaczającej je codzienności. W ramach tego zorganizowałam:
• Wyjazd do Szczecina – lekcja muzealna oraz zajęcia doświadczalne z zakresy matematyki i fizyki – marzec 2009
• Wycieczkę pięciodniowa do Zakopanego – poznanie przyrody i krajobrazu Tatr, poznanie kultury góralskiej – maj 2009
• Wyjazd do Szczecina do kina – grudzień 2009
• Dwudniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Brzózkach – bliski kontakt ze zwierzętami - czerwiec 2010
• Wycieczka do Miedzyzdroi – pobyt w muzeum przyrody , poznawanie fauny i flory Wolińskiego Parku Narodowego i całego naszego rejonu.- listopada 2010
• Udział w charakterze opiekuna w pięciodniowej wycieczce do Szklarskiej Poręby i Pragi .
• Zwiedzanie Muzeum Ziemi Kamieńskiej w celu bliższego zapoznania się z historia naszego miasta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczek utworzyłam regulamin wycieczki i wprowadziłam go w życie.

6. Corocznie angażuje się społecznie w pomoc w organizacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że ma to również pozytywny oddźwięk w moich wychowankach.

7. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa lokalnego, uczniom naszej szkoły i absolwentom nawiązałam owocną współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Stworzyłam indywidualne plany rozwoju ucznia dla absolwentów naszej szkoły osiągających bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów ścisłych, a w szczególności w matematyce. Trzy z sześciu osób na podstawie napisanych przeze mnie programów otrzymały stypendia nawykowe z funduszu unijnego (rok szkolny 2010/2011). Pod moim okiem i przy wsparciu uczniowie owi mogli rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedze, a fundusze, które comiesięcznie otrzymywali mogli przeznaczać na pomoce naukowe, życie kulturalne i rozwijanie się w wybranym kierunku. Nadmieniam, że wszystkie sześć programów zostało sprawdzone przez powołanego eksperta i pod względem formalny były one napisane prawidłowo, jednakże trzy pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej ( zadecydowały wyniki w nauce i sytuacja materialna rodziny).

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej ;( §7 ust.2, pkt.3)

W dzisiejszych czasach komputer jest niezbędnym nośnikiem informacji w pracy każdego nauczyciela. Korzystając z Internetu wyszukiwałam potrzebne materiały dotyczące awansu zawodowego i przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego, jak również opracowywałam dokumentacje niezbędną do tego celu.
Miałam dostęp do wielu stron internetowych, na których mogłam korzystać z wiadomości i ciekawostek wykorzystywanych przeze mnie później celem uatrakcyjnienia lekcji. Dzięki stałemu kontaktowi przez Internet mogłam na bieżąco śledzić nowinki pedagogiczne, a także zmiany w prawie oświatowym.
Przy pomocy komputera opracowywałam pomoce do zajęć, sprawdziany, prace klasowe, konspekty do lekcji, ankiety – przy użyciu edytora tekstu. Wspomagałam się komputerem podczas przygotowywania klasowych gazetek ściennych, dyplomów dla uczestników i laureatów szkolnych konkursów, a także przy wykonywaniu podziękowań.
Zachęcałam uczniów do pogłębiania wiedzy przy użyciu komputera i programów edukacyjnych oraz z wykorzystaniem Internetu. Niezwykle owocne są powtórki jakie oferuje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe dla uczniów na swojej stronie.
Technologia komputerowa znalazła również zastosowanie w przygotowywaniu przeze mnie planów pracy i programów do zajęć. Prowadząc „Sesje z Plusem” za pomocą Internetu pobierałam prace kontrolne i wprowadzałam wyniki tych prac. W ten sam sposób otrzymywałam analizy i porównania.
Stworzyłam bazę linków do ulubionych i najbardziej przydatnych dla mnie portali edukacyjnych:
• www.eduinfo.pl
• www.eduseek.intrklasa.pl
• www.edukacja.edux.pl
• www.scholris.pl
• www.reformaprogramowa.men.gov.pl
• www.men.gov.pl
• www.literka.pl
• www.gwo.pl
• www.serwis-matematyczny.pl
W czasie trwania stażu , przy wykorzystaniu Internetu, dzieliłam się swoja wiedzą z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach internetowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.