X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26200
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

PODSTAWA PRAWNA
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.poz.393)
- Karta Nauczyciela art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
• podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
• pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2 pkt.1)

Lp
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego

VIII/IX 2014 r.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
Plan rozwoju zawodowego, wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Założenie teczki „Awansu zawodowego”
• Gromadzenie dokumentacji
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

IX 2014

Cały okres stażu

VI 2017r.
Teczka „Awansu zawodowego”, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

3.
Aktywne uczestniczenie w pracach ZSS związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań oraz podniesieniem jakości pracy szkoły

• Współpraca z Dyrektorem ZSS, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków
• Udział w pracach Zespołu Humanistycznego
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Zaangażowanie w realizację zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie placówki
• Współorganizowanie i koordynacja imprez i uroczystości szkolnych
• Prowadzenie kółka Klubu Młodego Europejczyka
W trakcie trwania stażu

Notatki, wpisy w dzienniku,
potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez i uroczystości, zdjęcia,
program kółka Klubu Młodego Europejczyka

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych – podjęcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

W trakcie trwania stażu

Zaświadczenia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych

5.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej
• Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego pokolenia
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej
• Systematyczne przeglądanie stron internetowych
W trakcie trwania stażu

Wykaz literatury i czasopism,
adresy stron internetowych

6.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
• Nabywanie pomocy naukowych oraz niezbędnej literatury
• Przygotowanie własnych pomocy do rewalidacji indywidualnej
• Skompletowanie ciekawych gier i zabaw edukacyjnych; gromadzenie interesujących scenariuszy zajęć oraz planów pracy

Cały okres stażu

7.
Współpraca z rodzicami
• Rozmowy indywidualne z rodzicami wychowanków
• Udział w zebraniach z rodzicami

Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora

8.
Ewaluacja swojej pracy
• Autorefleksja
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Cały okres stażu

V 2017 r.
Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć, sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

Lp
ZADANIE
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej

• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, zasobu Internetu w celu zdobywania informacji i materiałów do pracy
• Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowywaniu pomocy do zajęć
• Umieszczanie materiałów i opracowań w Internecie
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
W trakcie trwania stażu

Spis programów oraz stron internetowych, potwierdzenie Dyrektora

2.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności
• Korzystanie z portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy, stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki
• Publikowanie opracowań własnych na stronach portali edukacyjnych
• Publikacja zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz korzystanie ze stron MEN

W trakcie trwania stażu

Spis portali i adresy stron internetowych


3. Wykorzystanie technologii komputerowej do komunikowania się • Obsługa poczty elektronicznej – przesyłanie informacji i materiałów osobom zainteresowanym

W razie potrzeby
Wpis w dokumentację przebiegu stażu
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§.8 ust.2 pkt.3)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami

• Opublikowanie na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego
• Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego, np.: scenariusza zajęć.
Do końca 2014r.

W trakcie trwania stażu
Adres strony, wydruk

2.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Przygotowanie scenariuszy zajęć, porady i wsparcie dla młodszych nauczycieli

W trakcie trwania stażu

Scenariusze zajęć

3.
Współpraca
z nauczycielami
• Konsultacje oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, wnioski do dalszej pracy, organizowanie wspólnych uroczystości, imprez szkolnych
W trakcie stażu

Potwierdzenie Dyrektora

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§.8ust.2pkt.4a)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Udział w pracach Zespołu Humanistycznego
• Współtworzenie programu pracy Zespołu Humanistycznego w ZSS
• Opracowanie Koncepcji pracy Zespołu Szkół w Radzionkowie w jej aspekcie mierzalnym w ujęciu Zespołu Humanistycznego Rady Pedagogicznej
W trakcie trwania stażu


Program Zespołu Humanistycznego

Potwierdzenie Dyrektora

2.
Prowadzenie Kółka Młodego Europejczyka

• Opracowanie programu zajęć Kółka Młodego Europejczyka
• Prowadzenie zajęć kółka w ramach godzin karcianych
IX 2014r.

