X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26163
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W OKRESIE 01.02.2014r – 30.06.2014r
IMIĘ I NAZWISKO: mgr Katarzyna Skrzypiec
OPIEKUN STAŻU: mgr Irena Mierzwa
MIEJSCE PRACY: Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka w Bytomiu

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z kontynuacją stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w kolejnym roku szkolnym. Stanowi częściowe podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W okresie od 01.02.2014r do 30.06.2014r kontynuowałam pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w grupie dzieci 2,5 – 3- letnich.
W tym okresie doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez udział w zajęciach i uroczystościach przedszkolnych opiekuna stażu:
13.02. 2014 - Obserwacja zajęcia diagnozującego „Wesoły bałwanek” prowadzonego przez opiekuna stażu mgr I. Mierzwę,
Uroczystość rodzinna z okazji Dnia Mamy i Taty (30.05.2014r),
W obecności opiekuna stażu poprowadziłam uroczystość dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty (28.05.2014 r.). Scenariusz uroczystości skonsultowałam z opiekunem, przedstawiłam do zatwierdzenia.
Przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Przygotowałam scenariusz gier i zabaw w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka, scenariusz dzielnicowego spotkania integracyjnego pod hasłem „W zgodzie z naturą”.
W okresie od 03.02– 14.02.2014 byłam opiekunem praktyk słuchaczki Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. W pierwszym tygodniu praktyk słuchaczka obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia w ranku oraz zajęcia główne z zakresu aktywności społecznej, poznawczej, artystycznej (muzyka i plastyka) Scenariusze tych zajęć były skonsultowane i zatwierdzone przez opiekuna stażu mgr I. Mierzwę. Po każdym zajęciu następowała jego ewaluacja- wspólne omówienie zastosowanych form i metod pracy, wskazanie ewentualnych niepowodzeń, wyciągniecie wniosków do dalszej pracy.
Podczas przygotowywania scenariuszy zajęć korzystałam z czasopism pedagogicznych takich, jak: „Wychowanie Przedszkolne”, „Grupa i zabawa”, „Bliżej przedszkola”.
Korzystałam również z licznych pozycji związanych z wychowaniem przedszkolnym, będących źródłem pomysłów do zabaw i zajęć z dziećmi przedszkolnymi, m.in.:
„Muzyczna akademia Przedszkolaka – Jesienne czary” wyd. Metris,
„Muzyczna akademia Przedszkolaka – zimowe nastroje”, wyd. Metris,
„Drewniane czary - zabawy ruchowe z zastosowaniem przedmiotów wykonanych z drewna”,
„Matematyka na Wesoło”, wyd. Metris.
W minionym okresie stażu wzięłam udział w konkursie plastycznym organizowanym przez park rozrywki DREAM PARK w Ochabach: „Ale heca! Mój dom stoi do góry nogami”.
W związku z udziałem naszego przedszkola w projekcie „Klucze do sukcesu” uczestniczyłam w spotkaniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej.
Brałam również aktywny udział w pracach organów placówki poprzez uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz współpracy z gronem pedagogicznym poprzez wymianę bazy pomocy dydaktycznych, scenariuszy, udostępnianie literatury.
Przeprowadziłam obserwację końcową w grupie „Biedronki” podsumowującą rok szkolny 2013/2014. Wyniki tej obserwacji zostały przedłożone w samoocenie pracy nauczyciela za rok szkolny 2013/2014 oraz na Zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującej miniony rok szkolny. Z przeprowadzonej obserwacji i podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej prowadzonej w mojej grupie zostały wyciągnięte wnioski do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym.
W bieżącym okresie stażu opublikowałam na stronie internetowej www.45minut.pl następujące prace mojego autorstwa:
Plan Rozwoju Zawodowego,
Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie dzieci 2,5 – 3letnich na miesiąc marzec,
Scenariusz Uroczystości Bożonarodzeniowej dla rodziców,
Scenariusz zajęć otwartych prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
Indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka nieśmiałego.

