X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26242
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciel mianowany

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GLIWICACH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Cele główne:
1. podniesienie efektywności działań profilaktyczno – wychowawczych szkoły,
2. uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna, omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego. Rozwijanie własnych kompetencji psychologicznych.
- udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia) służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
- uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, w tym szkolenia Rady Pedagogicznej
6. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i psychologicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości.
- zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
- wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych i innych materiałów (testy, ankiety, karty pracy itp.)
8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych
- prowadzenie dokumentacji psychologa szkolnego (indywidualne teczki uczniów, karty pracy indywidualnej uczniów, karty konsultacji z rodzicami i nauczycielami, protokoły z rozmów, zestawienia konsultacji itp.)
- sporządzanie notatek służbowych
9. Pełnienie dodatkowych zadań w szkole przydzielonych przez dyrektora.
- udział w pracach Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki
- udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
- udział w pracach zespołu ds. Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki
- członek zespołu ds. Interwencji Kryzysowej
- członek zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 10. Planowanie pracy psychologa szkolnego.
- tworzenie planu pracy psychologa szkolnego uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasoby oraz potrzeby
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego – diagnoza potrzeb i oczekiwań charakterystycznych dla wieku rozwojowego uczniów, diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych, diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów.
- obserwacja własna, rozmowy indywidualne z uczniami, rozmowy z nauczycielami
- współpraca z pedagogiem, nauczycielami, świetlicą szkolną
- przeprowadzanie wśród uczniów badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa w szkole i innych zgłaszanych i zaobserwowanych problemów
- sporządzenie, przeprowadzenie i analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dotyczących założeń Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
- udział w szkoleniach dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych oraz poświęconych problemom i zagrożeniom wieku rozwojowego uczniów
- spotkania, konsultacje, rozmowy z rodzicami
2. Diagnozowanie problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów celem udzielenia im wsparcia i pomocy - prowadzenie badań i działań diagnostycznych z wykorzystaniem testów psychologicznych, testów projekcyjnych, kwestionariuszy, wywiadu, analizy dokumentacji, badań z PPP i innych poradni specjalistycznych, badań lekarskich, analizy prac dziecka
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej ucznia, wstępne rozpoznanie przyczyn zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych (wywiad z rodzicami, opiekunami, genogram, diagram przestrzeni życiowej rodziny, kwestionariusze dla rodziców)
- współpraca z rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi placówkami specjalistycznymi
3. Wprowadzenie do programu terapii indywidualnej i grupowej treści dotyczących wybranych tematów z zakresu problematyki środowiska lokalnego, rówieśniczego i rodzinnego (agresja rówieśnicza, przemoc, radzenie sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp).
- przygotowanie zajęć terapeutycznych w oparciu o treści związane z zagrożeniami wieku rozwojowego, płynącymi ze środowiska lokalnego, rówieśniczego i rodzinnego
- poruszanie tematów dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych (agresja rówieśnicza, stres, zaburzenia emocjonalne itp.) podczas godzin wychowawczych, pogadanek, spotkań z uczniami
- poruszanie na sesjach terapeutycznych problemów środowiska lokalnego oraz zagrożeń płynących z zachowań niedostosowanych społecznie i ze zmian o charakterze globalnym we współczesnej cywilizacji
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów
- prowadzenie gazetki ściennej o tematyce psychologiczno – pedagogicznej
4. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
- prowadzenie spotkań dla nauczycieli w ramach WDN-u, z uwzględnieniem propozycji grona pedagogicznego
- zorganizowanie dla uczniów zajęć psychoedukacyjnych ze specjalistami z PPP
- realizacja programu dla rodziców rozwijającego kompetencje wychowawcze oraz zapobiegającego przemocy i agresji w rodzinie
- wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów przez kształtowanie umiejętności interpersonalnych (zajęcia warsztatowe w klasach)
- prowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów klas I-VI

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy psychologa szkolnego.
- nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- praktyczne zastosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy
- wykorzystywanie zasobów edukacyjnych portali internetowych do doskonalenia pracy własnej
- zamieszczanie publikacji (scenariusze, plany) na edukacyjnych portalach internetowych,
- tworzenie i zamieszczanie artykułów o tematyce psychologicznej na stronie internetowej szkoły
- korzystanie z komputera podczas zajęć psychoedukacyjnych dla grona pedagogicznego i rodziców, prowadzenie prelekcji
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
2. Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu.
- uzyskanie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego drogą multimedialną
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
- korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ itp.
- tworzenie niezbędnej dokumentacji psychologa w formie elektronicznej

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
- lektura książek, czasopism, publikacji z podanego zakresu oraz odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami z w/w dziedzin
- konsultacje z nauczycielami oraz kadrą specjalistyczną placówki, wymiana doświadczeń
- obserwacja ucznia w różnych sytuacjach szkolnych
- konsultacje z rodzicami
- analiza opinii i orzeczeń z PPP oraz dokumentacji medycznej uczniów
- uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Wychowawczego do Spraw Profilaktyki – omawianie bieżących spraw uczniów
- uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
- uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. Interwencji Kryzysowej
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy terapeutycznej z uczniami.
- dostosowanie programu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z uczniami do ich specyficznych potrzeb
- opracowanie metod i programów pracy dla uczniów specyficznych trudnościach edukacyjnych lub problemach społeczno-emocjonalnych objętych opieką terapeutyczną
3. Prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych.
- wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu wychowawczego oraz programu profilaktycznego szkoły
- bieżąca obserwacja zachowań uczniów w celu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, przemocy i agresji
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych dla uczniów klas I-VI
- udzielanie uczniom wsparcia oraz porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych oraz w kontaktach rówieśniczych i w danym środowisku lokalnym
- współpraca z rodzicami uczniów poprzez kontakty i rozmowy indywidualne; udzielanie rodzicom wsparcia, porad wychowawczych, konsultacji w celu uświadamiania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów i ich niwelowania poprzez wspólne działania (dom-szkoła)

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
2. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zagadnieniami prawa oświatowego.
- posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu oraz w codziennej pracy psychologa szkolnego
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji
3. Analiza dokumentacji szkolnej.
- statutu szkoły wraz z WZO
- Szkolnego Programu Wychowawczego
- Szkolnego Programu Profilaktyki
- procedur postępowania obowiązujących w szkole
4. Przestrzeganie przepisów BHP
- stosowanie w praktyce przepisów BHP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.