Cały okres stażu
Program kółka, scenariusze, zdjęcia

3. Opracowanie
i wdrożenie programów i planów pracy rewalidacji indywidualnej
• Opracowanie programów rewalidacji indywidualnej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualnymi możliwościami uczniów

Cały okres stażu
Programy rewalidacji indywidualnej

4.
Opracowanie narzędzi służących diagnozie postępów ucznia
• Ocenienie uczniów według wypracowanych dokumentów, prowadzenie zeszytu obserwacji

Cały okres stażu

Zeszyt obserwacji ucznia


Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§.8ust.2pkt.4c)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Organizacja uroczystości szkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
• Współorganizacja uroczystości szkolnych (Festyn Rodzinny, Szkolna Wigilia)

• Opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych
W trakcie trwania stażu


Scenariusze uroczystości, zdjęcia, potwierdzenia

2.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
• Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej
• Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z wychowankami
W trakcie trwania stażu

Spis literatury i czasopism

3.
Przygotowywanie wychowanków do udziału
w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowań uczniów

• Organizowanie lekcji muzealnych
• Zwiedzanie wystaw i galerii
• Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wychowanków – zajęcia Klubu Młodego Europejczyka.

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia

4.
Promocja Szkoły
• Udział w organizacji Festynów Rodzinnych, promocja szkoły, pozyskiwanie sponsorów
• Współpraca z Przedszkolem nr 12 w Tarnowskich Górach - rozprowadzanie ulotek o szkole, wizyty w przedszkolu z uczniami
• Wykonanie kartek okolicznościowych i gadżetów przeznaczonych do sprzedaży w ramach promocji szkoły
• Zaangażowanie w organizację Dni Otwartych ZSS – współpraca z przedszkolami, opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć otwartych

W trakcie trwania stażu, wg harmonogramu imprez szkolnych

Potwierdzenia, zdjęcia

5. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych • Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach na terenie szkoły i poza placówką
• Współorganizacja szkolnego i międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
• Organizacja konkursów o tematyce historycznej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Cały okres stażu

Kwiecień każdego roku
Zaświadczenia, regulamin konkursu, zdjęcia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.(§.8ust.2 pkt.4e)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

• Współpraca ze specjalistami w przypadku problemów wychowawczych
• Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów

Cały okres stażu

Zaświadczenie

2.
Pozyskiwanie środków finansowych oraz pomocy rzeczowych i naukowych na rzecz szkoły

• Poszukiwanie sponsorów, zbiórka odzieży i butów dla najuboższych uczniów
Cały okres stażu
Zaświadczenie

3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej • Współorganizowanie uroczystości szkolnych (szkolna wigilia, Jasełka, Festyn Rodzinny)
• Organizowanie apeli szkolnych z okazji rocznic ważnych wydarzeń związanych z historią Polski
Cały okres stażu Zaświadczenia, scenariusze

4.
Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną
• Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce, sprawiających problemy wychowawcze
wspólne rozmowy z uczniem
• Pogadanki na temat promocji zdrowia-organizowanie spotkań z pielęgniarką

Cały okres stażu

5.
Współpraca z Samorządem Szkolnym
• Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych
• Włączenie się w akcję Promocji Szkoły - przygotowanie dekoracji, kartek przeznaczonych na sprzedaż w ramach szkolnego kiermaszu

Cały okres stażu

Zaświadczenie

6. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły
• Organizowanie wspólnych imprez, pomoc w poszukiwaniu sponsorów Cały okres stażu Zaświadczenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony (§.8ust.2 pkt.5)

Lp ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Rozpoznanie dwóch problemów wychowawczych
• Opis i analiza dwóch przypadków problemów wychowawczych lub edukacyjnych:
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie metod pracy i opis podjętych działań
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

W trakcie trwania stażu

Opis i analiza przypadku

2.
Opublikowanie na stronie internetowej dwóch przypadków problemów wychowawczych lub edukacyjnych
• Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych i publikacja na stronie internetowej

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie publikacji, adres strony internetowej


Projekt planu rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może ulec zmianom wynikającym z potrzeb szkoły.

Zatwierdzam do realizacji:

..................................... ........................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.