X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25985
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dylomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO za rok szkolny 2013/2014 - Adamczyk Sylwia -nauczyciel fizyki w szkole ponadgimnazjalnej

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektow w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy:

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Spotkaniach: Majówka Astronomiczna”
- Radach pedagogicznych,
- lekcjach otwartych prowadzonych przez Panią metodyk, oraz innych nauczycieli
- konferencjach metodycznych i warsztatach:
- „Egzamin maturalny 2012/2013 – wnioski do pracy nauczyciela” PODN Wodzisław Śl. 04.11.2013r
- „ Dalej a nie od nowa” – wykorzystanie elementów przedmiotu przyroda z II etapu edukacyjnego w nauczaniu fizyki w gimnazjum” PODN Wodzisław Śl. 24.03.2014r.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej:
- Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania z fizyki

3.Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z fizyki:
- Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z fizyki;
- zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO

4.Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym;
- praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych.

5.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z fizyki:
- przeprowadzenie w szkole konkursu z fizyki, dotyczących teoretycznej i praktycznej wiedzy z fizyki:
- „Lwiątko 2014” - Międzynarodowy konkurs z fizyki
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych

6.Wzbogacanie warsztatu pracy:
- Pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli z fizyki, m.in. „ Świat fizyki 1”-poziom podstawowy, „Z fizyką w przyszłość” – 1 i 2 cz. dla poziomu rozszerzonego z fizyki, cz. 1,2,3 podręczników do gimnazjum pt. „Świat fizyki”
- wzbogacenie wyposażenia zaplecza fizycznego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe, prezentacje multimedialne
– wykonane przez uczniów na temat budowy Słońca, Księżyca, bomby atomowej i wodorowej oraz reaktora jądrowego a także program informatyczny do sporządzania wykresów);
- współpraca z wydawnictwem ZamKor – zapytanie o podręczniki.

7.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych:
- Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych i zdolnych.

8. Współpraca z wychowawcami:
- Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych

9. Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości fizyki w klasach pierwszych:
- Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych po gimnazjum (wrzesień) i po pierwszej klasie (czerwiec);
- opracowanie wyników i pomoc uczniom słabym w opanowaniu materiału.

10. Prowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z fizyki:
- Udział w przeprowadzaniu próbnych egzaminów maturalnych z fizyki;
- Przygotowanie analizy z egzaminów maturalnych z przedmiotów przyrodniczych i przedstawienie wniosków na konferencji.

11. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim:
- Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
- Spotkania i współpraca z rodzicami.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- Opracowanie pomocy dydaktycznych;
- pisanie scenariuszy lekcji;
- opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;

2.Publikacja materiałów w Internecie oraz w biuletynie metodycznym
- Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy lekcyjnych w Internecie i biuletynie metodycznym – czekam na potwierdzenie publikacji
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
- Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną lub faksem
- Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z przedstawicielami wydawnictw;
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach
- Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca w zespole przedmiotowym
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
- realizacja przydzielonych zadań;
- współtworzenie wymaganej dokumentacji.

2.Publikacje artykułów na stronach internetowych i do biuletynu metodycznego
- Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie

3.Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
- Pomoc przy przygotowaniu konferencji fizycznych
- Pisanie do biuletynu metodycznego


§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1.Opracowanie programu pracy z maturzystami z fizyki
- Opracowanie programu i planu pracy
- Prowadzenie zajęć kółka fizycznego

2.Praca wychowawcza związana z pomocą społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich
- Dążenie do zmniejszenia absencji w klasie IIP
- Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dotyczącego zmniejszeniu patologii wśród młodzieży i w rodzinie uczniów.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowanie wyjazdów szkolnych
- Organizowanie lub współudział w organizowaniu wyjazdów do teatru, kina, muzeum, Planetarium Śląskie w Chorzowie, konferencje fizyczne, spotkania z ciekawymi osobami ze świata fizyki
2.Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- Opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
- opracowanie materiału nauczania;
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej
- Konsultacje z pielęgniarką. (Przypadek wszawicy w klasie)
2. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
- Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o różne dysfunkcje;
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.

4. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
- Korzystanie z porad metodyka z fizyki
- Publikacje do biuletynu
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia
- Uczestniczenie w lekcjach otwartych

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
- Uczniowie klasy IIP dotyczące bardzo niskiej frekwencji oraz ocen niedostatecznych

2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z fizyki.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
- Studiowanie literatury fachowej, korzystanie z różnych pomocy dydaktycznych zamieszczonych w Internecie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.