X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26210
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Zielińska
2. Nauczany przedmiot: język niemiecki
3. Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
4. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
5. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
6. Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.
7. Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Plan został opracowany na podstawie następujących dokumentów:

1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.,
poz.393).

[b]Realizowanie zadań wynikających z §8.1:[/b]

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia ustawicznego.

Czynności organizacyjne:

Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Wstępna analiza własnych dokonań i umiejętności
a) Autorefleksja
b) VIII 2014
c) Własne notatki.

2. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
b) VIII 2014
c) Wydrukowanie przepisów, włożenie do teczki.

3. Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
a) Wypełnienie wniosku
b) IX 2014
c) Poprawnie wypełniony wniosek.

4. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
a) Zaplanowanie zadań na okres stażu mających na celu własny rozwój zawodowy i działań wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły
b) IX 2014
c) Plan rozwoju zawodowego.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
a) Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu zawodowego w segregatorach
b) Cały okres stażu
c) Cała wymagana dokumentacja.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
a) Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Ewaluacja okresu stażu (autorefleksja)
b) VI 2017
c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego.

7. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
a) Prawidłowe wypełnienie wniosku
b) VI 2017
c) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego:

[b]§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
[/b]

Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
a) Zapoznanie się z Rozporządzeniem MEN z dn. 1.12.2014r. i z Kartą Nauczyciela z dn. 26.01.1982r.
Śledzenie zmian zachodzących w przepisach dotyczących awansu
Udział w szkoleniach na temat procedur awansu zawodowego
b) VIII/IX 2014
W czasie stażu
c) Wydrukowanie przepisów
Drukowanie zmian
Certyfikaty, zaświadczenia.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
a) Zapoznanie się z dokumentami szkoły (Program Wychowawczy, WSO, Plan Rozwoju Szkoły, Szkolny Zestaw Programów)
b) IX 2014.

3. Poszerzenie swojej wiedzy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela
a) Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych poza szkołą (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje)
b) W czasie stażu
c) Certyfikaty, zaświadczenia.

4. Doskonalenie metod i form pracy na zajęciach oraz rozwijanie własnego warsztatu pracy
a) Wykorzystanie w praktyce umiejętności nabytych podczas udziału w instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego
Stosowanie nowych metod nauczania
Stosowanie umiejętności oceny prac pisemnych uczniów i matury pisemnej wg nowych kryteriów
Korzystanie z doświadczenia i dorobku innych nauczycieli (obserwacje lekcji, scenariusze, materiały dydaktyczne)
Samodzielne opracowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne
Opieka nad gabinetem przedmiotowym (wzbogacenie pracowni w pomoce dydaktyczne opracowane wraz z uczniami, przygotowywanie ściennych gazetek tematycznych)
Samodzielne czytanie literatury i czasopism pedagogicznych, metodycznych, związanych z problemami wychowawczymi oraz z dydaktyką nauczania przedmiotu;
przeglądanie edukacyjnych portali internetowych
Skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat zajęć i pracy nauczyciela, dokonanie ewaluacji swojej pracy, wyciągnięcie wniosków
b) W czasie stażu
c) Materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji
Prace uczniów, próbna matura pisemna
Testy, ćwiczenia scenariusze
Plakaty, plansze tematyczne, wystrój, gazetki ścienne w klasie,
Lista przeczytanych książek, lista stron, portali internetowych
Ankieta, wyniki ankiety.

5. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły
a) Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego (organizowanie zebrań członków zespołu, spotkań z przedstawicielami wydawnictw językowych, pisanie planu pracy i sprawozdania z pracy zespołu, prowadzenie teczki zespołu przedmiotowego)
Praca w zespole nauczycieli języków obcych w szkole (udział w spotkaniach zespołu)
Aktywna praca w zespole wychowawców (udział w spotkaniach, wymiana doświadczeń)
Praca w komisjach egzaminacyjnych na egzaminie ustnym jako egzaminator
Praca w komisjach na egzaminie maturalnym pisemnym jako członek lub przewodniczący
Pełnienie funkcji wychowawcy i wychowawcy pomocniczego
Praca w komisji rekrutacyjnej
Praca w zespole d/s promocji szkoły
Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego do pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego
Wdrażanie innowacji pedagogicznej w klasie autorskiej z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego z elementami języka biznesu i korespondencji handlowej
Opieka nad pokojem nauczycielskim
Czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych , aktywne pełnienie dyżurów śródlekcyjnych, efektywne odbywanie zastępstw merytorycznych
b) W czasie stażu
c) Plan pracy zespołu, sprawozdanie teczka zespołu przedmiotowego, protokoły spotkań
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
Protokoły egzaminacyjne
Program, obecność w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

