X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26215
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: Marlena Szymańska
Miejsce odbywania stażu:
Przedszkole nr 124 im Marii Konopnickiej
ul. Kopańskiego 18
51-210 Wrocław
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Danuta Sznajder
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego: Rozporządzenie MENiS
(Dz. U. z 1 marca 2013 poz.393) -analiza przepisów prawa oświatowego oraz publikacji (np. w Internecie) dotyczących awansu zawodowego. - notatki z analizy przepisów
- sporządzenie Planu rozwoju zawodowego wrzesień 2014
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. -Rozmowa i konsultacje z opiekunem stażu, określenie formy współpracy.
-Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. - podpisany kontrakt,
- zatwierdzony -Plan rozwoju zawodowego
- scenariusze zajęć wrzesień 2014 na bieżąco przez cały okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
-Statutu przedszkola,
-Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczy.
-Prowadzenie dzienników i konspektów.
-Udział w radach pedagogicznych.
- Prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka. - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- wyciąg z protokołu rady pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- notatki własne cały okres stażu
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny. Rozporządzenie MENiS (Dz. U . nr 6 z 2003 poz. 69 ze zmianami) -Analiza regulaminu BHP i przeciw pożarowego.
-Uczestnictwo w szkoleniu BHP.
-Zapoznanie się z planem ewakuacji.
-Poznanie regulaminu wycieczek i spacerów.
-Stosowanie przepisów dotyczących zasad bezpiecznego przebywania na terenie przedszkola. - notatki z analizy przepisów bezpieczeństwa
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP cały okres stażu
5. Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu. Rozporządzenie MEN (Dz. U. 30 sierpień 2012 poz. 977) -Zapoznanie się z obszarami i celami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
-Analiza programu „Nasze przedszkole” - zapis w dokumentacji stażu wrzesień 2014
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
-Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno –wychowawczej.
-Opracowanie planów tygodniowych.
-Wpisy do dziennika zajęć.
-Opracowanie konspektów zajęć.
-Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami. - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce. cały okres stażu
7. Dokumentacja realizacji Planu rozwoju zawodowego. -Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego. - zaświadczenia,
- scenariusze zajęć,
- notatki,
- arkusze hospitacji, cały okres stażu
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego. -Opis realizacji sporządzonego Planu rozwoju zawodowego. - sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego luty 2015
maj 2015

§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy. -Opracowanie planów tygodniowych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno wychowawczej ustalonej w podstawie programowej i w planie rocznym przedszkola. - przygotowanie planów tygodniowych cały okres stażu
2. Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. -Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
-Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron. - scenariusze zajęć cały okres stażu
3. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. -Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z potrzebami własnymi oraz przedszkola, w tym kursy dokształcające oraz rady szkoleniowe.
-Udział w radach szkoleniowych i pedagogicznych realizowanych w placówce. -Rozmowy z nauczycielami pracującymi w placówce. - zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów cały okres stażu
4. Aktywizowanie wychowanków, wspieranie twórczości i aktywności dziecka - Przygotowanie dnia życzliwości
- Przygotowanie „Wiosennego teatrzyku” z zaproszeniem rodziców i prezentacją umiejętności aktorskich dzieci - scenariusze zajęć,
- fotografie prac wykonanych przez dzieci
- organizacja przedstawienia dla rodziców cały okres stażu
5. Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. -Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. - spis przestudiowanej literatury cały okres stażu
6. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji:
-plany pracy,
-scenariusze,
-konstruowanie kart pracy dla dzieci,
-scenariusze imprez okolicznościowych,
-wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla gości i rodziców,
-śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
-opracowanie dokumentacji związanych z własnym stażem - scenariusze zajęć,
- karty pracy dla dzieci,
- dokumentacja związana ze stażem cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. -Obserwacja dziecka. Rozmowy indywidualne z dzieckiem.
-Wnikliwe rozmowy z rodzicami na temat zachowania dzieci w przedszkolu.
- Rozmowy ze starszymi doświadczeniem nauczycielami.
-Udział w warsztatach szkoleniach kursach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka.
-Lektura książek i publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii. - arkusze obserwacji
- notatki
- zeszyt kontaktów z rodzicami
- zaświadczenia cały okres stażu
2. Współpraca z rodzicami. -Indywidualne rozmowy z rodzicami.
-Poznanie sytuacji rodzinnej.
-Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
-Zebrania z rodzicami.
-Spotkania okolicznościowe.
-Angażowanie rodziców w życie przedszkola w trakcie organizowania różnych uroczystości.
-Zajęcia otwarte dla rodziców. - notatki w sprawozdaniu
cały okres stażu
3. Udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek. -Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych.
-Udział w wycieczkach przedszkolnych.
-Przygotowanie dzieci do różnych konkursów. - zdjęcia
- dyplomy
cały okres stażu
4. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. -Spotkanie z ciekawymi ludźmi, poznanie zawodów. - zdjęcia z wycieczek, spotkań cały okres stażu
5. Organizowanie i realizowanie założeń psychologiczno -pedagogicznych w placówce -Praca indywidualna z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i z dziećmi zdolnymi.
-Współpraca z logopedą przedszkolnym. - dokumentacja własna Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. -Obserwowanie zajęć i omawianie ich.
-Wykorzystanie zdobytych doświadczeń w pracy z dzieckiem. -notatki własne,
- wnioski z obserwacji cały okres stażu
2. Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności. -Uwzględnianie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. - teczka stażysty cały okres stażu
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. -Autoanaliza i samoocena. - sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego,
- wnioski do dalszej pracy maj 2015

.................................... ................................... .................................
data i miejscowość podpis stażysty podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.