X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26145
Przesłano:

Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

      PLAN AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Renata Deręgowska – nauczyciel logopeda
Dz.U. z 2004r Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych                   działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
    
Zadania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju.
Gromadzenie materiałów dotyczących wymagań egzaminacyjnych oraz publikacji związanych z awansem zawodowym.
IX 2013

Przez cały okres stażu
- wniosek
- plan rozwoju zawodowego
- zgromadzona dokumentacja

2.
Współpraca z opiekunem stażu
Rozmowa. Ustalenie zasad współpracy.
Zawarcie kontraktu.
Wykorzystanie pomocy opiekuna stażu w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego.
Wzajemna obserwacja zajęć.
IX 2013

Przez cały okres stażu
- kontrakt
- ustalenie zasad współpracy
3.
Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszącego kompetencje i umiejętności
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach i warsztatach metodycznych.
Czytanie literatury logopedycznej.
Śledzenie stron internetowych.
Przez cały okres stażu

- zaświadczenia
- potwierdzenia
- notatki
- wykaz stron www
4.
Planowanie pracy logopedycznej
Opracowanie planu pracy logopedy szkolnego uwzgledniający zadania szkoły oraz potrzeby dzieci
IX 2013
IX 2014
IX 2015
- plan pracy logopedy

5.
Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy. Podnoszenie jakości pracy logopedy.

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej.
2013/2014

Przez cały okres stażu

- materiały dydaktyczne
- pomoce
- notatki
6.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu
Zakładanie kart badania mowy, prowadzenie ewidencji dzieci z wadą wymowy w poszczególnych klasach.
Prowadzenie dziennika logopedy.
Na bieżąco
- karta diagnozy
- karta wywiadu
7.
Analiza własnej pracy.
Autorefleksja.
Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.
Podsumowanie pracy.
V 2015
- samoocena
-wnioski oraz refleksje dotyczące własnej pracy
8.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2015
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Dz.U. z 2004r Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

l.p.
Zadania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie środowiska uczniów. Diagnozowanie ich potrzeb i oczekiwań rodziców.
Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole (opinie i orzeczenia PPP)
Obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rodzicami.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem.
Rozmowy indywidualne z uczniami.
Na bieżąco
- notatki
- karty wywiadu
2.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oławie

Według harmonogramu przez cały okres stażu

3.
Pedagogizacja rodziców.
Prowadzenie działań związanych profilaktyką logopedyczną.
Przeprowadzanie spotkań indywidualnych z rodzicami.
Przeprowadzenie zajęć związanych z profilaktyką logopedyczną w formie warsztatów
Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce logopedycznej
Przygotowanie referatów i prelekcji logopedycznych na spotkania z rodzicami dzieci
Zorganizowanie konkursu międzyszkolnego dla dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne
X 2013

III 2014

Termin do ustalenia

Termin do ustalenia

-ewidencja rozmów z rodzicami

- ewidencja rodziców i dzieci oraz scenariusze zajęć

- sprawozdanie z prelekcji, plan prelekcji
- sprawozdanie z konkursu, dokumentacja fotograficzna, ew. nagranie DVD
4.
Włączenie rodziców do aktywnej pracy z dzieckiem
Zachęcanie rodziców do aktywnej w pracy z dzieckiem w domu celem utrwalania zdobytych na zajęciach umiejętności
Zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach indywidualnych i warsztatach logopedycznych

Przez cały okres stażu

Dz.U. z 2004r Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
l.p.
Zadania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
- dokumentacja
2.
Wykorzystanie komputera do pracy terapeutycznej
Wdrożenie oprogramowania logopedycznego i programów logopedycznych do korekcji wad wymowy
Przez cały okres stażu

2.
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Zamieszczenie planu na stronie internetowej
X 2013
- publikacja w Internecie
3.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć z uczniami
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o tematyce logopedycznej.
Przez cały okres stażu
- scenariusze zajęć
4.
Wykorzystanie telefonów i poczty internetowej celem lepszej komunikacji z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
Korzystanie z rozmów telefonicznych.
Wdrożenie rodziców do skutecznego sposobu komunikacji z logopedą poprzez korzystanie z poczty internetowej

Przez cały okres stażu

Dz.U. z 2004r Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
l.p.
Zadania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii
Studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, publicznej, pedagogicznej
Cały okres stażu
- notatki
2.
Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń
Aktywna praca nad samokształceniem
Udział w warsztatach, wykładach i innych formach doskonalenia zawodowego – wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu
Nawiązanie współpracy z logopedami z PPP oraz pracującymi w innych szkołach.
Cały okres stażu
- zaświadczenia
3.
Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej
Stworzenie z uczniami uczęszczającymi na zajęcia logopedyczne kontraktu
Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę metodyczną i pedagogiczną
IX 2013

IX 2013
Na bieżąco
- kontrakt
- scenariusze zajęć
4.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów
Diagnozowanie problemów będących przyczyną wad wymowy
W oparciu o wnioski z diagnozy poprzez podejmowanie działań naprawczych poprzez prowadzenie zajęć wśród dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej.
Przez cały okres stażu
- notatki
- scenariusze
- plany terapii
Dz.U. z 2004r Nr 260, poz.2593, § 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
l.p.
Zadania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
Analiza przepisów prawa oświatowego
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Przez cały okres stażu

2.
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
Dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów   
Przez cały okres stażu
-notatki, wykaz dokumentów
3.
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Udział w pracach komisji powoływanych w szkole
Przez cały okres stażu
-karty wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.