6. Mierzenie jakości pracy szkoły poprzez tworzenie narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów
a) Przeprowadzenie diagnozy „na wejście” w klasach pierwszych w celu ustalenia poziomu uczniów i ich przydziału do grup językowych
Ułożenie i przeprowadzenie diagnozy z j. niemieckiego w klasie pierwszej z rozszerzonym programem nauczania j. niemieckiego (sprawdzenie wiedzy uczniów po gimnazjum)
Ułożenie i przeprowadzenie diagnozy z j. niemieckiego po określonym czasie nauki w szkole (badanie przyrostu wiedzy)
Ułożenie i przeprowadzenie diagnozy z języka biznesu i korespondencji handlowej (innowacja pedagogiczna w klasie I i II z rozszerzonym programem nauczania j. niemieckiego)
Opracowanie wyników diagnoz, ewaluacja i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
Opracowanie wyników egzaminu maturalnego (ewaluacja, wnioski do dalszej pracy)
Przeprowadzenie ewaluacji innowacji pedagogicznej
b) Wrzesień każdego roku
Wrzesień 2015/16
W czasie stażu
c) Testy diagnostyczne, prace uczniów
Wyniki diagnoz
Wyniki matur i wnioski
Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej.

7. Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
a) Dokonywanie bieżących zmian w PSO
Opracowanie planów wynikowych dostosowanych do ilości godzin w danej klasie
Napisanie programu wychowawczego dla klasy i jego wdrażanie na lekcjach wychowawczych
Pisanie protokołów posiedzeń rad pedagogicznych
Opracowanie regulaminów szkolnych konkursów przedmiotowych
b) W czasie stażu
c) PSO
Plany wynikowe
Program wychowawczy
Księga protokołów
Regulaminy konkursów.

8. Promowanie szkoły w środowisku
a) Opracowanie ulotki informacyjnej na temat klasy językowej na Drzwi Otwarte
Udział w Drzwiach Otwartych szkoły
Organizowanie Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej dla gimnazjów w ramach promocji szkoły
Koordynowanie w szkole projektu międzyszkolnego organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej (promocja szkoły w środowisku)2014/15
b) czasie stażu
c) Ulotka informacyjna
Potwierdzenie dyrektora
Regulamin konkursu
Dokumentacja projektu.

9. Organizowanie konkursów
a) Przeprowadzenie przedmiotowych konkursów szkolnych (Konkurs na kalendarz Adwentowy, Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Konkurs Plastyczny, Łamańce Językowe)
Koordynowanie projektu Dzień Niemiecki w szkole, w ramach którego odbywają się: konkurs filmowy, mitologia germańska, konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o krajach niemieckojęzycznych, konkurs na tłumaczenie dowcipów niemieckich
Motywowanie uczniów do podejmowania zajęć dodatkowych i rozwijania zainteresowań i sprawowanie opieki nad młodzieżą przygotowującą się do konkursów
Eksponowanie osiągnięć uczniów
b) W czasie stażu
c) Potwierdzenie
Regulamin konkursu
Sprawozdanie z realizacji zadania Dzień Niemiecki.
Gablota języka niemieckiego.

10. Planowanie i wdrażanie działań w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych
a) Podjęcie działań i przedsięwzięć w ramach zespołu przedmiotowego (konkursy, wycieczki dydaktyczne, wyjścia na uczelnię i in.)
Wdrażanie zadań w zespole wychowawców (przestrzeganie regulaminów i procedur)
Planowanie zadań w zespole zadaniowym i ich wdrażanie (Dzień Niemiecki, projekt z Uniwersytetem Wrocławskim i in.)
b) W czasie stażu
c) Regulaminy konkursów, potwierdzenia dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Scenariusze imprez, dokumentacja.

11. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie wychowawczej i dydaktycznej
a) Uczestniczenie w zebraniach, konsultacjach i spotkaniach indywidualnych z rodzicami
Pogadanki i prelekcje w czasie zebrań w ramach pedagogizacji rodziców
Zorganizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistą z ośrodka uzależnień w ramach ich pedagogizacji
Utrzymywanie z rodzicami kontaktu telefonicznego i mailowego w dzienniku elektronicznym
Kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze i dydaktyczne
b) W czasie stażu
c) Potwierdzenie dyrektora
Scenariusze spotkań
Program spotkania
Poczta w dzienniku
Notatki wychowawcy.

