X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26216
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
1. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko : Monika Zedig
Nazwa placówki: Zespół Szkół w Czerninie
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje :
-studia wyższe licencjackie: Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna, specjalność: praca socjalna
-studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
2. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2015
Opiekun stażu: Sylwia Rucińska- Mucha

3.CELE STAŻU
Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji , zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
- poznanie dokumentacji obowiązujących w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia,
- poznanie przepisów dotycząch bezpieczeństwa i higieny pracy
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli lub dyrektora oraz omawianie ich z osobą w obecności, której zostały prowadzone,
- uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli oraz omawianie ich z prowadzącym,
- doskonalenie wrsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie,
- poznanie dzieci ich problemów oraz umjejętność współpracy z rodzicami

REALIZACJA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PLAN DZIAŁANIA
§ 6 ust. 2 pkt 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
ZADANIA

FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMINY
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Analiza przepisów dotyczacych awansu zawodowego nauczycieli Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego 14.09.2014
Omówienie i ustalenie z opiekunem przebiegu stażu i zasad wspólpracy, podpisanie konrtaktu Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć Określenie form współpracy, spisany kontrakt 09.2014

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

Analiza dokumentacji przedszkola
Udział w zebraniach rad pedagogicznych

Notatki własne, lista obecności na radach pedagogicznych

Wrzesień 2014
Cały okres stażu

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązujących w przedszkolu

Zapoznanie się z rocznym planem pracy
Opracowywanie planów miesięcznych
Wpisy do dziennika
Opracowywanie scenariuszy zajęć

Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczanie, plany miesięczne, scenariusze zajęć Cały okres stażu

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Uczestniczenie w szkoleniu BHP, zapoznanie z regulaminem BHP i przeciw pożarowym
Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia BHP Wrzesień 2014
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Prawidłowo prowadzona teczka stażysty Cały okres stażu
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu Maj 2015

§ 6 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMINY
Zapoznanie się z podstwą programową oraz programem wychowania
Analiza podstawy programowej i programu wychowania Notatki własne Wrzesień 2014
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu ilub innych nauczycieli

Omówienie i zapisanie wyników obserwacji Notatki własne Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecnośći opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli
Konstruowanie scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć, omawianie zajęć z obserwatorem Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi , notatki Cały okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy


Udział w radach pedagogicznych, uczestnictwo w róznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – kursach, warsztatach, szkoleniach, lektura czasopism i literatury o tematyce pedagogiczno – wychowawczej Zaświadczenia, kserokopie interesujących artukułów, notatki własne Cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologi komputerowej i informacyjnej

Korzystanie z zasobów internetu dotyczących edukacji, przygotowanie dokumentacji nauczyciela stażysty z wykorzystaniem technologi komputerowej, śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego Płyta z elektronicznym zapisem dokumentacji nauczyciela stażysty, spis przydatnych stron poświęconych edukacji Cały okres stażu
Wykonywanie dodatkowych prac oraz przydzielonych zadań

Udział i oraganizacja uroczystości oraz imprez przedszkolnych, dekoracje sal, gazetki Zdjęcia , scenariusze, sprawozdania z uroczystości, zdjęcia dekoracji sal Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

Udostępnianie scenariuszy, literatury oraz interesujących publikacji Potwierdzenia opiekuna stażu , innych nauczycieli Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMINY

Pogłębianie wiedzy i umjejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci

Rozpoznawanie problemów dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, rozmowy z rodzicami, prowadzenie arkusza obserwacji, dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw i zajęć
Arkusze obserwacji, notatki własne
Cały okres stażu

Wspomaganie aktywnośći twórczej dzieci Organizazja imprez okolicznościowych w przedszkolu Scenariusze imprez , zdjęcia Cały okres stażu

Realizacja zadań wychowawczo - opiekuńczych Udział w spotkaniach z rodzicami, rozmowy indywidualne z
rodzicami Notatki własne, wpisy do dziennika
Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMINY
Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna

Konstruktywne omówienie zajęc prowadzonych przez opiekuna stażu
Notatki własne Cały okres stażu
Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora Omówienie prowadzonych zajęc z obserwatorem

Scenariusze zajęć Cały okres stażu
Ocena własnych umjejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działąlności Uwzględnienie uzyskanych opini w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi

Notatki własne Cały okres stażu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena, analiza własnych notatek

Zebrana dokumentacja Maj 2015

........................................ ........................................ ........................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.