Zredagowałam także artykuł do gazetki „Nowinki Przedszkolnej Rodzinki” pt.: „Ranga wychowania dzieci w zrozumieniu i tolerancji, dających poczucie radości z dawania i pozwalających na właściwe spojrzenie na świat i ludzi”

2. Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

W ramach tego wymagania kontynuowałam współpracę z rodzicami grupy "Biedronki” poprzez comiesięczne gazetki informacyjne dla rodziców zawierające podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi w danym miesiącu oraz przegląd ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola. Wspołpraca polegała głównie na kontaktach indywidualnych,prezentacji prac plastyczno-konstrukcyjnych, aktywnym włączaniu rodziców w organizowanie uroczystości, doposażaniu placówki w różnorodne pomoce i zabawki.,na prowadzeniu rozmów dotyczących problemów indywidualnych dzieci oraz aktualnych wydarzeń z życia przedszkola. W ramach kontaktów indywidualnych z rodzicami został ustalony termin konsultacji (pierwszy czwartek każdego miesiąca, od godz. 15.30). Z konsultacji rodzice bardzo chętnie korzystają, ponieważ maja wówczas możliwość zaczerpnąć dokładnych i satysfakcjonujących informacji nt funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej, ewentualnych problemów lub też spraw bieżących.
W ramach współpracy z rodzicami przeprowadziłam zajęcie otwarte prowadzone metodą W. Sherborne. Po zajęciu podczas zebrania z rodzicami zajęcie zostało przeze mnie omówione pod względem zastosowanych form i metod, rodzice mieli możliwość wypowiedzenia się na temat własnych odczuć dotyczących zajęcia.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym razem z grupą „Biedronki”wzięłam udział w :
spotkaniu kolędowym z proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława w Bytomiu organizowanym na terenie naszego przedszkola,
przedstawieniu „Kopciuszek” przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 w Bytomiu,
Wspólnie z drugim nauczycielem zorganizowałam na terenie naszego przedszkola w czerwcu 2014 roku Integracyjne Spotkanie Dzielnicowe pod hasłem „W zgodzie z naturą” , w którym wzięły udział dzieci z okolicznych przedszkoli.
Ważnym elementem realizacji powyższego zadania było również poznanie środowiska dzieci i ich rodziców poprzez prowadzenie obserwacji pedagogicznej każdego dziecka. W związku z tym nawiązałam kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bytomiu – dwoje dzieci zostało skierowanych do poradni na konsultacje ze specjalistami: psychologiem i logopedą: Adaś T. i Alan S. W przypadku Adasia T. przygotowałam opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej w celu przedłożenia jej w poradni.

3. Umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

W ramach tego wymagania w bieżącym okresie realizacji stażu technologię informacyjną i komputerową w swojej pracy wykorzystywałam przede wszystkim do :
sporządzania dokumentacji przedszkolnej (podsumowanie obserwacji pedagogicznej),
przygotowywania materiałów do pracy z wychowankami (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje na dany temat, ilustracje),
opracowania i przygotowania scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych typu karty pracy do zajęć, kolorowanki,
wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie,
poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
W ramach tego wymagania brałam współudział w aktualizacji strony www przedszkola poprzez systematyczne zamieszczanie zdjęć w galerii grupowej.
Swój warsztat pracy wzbogacam również poprzez korzystanie z zasobów internetowych - analizę ciekawych opracowań metodycznych oraz śledzenie zasobów różnorodnych portali edukacyjnych, m.in.:
http://www.eduseek.ids.pl
http://www.mimowa.pl
http://www.pwn.com.pl
http://www.wsip.com.pl
http://www.publikacje.edux.pl
http://www.profesor.pl
http://www.literka.pl
http://www.men.waw.pl
http://www.gabinet-logopedyczny.com
Zamieściłam również kilka swoich publikacji edukacyjnych na stronie internetowej www.45minut.pl, które wyszczególniłam w rozwinięciu punktu 1 niniejszego sprawozdania.
Systematycznie śledziłam publikacje i zmiany dotyczące aktów prawnych zamieszczane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z technologii informacyjnej i komputerowej korzystałam także w ramach kontaktów i konsultacji z opiekunem stażu – przesyłanie scenariuszy zajęć, sporządzanych notatek, sprawozdań cząstkowych.

4. Umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

W ramach tego wymagania w bieżącym okresie realizacji stażu poszerzałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przede wszystkim poprzez śledzenie nowości wydawniczych z zakresu tych dziedzin oraz zasobów internetowych i literatury fachowej. Korzystałam z takich portali edukacyjnych, jak www.awans.net.
Korzystałam również z czasopism pedagogicznych: "Wychowanie w przedszkolu", "Wiadomości przedszkolaka", "Bliżej przedszkola". Zdobyte informacje z zakresu poszczególnych dziedzin wykorzystywałam w pracy z dziećmi podczas zajęć oraz rozmów indywidualnych z dziećmi.
W ramach projektu „Klucze do sukcesu” śledziłam publikacje zamieszczane na portalu www.doskonaleniewsieci.pl w ramach sieci współpracy „Ja i mój uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”:
„Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (publikacja MEN),
„Jak kochać i wymagać” (publikacja ORE),
„Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci-wybrane zagadnienia kliniczne”,
Śledziłam publikacje i artykuły znajdujące się na portalu www.gabinet-logopedyczny.com dotyczące zaburzeń mowy u dzieci oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
Autyzm a zespół Aspergera,
Program zajęć logopedy: Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji i terapii dzieci
Jak stymulować mowę dziecka?
Ćwiczenia artykulacyjne,
Terapia mowy.
Wiadomości pochodzące z tych publikacji wykorzystywałam podczas ćwiczeń i zabaw prowadzonych z dziećmi w trakcie zajęć lub podczas pracy stymulacyjnej w wybranych zespołach.
Pomocne były również w obserwacji pedagogicznej i sporządzaniu opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – Adasia T. w celu przedłożenia jej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W minionym okresie realizacji planu rozwoju zawodowego opracowałam także Indywidualny program wspomagania dziecka nieśmiałego, którego celem jest rozwijanie umiejętności społecznych dzieci nieśmiałych poprzez usuwanie lub minimalizowanie przyczyn nieśmiałości oraz kształcenie umiejętności radzenia sobie z nią. Program ten został opracowany w ramach „Zestawu opracowań indywidualnych programów wspomagania rozwoju dzieci”.

5. Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W bieżącym okresie stażu realizację tego zadania sprowadzała się do śledzenia zmian zachodzących w przepisach dotyczących prawa oświatowego. Zapoznałam się z następującymi rozporządzeniami MEN:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Zapoznałam się także z Projektem Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, przydatnymi informacjami i źródłami przepisów prawa dotyczących zagadnień awansu pochodzącymi z następujących portali internetowych:
www.awans.edux.pl – adresy witryn dotyczących zagadnień awansu zawodowego nauczycieli,
www.45minut.pl – interpretacja przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego,
W ramach pracy z dziećmi sporządzałam comiesięczne plany pracy dydaktyczno - wychowawczej, które oparte były o obowiązujące przepisy i ustawę o systemie oświaty.
Przygotowałam także ankietę dla nauczycieli i ankietę dla rodziców w ramach pracy zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Celem ankiety dla nauczycieli była kontrola n-li w zakresie właściwego i umiejętnego stosowania różnorodnych form i sposobów oddziaływania na wychowanków w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz ocena zakresu i poziomu współpracy nauczycieli w zakresie zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola oraz pracy powołanych zespołów.
Ankieta dla rodziców dotyczyła oceny kompetencji i działań nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.