12. Działania związane z bezpieczeństwem uczniów
a) Zorganizowanie na godzinach wychowawczych cyklu zajęć przeprowadzonych przez specjalistę z ośrodka uzależnień, podczas których omówiony zostanie problem narkomanii, nikotynizmu, alkoholizmu i uzależnienia od komputera
Współpraca z policją
b) W czasie stażu
c) Program profilaktyczny
Tematy w dzienniku
Zdjęcia.

[b]§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
[/b]
Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Organizacja własnego warsztatu pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a) Opracowywanie pomocy dydaktycznych przy wykorzystaniu programu Office Word (scenariusze, sprawdziany, testy konkursowe)
Opracowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów, dedykacji
Przygotowanie dokumentów związanych z awansem zawodowym
Opracowywanie dokumentacji związanej z pracą nauczyciela i wychowawcy
Opracowanie prezentacji multimedialnych na potrzeby lekcji w programie Power Point
Przygotowywanie materiałów za pomocą komputera do gazetek ściennych, gabloty, na wystawę
Opracowanie informacji dla rodziców na zebrania
Wykorzystywanie na lekcji urządzeń multimedialnych
b) W czasie stażu
c) Scenariusze, sprawdziany, testy
Zaproszenia, podziękowania, dyplomy
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
Program wychowawczy, karty wycieczek
Prezentacje multimedialne
Materiały w gablocie, na gazetkach
Kartki z ocenami
Odtwarzacz CD, DVD, rzutnik.

2. Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela
a) Posługiwanie się dziennikiem elektronicznym na co dzień (wpisywanie tematów, frekwencji)
Wypisywanie świadectw przy użyciu programu komputerowego
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu w pracowni komputerowej po wprowadzeniu na lekcjach j. niemieckiego tematyki związanej z komputerem (pojęcia, komendy, zagrożenia)
Korzystanie na lekcji z komputerowych programów multimedialnych
Organizowanie konkursów z wykorzystaniem technik komputerowych
Wykorzystanie w pracy filmów edukacyjnych (na godzinach wychowawczych)
Prowadzenie komputerowej ewidencji danych osobowych uczniów
b) W czasie stażu
c) Informacje w dzienniku
Świadectwa
Scenariusze lekcji
Nazwy programów, scenariusze
Materiały konkursowe
Nazwy filmów edukacyjnych
Zestawienie danych osobowych.

3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kontaktach z innymi osobami
a) Kontakt z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej (informowanie o frekwencji, ocenach, konferencjach)
Kontaktowanie się z przedstawicielami wydawnictw np. w sprawie nowości wydawniczych
Wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania uczniom dodatkowych ćwiczeń do rozwiązania w domu
b) W czasie stażu
c) Informacje w wiadomościach E-Mail
Baza mailowa

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
a) Prowadzenie strony przedmiotowej z języka niemieckiego na stronie szkoły
Prowadzenie galerii zdjęć z języka niemieckiego na linku przedmiotowym
Śledzenie informacji na internetowych portalach edukacyjnych
Odwiedzanie witryn wydawnictw językowych
Publikowanie własnych materiałów w Internecie, na portalach edukacyjnych
Wykorzystywanie na lekcji materiałów opublikowanych przez innych nauczycieli
Korzystanie ze stron związanych z oświatą (MEN, OKE)
Odwiedzanie stron niemieckich i wykorzystywanie materiałów do pracy na lekcji
Prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez portale edukacyjne
Dzielenie się wiedzą przez Internet z innymi nauczycielami (aktywny udział w internetowych forach dyskusyjnych)
Przygotowanie uczniów do bezpiecznego i świadomego korzystania z komputera i Internetu
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennym życiu
b) W czasie stażu
c) Zamieszczane na bieżąco informacje
Galeria zdjęć
Lista portali edukacyjnych
Lista witryn
Scenariusze, testy, plan rozwoju zawodowego,
Wydrukowane materiały
Adresy stron
Biuletyny
Rozmowy na forach
Scenariusz lekcji
Czytanie w Internecie informacji z kraju i zagranicy.

5. Podwyższenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a) Udział w różnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty)
Ukończenie kursów on-line dotyczących stosowania TIK
Zastosowanie w praktyce zdobytych informacji
b) W czasie stażu
c) Certyfikaty, zaświadczenia
Scenariusze.

6. Wykorzystywanie programów komputerowych do działań innych niż edukacyjne
a) Wykorzystywanie programu Office Excell do zestawienia wyników i opracowania graficznego narzędzi pomiaru dydaktycznego (diagnozy, matury)
Wykorzystywanie programu do obróbki zdjęć wprowadzanych na stronę szkoły
b) W czasie stażu
c) Opracowanie graficzne diagnoz i matur
Nazwa programu.

[b]§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć[/b]

Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1.Prowadzenie zajęć otwartych
a) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Opieka nad praktykantami (obserwowanie i prowadzenie lekcji)
b) W czasie stażu
c) Scenariusze
Notatki z obserwacji
Dzienniczek praktyk, konspekty lekcji praktykanta.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
a) Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego (aktywna praca w zespole- przygotowanie planu pracy wspólnie z innymi członkami oraz sprawozdania, dzielenie się wiedzą po szkoleniach, wymiana doświadczeń, ewaluacja poczynań)
Opracowanie PSO po konsultacji z innymi nauczycielami
Wspólne opracowywanie z innymi nauczycielami scenariuszy imprez, regulaminów konkursów, testów konkursowych, planów wynikowych
Aktywna praca w ramach zespołu wychowawców
Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań, testów, ćwiczeń
Opracowanie i udostępnienie do biblioteki szkolnej materiałów edukacyjnych do wykorzystania w szkole
Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół
Pomoc nauczycielom w obsłudze komputera, dziennika elektronicznego oraz przy wpisywaniu na stronę szkoły
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w trakcie realizacji przedsięwzięć, projektów, po udziale w konkursach
Organizowanie Drzwi Otwartych (udział w zespole do spraw promocji szkoły, wymiana pomysłów)
b) W czasie stażu
c) Plan pracy zespołu, sprawozdanie, teczka zespołu
PSO
Scenariusze imprez, regulaminy, plany wynikowe
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
Opracowane materiały dydaktyczne
Materiały w bibliotece szkolnej
Korespondencja mailowa
Listy obecności na szkoleniach
Potwierdzenia kolegów
Potwierdzenie dyrektora.

3. Prezentowanie na forum rady pedagogicznej osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych
a) Prezentacja osiągnięć nauczycieli germanistów na końcowo rocznych radach pedagogicznych w formie prezentacji multimedialnej
Dzielenie się wiedzą na temat swojej klasy wychowawczej na radzie pedagogicznej w formie referatu/pogadanki
b) W czasie stażu
c) Prezentacja multimedialna
Protokoły klasyfikacyjne.

4. Publikowanie własnych materiałów
a) Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i autorskich materiałów edukacyjnych w Internecie ( na portalu edukacyjnym)
Opublikowanie sprawozdań na temat najważniejszych przedsięwzięć z języka niemieckiego na stronie szkoły i linku przedmiotowym
Opublikowanie artykułów na temat najważniejszych przedsięwzięć z języka niemieckiego w gazetce szkolnej „Cenzurka”
Opracowanie materiałów o wydarzeniach z języka niemieckiego do umieszczenia w kronice szkolnej oraz w gablocie przedmiotowej
b) W czasie stażu
c) Plan rozwoju zawodowego, scenariusze, adresy stron
Sprawozdania na stronie przedmiotowej
Artykuły w gazetce szkolnej
Materiały o przedsięwzięciach w kronice szkolnej i gablocie (zdjęcia, informacje).

5. Samokształcenie
a) Samodzielne studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, scenariuszy godzin wychowawczych (dzielenie się wiedzą z koleżankami z zespołu przedmiotowego, wykorzystywanie metod i pomysłów w pracy dydaktycznej i wychowawczej)
b) W czasie stażu
c) Pozycje książkowe, scenariusze godzin wychowawczych

[b]§8 ust. 2 pkt 4 - Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:[/b]

[u]§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich[/u]

Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1
Program przygotowujący do egzaminu maturalnego z j. niemieckiego
a) Opracowanie i wdrożenie na zajęciach pozalekcyjnych programu przygotowującego uczniów do matury z j. niemieckiego
b) W czasie stażu
c) Program autorski, dziennik zajęć pozalekcyjnych.

