X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26196
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko: mgr Izabela Haberla
Szkoła: Szkoła Policealna Medyczna
Kierunek: technika farmaceutyczna
Nauczany przedmiot: analiza leków
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt. 1)

Zadanie i formy realizacji:

1.Organizacja własnego warsztatu pracy:

* analiza programu nauczania z przedmiotu analiza leków;

* opracowanie planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania, kryteriów oceniania i wymagań na poszczególne oceny semestralne;

* organizowanie własnego zaplecza trwałych środków dydaktycznych i pomocy naukowych celem podnoszenia jakości własnej pracy;

* nawiązanie współpracy z opiekunem stażu/doradcą metodycznym:
- określenie zasad współpracy,
- ustalenie terminarza spotkań i konsultacji;

* obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;

* prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, dyrektora szkoły lub innych nauczycieli;

* poddanie się samoocenie poprzez analizę osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności i wdrożenie systemu monitorowania efektów swojej pracy;

Sposób dokumentacji:

*notatki

*zestaw planów, kryteriów, wymagań do części teoretycznej i laboratoryjnej przedmiotu analiza leków

*foliogramy, tablice poglądowe, prezentacje multimedialne, instrukcje, testy, narzędzia ewaluacji

*własne notatki

*przykładowe arkusze hospitacyjne, karty obserwacji, notatki pohospitacyjne, przykładowe scenariusze zajęć, uwagi obserwatorów

*arkusz samooceny, wnioski z autodiagnozy, badanie i analiza osiągnięć słuchaczy, narzędzia ewaluacji, własne notatki i wnioski.

2. Doskonalenie zawodowe podnoszące kwalifikacje we wszystkich dziedzinach aktywności zawodowej:

* udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje lub nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe adekwatne do potrzeb własnych lub szkoły tj. kursy, szkolenia, konferencje przedmiotowe lub metodyczne, studia podyplomowe;

* pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział:
- w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
- w pracach szkoleniowych Rady Pedagogicznej,
- w pracach zespołów przedmiotowych i wychowawczych;

* organizowanie cyklu szkoleń nauczycieli z zakresu obsługi i korzystania z interaktywnego systemu edukacyjnego Testico przeznaczonego do przeprowadzania testów, ankiet i badań kontrolnych.

Sposób dokumentacji: świadectwa ukończenia, certyfikaty, zaświadczenia, notatki, potwierdzenia dyrektora, bieżąca dokumentacja (zapisy w książce protokołów,w książkach komisji przedmiotowych), opinie uczestników.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)

Zadaniai Formy realizacji:

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych słuchaczy:

* zapoznanie z planem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy;

* poznanie sytuacji rodzinnej oraz diagnozowanie ich postaw, oczekiwań i potrzeb (ankiety, wywiady, rozmowy indywidualne);

* uzyskiwanie informacji zwrotnej od wychowawców, innych nauczycieli na temat funkcjonowania i problemów słuchaczy w szkole;

* zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych poprzez współpracę z zespołem wychowawczym, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania wychowawcze;

Sposób dokumentacji: własne analizy i notatki dot. planu wychowawczego, formularz ankiety, wyniki i analiza ankiet, dokumentacja z rozmów z rodzicami,własne obserwacje i wnioski, analiza dokumentów np.dzienniki lekcyjne,
notatki,opinie i wnioski, dokumentacja potwierdzająca przykłady współpracy.

2. Diagnoza lokalnych potrzeb edukacyjnych:

* zapoznanie z różnorodnymi kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy lub możliwościami kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji(planowanie ścieżek edukacyjnych);

Sposób dokumentacji: zestaw informacji na temat możliwości zatrudnienia w sektorze farmaceutycznym (adresy aptek, firm, instytucji, ogłoszenia prasowe, i multimedialne).

3. Analiza zmian cywilizacyjnych i społecznyc:

* aktualizowanie wiedzy na temat zagrożeń we współczesnym świecie (choroby cywilizacyjne: narkomania, alkoholizm, HIV/AIDS ) poprzez udział w warsztatach, kursach, szkoleniach, studiowanie fachowej literatury;

* uczestnictwo i organizacja wraz ze słuchaczami życia kulturalnego środowiska lokalnego tzn. kino, teatr, koncerty, spektakle, przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych np. wigilia;

* kształtowanie postaw prozdrowotnych w ramach szkolnego programu promocji zdrowia;

* kształtowanie postaw wobec bieżących problemów społecznych poprzez propagowanie zbiórek zabawek, odzieży, żywności, propagowanie krwiodawstwa i szczepień przeciwko WZW w ramach żółtego tygodnia.


