X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26258
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Gabriela Ścigajło
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Jaroszowie Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2017

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w którym pracuję, oraz jego specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z dziećmi, uwzględniającymi ich wszechstronny rozwój w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa, i zapewniający możliwość indywidualnego ich rozwoju; oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Pragnę, by okres właśnie rozpoczynającego się stażu, moje zaangażowanie i chęć rozwijanie się, był czasem wielu wspaniałych wydarzeń.

Cele stażu:
- Pogłębianie zakresu wiedzy.
- Doskonalenie własnych umiejętności.
- Bogacenie warsztatu i doskonalenie metod pracy.
- Podniesienie poziomu pracy przedszkola poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
- Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Akty prawne:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli) Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian spowodowanych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004r w sposobie awansowania nauczyciela mianowanego
Dz. U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
- Pisanie sprawozdań z realizacji planu 2 razy w roku.
Wrzesień 2014.
Okres stażu. Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. - Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
- „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela - awans zawodowy”
- „Muzyka i rytmika w przedszkolu.
- „Metoda Weroniki Sherborne – kształtowanie relacji społecznych wśród dzieci przedszkolnych i w wieku wczesnoszkolnym”
(lekcje koleżeńskie 1x w semestrze)
- Systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zaintereso - waniami nauczyciela.

Rok szkol. 2014/15

2015/16

Warsztaty zespołu nauczycieli przedszkola i nauczania wczesno-szkolnego Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Sprawozdanie potwierdzone przez dyrektora

Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.

3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola - Planowanie pracy Rady Rodziców przedszkola
- Udział w pracy Zespołu Nauczycielskiego nad zmianami Koncepcji Pracy Przedszkola
- Propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;
- Praca w zespołach powołanych do tego celu;
- Opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznego;
Okres stażu

Czerwiec/ wrzesień 2015r. Opracowane dokumenty

Roczny plan pracy przedszkola 2015/2016
4. Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców. - Spotkania integracyjne rodzic – dziecko- nauczyciel.
Tematyka:
- Pasowanie na przedszkolaka i nadanie imion grupom przedszkolnym.
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal Ekologiczny
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny Okres stażu

10.2014

01.2015
03.2015
05.2015
06.2015
05/06.2015 Scenariusze, zdjęcia
5. Współpraca z rodzicami - Prowadzenie Teatru Rodziców - Opracowanie scenariusza przedstawienia teatralnego.
- Obsada rodziców do ról, prowadzenie prób.
- Reżyseria przedstawienia.
- Oprawa muzyczna przedstawienia, nauczenie rodziców śpiewania piosenek
- Organizacja premiery przedstawień II 2015

III, IV 2015

V, VI 2015 Dokumentacja przedstawień wraz ze scenariuszami z podziałem na role i zapisem nutowym, zdjęcia.
6. Prowadzenie kącika fotograficznego dla rodziców „Z życia przedszkola”. - Umieszczanie zdjęć z imprez organizowanych w przedszkolu jak i poza placówką.
Okres stażu Tablica z fotografiami przedstawiającymi życie przedszkolaków

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
- Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, testów, list dzieci, ankiet, kart pracy.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Opis wykorzystania, materiały.
2. Korzystanie z Internetu - Wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
- Śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
- Zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.
Okres stażu
Przykłady materiałów z Internetu.
Dokumentacja stażu.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
Zajęcia dla nauczycieli przedszkola 3 x w semestrze. Zajęcia o charakterze zajęć ruchowych i teatralnych na sali gimnastycznej.
- Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości Okres stażu
Konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych - Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
- Prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach w ramach Przedszkolnego Zespołu Nauczycieli (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny). Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Opracowane materiały

3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. - Opublikowanie na stronach internetowych:
- Planu rozwoju;
- Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
- Efektów współpracy z innymi nauczycielami nad programem „Adaptacja dziecka do nowych warunków na trzech pierwszych etapach wychowania przedszkolno – szkolnego”. Okres stażu

VIII i IX 2015r. Teksty publikacji- adresy strony internetowej
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie we współpracy z innymi nauczycielami programu: „Adaptacja dziecka do nowych warunków na trzech pierwszych etapach wychowania przedszkolno – szkolnego”. - Opracowanie programu;- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
- Realizacja programu według ustalonego planu pracy.
- Przeprowadzenie ewaluacji programu

VIII i IX 2015r. Tekst programu; scenariusz zajęć, opracowanie ewaluacji.
2. Praca w Komisji Socjalnej przy ZSP w Jaroszowie - Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Socjalnej. Okres stażu Zeszyt z protokołami

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. Organizowanie kiermaszy świątecznych; okresy przedświąteczne i festynów rodzinnych. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
2. Organizowanie zajęć dodatkowych w ramach rozwoju talentów dzieci. - Prowadzenie dodatkowych zajęć teatralno – muzycznych dla rodziców i środowiska (realizacja własnego programu „Klub Małych Wielkich Artystów”)
Okres stażu Sprawozdania z realizacji, zdjęcia.
3. Organizacja uroczystości na terenie przedszkola i środowiska - Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Okres stażu Opracowane scenariusze, zdjęcia
4. Udział w akcjach charytatywnych. - Uczestnictwo a akcjach „Góra grosza” i „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.
5. Organizowanie wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, itp.
- Łączenie wycieczek wypoczynkowych z udziałem w imprezach kulturalnych itp. Okres stażu Karty wycieczek, scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym –
- Ośrodek Zdrowia,
- Straż Pożarna,
- Biblioteka Publiczna,
- Koło Gospodyń Wiejskich - Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;- współorganizowanie festynu Okres stażu Karty wycieczek, scenariusz imprez
2. „Cała Polska czyta dzieciom” – organizacja akcji na terenie przedszkola - Pełnienie roli lidera;
- Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
- Zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania. 2015r Lista przeprowadzonych akcji.

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.

Przygotowała ........................

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam, nie zatwierdzam*

................................. ........................................
data podpis dyrektora

* niepotrzebne skreślić

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.