2. Program profilaktyki uzależnień
a) Nawiązanie współpracy ze specjalistą z ośrodka uzależnień w celu wdrożenia w klasie wychowawczej programu profilaktyki uzależnień
b) W czasie stażu
c) Program profilaktyki, tematy w dzienniku.


[u]§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej[/u]


Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE
a) Udział w pracach komisji egzaminacyjnej (sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych z j. niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym)
b) Termin ustalany przez OKE
c) Zaświadczenia OKE o pełnieniu funkcji egzaminatora.

2. Wykorzystanie na lekcjach doświadczeń z pracy egzaminatora
a) Objaśnienie uczniom procedur maturalnych i formuły egzaminu maturalnego
Przedstawienie kryteriów oceny prac pisemnych
Sprawdzanie i ocena próbnych egzaminów maturalnych
Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego na zajęciach pozalekcyjnych i na lekcjach przez ciągłe doskonalenie kompetencji maturalnych
Praca jako egzaminator na ustnym egzaminie maturalnym (odpytywanie uczniów, przestrzeganie procedur egzaminacyjnych, wypełnianie protokołów)
b) W czasie stażu
c) Procedury maturalne
Kryteria oceny prac
Arkusze egzaminacyjne
Program zajęć pozalekcyjnych, zadania maturalne
Protokoły z ustnego egzaminu maturalnego.

3. Szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów
a) Aktywny udział w szkoleniach uzupełniających na temat kryteriów sprawdzania nowego pisemnego egzaminu maturalnego z j. niemieckiego
b) W czasie stażu
c) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

[u]§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych[/u]


Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
a) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przygotowujących się do matury
b) W czasie stażu
c) Program zajęć pozalekcyjnych.

2. Wycieczki szkolne
a) Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek klasowych
Zorganizowanie wyjść klasowych do kina
Udział w projekcie „Edukacja w miejscach pamięci” przeprowadzonym w szkole w klasach drugich (wyjazd do Auschwitz i Krakowa)
b) W czasie stażu
c) Karty wycieczek.

3. Organizowanie imprez i przedsięwzięć szkolnych i udział w nich
a) Organizowanie imprez klasowych (Wigilia, Mikołajki)
Koordynowanie projektu „Dzień Niemiecki w szkole” Organizowanie Drzwi Otwartych (przygotowanie ulotki informacyjnej o klasie z rozszerzonym programem nauczania j. niemieckiego, organizowanie Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjów, reklamowanie szkoły wśród znajomych)
Uczestniczenie w imprezach organizowanych na terenie szkoły (Otrzęsiny, Bardzo Wielka Woda, Przekręt, Koncert na powitanie wiosny)
Udział w imprezach integracyjnych dla nauczycieli (wyjazdy na Dzień Nauczyciela, wyjazdowe rady szkoleniowe)
b) W czasie stażu
c) Wpisy w dzienniku
Sprawozdanie z realizacji zadania
Ulotka informacyjna, regulamin konkursu.
Potwierdzenie dyrektora.

4. Organizacja konkursów
a) Organizowanie konkursów szkolnych z j. niemieckiego (przygotowanie uczniów, praca w jury, ocenianie prac, zakup nagród, opracowanie dyplomów)
Przeprowadzenie szkolnego etapu olimpiady przedmiotowej z języka niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Przeprowadzenie konkursów interdyscyplinarnych (konkurs „Poliglota”)
b) W czasie stażu
c) Regulaminy konkursów, opracowanie testów
Testy, wyniki olimpiady,
Wyniki konkursu.

5. Wycieczki przedmiotowe
a) Współorganizowanie wycieczek na Jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna i Berlina dla klas z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego
Wyjście na Filologię Germańską Uniwersytetu Wrocławskiego na warsztaty/wykłady
b) W czasie stażu
c) Karta wycieczki.

6. Śledzenie losów absolwentów
a) Koordynowanie zadania „Losy naszych absolwentów”; Zbieranie informacji od wychowawców byłych klas trzecich na temat dalszego kształcenia lub drogi

zawodowej absolwentów, opracowanie danych (statystyki, wnioski)
b) W czasie stażu
c) Potwierdzenie dyrektora.

7. Spotkania z ciekawymi ludźmi
a) Zapraszanie na lekcje specjalistów (np. policjanta, specjalistę z ośrodka uzależnień)
Wyjścia na spotkania autorskie
b) W czasie stażu
c) Zdjęcia.