Sposób dokumentacji: zaświadczenia, notatki własne, adresy instytucji pomagających rozwiązywać problemy cywilizacyjne, zestawy informacji o ofercie kulturalnej, ulotki,zdjęcia, recenzje wydarzeń kulturalnych, zaświadczenia, notatki

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3)

Zadania i Formy realizacji:

1.Zbadanie zasobów szkoły w zakresie użytkowania technologii komputerowej:

* oszacowanie stanu i jakości sprzętu w szkolnej pracowni komputerowej;

* zidentyfikowanie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej i komputerowej w codziennej pracy nauczyciela;

Sposób dokumentacji: zestaw potrzeb – sprzęt, oprogramowania;wykaz adresów internetowych,encyklopedii multimedialnych, portali i serwisów edukacyjnych dla nauczycieli;

2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komputerową:

* udział w szkoleniach i kursach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej;

* korzystanie z sieci internetowej, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, programów graficznych i multimedialnych, portali dla nauczycieli;

Sposób dokumentacji: zaświadczenia, własne notatki;adresy stron, spis baz danych, programów

3. Wykorzystanie i zastosowanie technologii informacyjnej i komputerowej:

* wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas szkolenia informatycznego dotyczącego interaktywnego systemu edukacyjnego Testico do:
- przygotowania własnych testów, ankiet,
- analizy i weryfikacji wyników nauczania słuchaczy,

* zorganizowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do obsługi i korzystania z programu Testico;

* projektowanie zajęć edukacyjnych jako prezentacji multimedialnych opartych na programie graficznym PowerPoint do wykorzystania podczas zajęć laboratoryjnych i teoretycznych;

* opracowanie materiałów dydaktycznych tj. scenariusze zajęć, testy, sprawozdania, systemy oceniania, plany wynikowe itp. przy pomocy technologii komputerowej;

* wykorzystanie zasobów internetowych jako źródła ciekawych informacji do wykorzystania podczas własnych zajęć;

* publikowanie własnych materiałów dydaktycznych tj. scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp. na stronach internetowych;

Sposób dokumentacji: zaświadczenia dyrektora, przykładowe wzorce testów lub ankiet; opinie uczestników, płyty CD z przykładowymi prezentacjami, przykładowe foliogramy, testy, scenariusze zajęć, dokumentacja bieżąca, wykaz używanych adresów stron internetowych, programów, baz danych.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań (§7 ust.2 pkt.4)

Zadania i Formy realizacji:

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:

* korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej celem zapoznania z wybranymi pozycjami literaturowymi;

Sposób dokumentacji: wykaz literatury, recenzje wybranych pozycji, własne notatki i wnioski

2. Rozwijanie kompetencji pedagogicznych
* pogłębianie wiedzy z wybranych zagadnień na zasadzie samokształcenia;

* udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje nauczycielskie tj. warsztaty, kursy, szkolenia;

* prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych;

Sposób dokumentacji: wykaz literatury, własne notatki i wnioski, zaświadczenia, notatki, kwestionariusze ankiet wraz z opracowanymi wynikami i wnioskami do dalszej pracy.

3. Zapoznanie z możliwościami pomocy społecznej w tym materialnej dla słuchaczy:

* zapoznanie z zasadami przyznawania stypendiów socjalnych;

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły (§7 ust.2 pkt.5)

Zadania i Formy realizacji.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego:

* studiowanie aktów prawnych i aktualnych przepisów prawa oświatowego tj. ustawa o systemie oświaty, przepisy Karty Nauczyciela, rozporządzenia MENiS, Karta Praw Dziecka, Karta Praw Człowieka, przepisy konstytucji;

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:

* analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego tj. statut szkoły, plan rozwoju szkoły, program wychowawczy, regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.;

* udział w opracowaniu nowych rozwiązań lub modyfikacji wewnątrzszkolnej dokumentacji;

Sposób dokumentacji: rejestr przejrzanej dokumentacji szkoły, notatki, obserwacje, wnioski, zaświadczenia, wpisy w książce protokołów.


3. Zapoznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

* studiowanie przepisów z zakresu awansu zawodowego nauczycieli;

* poznanie procedury awansu zawodowego;

* udział w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących drogi uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego;

* zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, DODN, internet, publikacje prasy oświatowej);

Sposób dokumentacji: rejestr przepisów, płyty CD z przepisami, notatki, wnioski, zaświadczenia, spis publikacji, adresów internetowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.