8. Organizowanie wystaw
a) Zorganizowanie cyklicznych wystaw na terenie szkoły na temat różnych uroczystości i świąt wg niemieckiego kalendarza imprez
Zorganizowanie wystaw prac konkursowych uczniów na terenie szkoły
b) W czasie stażu
c) Zdjęcia, potwierdzenie bibliotekarza.

9. Współpraca z gazetką szkolną
a) Redagowanie i dostarczanie materiałów dotyczących przedsięwzięć z j. niemieckiego do gazetki szkolnej
b) W czasie stażu
c) Artykuły w gazetce.

10. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
a) Rozpoznawanie środowiska uczniów
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Stały kontakt z rodzicami
b) W czasie stażu
c) Notatki wychowawcy
Potwierdzenie dyrektora
Informacje na skrzynce mailowej.

11. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
a) Opieka nad praktykantami (prowadzenie i obserwowanie lekcji, wypełnianie dokumentacji)
b) W czasie stażu
c) Dzienniczek praktyk, konspekty lekcji praktykanta.

12. Prowadzenie działań w celu poprawy bazy szkoły
a) Podarowanie własnego księgozbioru do biblioteki szkolnej
b) W czasie stażu
c) Lista pozycji książkowych, potwierdzenie bibliotekarza.


[u]§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami[/u]


Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji
a) Współpraca z Biblioteką Instytutu Goethego we Wrocławiu (organizowanie wyjść do biblioteki)
Współpraca z Filologią Germańską Uniwersytetu Wrocławskiego (pełnienie funkcji koordynatora projektu międzyszkolnego)
Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim lub Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu (przyjęcie studentów na praktyki)
Współpraca z wydawnictwami językowymi (organizowanie spotkań z przedstawicielami i utrzymywanie kontaktu mailowego z nimi)
Współpraca z komitetem olimpiady przedmiotowej (propagowanie idei olimpiady wśród uczniów, ich przygotowanie)
Uczestniczenie w pracach związków zawodowych (działalność w związku zawodowym „Solidarność”)
Współpraca z gimnazjami wrocławskimi i spoza Wrocławia w organizowaniu Konkursu Recytatorskiego
Współpraca z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi poprzez udział w maturalnych komisjach egzaminacyjnych
Współpraca z biurami podróży (organizowanie wycieczek szkolnych i przedmiotowych)
Współpraca z ośrodkiem profilaktyki uzależnień (zaproszenie specjalisty na lekcje, pedagogizacja rodziców)
Współpraca z policją (zaproszenie specjalistów na lekcje)
Współpraca z instytucjami promującymi kulturę Niemiec i nauczanie j. niemieckiego (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Instytut Austriacki, Instytut Goethego w Krakowie, Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu – udział w różnych przedsięwzięciach)
Współpraca z księgarnią językową (zorganizowanie kiermaszu podręczników w szkole)
Działalność w wolontariacie szkolnym
b) W czasie stażu
c) Karta wycieczki, zdjęcia
Dokumentacja projektu
Dzienniczek praktyk, konspekty
Korespondencja elektroniczna
Legitymacja członkowska
Potwierdzenie dyrektora
Korespondencja telefoniczna lub mailowa
Osobisty kontakt
Karty wyjść


2. Prowadzenie lekcji przedmiotowych poza szkołą
a) Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki do Goerlitz (przeprowadzenie tam lekcji j. niemieckiego)
Udział z klasą na Rynku wrocławskim w przedsięwzięciu „Język niemiecki na wesoło” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Instytut Austriacki, Instytut Goethego w Krakowie w ramach projektu Deutsch - Wagen -Tour
b) W czasie stażu
c) Karta wycieczki.

3. Spotkanie z przedstawicielem wyższej uczelni
a) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem wyższej uczelni – specjalistą przedmiotowym w celu uatrakcyjnienia zajęć
b) W czasie stażu
c) Dokumentacja zdjęciowa.

4. Poszukiwanie sponsorów
a) Pozyskiwanie środków na nagrody w konkursach od Rady Rodziców
b) W czasie stażu
c) Potwierdzenie dyrektora.

5. Działalność charytatywna
a) Prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią
b) W czasie stażu
c) Potwierdzenie dyrektora.


[b]§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony[/b]

Zadanie/Działanie
a) Forma realizacji
b) Termin realizacji
c) Sposób dokumentowania

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
a) Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
b) W czasie stażu
c) Notatki własne.

Powyższy plan może ulec modyfikacji, a ma to związek z Planem Rozwoju Szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.